Príloha č. 1  
Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne  
Bratislava  
Trnava  
Ing. Martin Varga, PMP  
Ing. Jana Glozmeková, do 14.1.2021  
PhDr. Adriana Mitasová, PhD., od 15.1.2021  
Dunajská Streda  
Mgr. Erika Nemčeková  
Galanta  
Ing. Anton Pančík, do 31.1.2021  
Mgr. Branislav Oravec, od 1.2.2021  
Senica  
Mgr. Jana Banská  
Trenčín  
Ing. Zdenka Tvrdá, do 14.1.2021  
Ing. Alena Čechvalová, od 15.1.2021  
Považská Bystrica  
Ing. Miroslava Hofericová, do 19.4.2021  
Ing. Romana Miklošová, od 20.4.2021 do 30.9.2021  
Ing. Miroslava Hofericová, od 1.10.2021  
Prievidza  
Nitra  
PhDr. Miroslav Gazdík, do 14.1.2021  
Ing. Gabriela Smoláriková, od 15.1.2021  
Ing. Juraj Buzinkai, do 28.2.2021  
Mgr. Ján Veteráni, od 1.3.2021  
Komárno  
Ing. Ján Cabadaj, do 28.2.2021  
JUDr. Slávka Ferencziová, od 1.3.2021 do 14.3.2021  
Ing. Denisa Kováčová, od 15.3.2021  
Levice  
Ing. Stanislava Kúdelová  
Nové Zámky  
Ing. Eleonóra Zahoranová , do 31.8.2021  
Ing. Gabriela Valentová Kolečániová, od 1.9.2021  
Topoľčany  
Žilina  
JUDr. Nadežda Ševcová  
Ing. Ľubica Pisaríková  
JUDr. Marta Cyprichová  
Ing. Andrej Cingel  
Čadca  
Dolný Kubín  
Liptovský Mikuláš  
Martin  
Ing. Alena Uličná  
Ing. Bc. Dalibor Steindl, MBA  
Banská Bystrica  
Ing. Milan Černický, do 28.2.2021  
Ing. Jozef Ďurian, PhD., od 1.3.2021  
Lučenec  
Ing. Milan Černok, do 31.1.2021  
Mgr. Milan Molnár, od 1.2.2021  
Príloha č. 1  
Rimavská Sobota  
Veľký Krtíš  
Mgr. Barbora Emingrová  
Ing. arch. Mária Kyseľová, do 14.1.2021  
Mgr. Ondrej Gömöry, od 15.1.2021  
Zvolen  
RNDr. Ľuboslav Oško  
Žiar nad Hronom  
JUDr. Róbert Kováč, do 14.1.2021  
Mgr. Lívia Adamová, od 15.1.2021  
Prešov  
Ing. Juraj Hudáč  
Bardejov  
Ing. Viliam Potanovič, do 31.1.2021  
PhDr. Katarína Bednárová, od 1.2.2021  
Humenné  
Ing. Daniel Roško, do 31.1.2021  
Mgr. Peter Zubaľ, od 1.2.2021  
Poprad  
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga  
Stará Ľubovňa  
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD., do 31.1.2021  
Mgr. Anna Murínová, od 1.2.2021  
Svidník  
JUDr. Milan Piršč  
Vranov nad Topľou  
Košice  
Ing. Silvester Mušák  
Denisa Vágner  
Michalovce  
Rožňava  
JUDr. Mária Lešňanská  
Ing. Arpád Kavečanky  
Spišská Nová Ves  
Ing. Michal Beharka, do 30.6.2021  
Ing. Barbora Lesňáková, od 1.7.2021  
Trebišov  
Mgr. Jana Mondíková, do 30.6.2021  
Ing. Lucia Michalovová, od 1.7.2021  
Príloha č. 2  
Personálne obsadenie organizačných útvarov ústredia  
v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa poisťovne  
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne  
Ing. Juraj Káčer  
Kancelária generálneho riaditeľa  
Odbor ľudských zdrojov - od 15.6.2021  
JUDr. Henrieta Antalová, PhD.  
Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.  
