1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako iniciatívny návrh predstavujúci daňovú revolúciu.
Primárnym cieľom nového zákona o financovaní voľného času dieťaťa a s ním súvisiacich noviel zákonov je podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry prostredníctvom finančného príspevku, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine detí.
V novele zákona o dani z príjmov sa navrhuje úprava sumy daňového bonusu pre dieťa v závislosti od dosiahnutej vekovej hranice dieťaťa a upravujú sa podmienky na uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa.
Navrhuje zvýšenie prídavku na dieťa od júla 2022 na sumu 30 eur mesačne a od januára 2023 na sumu 50 eur mesačne. Ďalej sa navrhuje vzhľadom na zvýšenie sumy prídavku na dieťa zrušenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Súčasne sa navrhuje zmena valorizačného mechanizmu z automatického naviazaného na koeficient, ktorým sa upravuje životné minimu na valorizáciu prostredníctvom nariadenia vlády SR. V súvislosti s právnou úpravou poskytovania príspevku na financovanie voľnočasových aktivít sa ďalej navrhuje umožnenie poskytovania údajov o poberateľoch prídavku na dieťa a deťoch Finančnému riaditeľstvo SR za účelom poskytovania príspevku na financovanie voľnočasových aktivít.
Navrhuje sa, aby sa príspevok na financovanie služieb pre dieťa nepovažoval za príjem na účely životného minima a súčasne sa navrhuje z príjmov vypustiť jednorazové zvýšenie prídavku pre dieťa, ktoré prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy.
Dopĺňa sa právna úprava týkajúca sa centier pre deti a rodinu v súvislosti s poskytovaním osobných údajov štatutárnym zástupcom centra alebo ním písomne povereným zamestnancom centra, ktorí oprávnenou osobou na poskytovanie príspevku na financovanie voľnočasových aktivít dieťaťa, ktorému sa poskytuje v centre pre deti a rodinu starostlivosť na základe rozhodnutia súdu.
Navrhuje sa, aby sa príspevok na financovanie voľnočasových aktivít nepovažoval za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia. V súvislosti s uvoľňovaním opatrení spojených s pandémiou COVID-19 sa ďalej navrhuje zrušiť uplatňovanie prechodného ustanovenia týkajúceho sa peňažného príspevku na osobnú asistenciu.
Zriaďuje sa register poskytovateľov voľnočasových aktivít v oblasti kultúry ako informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje zoznam údajov o fyzických osobách podnikateľoch a právnických osobách, ktoré poskytujú voľnočasové aktivity v oblasti kultúry.
Kontrolu podľa návrhu zákona v čl. I budú vykonávať zamestnanci daňových úradov. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje, aby výkon kontroly podľa návrhu zákona o financovaní
2
voľného času dieťaťa nebol štátnou službou podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a nepovažoval sa ani za plnenie úloh finančnej správy pri výkone štátnej služby podľa zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe.
V súvislosti so zákonnými úpravami daňového bonusu na vyživované dieťa navrhuje legislatívno-technická úprava dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
Vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a vplyvy na služby verejnej správy pre občana uvedené v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nebude mať vplyvy na životné prostredie.
Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
Účinnosť zákona sa navrhuje 1. júla 2022, okrem čl. I a čl. II bodov 1 3 a § 52zzo v bode 9, čl. III bodov 1, 2, 4 a 7, čl. IV a V, čl. VI bodu 1 a čl. VIII X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023 a čl. III bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
3
Doložka vybraných vplyvov
Príloha č. 1
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
Máj 2022
2.Definovanie problému
Dlhé obdobie bola rodinná politika štátu nevýrazná, vplyvom čoho neboli pre rodiny vytvorené podmienky na aktívne trávenie času za účelom zlepšenia výchovy detí, ich talentov a všestranného osobnostného rozvoja. Zároveň sa v súčasnej post COVIDovej dobe so silným globálnym vplyvom rastu základných energií a materiálov zvyšuje potreba reakcie daňovej politiky štátu, ako aj štátnej podpory naviazanej na sektory ekonomiky najviac postihnuté pandémiou koronavírusu.
