VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI  
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE  
ZA ROK 2021  
Bratislava apríl 2022  
Obsah  
Úvod  
1.  
Orgány Sociálnej poisťovne a hlavný kontrolór  
1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
2.  
Riadiaca a organizačná činnosť  
2.1.  
2.2.  
2.3.  
2.4.  
2.5.  
2.6.  
2.7.  
2.8.  
2.9.  
2.10.  
3.  
Dôchodkové poistenie  
3.1.  
3.2.  
3.3.  
3.4.  
4.  
Nemocenské poistenie, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti  
a garančné poistenie  
4.1.  
4.2.  
4.3.  
5.  
Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia  
 
 
6.  
Právna služba a legislatíva  
6.1.  
6.2.  
7.  
Ekonomika a správa fondov  
7.1.  
7.2.  
7.3.  
7.4.  
7.5.  
8.  
Prevádzkovo-technická činnosť  
8.1.  
8.2.  
9.  
Informačný systém  
9.1.  
9.2.  
9.3.  
Záver  
............................................................................................................................... 39  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
Úvod  
V roku 2021 Sociálna poisťovňa naďalej vykonávala dôchodkové poistenie, nemocenské  
poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti podľa zákona  
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  
o sociálnom poistení“) a činnosti spojené s výkonom starobného dôchodkového sporenia  
podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom  
sporení“). Pri výkone sociálneho poistenia Sociálna poisťovňa ďalej plnila funkciu prístupového  
bodu a styčného orgánu, ktorý zabezpečuje komunikáciu medzi príslušnými inštitúciami  
a príjemcami dávok a medzi inštitúciami členských štátov Európskej únie.  
1. Orgány Sociálnej poisťovne a hlavný kontrolór  
Podľa § 121 zákona o sociálnom poistení orgány Sociálnej poisťovne sú generálny riaditeľ,  
dozorná rada a riaditeľ pobočky. Kontrolu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom  
Sociálnej poisťovne vykonáva podľa § 245a zákona o sociálnom poistení hlavný kontrolór.  
Dozorná rada je podľa § 123 ods. 1 zákona o sociálnom poistení dozorný orgán  
a kontrolný orgán Sociálnej poisťovne. Dozorná rada má podľa § 123 ods. 3  
zákona o sociálnom poistení 11 členov. V roku 2021 bolo zloženie dozornej rady  
v súlade s § 123 ods. 3 zákona o sociálnom poistení nasledovné:  
predseda  
Milan KRAJNIAK, od 21. marca 2020 do 16. marca 2021, minister práce, sociálnych vecí  
a rodiny Slovenskej republiky,  
Andrej Doležal, od 17. marca 2021 do 8. apríla 2021, minister práce, sociálnych vecí  
a rodiny Slovenskej republiky,  
Milan KRAJNIAK, od 9. apríla 2021, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej  
republiky,  
členovia  
za vládu Slovenskej republiky  
Boris AŽALTOVIČ, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,  
Eduard HAGARA, do 30. septembra 2021, Inštitút finančnej politiky  
Ján MIKULÍK, od 10. decembra 2021, Ministerstvo financií Slovenskej republiky,  
Marcel KLIMEK, Ministerstvo financií Slovenskej republiky,  
za reprezentatívne združenia zamestnávateľov  
Daniel ŠIRHAL, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,  
Ľudovít PAUS, Združenie podnikateľov Slovenska,  
Miriam FILOVÁ, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,  
za reprezentatívne združenia odborových zväzov  
Magdaléna MELLENOVÁ, Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky,  
Mária SVOREŇOVÁ, Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky,  
Martin MIKLUŠ, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku,  
2
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
za záujmové združenia občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok  
Ján LIPIANSKY, Jednota dôchodcov na Slovensku.  
Podpredsedami dozornej rady boli v roku 2021 Magdaléna Mellenová za reprezentatívne  
združenia odborových zväzov a Ľudovít Paus za reprezentatívne združenia zamestnávateľov.  
