NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
1028
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ....................... 2022
o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1)Tento zákon upravuje poskytovanie sumy, ktorú štát poskytuje oprávnenej osobe na úhradu voľnočasových aktivít určených pre dieťa a poskytnutých dieťaťu (ďalej len „príspevok“).
(2)Na účely tohto zákona sa rozumie
a)oprávnenou osobou osoba, ktorá nakladá s kontom dieťaťa, a to
1. osoba, ktorej sa na dieťa vypláca prídavok na dieťa podľa osobitného predpisu,1)
2. štatutárny zástupca alebo ním písomne poverený zamestnanec zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately2) alebo špeciálneho výchovného zariadenia,3) v ktorom sa poskytuje starostlivosť dieťaťu z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia, rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia,
3. fyzická osoba, ktorá ako prvá preukáže, že je zákonným zástupcom dieťaťa, ak niet osoby podľa prvého bodu alebo druhého bodu,
b)dieťaťom osoba s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky od 5 rokov veku do 18 rokov veku, pričom sa za dieťa po ukončení povinnej školskej dochádzky považuje len dieťa, ktoré sa naďalej zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v škole na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí,
c)poskytovateľom fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zriadené konto poskytovateľa alebo právnická osoba, ktorá má zriadené konto poskytovateľa,
1) Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 120 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
d)voľnočasovou aktivitou činnosť v oblasti vzdelávania, kultúry alebo športu vykonávaná na území Slovenskej republiky pod odborným dohľadom vo vymedzenom časovom úseku vedúca k fyzickému alebo duševnému rozvoju dieťaťa, ktorá sa nevykonáva v rámci vyučovania na
1. školách tvoriacich sústavu škôl podľa osobitného predpisu,4) okrem základných umeleckých škôl a jazykových škôl,
2. vysokých školách,
e)kontom dieťaťa účet dieťaťa zriadený Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „platiteľ“) na účely nakladania s príspevkom a evidencie zostatku na konte dieťaťa a disponibilného zostatku,
f)kontom poskytovateľa účet poskytovateľa zriadený poskytovateľom a spravovaný platiteľom na účely pripisovania súm z konta dieťaťa a evidencie zostatku na konte poskytovateľa,
g)disponibilným zostatkom súčet nezablokovanej časti príspevku na konte dieťaťa za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom sa objednávaná voľnočasová aktivita poskytnúť a nezablokovaných častí príspevkov na konte dieťaťa za kalendárne mesiace predchádzajúce tomuto kalendárnemu mesiacu.
Príspevok
§ 2
(1)Príspevok sa poskytuje vo výške 50 eur na dieťa za každý kalendárny mesiac vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa splní podmienky podľa § 1 ods. 2 písm. b) a kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa prestane spĺňať podmienky podľa § 1 ods. 2 písm. b).
(2)V prvý deň kalendárneho mesiaca sa na konto dieťaťa pripíše príspevok za 12. kalendárny mesiac nasledujúci po tomto kalendárnom mesiaci.
(3)Pri zriadení konta dieťaťa platiteľ pripíše na konto dieťaťa príspevok za aktuálny kalendárny mesiac a príspevky za 11 bezprostredne nasledujúcich kalendárnych mesiacov; odsek 2 tým nie je dotknutý.
§ 3
(1)Príspevok môže byť použitý len na úhradu voľnočasových aktivít, ktorých zoznam ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) pre voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania a športu a
b)Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) pre voľnočasové aktivity v oblasti kultúry.
(2)Na jednotlivé voľnočasové aktivity podľa odseku 1 možno použiť príspevok najviac vo výške, ktorú po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)ministerstvo školstva pre voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania a športu a
b)ministerstvo kultúry pre voľnočasové aktivity v oblasti kultúry.
(3)Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť miesto, pre ktoré sa ustanoví iná výška použitia príspevku ako podľa odseku 2 a výšku, do ktorej je možné príspevok použiť na jednotlivé voľnočasové
4) § 27 ods. 2 písm. a) až h) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3
aktivity. Výška príspevku podľa prvej vety sa bude vzťahovať na voľnočasové aktivity, pre ktoré je toto miesto obvyklým miestom poskytovania voľnočasovej aktivity.
§ 4
Konto dieťaťa
(1)Platiteľ zriadi konto dieťaťa bezodkladne po splnení podmienok uvedených v § 1 ods. 2 písm. b) a vytvorí jedinečný identifikátor dieťaťa, ktorý prostredníctvom aplikácie sprístupní vo forme QR kódu.