Súčasný právny stav v oblasti poskytovania voľnočasových aktivít pre deti je nevyvážený. Vzhľadom na súčasnú sociálno-ekonomickú situáciu obyvateľstva je pre veľkú skupinu detí zo strany rodičov problematické zabezpečiť účasť detí na voľnočasovej aktivite, ktorá pomáha rozvíjať ich talent, fyzickú zdatnosť, ako aj podporovať aktivitu v oblasti kultúry. Na Slovensku v súčasnosti neexistuje zoznam alebo register poskytovateľov voľnočasových umeleckých, kultúrnych alebo kultúrno-vzdelávacích aktivít právnických a fyzických osôb. Register je potrebný podľa pripravovaného zákona o financovaní voľného času dieťaťa.
Dôvodom navrhovanej úpravy poskytovania daňového bonusu je pretrvávajúca nepriaznivá ekonomická situácia v mnohých rodinách s deťmi. Vzhľadom na negatívne finančné dopady z nevyhnutného obmedzenia (pozastavenia) podnikateľskej aktivity zamestnávateľov počas uplynulého obdobia koronakrízy ako aj rastúcu obavu z nastávajúceho priebehu a dôsledkov vojenského konfliktu na Ukrajine, dosahované príjmy daňovníkov zo zárobkovej činnosti nie valorizované v dostatočnej miere a teda neodrážajú prudký nárast cien tovarov a služieb. Veľa rodín čelí narastajúcim finančným problémom a de facto je odkázaných na pomoc zo strany štátu.
Prostredníctvom zákona o životnom minime sa navrhuje zaradenie príspevku na financovanie služieb pre dieťa medzi príjmy, ktoré sa na účely zákona o životnom minime nepovažujú za príjem. V tej istej súvislosti sa upravuje aj zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zároveň sa navrhuje legislatívno-technická úprava zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v súvislosti so zákonnými úpravami daňového bonusu
4
na vyživované dieťa. Navrhuje sa tiež úprava zákona o prídavku na dieťa, ktorou sa navrhuje finančná podpora rodín s nezaopatrenými deťmi.
3.Ciele a výsledný stav
K zákonu o financovaní voľného času dieťaťa:
Primárnym cieľom nového zákona o financovaní voľného času dieťaťa je podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry prostredníctvom finančného príspevku, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine detí.
Cieľom návrhu je tiež vytvorenie registra poskytovateľov kultúrnych služieb, ktorý spĺňajú kvalifikačné predpoklady, na základe ktorých sa budú môcť právnické a fyzické osoby registrovať. Účasť subjektu v registri poskytovateľov bude slúžiť ako vstupná podmienka aby tieto subjekty mohli ponúkať svoje voľnočasové aktivity v rámci zákona o financovaní voľného času dieťaťa. To, aké voľnočasové aktivity budú kultúrne subjekty ponúkať, bude usmerňovať kultúrny test. Tie podujatia a voľnočasové aktivity, ktoré splnia kultúrny test sa registrujú do zoznamu umeleckých, kultúrnych a kultúrno-vzdelávacích služieb
K novele zákona o dani z príjmov:
Zámerom navrhovanej legislatívnej úpravy je rozšírenie cieľovej skupiny daňovníkov, uplatňujúcich nárok na daňový bonus na dieťa bez ohľadu na výšku dosahovaných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti a podnikania, živnosti (ruší sa minimálna hranica 6-násobku sumy minimálnej mzdy na uplatnenie nároku na daňový bonus, pričom sa stanovuje percentuálny limit základu dane nároku na daňový bonus v závislosti od počtu vyživovaných detí). Zároveň sa navrhuje zvýšenie sumy daňového bonusu na dieťa, čím sa daňovníkom, ktorí rodičmi vyživovaných detí a dosahujú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, zabezpečí vyšší čistý disponibilný príjem.
K novele zákona o prídavku na dieťa, k novele zákona o životnom minime, k novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a k novele zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR:
Navrhuje sa zvýšiť prídavok na dieťa od 1.7.2022 na sumu 30 eur a od 1.1.2023 na 50 eur mesačne a tým aj zvýšiť príjem rodín s nezaopatrenými deťmi. Cieľom je ďalej zabezpečiť, aby príjem domácnosti, ktorej sa poskytne príspevok na financovanie služieb pre dieťa, neprekročil sumu životného minima, čím by mohli stratiť napr. nárok na pomoc v hmotnej núdzi alebo by na ich dieťa nemohla byť poskytnutá dotácia na stravu. S cieľom zabrániť, aby malo poskytnutie príspevku na financovanie služieb pre dieťa negatívny dopad na výšku peňažného príspevku na kompenzáciu, resp. na samotné poskytnutie resp. neposkytnutie príspevku, sa navrhuje v § 18 ustanoviť, že tento druh príjmu sa nebude započítavať do príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ani príjmu spoločne posudzovanej osoby. Cieľom novely je poskytovanie údajov o poberateľoch prídavku na dieťa a nezaopatrených deťoch, na ktoré sa prídavok na dieťa poskytuje za účelom poskytovania príspevku na financovanie voľnočasových aktivít.