Odbor kontroly a sťažností  
PhDr. Ivana Plavá  
Odbor lekárskej posudkovej činnosti  
MUDr. Veronika Majtánová  
Odbor nemocenského poistenia, úrazového  
poistenia, poistenia v nezamestnanosti a  
garančného poistenia  
Odbor bezpečnosti informačných systémov  
Ing. Martin Korman, od 1.1.2021 do 17.1.2021  
Mgr. Igor Práznovský, od 18.1.2021  
JUDr. Danica Bognárová  
Odbor strategického rozvoja  
Ing. Jozef Ďurian, PhD., do 28.2.2021  
PhDr. Štefan Maceják, PhD., od 1.3.2021 do 14.6.2021  
Odbor komunikácie s verejnosťou  
Mgr. Pavel Machava, od 1.1.2021 do 30.9.2021  
Mgr. Zuzana Dvoráková, od 1.10.2021  
PhDr. Martin Horanský, od 15.6.2021  
Sekcia odvolacích konaní, právnej služby  
a legislatívy  
Sekcia dôchodkového poistenia  
JUDr. Timea Vörösová  
JUDr. Renáta Bálintová  
Sekcia ekonomiky  
Ing. Vasil Penev, do 17.9.2021  
Ing. Pavol Bulla, od 20.9.2021  
Sekcia informatiky  
Ing. Michal Ilko  
Sekcia prevádzky  
Mgr. Tomáš Szabo  
Priemerné mesačné sumy vyplácaných dôchodkov  
na jedného dôchodcu (sólo dôchodky) v EUR  
Príloha č. 3  
2019  
2020  
2021  
635,82  
612,47  
589,34  
543,35  
522,85  
503,09  
505,68  
500,4  
487,37  
474,48  
460,39  
433,13  
293,06  
284,53  
282,76  
272,46  
275,54  
270,89  
262,77  
263,08  
254,96  
227,61  
217,94  
208,72  
148,92  
142,67  
137,61  
19  
19  
19  
2,9 2,9 2,9  
starobný  
predčasný  
starobný  
invalidný  
vdovský  
vdovský  
vyplácaný v  
súbehu s iným  
dôchodkom  
vdovecký  
vdovecký  
vyplácaný v  
súbehu s iným  
dôchodkom  
sirotský  
dôchodok  
manželky  
sociálny  
úrazový  
Príloha č. 4  
Počet dôchodkov, ktoré boli priznané alebo ktorých výplata bola uvoľnená  
2019  
2020  
2021  
50 078  
46 720  
37 121  
20 553  
18 572  
18 278  
17 340  
15 153  
13 567  
12 238  
12 078  
11 512  
6 458  
5 563  
4 868  
3 297  
3 064  
2 799  
starobný  
predčasný starobný  
invalidný  
vdovský  
vdovecký  
sirotský  
Príloha č. 5  
Počet dôchodkov vyplácaných na území Slovenskej republiky k 31. decembru 2021  
1 093 195  
2019  
2020  
2021  
1 096 225  
1 088 300  
290 680  
293 017  
288 423  
251 471  
251 128  
246 511  
49 915  
12 203  
49 508  
50 459  
19 666  
1 326  
1 206  
1 075  
199  
20 113  
19 075  
11 992  
13 194  
243  
152  
1
1
1
starobný  
predčasný starobný  
invalidný  
vdovský  
vdovecký  
sirotský  
sociálny  
dôchodok  
manželky  
úrazový  
Príloha č. 6  
Pohľadávky Sociálnej poisťovne na poistnom a príspevkoch na SDS podľa druhov k 31. 12. 2021 (v Eur)  
Druhy pohľadávok  
pohľadávky na základe rozhodnutia  
pohľadávky na  
Pohľadávky na poistnom  
a príspevkoch na SDS  
celkom ( účet 316 )  
poistnom na základe  
výkazu, prihlášky  
evidované v účtovníctve  
(aj pred lehotou  
Číslo  
Pobočka  
preplatky na  
dávkach a regresy  
poistné  
penále  
pokuty  
poplatky  
Ostatné  
splatnosti)  
210  
280  
020  
170  
180  
050  
060  
290  