(2)Oprávnenej osobe podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu doručí platiteľ prihlasovacie údaje a heslo bezodkladne po zriadení konta dieťaťa.
(3)Oprávnenej osobe podľa § 1 ods. 2 písm. a) druhého bodu alebo tretieho bodu doručí platiteľ prihlasovacie údaje a heslo bezodkladne po preukázaní, že táto osoba je oprávnenou osobou; spôsob preukazovania týchto skutočností zverejní platiteľ na svojom webovom sídle.
§ 5
Nakladanie s kontom dieťaťa
Oprávnená osoba nakladá s kontom dieťaťa prostredníctvom webovej aplikácie alebo mobilnej aplikácie (ďalej len „aplikácia“).
§ 6
Poskytovateľ
(1)Konto poskytovateľa si môže zriadiť fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba registrovaná
a)v registri poskytovateľov voľnočasových aktivít v oblasti športu zriadenom a spravovanom ministerstvom školstva,5)
b)v registri poskytovateľov voľnočasových aktivít v oblasti vzdelávania zriadenom a spravovanom ministerstvom školstva,
c)v registri poskytovateľov voľnočasových aktivít v oblasti kultúry zriadenom a spravovanom ministerstvom kultúry.6)
(2)Pri zriaďovaní konta poskytovateľa je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba povinná prostredníctvom aplikácie uviesť v informačnom systéme podľa § 7 ods. 1 tieto údaje:
a)meno a priezvisko fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
b)identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
c)kontaktné údaje fyzickej osoby-podnikateľa alebo kontaktné údaje štatutárneho orgánu právnickej osoby,
d)číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(3)Poskytovateľ je povinný k poskytovanej voľnočasovej aktivite uviesť tieto údaje:
a)názov poskytovanej voľnočasovej aktivity,
b)obvyklé miesto poskytovania voľnočasovej aktivity, čas jej poskytovania a časový rozsah,
c)periodicitu poskytovania voľnočasovej aktivity,
5) Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 7a zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov.
4
d)vek dieťaťa, pre ktoré je voľnočasová aktivita určená,
e)maximálny počet detí, pre ktoré je možné voľnočasovú aktivitu poskytovať súčasne,
f)výšku ceny voľnočasovej aktivity,
g)všeobecné podmienky poskytovania a vypovedania voľnočasovej aktivity,
h)kontaktné údaje fyzickej osoby, ktorá vykonáva voľnočasovú aktivitu s dieťaťom na mieste a v čase podľa písmena b); touto osobou môže byť len fyzická osoba, ktorú poskytovateľ uviedol pri zápise do registra podľa odseku 1 ako spôsobilú v mene poskytovateľa vykonávať voľnočasovú aktivitu s dieťaťom,
i)ďalšie údaje, ktoré platiteľ zverejní na svojom webovom sídle.
(4)Ak dôjde k zmene údajov podľa odseku 3 písm. b) alebo písm. h), poskytovateľ je povinný bezodkladne aktualizovať tieto údaje v informačnom systéme podľa § 7 ods. 1.
(5)Poskytovateľ je povinný poskytovať voľnočasovú aktivitu v súlade s údajmi uvedenými v odseku 3.
(6)Poskytovateľ zruší konto poskytovateľa prostredníctvom aplikácie; platiteľ o tejto skutočnosti informuje oprávnenú osobu prostredníctvom aplikácie, ak k okamihu zrušenia konta poskytovateľa nebola voľnočasová aktivita, ktorú táto oprávnená osoba objednala, poskytnutá. Po zrušení konta poskytovateľa platiteľ vyradí poskytovateľa z evidencie poskytovateľov uvedenej v § 7 ods. 2 písm. c); ustanovenie § 9 týmto nie je dotknuté.
(7)Podrobnosti o zriadení a zrušení konta poskytovateľa zverejní platiteľ na svojom webovom sídle.
§ 7
Platiteľ
(1)Platiteľ vytvára, rozvíja a prevádzkuje informačný systém, v ktorom sa vedie a spravuje evidencia podľa odseku 2, spravuje konto dieťaťa a konto poskytovateľa a zúčtovávajú sa platby v prospech poskytovateľa. Platiteľ vytvára, rozvíja a prevádzkuje aplikáciu na účely nakladania s kontom dieťaťa a kontom poskytovateľa.
(2)Platiteľ vedie a spravuje evidenciu
a) detí,
b) oprávnených osôb,
c) poskytovateľov.
§ 8
Objednávanie voľnočasových aktivít
(1)Oprávnená osoba môže objednať voľnočasovú aktivitu prostredníctvom aplikácie.