Dozorná rada vykonávala v roku 2021 svoje právomoci ustanovené v § 123 ods. 2 zákona  
o sociálnom poistení. Predseda dozornej rady v súlade so zákonom o sociálnom poistení  
a rokovacím poriadkom dozornej rady v roku 2021 zvolal 6 riadnych zasadnutí, na ktorých bolo  
prijatých celkovo 87 uznesení k materiálom predloženým v zmysle vecného a časového plánu  
konania zasadnutí dozornej rady na rok 2021 a jedno zasadnutie per rollam, na ktorom bolo  
prijaté 1 uznesenie k návrhu stanoviska dozornej rady k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne  
na rok 2022 a rozpočtovému výhľadu na roky 2023 a 2024.  
Generálny riaditeľ  
Podľa § 122 ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení na čele Sociálnej poisťovne  
je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.  
Funkciu generálneho riaditeľa vykonával v roku 2021 Juraj Káčer. Generálny  
riaditeľ je podľa § 122 ods. 3 zákona o sociálnom poistení štatutárnym orgánom  
Sociálnej poisťovne. Generálny riaditeľ vykonával v roku 2021 pôsobnosť a právomoci podľa  
§ 122 ods. 4 zákona o sociálnom poistení a štatútu Sociálnej poisťovne.  
Pobočku riadi a za jej činnosť zodpovedá generálnemu riaditeľovi podľa § 127  
ods. 1 zákona o sociálnom poistení riaditeľ pobočky. Pôsobnosť a právomoci  
riaditeľa pobočky podľa § 127 ods. 3 zákona o sociálnom poistení, štatútu  
Sociálnej poisťovne a kompetenčného poriadku Sociálnej poisťovne vykonávali  
v roku 2021 riaditelia pobočiek uvedení v prílohe č. 1.  
Hlavný kontrolór  
Hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne vykonáva kontrolu hospodárnosti  
a efektívnosti nakladania s vlastným majetkom Sociálnej poisťovne (vnútorná  
kontrola) podľa § 245a zákona o sociálnom poistení a podľa zákona č. 357/2015  
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“). Podľa § 245b zákona  
o sociálnom poistení hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne volí a odvoláva dozorná rada.  
Funkciu hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne vykonával v roku 2021 Martin Brilla.  
Kontrolnú činnosť vykonával hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne a zamestnanci útvaru  
hlavného kontrolóra v súlade so schváleným ročným plánom kontrolnej činnosti a na základe  
uznesenia dozornej rady. V roku 2021 vykonal hlavný kontrolór a zamestnanci útvaru  
hlavného kontrolóra v súlade s § 9 zákona o finančnej kontrole 17 finančných kontrol  
na mieste v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne,  
schváleným dozornou radou a jednu finančnú kontrolu na mieste na základe uznesenia  
dozornej rady. Cieľom finančných kontrol na mieste bolo overovanie hospodárnosti,  
efektívnosti, účelnosti a účinnosti vybraných finančných operácií, týkajúcich sa správneho  
fondu Sociálnej poisťovne a hospodárenia s vlastným majetkom Sociálnej poisťovne.  
3
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
V roku 2021 bolo začaté vykonávanie výkonnostných kontrol v rámci konkrétnych  
finančných kontrol na mieste. Výkonnostné kontroly boli realizované v priamej súvislosti  
s vyhodnocovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti jednotlivých pobočiek.  
S prihliadnutím na závažnosť zistených nedostatkov povinné osoby prijali účinné opatrenia  
na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, resp. nedostatky menej závažného  
charakteru boli odstraňované povinnými osobami operatívne už počas výkonu kontrol.  
Hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne a zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra na základe  
záverov jednotlivých kontrol poskytovali súčinnosť dotknutým vecne príslušným  
organizačným útvarom Sociálnej poisťovne pri zmene systémových pracovných postupov,  
s cieľom zabezpečenia súladu vykonávaných pracovných činností so všeobecne záväznými  
právnymi predpismi a vnútornými predpismi Sociálnej poisťovne.  