Tieto úpravy sa rovnako budú týkať posudzovania príjmu na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu prijímateľom (vrátane osôb, ktorých príjem sa spoločne posudzuje), resp. osôb povinných úhradou za prijímateľa sociálnej služby, keďže zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v § 72 ods. 8 upravuje, že príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa posudzuje a zisťuje podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 447/2008 Z. z. V prípade úpravy zákona o dotáciách je cieľom zosúladenie textu v rámci zákona o dotáciách v súvislosti so zákonnou úpravou daňového bonusu na vyživované dieťa.
5
4.Dotknuté subjekty
Rodiny s nezaopatrenými deťmi (rodičia, náhradní rodičia, opatrovníci), poskytovatelia služieb pre deti (fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby), podnikateľské subjekty, ktoré vyrábajú, spracúvajú alebo podnikajú s alkoholickým nápojom, ktorým je lieh, Finančné riaditeľstvo SR, príslušníci finančnej správy, zamestnanci daňových úradov, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, samosprávy, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Právnické osoby spadajúce do oficiálnych registrov MKSR:
Kultúrno-osvetové zariadenia (179), Hudobné telesá (31), Galérie (43), Múzeá (117), Divadlá (120), Knižnice (1438), Kiná (155),
a iné subjekty, cca 2000:
Základné umelecké školy (380), Centrá voľného času (435), právnické osoby, ktoré vykonávajú umeleckú alebo inú činnosť v oblasti kultúry, právnické alebo fyzické osoby-podnikatelia, ktorým bola za posledných 5 rokov udelená dotácia alebo štipendium v rámci verejných dotačných schém v oblasti umenia a kultúry, právnické alebo fyzické osoby-podnikatelia, ktoré predložia čestné vyhlásenie od minimálne dvoch garantov.
Za oblasť vzdelávania a športu nebol vykonaný podrobný prieskum dotknutých inštitúcií.
5.Alternatívne riešenia
V súvislosti s príspevkom na financovanie služieb pre dieťa sa posudzovala najmä oprávnenosť subjektov registrovať sa do registra, tak aby zachycovala kvalitné kultúrne služby pre cieľovú skupinu.
V súvislosti s ostatnými novelizačnými článkami neboli posudzované alternatívne riešenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Navrhovanými zákonmi nedochádza k transpozícii práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti
Bezpredmetné.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
6
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
K zákonu o financovaní voľného času dieťaťa:
Štát poskytne príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur mesačne (nepoužitá časť príspevku sa po 12 mesiacoch stane príjmom štátneho rozpočtu) na konto dieťaťa vo veku od 5 do 18 rokov. O použití príspevku rozhoduje oprávnená osoba (napr. poberateľ prídavku na dieťa) prostredníctvom mobilnej alebo webovej aplikácie. Poskytovateľom služieb pre dieťa je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v registroch vedených príslušnými rezortmi. Kontrolu dodržiavania povinností a ukladanie sankcií bude v kompetencii daňového úradu.
K novele zákona o dani z príjmov:
Zmena výšky a spôsobu výpočtu daňového bonusu bude mať negatívny vplyv na výdavky štátneho rozpočtu a príjmy obcí a VÚC a v prevažnej miere pozitívny vplyv na rozpočet domácnosti.
Ďalšie novelizačné články zákona, ktorým sa mení a dopĺňajú zákony č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nemajú identifikované vplyvy v rámci doložky vplyvov, nakoľko ide o legislatívno-technické zmeny zákonov.