120  
340  
130  
190  
220  
200  
360  
110  
140  
300  
090  
270  
100  
230  
370  
070  
380  
310  
320  
150  
390  
080  
040  
240  
330  
250  
260  
160  
Banská Bystrica  
Bardejov  
51 266 403,74  
4 194 972,96  
229 588 396,74  
8 164 361,37  
8 115 634,85  
15 144 370,11  
20 621 937,32  
6 129 953,32  
10 036 703,21  
89 642 338,59  
9 831 344,00  
20 232 262,30  
6 804 939,32  
43 334 560,31  
7 626 666,30  
21 233 637,20  
10 293 842,33  
21 914 081,47  
29 943 930,41  
37 564 462,87  
24 263 539,00  
4 014 436,21  
5 582 219,55  
11 293 093,68  
11 043 436,88  
3 248 984,86  
2 390 174,91  
11 916 877,59  
6 736 441,22  
25 816 998,11  
46 998 878,36  
2 077 727,40  
3 903 297,74  
8 252 899,34  
5 259 101,49  
41 404 035,29  
865 886 940,35  
65 880 201,86  
931 767 142,21  
13 766 517,58  
787 068,50  
29 174 309,34  
2 475 602,70  
178 042 008,37  
5 475 868,31  
4 436 188,80  
7 711 743,05  
8 771 849,65  
2 901 757,97  
5 527 031,87  
56 643 947,91  
4 902 844,98  
12 741 837,18  
3 701 404,86  
38 413 422,80  
3 455 299,72  
10 601 690,04  
5 605 605,73  
9 710 301,41  
19 165 046,08  
25 444 830,31  
18 123 821,45  
2 852 510,43  
2 637 753,45  
6 487 014,66  
6 327 776,21  
2 078 410,58  
1 698 244,89  
6 464 691,31  
4 398 221,81  
12 296 608,20  
26 286 444,02  
1 191 546,11  
2 230 670,33  
4 058 630,83  
2 923 341,39  
29 498 212,18  
564 456 488,93  
0,00  
8 161 296,06  
882 209,81  
11 982,98  
66,05  
152 231,73  
46 343,68  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
3 748,27  
505 037,11  
15 257,16  
9 945,05  
0,00  
-6,17  
0,00  
Bratislava  
Čadca  
23 228 581,30  
967 601,03  
25 856 871,77  
1 572 941,38  
2 125 822,05  
5 166 958,35  
9 558 515,54  
2 035 458,14  
2 998 016,07  
13 223 622,95  
2 045 984,63  
2 547 666,71  
928 300,21  
2 043 899,95  
2 635 853,46  
6 889 745,17  
2 747 786,35  
8 848 173,94  
7 023 038,12  
8 569 873,41  
3 746 877,58  
388 778,20  
1 955 904,36  
132 693,49  
30 499,87  
Dolný Kubín  
Dunajská Streda  
Galanta  
1 513 179,08  
1 956 241,30  
2 021 104,69  
1 060 026,57  
1 323 452,24  
18 759 330,20  
2 582 809,43  
4 867 913,74  
1 908 252,96  
2 483 606,80  
1 374 994,09  
2 740 154,99  
1 548 962,40  
3 094 041,96  
3 323 894,65  
3 080 429,17  
1 977 065,61  
495 205,95  
0,00  
109 041,57  
17 006,23  
19 360,65  
62 506,68  
77 336,80  
19 105,68  
11 304,68  
24 574,36  
19 906,26  
43 638,55  
57 678,47  
12 344,04  
50 214,48  
5 323,10  
0,00  
200 385,84  
253 459,65  
113 349,99  
125 696,35  
938 078,16  
280 599,28  
63 484,76  
1,56  
Humenné  
0,00  
Komárno  
0,00  
Košice  
22,57  
0,00  
Levice  
Liptovský Mikuláš  
Lučenec  
55,23  
0,00  
242 406,93  
373 724,50  
116 834,70  
944 368,53  
379 143,81  
211 349,68  
426 628,46  
432 788,64  
336 185,68  
272 252,28  
470 862,25  
360 162,07  
867 574,35  
11 587,34  
Martin  
0,00  