(2)Oprávnená osoba môže na príslušný kalendárny mesiac objednať voľnočasovú aktivitu, ktorej cena alebo suma určená podľa § 3 ods. 2 a 3, ak je nižšia ako cena objednanej voľnočasovej aktivity, neprevyšuje disponibilný zostatok za daný kalendárny mesiac.
(3)Pri objednaní voľnočasovej aktivity sa na konte dieťaťa zablokuje suma finančných prostriedkov vo výške ceny objednanej voľnočasovej aktivity alebo sumy určenej podľa § 3 ods. 2 a 3, ak je nižšia ako cena objednanej voľnočasovej aktivity.
(4)Oprávnená osoba so sumou zablokovanou podľa odseku 3 nemôže nakladať od okamihu objednania voľnočasovej aktivity do
a)odmietnutia alebo nepotvrdenia objednanej voľnočasovej aktivity podľa odseku 5,
5
b)zrušenia poskytovania voľnočasovej aktivity podľa odseku 6,
c)ospravedlnenia neúčasti dieťaťa na poskytovanej voľnočasovej aktivite podľa odseku 7,
d)zrušenia konta poskytovateľa podľa § 6 ods. 6,
e)pozastavenia prístupu do aplikácie podľa § 12 ods. 4.
(5)Poskytovateľ potvrdí alebo odmietne objednanie voľnočasovej aktivity prostredníctvom aplikácie do piatich pracovných dní odo dňa jej objednania; ak tak neurobí, voľnočasová aktivita sa považuje za neobjednanú.
(6)Poskytovateľ prostredníctvom aplikácie bezodkladne zruší poskytovanú voľnočasovú aktivitu, ak nie je schopný poskytovanie voľnočasovej aktivity zabezpečiť v súlade s § 6 ods. 5 alebo ak poskytovanie voľnočasovej aktivity vypovie.
(7)Oprávnená osoba je oprávnená prostredníctvom aplikácie ospravedlniť neúčasť dieťaťa na voľnočasovej aktivite najneskôr v kalendárny deň, ktorý predchádza kalendárnemu dňu, v ktorom sa voľnočasová aktivita uskutočniť; ak tak urobí, dieťa nie je oprávnené zúčastniť sa na tejto voľnočasovej aktivite.
(8)Fyzická osoba podľa § 6 ods. 3 písm. h) je prostredníctvom aplikácie povinná bezodkladne po začatí poskytovania voľnočasovej aktivity vyznačiť účasť dieťaťa na voľnočasovej aktivite. Ukončenie poskytovania voľnočasovej aktivity je fyzická osoba podľa § 6 ods. 3 písm. h) povinná vyznačiť prostredníctvom aplikácie bezodkladne po jej ukončení. Na účely podľa prvej vety a druhej vety sa dieťa preukazuje jedinečným identifikátorom dieťaťa.
(9)Oprávnená osoba je povinná prostredníctvom aplikácie po ukončení poskytovania voľnočasovej aktivity, na ktorej sa dieťa zúčastnilo, vyznačiť účasť dieťaťa na voľnočasovej aktivite a ohodnotiť jej kvalitu. Kým tak oprávnená osoba neurobí, dieťa nie je oprávnené zúčastniť sa na nasledujúcich voľnočasových aktivitách objednaných prostredníctvom aplikácie a oprávnená osoba nemôže nakladať s kontom dieťaťa; to neplatí, ak je nasledujúca voľnočasová aktivita poskytnutá v rovnakom dni.
(10)Platiteľ sumu zablokovanú podľa odseku 3 prevedie na konto poskytovateľa, ak sa dieťa na voľnočasovej aktivite zúčastnilo a oprávnená osoba účasť dieťaťa na tejto aktivite potvrdila. Suma podľa prvej vety sa prevádza z príspevkov v poradí, v akom boli pripísané na konto dieťaťa.
(11)Ak sa dieťa zúčastní na viacerých rovnakých bezprostredne po sebe nasledujúcich voľnočasových aktivitách poskytovaných tým istým poskytovateľom, na účely odsekov 1, 5, 8 a 9 sa tieto voľnočasové aktivity považujú za jednu voľnočasovú aktivitu.
(12)Ďalšie podrobnosti o postupe pri nakladaní s príspevkom platiteľ zverejní na svojom webovom sídle.
§ 9
Platba za poskytnuté voľnočasové aktivity
Sumu zodpovedajúcu výške sumy na konte poskytovateľa k poslednému dňu kalendárneho mesiaca prevedie platiteľ poskytovateľovi do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky; konto poskytovateľa sa o túto sumu zníži. Platba podľa prvej vety sa nepoukazuje na účet vedený v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou.