11.Kontakt na spracovateľa
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
12.Zdroje
Pri vypracovaní doložky vplyvov a analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy vychádzalo Ministerstvo financií SR zo Štatistického zisťovania životných štandardov SILC2020, Registra účtovných závierok
https://registeruz.sk/cruz-
public/domain/accountingentity/simplesearch
), z dostupných zdrojov Ministerstva financií
Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Informačný systém MPSVR SR RSD MIS, údaje o poberateľoch z ÚPSVaR) a analýz Inštitútu finančnej politiky.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
7
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
8
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Príloha č. 2
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2022
2023
2024
2025
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
76 109 000
429 173 000
518 873 000
498 913 000
Rozpočtové prostriedky
76 109 000
429 173 000
518 873 000
498 913 000
v tom: (111) daň z príjmov fyzických osôb
76 109 000
429 173 000
518 873 000
498 913 000
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
-53 276 000
-300 421 000
-363 211 000
-349 239 000
v tom: (112) daň z príjmov fyzických osôb
-53 276 000
-300 421 000
-363 211 000
-349 239 000
- vplyv na vyššie územné celky
-22 833 000
-128 752 000
-155 662 000
-149 674 000
v tom: (112) daň z príjmov fyzických osôb
-22 833 000
-128 752 000
-155 662 000
-149 674 000
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
167 269 870
1 191 691 206
1 185 878 633
1 166 238 501
z toho:
- vplyv na ŠR
167 269 870
1 191 691 206
1 185 878 633
1 166 238 501
Rozpočtové prostriedky
167 269 870
1 191 691 206
1 185 878 633
1 166 238 501
v tom: daňový bonus
142 704 000
543 866 000
506 376 000
495 182 000
v tom: prídavok na dieťa (07C0201)
22 998 870
275 066 206
272 919 633
264 473 501
v tom: príspevok na financ. služieb pre dieťa
0
372 055 000
405 879 000
405 879 000
v tom: zmeny v informačných systémoch FR SR
1 326 000
0
0
0
v tom: zmeny v informačných systémoch MPSVR SR (0EK0H)
90 000
0
0
0
v tom: mzdové výdavky
151 000
464 000
464 000
464 000
v tom: Národné osvetové centrum
0
240 000
240 000
240 000
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
9
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
112 000
521 840
521 840
521 840
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv
167 269 870
1 191 691 206
1 185 878 633
1 166 238 501
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
K zákonu o financovaní voľného času dieťaťa
Primárnym cieľom nového zákona o financovaní voľného času dieťaťa je podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry prostredníctvom finančného príspevku, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine detí. Tieto finančné prostriedky sa potom dostanú k jednotlivým subjektom v oblasti vzdelávania, športu a kultúry, ktoré budú z tohto nástroja nepriamo benefitovať. Tieto služby deťom si v roku 2023 vyžiadajú zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu v sume 372,055 mil. eur a v ďalších rokoch 405,879 mil. eur ročne.
Ďalej sa v súvislosti s týmto opatrením počíta so zvýšením výdavkov kapitoly Ministerstva financií SR na personálne zabezpečenie aktivít vyplývajúcich z tohto zákona v počte 12 zamestnancov a úpravu jednorazovú informačných technológií v roku 2022 v sume 0,876 mil. eur.
Návrh ráta s navýšením finančných prostriedkov na činnosť príspevkovej organizácie MK SR, od roku 2023 vo výške 0,24 mil. eur ročne. Vznik registra priamo súvisí so zákonom o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý podľa § 6 je spravovaný na príslušnom ministerstve. V prípade registru kultúrnych subjektov je to Ministerstvo kultúry SR (ďalej MK SR). Register by mal byť spravovaný v Národnom osvetovom centre, príspevkovej organizácie MK SR.
K novele zákona o dani z príjmov
Zámerom navrhovanej právnej úpravy je
1. rozšíriť cieľovú skupinu daňovníkov uplatňujúcich si nárok na daňový bonus na dieťa aj na daňovníkov, ktorých zdaniteľný príjem zo zamestnania alebo zo živnosti za zdaňovacie obdobie nedosahuje aspoň 6-násobok sumy minimálnej mzdy (za rok 2022 je to 3 876 eur);
10
2. zvýšiť sumu daňového bonusu a zabezpečiť tak vyšší čistý disponibilný príjem v domácnostiach s deťmi, kde pracuje aspoň jeden z rodičov.