Michalovce  
Nitra  
45,78  
0,00  
Nové Zámky  
Poprad  
0,00  
0,00  
Považská Bystrica  
Prešov  
0,00  
36 541,34  
79 588,68  
5 634,42  
0,00  
Prievidza  
0,00  
Rimavská Sobota  
Rožňava  
54,93  
0,00  
400 551,34  
2 051 469,83  
2 179 959,92  
1 780 594,44  
478 466,16  
21 582,68  
41 762,59  
4 709,79  
Senica  
2 224 194,44  
2 062 782,09  
675 748,66  
0,00  
Spišská Nová Ves  
Stará Ľubovňa  
Svidník  
0,00  
4 772,12  
0,00  
174 680,56  
444 120,45  
2 562,26  
0,00  
70 566,75  
Topoľčany  
Trebišov  
2 682 582,25  
879 403,81  
2 446 565,43  
1 392 946,90  
9 287 689,02  
12 488 262,34  
277 868,18  
853 443,91  
2 153 919,92  
976 516,08  
16 501,08  
16 404,80  
95 019,65  
82 531,50  
1 957,95  
0,00  
306 537,52  
49 463,90  
0,00  
Trenčín  
3 740 857,04  
7 389 863,19  
465 491,28  
0,00  
396 824,20  
751 530,24  
140 863,88  
44 517,91  
Trnava  
247,07  
0,00  
Veľký Krtíš  
Vranov nad Topľou  
Zvolen  
770 120,09  
4 545,50  
0,00  
1 902 687,48  
1 274 547,78  
5 002 447,82  
124 506 392,07  
57 936 097,40  
182 442 489,47  
6 139,93  
372,43  
0,00  
131 148,75  
79 573,48  
Žiar nad Hronom  
Žilina  
5 122,76  
6 082 850,49  
162 892 362,92  
0,00  
40 327,47  
1 541 016,64  
0,00  
95,26  
954,71  
0,00  
780 102,07  
12 489 725,08  
179 778,69  
12 669 503,77  
SP pobočky  
Ústredie  
010  
7 764 325,77  
SP spolu  
564 456 488,93  
162 892 362,92  
1 541 016,64  
954,71  
7 764 325,77  
Príloha č. 7  
Opravné položky k pohľadávkam Sociálnej poisťovne k 31.12.2021  
Pobočka  
stav k 1.1.2021  
-21 643 495,42  
stav k 31.12.2021  
-30 363 364,00  
rozdiel 12_21 a 1_21  
Banská Bystrica  
Bardejov  
8 719 868,58  
-365 934,93  
-13 434 951,77  
-64 538,84  
-2 504 149,75  
-99 760 980,44  
-4 877 793,52  
-4 122 441,29  
-9 014 927,89  
-13 007 730,54  
-3 311 151,32  
-6 113 299,42  
-32 083 407,89  
-5 014 673,48  
-5 953 139,94  
-8 936 514,56  
-13 795 702,61  
-3 638 908,51  
-12 882 190,73  
-5 924 796,41  
-14 718 106,22  
-13 101 300,61  
-13 516 952,33  
-10 765 960,14  
-2 213 065,90  
-3 908 420,24  
-6 087 894,45  
-5 649 285,97  
-1 658 159,65  
-1 688 292,51  
-5 975 572,96  
-3 555 210,33  
-14 064 058,86  
-21 670 347,34  
-1 068 921,57  
-2 360 767,33  
-5 012 260,41  
-2 690 171,06  
-15 777 939,14  
-2 138 214,82  
-86 326 028,67  
-4 813 254,68  
-4 289 062,28  
-8 555 714,29  
-12 775 272,72  
-3 227 765,32  
-5 772 582,43  
-41 366 568,29  
-4 907 168,17  
-7 696 020,69  
-3 331 035,94  
-19 176 259,32  
-4 202 659,48  
-12 437 292,51  
-5 805 996,41  
-12 639 769,14  
-16 373 995,15  
-19 098 027,07  
-13 288 716,51  
-2 103 579,17  
-3 600 262,25  
-6 331 609,64  
-5 528 127,80  
-1 518 557,41  
-1 479 396,99  
-5 805 842,43  
-3 426 747,14  
-14 553 041,56  
-23 631 470,88  
-1 052 859,31  
-2 156 245,02  
-4 180 866,39  
-2 571 846,89  
-22 056 822,98  
Bratislava  
Čadca  
Dolný Kubín  