§ 10
Zánik nároku na nakladanie s príspevkom a uzavretie konta dieťaťa
6
(1)Ak sa dieťa bez ospravedlnenia podľa § 8 ods. 7 nezúčastní na objednanej voľnočasovej aktivite, oprávnenej osobe zaniká oprávnenie nakladať s časťou príspevku zodpovedajúcou sume zablokovanej podľa § 8 ods. 3; táto suma sa z konta dieťaťa odpíše.
(2)Oprávnenie nakladať s príspevkom za príslušný kalendárny mesiac zaniká oprávnenej osobe uplynutím 12 mesiacov od mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytol; uplynutím tejto doby sa nepoužitý príspevok alebo jeho nepoužitá časť odpíše z konta dieťaťa.
(3)Platiteľ uzavrie konto dieťaťa dňom, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa dieťa po ukončení povinnej školskej dochádzky prestalo zúčastňovať na výchovno-vzdelávacom procese v škole na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí alebo v ktorom dieťa stratilo trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo v ktorom dieťa zomrelo, a to podľa toho, čo nastane skôr.
(4)Uzavretím konta dieťaťa platiteľ vyradí dieťa z evidencie detí uvedenej v § 7 ods. 2 písm. a) a oprávnenú osobu z evidencie oprávnených osôb uvedenej v § 7 ods. 2 písm. b).
§ 11
Kontrola
(1)Dodržiavanie povinností, za ktoré je možné uložiť sankcie podľa § 12, kontroluje daňový úrad.
(2)Na kontrolu sa primerane použije daňový poriadok.
§ 12
Sankcie
(1)Daňový úrad písomne upozorní poskytovateľa na následky opakovaného porušenia povinnosti, ak
a) poskytovateľ poruší povinnosť podľa § 6 ods. 5 alebo
b) fyzická osoba podľa § 6 ods. 3 písm. h) poruší povinnosť podľa § 8 ods. 8.
(2)Opakované porušenie povinnosti je také porušenie, ku ktorému došlo dvakrát počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(3)Za opakované porušenie povinnosti uvedené v odseku 1 písm. a) alebo za opakované porušenie povinnosti uvedené v odseku 1 písm. b) daňový úrad poskytovateľovi uloží pokutu vo výške od 500 eur do 1 500 eur; pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)Ak poskytovateľ alebo fyzická osoba podľa § 6 ods. 3 písm. h) počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od uloženia sankcie podľa odseku 3 poruší povinnosť, za opakované porušenie ktorej bola poskytovateľovi táto sankcia uložená, daňový úrad rozhodne o uzavretí prístupu poskytovateľa do aplikácie. Po právoplatnosti rozhodnutia podľa prvej vety daňový úrad o tejto skutočnosti bezodkladne informuje platiteľa, ktorý uzavrie poskytovateľovi prístup do aplikácie na jeden rok; ustanovenie § 9 týmto nie je dotknuté.
(5)O uzavretí prístupu poskytovateľa do aplikácie platiteľ informuje oprávnenú osobu prostredníctvom aplikácie, ak k okamihu uzavretia prístupu poskytovateľa do aplikácie nebola voľnočasová aktivita, ktorú táto oprávnená osoba objednala, poskytnutá.
(6)Na ukladanie sankcií sa primerane použije daňový poriadok.
§ 13
Súčinnosť
7
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ministerstvo kultúry, ministerstvo školstva, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalšie orgány štátnej správy a obce povinné poskytovať súčinnosť platiteľovi na účely plnenia úloh podľa tohto zákona.
§ 14
Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov
(1)Na účely poskytovania príspevku je platiteľ oprávnený spracúvať osobné údaje dieťaťa, oprávnenej osoby, poskytovateľa, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ a fyzickej osoby podľa § 6 ods. 3 písm. h) v nevyhnutnom rozsahu v súlade s osobitným predpisom.7)
(2)Osobné údaje, ktoré platiteľ spracúva na účely podľa odseku 1, možno bez súhlasu dotknutej osoby spracúvať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
(3)Osobné údaje, ktoré môže platiteľ spracúvať na dosiahnutie účelu podľa odseku 1, sú, ak ide o
a)dieťa
1.meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.dátum narodenia,
3.dátum úmrtia,
4.rodné číslo,
5.rodinný stav,
6.adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu alebo adresa tolerovaného pobytu,
b)oprávnenú osobu podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu
1.meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.dátum narodenia,
3.dátum úmrtia,
4.rodné číslo,
5.adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu,
6.kontakt na účely komunikácie,
7.spôsobilosť na právne úkony,
c)oprávnenú osobu podľa § 1 ods. 2 písm. a) druhého bodu
1.meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo povereného zamestnanca,
2.názov zariadenia a adresa sídla zariadenia,
3.IČO zariadenia,
4. kontakt na účely komunikácie,
d)poskytovateľa, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ
1. meno a priezvisko,
2. adresa trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,
3. rodné číslo,
4. kontakt na účely komunikácie,
7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8
5. číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa platba za poskytnuté voľnočasové aktivity vypláca,
e)fyzickú osobu podľa § 6 ods. 3 písm. h)
1.meno a priezvisko,
2.dátum narodenia,
3.rodné číslo,
4.kontakt na účely komunikácie.