Úprava sumy daňového bonusu pre dieťa sa navrhuje v závislosti od dosiahnutého veku dieťaťa, pričom sa ustanovujú 2 vekové hranice (z pôvodných troch). Daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku (0 15 vrátane) sa zvýši zo súčasných 43,60 (resp. 47,14) eur na 70 eur (od 1.1.2023 na sumu 100 eur) a daňový bonus na vyživované dieťa po dovŕšení 15 rokov veku (15 25 - ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom) sa zvýši zo súčasných 23,27 eur na 40 eur (od 1.1.2023 na sumu 50 eur).
Vzhľadom na navrhované ustanovenie maximálnej sumy daňového bonusu (rastúci percentuálny limit základu dane nároku na daňový bonus v závislosti od počtu vyživovaných detí od 20% do 55%) by mal vyšší daňový bonus prispieť k zlepšeniu finančnej situácie vo všetkých príjmových skupinách rodín a v rodinách s vyšším počtom detí.
Náklady na úpravu informačných technológií finančnej správy sa predpokladajú v sume 0,45 mil. eur v roku 2022.
K novele zákona o prídavku na dieťa
Cieľom novely je zvýšenie prídavku na dieťa od 1. júla 2022 na sumu 30 mesačne a od 1. januára 2023 na sumu 50 €. V roku 2022 a v roku 2023 sa neuplatní valorizačný mechanizmus. Opatrenie si v roku 2022 vyžiada zvýšené výdavky štátneho rozpočtu v sume 22,999 mil. eur, v roku 2023 v sume 275,169 mil. eur, v roku 2024 v sume 273,089 mil. eur a v roku 2025 265,104 mil. eur. Implementačné náklady na úpravu informačného systému MPSVR SR si vyžiadajú 90 000 eur.
Zrušenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pri prvom nastúpení dieťaťa do prvého ročníka základnej školy od 1.1.2023 vytvorí úsporu v roku v sume 6,327 mil. eur, v roku 2024 v sume 6,816 mil. eur a v roku 2025 v sume 7,403 mil. eur. Celkový vplyv opatrení na štátny rozpočet je tak v roku 2022 v sume 22,999 mil. eur, v roku 2023 v sume 275,066 mil. eur., v roku 2024 v sume 272,920 mil. eur a v roku 2025 v sume 264,474 mil. eur.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
K zákonu o financovaní voľného času dieťaťa:
Odhad je založený na objeme kultúrnych služieb, ktoré budú chcieť oprávnení prevádzkovatelia pravdepodobne registrovať ako kultúrnu ponuku pre deti a mládež, vo výške 350-tisíc kultúrnych služieb ročne. Vzhľadom na vysokú výšku poukazu, odhadujeme vysoký záujem o možnosť získavať poukazy od detí. Nakoľko do tejto
11
skupiny spadajú aj teenageri, medzi kultúrne služby započítame celkovú ponuku na trhu, od oprávnených poskytovateľov.
Mesačne ide o záťaž na registrovanie cca. 29-tisíc podujatí, pričom 1 referent vie skontrolovať kultúrnym testom 3 000 kultúrnych služieb mesačne, preto je potrebných 10 referentov.
V súčasnej schéme kultúrne poukazy sa ročne prihlásilo cca 300 kultúrnych organizácií s približne 1 877 projektmi. Na kultúrne poukazy boli ročne vyčlenené 3 mil. eur (4 eur na dieťa).
Z plánovanej dotácií 50 eur mesačne na dieťa (ročne 600 eur) pri odhade 1 mil. detí (5-18 rokov) je tvorený nárok na štátny rozpočet 600 mil. eur. Pri konzervatívnom odhade, očakávame že dopyt po poukazoch na kultúrne služby bude tvoriť 40% z celkovej sumy. Deti použijú odhadom 300 mil. eur v oblasti kultúry.
Negatívny vplyv návrhu na verejné financie spočíva je aj vo financovaní prevádzky registra v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Pre kontrolu tvorby registra poskytovateľov kultúrnych služieb a zoznamu umeleckých, kultúrnych alebo kultúrno-vzdelávacích služieb bude potrených približne 10 referentov.