Dunajská Streda  
Galanta  
166 620,99  
-459 213,60  
-232 457,82  
-83 386,00  
Humenné  
Komárno  
-340 716,99  
9 283 160,40  
-107 505,31  
1 742 880,75  
-5 605 478,62  
5 380 556,71  
563 750,97  
Košice  
Levice  
Liptovský Mikuláš  
Lučenec  
Martin  
Michalovce  
Nitra  
-444 898,22  
-118 800,00  
-2 078 337,08  
3 272 694,54  
5 581 074,74  
2 522 756,37  
-109 486,73  
-308 157,99  
243 715,19  
Nové Zámky  
Poprad  
Považská Bystrica  
Prešov  
Prievidza  
Rimavská Sobota  
Rožňava  
Senica  
Spišská Nová Ves  
Stará Ľubovňa  
Svidník  
-121 158,17  
-139 602,24  
-208 895,52  
-169 730,53  
-128 463,19  
488 982,70  
Topoľčany  
Trebišov  
Trenčín  
Trnava  
1 961 123,54  
-16 062,26  
Veľký Krtíš  
Vranov nad Topľou  
Zvolen  
-204 522,31  
-831 394,02  
-118 324,17  
6 278 883,84  
Žiar nad Hronom  
Žilina  
Spolu  
-398 067 990,74  
-418 582 043,75  
20 514 053,01  
Príloha č. 8  
Pohľadávky Sociálnej poisťovne na poistnom a príspevkoch na SDS k 31. 12. 2021 podľa spôsobov vymáhania (v Eur)  
spôsoby vymáhania  
z toho  
Pohľadávky na  
poistnom a  
príspevkoch na  
SDS celkom  
( účet 316 )  
Pobočka  
stav k 31.12.2021  
Pohľadávky  
povolené  
splátky dlžných  
súm  
pohľadávky  
predpísané  
dedičské  
konanie  
mandátna  
správa  
iné spôsoby  
vymáhania  
vymáhané  
nepredpísané  
správny výkon  
exekúcia  
konkurz  
vyrovnanie  
reštrukturalizácia  
likvidácia  
Banská Bystrica  
51 266 403,74  
4 194 972,96  
229 588 396,74  
8 164 361,37  
8 115 634,85  
15 144 370,11  
20 621 937,32  
6 129 953,32  
10 036 703,21  
89 642 338,59  
9 831 344,00  
20 232 262,30  
6 804 939,32  
43 334 560,31  
7 626 666,30  
21 233 637,20  
10 293 842,33  
21 914 081,47  
29 943 930,41  
37 564 462,87  
24 263 539,00  
4 014 436,21  
5 582 219,55  
11 293 093,68  
11 043 436,88  
3 248 984,86  
2 390 174,91  
11 916 877,59  
6 736 441,22  
25 816 998,11  
46 998 878,36  
2 077 727,40  
3 903 297,74  
8 252 899,34  
5 259 101,49  
41 404 035,29  
865 886 940,35  
37 499 886,16  
3 407 904,46  
206 359 815,44  
7 196 760,34  
6 602 455,77  
13 188 128,81  
18 600 832,63  
5 069 926,75  
8 713 250,97  
70 883 008,39  
7 248 534,57  
15 364 348,56  
4 896 686,36  
40 850 953,51  
6 251 672,21  
18 493 482,21  
8 744 879,93  
18 820 039,51  
26 620 035,76  
34 484 033,70  
22 286 473,39  
3 519 230,26  
5 181 668,21  
9 068 899,24  
8 980 654,79  
2 573 236,20  
2 215 494,35  
9 234 295,34  
5 857 037,41  
22 076 141,07  
39 609 015,17  
1 612 236,12  
3 133 177,65  
6 350 211,86  
3 984 553,71  
36 401 587,47  
741 380 548,28  
13 443 335,31  
2 883 433,76  
54 421 037,92  
5 533 847,74  
5 088 298,90  
8 971 683,16  
16 317 805,49  
4 967 903,23  
7 030 135,78  
18 876 509,45  
5 900 846,47  
5 949 293,08  
3 884 825,91  
4 136 683,12  
5 043 332,06  
12 366 465,04  
6 636 855,12  
13 657 219,66  
12 028 342,84  
16 037 963,36  