(4)Na účely trestného konania môže platiteľ údaje podľa odseku 3 poskytnúť výlučne orgánom činným v trestnom konaní a súdu; tieto údaje orgány činné v trestnom konaní a súd nemôžu poskytnúť tretej osobe.
(5)Na účely kontroly podľa § 11 platiteľ poskytne údaje podľa odseku 3 daňovému úradu.
§ 15
Spoločné ustanovenie
Oprávnená osoba sa môže do aplikácie prihlásiť aj na obecnom úrade.
§ 16
Prechodné ustanovenie
Dieťaťu, ktoré splní podmienky podľa tohto zákona k 15. januáru 2023 a neprestane ich spĺňať k 31. januáru 2023, platiteľ zriadi konto dieťaťa do 31. januára 2023; v tejto lehote platiteľ pripíše na konto dieťaťa príspevok za január až december 2023 a január 2024.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona
9
č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 416/2021 Z. z. a zákona č. 129/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 33 odsek 1 znie:
„(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je
a)50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo
b)100 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.126a)“.
2.V § 33 ods. 5 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 6 prvej vety“.
3.V § 33 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Nárok na daňový bonus podľa odseku 1 možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu, takto:
Počet vyživovaných detí
Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
1
20 %
2
27 %
3
34 %
4
41 %
5
48 %
6 a viac
55 %
.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
4.V § 33 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 8 a 9.
5.V § 33 ods. 8 sa číslo „9“ nahrádza číslom „8“.
6.V § 35 ods. 5 prvá veta znie: Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zníži zamestnancovi, ktorý u neho podal vyhlásenie podľa
§ 36 ods. 6
, preddavok na daň o sumu priznaného
10
daňového bonusu v ustanovenej výške, ktorá nesmie presiahnuť percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti podľa § 33 ods. 6 za príslušný kalendárny mesiac.“.
7.V § 35 ods. 7 druhej vete sa vypúšťajú slová „aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy“.
8.V § 36 odsek 5 znie:
„(5) Ak zamestnanec nedosiahol v kalendárnom mesiaci zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej forme alebo v nepeňažnej forme u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňuje daňový bonus za splnenia ustanovených podmienok, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prizná túto časť daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní alebo zamestnanec si túto časť uplatní pri podaní daňového priznania.“.
9.Za § 52zzm sa vkladajú § 52zzn a 52zzo, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠52zzn
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2022
(1)Pri uplatňovaní daňového bonusu od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 postupuje daňovník spôsobom podľa odsekov 2 14, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom podľa § 33 v znení účinnom do 30. júna 2022.
(2)Pri priznaní daňového bonusu za kalendárne mesiace júl 2022 december 2022 zamestnávateľ postupuje spôsobom podľa odseku 1 a § 35 ods. 5 prvej vety v znení účinnom od 1. júla 2022, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom podľa § 33, § 35 ods. 5 a 7 a § 36 ods. 5 v znení účinnom do 30. júna 2022. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane pri ročnom zúčtovaní podľa § 38, nárok na daňový bonus za kalendárne mesiace júl 2022 december 2022, ktorý by vznikol podľa odsekov 3 14 porovná s nárokom na daňový bonus podľa § 33, § 35 ods. 5 a 7 a § 36 ods. 5 v znení účinnom do 30. júna 2022 a prizná zamestnancovi nárok na daňový bonus za kalendárne mesiace júl 2022 december 2022, ktorý je pre neho výhodnejší. Pri vyplatení rozdielu medzi vyššou sumou nároku podľa prvej vety a výškou vyplateného daňového bonusu za kalendárne mesiace júl 2022 december 2022 zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane postupuje podľa § 38 ods. 6. Zamestnanec, ktorý nepožiada zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania podľa § 38, postupuje obdobne v daňovom priznaní.
