VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-20046/2022
1028
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bratislava, máj 2022