6 775 731,21  
2 289 149,04  
3 700 556,67  
6 065 551,93  
7 134 853,18  
2 175 180,25  
1 891 408,53  
6 228 333,15  
5 268 187,70  
15 276 621,97  
18 274 392,81  
1 465 867,38  
2 550 881,50  
5 103 556,92  
3 497 287,89  
13 653 826,76  
324 527 204,29  
9 681 721,05  
2 109 921,67  
34 025 828,67  
3 882 579,64  
3 021 412,61  
6 371 034,69  
8 769 942,70  
3 786 880,39  
3 755 363,54  
11 105 512,65  
2 283 885,16  
3 693 425,19  
1 993 134,94  
1 926 234,03  
3 060 082,25  
8 777 263,34  
3 653 643,71  
10 866 823,79  
6 578 366,97  
10 911 825,48  
3 271 907,57  
1 520 218,22  
2 791 874,03  
4 736 232,16  
3 832 817,86  
1 909 877,47  
1 547 353,09  
4 865 277,98  
2 103 759,84  
8 128 661,15  
9 338 740,44  
894 688,10  
931 735,63  
934 397,06  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
48 502,52  
294 456,91  
41 662,51  
815 707,56  
9 314,10  
114 096,67  
61 845,88  
2 864 878,25  
17 642,38  
52 149,86  
153 149,20  
141 459,79  
80 660,37  
99 026,06  
358 260,94  
139 015,29  
126 470,06  
85 065,34  
50 247,36  
23 982,41  
170 661,77  
34 217,10  
221 371,19  
70 343,77  
108 934,24  
453 918,97  
73 638,19  
15 851,21  
194 205,04  
59 330,07  
12 460,14  
14 933,79  
71 937,30  
45 824,66  
406 224,89  
333 636,31  
9 459,69  
1 346 567,98  
345 120,07  
7 619 669,27  
783 425,12  
1 011 329,16  
725 181,03  
5 511 541,92  
269 694,31  
2 142 247,91  
4 813 884,42  
2 717 082,33  
1 233 182,37  
1 075 250,57  
800 425,87  
932 988,46  
900 709,17  
2 074 210,34  
1 836 020,53  
2 884 694,28  
3 143 853,70  
1 794 133,94  
233 769,06  
323 061,48  
397 120,10  
1 915 962,04  
110 191,24  
170 999,45  
361 985,59  
2 834 865,50  
3 082 651,75  
4 710 471,67  
394 516,31  
696 875,35  
1 004 169,04  
82 225,83  
91 857,49  
0,00  
13 766 517,58  
787 068,50  
Bardejov  
63 503,21  
5 065 440,87  
249 808,24  
220 165,63  
328 536,55  
226 805,17  
136 722,46  
118 461,74  
576 246,85  
159 153,64  
458 515,01  
47 463,83  
257 986,10  
4 022 213,84  
516 866,71  
725 030,14  
945 808,53  
1 198 117,24  
161 200,57  
827 406,80  
1 562 907,39  
561 742,65  
388 163,50  
622 930,07  
520 130,41  
821 920,71  
1 295 757,77  
486 095,06  
327 092,19  
1 178 621,17  
1 065 031,85  
863 239,71  
146 227,21  
346 745,50  
548 726,61  
632 751,81  
101 823,27  
129 527,88  
515 497,74  
117 390,89  
1 301 976,10  
1 080 523,05  
101 445,14  
156 255,55  
302 787,85  
362 206,78  
2 897 354,12  
0,00  
7 299,46  
0,00  
3 394,32  
0,00  
Bratislava  
Čadca  
0,00  
23 228 581,30  
967 601,03  
73 860,55  
4 749,54  
8 541,85  
0,00  
351,00  
2 995,94  
90 278,11  
0,00  
Dolný Kubín  
Dunajská Streda  
Galanta  
0,00  
50 466,02  
234 571,27  
444 713,96  
24 004,64  
85 595,42  
244 843,23  
38 876,34  
10 886,68  
46 002,93  
110 922,38  
52 710,79  
183 741,12  
115 730,72  
703,01  
1 513 179,08  
1 956 241,30  