(3)Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je
a)40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo
b)70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.126a)
(4)Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125) Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125a)
(5) Daňovník, ktorý je rodič dieťaťa alebo u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak dieťa s
11
ním žije v domácnosti,57) môže si uplatniť daňový bonus po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce sumu podľa § 11 ods. 2 písm. a).
(6) Ak dieťa (deti) uvedené v odseku 4 vyživujú v domácnosti57) viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Pri použití ustanovenia odseku 7 môže uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.
(7)Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v období od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 len o sumu daňového bonusu podľa odsekov 3, 8 a 9 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Daňový bonus možno uplatniť v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
(8)Nárok na daňový bonus podľa odseku 3 možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:
Počet vyživovaných detí
Percentuálny limit polovice základu dane (čiastkového základu dane)
1
20 %
2
27 %
3
34 %
4
41 %
5
48 %
6 a viac
55 %
.
(9)Daňovník, ktorý začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo ktorý začal vykonávať činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2, počnúc 1. júlom 2022 môže uplatniť daňový bonus najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane), z príjmov podľa § 5 alebo najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu za príslušné zdaňovacie obdobie podľa odseku 8.
(10)Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa tohto zákona. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku;126) ak ide o daňovníka, ktorý zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo ktorému sa
12
vykonalo ročné zúčtovanie, uplatní sa postup podľa § 35 ods. 5 a 7 alebo § 36 ods. 5 v znení účinnom od 1. júla 2022 alebo postup podľa § 38.
(11) Ak daňovník v období od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 poberal zdaniteľné príjmy podľa § 5 a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2, môže si zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, uplatniť pri podaní daňového priznania.
(12) Daňový bonus podľa odsekov 3 11 si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.
(13)Nárok na daňový bonus podľa odsekov 1 12 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac júl 2022 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2022.
(14) Suma daňového bonusu podľa odsekov 1 až 13 je od dane oslobodená.
§ 52zzo
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)Nárok na daňový bonus podľa § 33 ods. 1 a 6 v znení účinnom od 1. januára 2023 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac január 2023.
(2)Ustanovenie § 52zd ods. 7 sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.“.
Čl. III
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 433/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 226/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa“.
2.V § 7 sa vypúšťa odsek 4.
3.V § 8 ods. 1 prvá veta znie: „Prídavok je 30 eur mesačne.“.
4.V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Prídavok je 50 eur mesačne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18db sa vypúšťa.
5.V § 8 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18e sa vypúšťa.
6.§ 8 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Vláda Slovenskej republiky môže k 1. januáru kalendárneho roka ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky
13
a)sumu prídavku,
b)sumu príplatku k prídavku.
(4) Suma prídavku podľa odseku 1 a suma príplatku k prídavku podľa odseku 2 sa neuplatňuje ustanovením novej sumy prídavku a sumy príplatku k prídavku podľa odseku 3.“.
7.Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky na účel poskytovania príspevku na financovanie voľnočasových aktivít podľa osobitného predpisu 22b) údaje v rozsahu
a)meno, priezvisko a rodné číslo oprávnenej osoby, ktorej sa vypláca prídavok,
b)meno, priezvisko a rodné číslo nezaopatreného dieťaťa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
22b) Zákon č. ..../2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
410/2004 Z. z.
, zákona č.
453/2004 Z. z.
, zákona č.
305/2005 Z. z.
, zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č.
554/2008 Z. z.
, zákona č.
184/2014 Z. z.
, zákona č.
378/2015
Z. z.
, zákona č.
226/2019 Z. z.
, zákona č.
46/2020 Z. z.
, zákona č.
275/2020 Z. z.
, zákona č.
296/2020 Z. z.
a zákona č.
9/2021 Z. z.
sa mení takto:
V § 4 ods. 3 písmeno l) znie:
„l) príspevok na financovanie voľnočasových aktivít podľa osobitného predisu,18)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
,,18) § 2 zákona č. ..../2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 331/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 418/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 49 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Štatutárny zástupca centra alebo ním písomne poverený zamestnanec centra, ktorí oprávnenou osobou na poskytovanie príspevku na financovanie voľnočasových aktivít
14
podľa osobitného predpisu,41a) poskytujú na účel poskytovania tohto príspevku údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.41b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41a a 41b znejú:
41a) § 1 ods. 2 písm. a) druhý bod zákona č. ..../2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41b) § 4 ods. 3 a § 14 ods. 3 písm. a) a c) zákona č. ..../2022 Z. z.“.
Čl. VI
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 374/2021 Z. z., zákona č. 485/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x) príspevok na financovanie voľnočasových aktivít podľa osobitného predpisu.29e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29e znie:
29e) § 2 zákona č. ..../2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.Doterajší text § 67j sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Odsek 1 sa od 1. júla 2022 nepoužije.“.