12
K novele zákona o prídavku na dieťa
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2022
2023
2024
2025
Odhadovaný počet detí, na ktoré vznikol nárok na prídavok na dieťa
1 116 450
1 125 350
1 130 000
1 135 200
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
2022
2023
2024
2025
Navrhovaná výška Prídavku na dieťa
30 €
50 €
50 €
50 €
Pôvodná výška prídavku
25,88 €
27,64 €
29,52 €
30,08 €
Predpokladaný nárast v €
4,12 €
22,36 €
20,48 €
19,92 €
Pri odhadoch objemu finančných prostriedkov, ktoré budú mať vplyv na rozpočet verejnej správy sa vychádzalo z
údajov o poberateľoch z ÚPSVaR
RSD MIS
Makroekonomická prognóza IFP z marca 2022
Prírastku detí, na ktoré bude uplatňovaná aj vyrovnávacia dávka
Zmeny v informačnom systéme:
Zmena sumy prídavky s platnosťou od 1.7.2022
Pregenerovanie nárokov na prídavok na dieťa v mesiaci júl 2022
Zmena sumy prídavky s platnosťou od 1.1.2023
Pregenerovanie nárokov na prídavok na dieťa v mesiaci január 2023
Nová webová služba pre poskytovanie údajov Finančnému riaditeľstvu prostredníctvom centrálnej správy referenčných údajov
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
13
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
14
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Bežné výdavky (600)
165 943 870
1 191 691 206
1 185 878 633
1 166 238 501
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
112 000
521 840
521 840
521 840
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
39 000
182 160
182 160
182 160
Tovary a služby (630)2
90 000
0
0
0
v tom: zmeny v informačných systémoch MPSVR SR (0EK0H)
90 000
0
0
0
Bežné transfery (640)2
165 702 870
1 190 987 206
1 185 174 633
1 165 534 501
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
165 702 870
1 190 987 206
1 185 174 633
1 165 534 501
v tom: daňový bonus
142 704 000
543 866 000
506 376 000
495 182 000
v tom: prídavok na dieťa
22 998 870
275 066 206
272 919 633
264 473 501
v tom: príspevok na financ. služieb pre dieťa
0
372 055 000
405 879 000
405 879 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
1 326 000
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
1 326 000
0
0
0
v tom: zmeny v informačných systémoch FR SR
1 326 000
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
167 269 870
1 191 691 206
1 185 878 633
1 166 238 501
15
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2022
2023
2024
2025
poznámka
Počet zamestnancov celkom
12
22
22
22
z toho vplyv na ŠR
12
22
22
22
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1 556
1 977
1 977
1 977
z toho vplyv na ŠR
1 556
1 977
1 977
1 977
Osobné výdavky celkom (v eurách)
151 000
704 000
704 000
704 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
112 000
521 840
521 840
521 840
z toho vplyv na ŠR
112 000
521 840
521 840
521 840
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
39 000
182 160
182 160
182 160
z toho vplyv na ŠR
39 000
182 160
182 160
182 160
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 4
16
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rovnosť žien a mužov a vplyvy na zamestnanosť
(Ak v niektorej z hodnotených oblastí sociálnych vplyvov (bodov 4.1 4.4) nebol identifikovaný vplyv, uveďte v príslušnom riadku analýzy poznámku „Bez vplyvu.“.)
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
(V prípade vyššieho počtu hodnotených opatrení doplňte podľa potreby do tabuľky pred bod 4.2 ďalšie sekcie - 4.1.1 Pozitívny vplyv/4.1.2 Negatívny vplyv).
a)
4.1.1 Pozitívny vplyv
b)
Popíšte opatrenie a jeho vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
K zákonu o financovaní voľného času dieťaťa
Primárnym cieľom nového zákona o financovaní voľného času dieťaťa je podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry prostredníctvom finančného príspevku v sume 50 eur mesačne, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine nezaopatrených detí vo veku 5 – 18 rokov.
K novele zákona o dani z príjmov
Zámerom navrhovanej právnej úpravy je
1. rozšíriť cieľovú skupinu daňovníkov uplatňujúcich si nárok na daňový bonus na dieťa aj na daňovníkov, ktorých zdaniteľný príjem zo zamestnania alebo zo živnosti za zdaňovacie obdobie nedosahuje aspoň 6-násobok sumy minimálnej mzdy (za rok 2022 je to 3 876 eur);
2.zvýšiť sumu daňového bonusu a zabezpečiť tak vyšší čistý disponibilný príjem v domácnostiach s deťmi, kde pracuje aspoň jeden z rodičov.
Úprava sumy daňového bonusu pre dieťa sa