2 021 104,69  
1 060 026,57  
1 323 452,24  
18 759 330,20  
2 582 809,43  
4 867 913,74  
1 908 252,96  
2 483 606,80  
1 374 994,09  
2 740 154,99  
1 548 962,40  
3 094 041,96  
3 323 894,65  
3 080 429,17  
1 977 065,61  
495 205,95  
114 581,93  
25 224,71  
508 740,49  
0,00  
Humenné  
0,00  
0,00  
Komárno  
2 034,31  
80 258,59  
0,00  
0,00  
Košice  
134 595,38  
0,00  
0,00  
Levice  
1 091,06  
182,82  
0,00  
Liptovský Mikuláš  
Lučenec  
38 467,45  
862,30  
0,00  
14 115,93  
6 363,41  
10 235,67  
95 162,69  
0,00  
Martin  
703 606,42  
123 278,56  
943 169,18  
268 082,24  
393 397,66  
1 094 072,90  
390 634,86  
353 504,13  
165 746,56  
140 983,61  
74 703,32  
18 753,24  
13 180,77  
0,00  
0,00  
Michalovce  
Nitra  
4 952,44  
0,00  
Nové Zámky  
Poprad  
0,00  
4 875,95  
0,00  
11 811,29  
7 142,29  
218 650,15  
0,00  
0,00  
Považská Bystrica  
Prešov  
45 276,97  
6 363,51  
7 498,32  
0,00  
150 046,45  
189 894,19  
29 355,25  
60 039,76  
81 249,30  
21 813,97  
97 356,84  
14 171,63  
0,00  
19 778,04  
2 775,38  
2 173,32  
0,00  
Prievidza  
Rimavská Sobota  
Rožňava  
89 510,04  
0,00  
791,54  
0,00  
400 551,34  
Senica  
3 773,48  
501 144,61  
4 626,40  
0,00  
1 156,60  
0,00  
87 820,65  
0,00  
2 224 194,44  
2 062 782,09  
675 748,66  
Spišská Nová Ves  
Stará Ľubovňa  
Svidník  
95 489,95  
19 754,99  
0,00  
2 275,11  
0,00  
28 594,32  
0,00  
174 680,56  
Topoľčany  
Trebišov  
347 675,21  
66 520,71  
4 164,33  
0,00  
986,50  
58 581,15  
73 540,80  
164 760,22  
747 592,05  
13 534,90  
20 479,22  
131 636,00  
105 068,54  
106 485,70  
2 227,35  
0,00  
2 682 582,25  
879 403,81  
26 285,30  
888 996,37  
204 161,41  
0,00  
Trenčín  
452 550,16  
1 484 772,37  
52 223,24  
262 595,74  
374 495,51  
0,00  
588 205,59  
0,00  
3 740 857,04  
7 389 863,19  
465 491,28  
Trnava  
Veľký Krtíš  
Vranov nad Topľou  
Zvolen  
0,00  
1 559 894,41  
3 353 441,18  
2 232 836,14  
8 099 040,13  
200 441 502,24  
56 538,32  
0,00  
3 514,86  
77 953,06  
2 825,83  
100 383,50  
55 812,59  
43 832,20  
133 690,74  
397 210,17  
1 511,20  
1 749,91  
462 552,59  
9 788,95  
770 120,09  
108 986,49  
75 651,08  
79 001,19  
40 230,36  
37 152,57  
1 902 687,48  
1 274 547,78  
5 002 447,82  
Žiar nad Hronom  
Žilina  
540 136,75  
1 466 274,87  
Pobočky SP spolu  
124 506 392,07  
16 562 631,86  
28 023 898,97  
0,00  
2 496 003,69  
1 713 413,15  
4 870 515,56  
7 295 443,89 61 746 352,03  
0,00 0,00  
1 377 442,90  
Ústredie _účtovníctvo  
65 880 201,86  
7 944 104,46  
57 936 097,40  
4 581 084,21  
2 719 010,96  
1 862 073,25  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
Spolu pohľadávky SP  
931 767 142,21  
749 324 652,74  
182 442 489,47  
329 108 288,50  
203 160 513,20  
18 424 705,11  
28 023 898,97  
0,00  
2 496 003,69  
1 713 413,15  
4 870 515,56  
7 295 443,89 61 746 352,03  
1 377 442,90