Čl. VII
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 222/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 417/2020 Z. z. a zákona č. 257/2021 Z. z. sa mení takto:
1.V § 4 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „dovŕšilo šesť rokov veku a“.
2.Poznámka pod čiarou k odkazu 34aaa znie:
34aaa) § 33 ods. 1 písm. b) a § 52zzn ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VIII
15
Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení zákona č. 103/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) pracoviskom, ktoré vedie register poskytovateľov voľnočasových aktivít v oblasti kultúry (ďalej len „register“).“.
2.Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Register
(1)Register je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo a prevádzkovateľom je kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. a).
(2)Register obsahuje zoznam údajov o fyzických osobách-podnikateľoch a právnických osobách, ktoré poskytujú voľnočasové aktivity v oblasti kultúry10a) (ďalej len „poskytovateľ“).
(3)Kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. a) na základe žiadosti o zápis do registra zapíše do registra
a)centrum voľného času, ktoré je právnickou osobou,
b)základnú umeleckú školu, ktorá je právnickou osobou,
c)právnickú osobu zriadenú zákonom, štátom, vyšším územným celkom alebo obcou,10b) ktorá podľa zákona alebo zriaďovacej listiny vykonáva umeleckú činnosť alebo inú činnosť v oblasti kultúry,
d)právnickú osobu,
1.ktorá je vedená v
1a.registri múzeí a galérií Slovenskej republiky,10c)
1b. zozname knižníc Slovenskej republiky,10d)
1c. evidencii divadiel alebo evidencii hudobných inštitúcií,10e)
1d.evidencii kultúrno-osvetových zariadení so všeobecným zameraním alebo v evidencii kultúrno-osvetových zariadení so špecializovaným zameraním,
1e.zozname hvezdární a planetárií,
1f.zozname osôb pôsobiacich v audiovízii ako prevádzkovateľ audiovizuálnych technických zariadení,10f)
2.ktorej bola v posledných piatich rokoch pred dňom podania žiadosti o zápis do registra poskytnutá dotácia z verejných zdrojov na voľnočasovú aktivitu v oblasti kultúry, ktorú bude poskytovať po zápise do registra, alebo
3.ktorá predloží vyhlásenie najmenej od dvoch osôb zapísaných v registri o tom, že žiadateľ o zápis do registra poskytuje voľnočasovú aktivitu v oblasti kultúry,
e)fyzickú osobu-podnikateľa,
1.ktorému bola v posledných piatich rokoch pred dňom podania žiadosti o zápis do registra poskytnutá dotácia alebo štipendium z verejných zdrojov na voľnočasovú aktivitu v oblasti kultúry, ktorú bude poskytovať po zápise do registra, alebo
2.ktorý predloží vyhlásenie najmenej od dvoch osôb zapísaných v registri o tom, že žiadateľ o zápis do registra poskytuje voľnočasovú aktivitu v oblasti kultúry.
(4)Ak je žiadateľ o zápis do registra spravodajskou jednotkou,10g) ktorá poskytuje údaje pre štátne štatistické zisťovania v oblasti kultúry, podmienkou zápisu do registra je
16
preukázanie, že poskytuje údaje pre štátne štatistické zisťovania v oblasti kultúry najmenej jeden rok pred podaním žiadosti o zápis do registra.
(5)Žiadosť o zápis do registra sa podáva v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Vzor žiadosti o zápis do registra zverejní kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. a) na svojom webovom sídle.
(6)Žiadosť o zápis do registra obsahuje údaje podľa odseku 10 a zoznam fyzických osôb, prostredníctvom ktorých bude žiadateľ o zápis do registra poskytovať voľnočasovú aktivitu v oblasti kultúry s uvedením mena a priezviska fyzickej osoby, dátumu jej narodenia, miesta trvalého pobytu, adresy elektronickej pošty a telefónneho čísla. K žiadosti o zápis do registra žiadateľ o zápis do registra predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odsekov 3 a 4 a vyhlásenie, v ktorom uvedie, že
a)poskytovaná voľnočasová aktivita v oblasti kultúry nebude obsahovať žiadne prejavy násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu ani iné prejavy intolerancie,
b)voľnočasová aktivita v oblasti kultúry bude určená pre vekovú skupinu od 5 rokov do 18 rokov,
c)voľnočasová aktivita v oblasti kultúry bude poskytnutá prezenčnou formou,
d)fyzická osoba, ktorú uviedol v žiadosti o zápis do registra, a ktorá bude poskytovať voľnočasovú aktivitu v oblasti kultúry, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a
1.preukázateľne vykonávala umeleckú činnosť alebo inú činnosť v oblasti kultúry v posledných 12 mesiacoch pred dňom podania žiadosti o zápis do registra alebo
2.spĺňa kvalifikačné predpoklady, ktorými sú
2a. vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore umenie, architektúra a urbanizmus, filológia, historické vedy, veda o umení a kultúre, mediálne a komunikačné štúdiá, učiteľstvo a pedagogické vedy, vedy o Zemi alebo filozofia alebo
2b.úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie v príslušnom odbore, v ktorom fyzická osoba vykonáva umeleckú činnosť alebo inú činnosť v oblasti kultúry a
e)všetky údaje uvedené v žiadosti o zápis do registra a priložených dokladoch pravdivé.
(7)Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Ak ide o trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin vydierania, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie alebo o trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení, za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.
(8)Ak žiadosť o zápis do registra nie je úplná alebo k žiadosti nie predložené požadované doklady, kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. a) do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis do registra písomne vyzve žiadateľa o zápis do registra na upravenie žiadosti o zápis do registra alebo o doplnenie požadovaných dokladov. Žiadateľ je povinný žiadosť o zápis do registra upraviť alebo doplniť do 15 dní od doručenia výzvy. Ak žiadateľ žiadosť o zápis do registra neupraví alebo nedoplní, kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. a) zápis do registra nevykoná, o čom žiadateľa o zápis do registra poučí.
17
(9)Kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. a) vykoná zápis do registra do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti o zápis do registra a všetkých požadovaných dokladov alebo do 15 dní odo dňa doručenia upravenej alebo doplnenej žiadosti o zápis do registra, inak žiadosť o zápis do registra odmietne. Odmietnutie zápisu do registra spolu s uvedením dôvodu odmietnutia oznámi žiadateľovi o zápis do registra.
(10)Do registra sa zapisujú tieto údaje:
a)obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
b)názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právna forma, ak ide o právnickú osobu,
c)adresa elektronickej pošty a telefónne číslo fyzickej osoby-podnikateľa a štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby,
d)voľnočasová aktivita v oblasti kultúry, ktorú poskytovateľ poskytuje alebo bude poskytovať po zápise do registra.
(11)Poskytovateľ, ktorý je zapísaný v registri, je povinný písomne oznámiť kultúrno-osvetovému zariadeniu podľa § 5 ods. 2 písm. a) zmenu zapísaných údajov a zmenu v zozname fyzických osôb podľa odseku 6 do 15 dní odo dňa, kedy táto zmena nastala.
(12)Kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. a) vykoná výmaz poskytovateľa z registra, ak
a)poskytovateľ požiada o výmaz,
b)poskytovateľ, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ, zomrie alebo je vyhlásená za mŕtveho,
c)poskytovateľ, ktorým je právnická osoba, zanikne bez právneho nástupcu,
d)sa preukáže, že zápis do registra bol vykonaný na základe nepravdivých údajov,
e)sa preukáže, že poskytovateľ neposkytuje voľnočasovú aktivitu v oblasti kultúry, ktorú uviedol v žiadosti o zápis do registra,
f)neposkytuje voľnočasovú aktivitu prostredníctvom fyzických osôb, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 6 písm. d).
(13)Ministerstvo a kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. a) spracúva na účel vedenia registra osobné údaje získané podľa tohto zákona v rozsahu
a)meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo fyzickej osoby uvedenej v zozname podľa odseku 6,
b)meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo fyzickej osoby- podnikateľa a
c)meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10g znejú:
10a) § 1 ods. 2 písm. d) zákona č. .../2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10b) § 21 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10c) § 5 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona 38/2014 Z. z.
10d) § 25 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
18
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
10e) § 2 ods. 4 a 5 zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2015 Z. z.
10f) § 6 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 304/2019 Z. z.
10g) § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 144/2021 Z. z.“.
Čl. IX
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 453/2021 Z. z., zákona č. 485/2021 Z. z. a zákona č. 82/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Štátnou službou nie je vykonávanie kontroly podľa osobitného predpisu.6b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
6b) Zákon č. .../2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. X
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 123/2022 Z. z. a zákona č. 125/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 71 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem úloh týkajúcich sa vykonávania kontroly podľa osobitného predpisu,104a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 104a znie:
104a) Zákon č. .../2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022 okrem čl. I, čl. II bodov 1 3 a § 52zzo v bode 9, čl. III bodov 1, 2, 4 a 7, čl. IV a V,