2. Riadiaca a organizačná činnosť  
Sociálna poisťovňa v roku 2021 plnila Strategické zámery činnosti Sociálnej  
poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026, ktoré boli schválené vládou Slovenskej  
republiky dňa 17. marca 2021 a Národnou radou Slovenskej republiky dňa  
17. júna 2021, ako dokument, v ktorom sú definované základné aj dlhodobé ciele  
Sociálnej poisťovne na obdobie šiestich rokov.  
Rozvojové aktivity Sociálnej poisťovne sú realizované v kontexte štyroch základných  
strategických zámerov, ktorými sú:  
Dostupné elektronické a profesionálne kontaktné služby,  
Informatizované procesy v modernej štruktúre,  
Efektívny manažment zdrojov na základe manažérskych údajov,  
Vhodné podmienky na zvyšovanie spokojnosti a výkonnosti zamestnancov.  
V rámci strategického zámeru Dostupné elektronické a profesionálne kontaktné služby  
Sociálna poisťovňa v roku 2021 realizovala projekty Elektronická zložka klienta (ďalej len  
„EZK“), Elektronická výmena údajov o sociálnom zabezpečení (ďalej len „EESSI“), Jednotná  
digitálna brána („ďalej len JDB“), OverSi, Elektronická komunikácia (ďalej len „eGovernment“),  
Elektronické potvrdenie o práceneschopnosti (ďalej len „ePN“), projekt Klientské centrum  
a regionálne informačno-poradenské centrum, Nové webové sídlo Sociálnej poisťovne,  
Individuálny účet poistenca (ďalej len „IÚP“) a projekt Informačno-poradenská činnosť (ďalej  
len „IPČ“). Sociálna poisťovňa v uplynulom roku kládla zvýšený dôraz na propagáciu využívania  
elektronických služieb.  
Strategický zámer Informatizované procesy v modernej štruktúre Sociálna poisťovňa v roku  
2021 napĺňala realizovaním projektov Elektronický dávkový spis (ďalej len „EDS)  
a Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (ďalej len „MODA“).  
V súvislosti so strategickým zámerom Efektívny manažment zdrojov na základe manažérskych  
údajov Sociálna poisťovňa v roku 2021 realizovala projekty Efektívny manažment údajov  
Sociálnej poisťovne (ďalej len „MUSP“), Informačný systém vonkajšej, vnútornej a finančnej  
kontroly (ďalej len „Kontrola“), Implementácia Office 365 a Registratúra Sociálnej poisťovne.  
V rámci strategického zámeru Vhodné podmienky na zvyšovanie spokojnosti a výkonnosti  
zamestnancov sa v priebehu roka 2021 Sociálna poisťovňa zamerala na Modernizáciu systému  
personálnej práce, implementovala E-learningový systém a pripravila návrh Nového systému  
adaptačného vzdelávania zamestnancov sekcie dôchodkového poistenia, zaviedla Referenčný  
4
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
program na získanie zamestnancov na dlhodobo ťažko obsaditeľné pracovné pozície,  
rozpracovala návrh Transformácie systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov,  
zrealizovala Prieskum spokojnosti zamestnancov, Analýzu katalógu pracovných miest  
pobočiek Sociálnej poisťovne a definovanie výkonnostných ukazovateľov a hodnotenia  
zamestnancov.  
Správu o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2021 predkladá  
generálny riaditeľ podľa § 122 ods. 4 písm. c) štvrtého bodu zákona o sociálnom poistení  
na rokovanie dozornej rady a následne vlády Slovenskej republiky do konca marca 2022.  
Organizácia a riadenie ústredia  
Ústredie je podľa § 124 zákona o sociálnom poistení organizačnou zložkou  
Sociálnej poisťovne. Ústredie riadi generálny riaditeľ. Sídlom ústredia je  
Bratislava. Personálne obsadenie organizačných útvarov ústredia v priamej  
riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa v roku 2021 je uvedené v prílohe č. 2.  
Na účely riadenia organizačných zložiek vydalo ústredie v roku 2021 spolu 75 vnútorných  
predpisov, z toho 36 príkazov generálneho riaditeľa a 39 metodických usmernení.  
Predmetom porád vedenia, ktoré zvolal v roku 2021 generálny riaditeľ, bolo najmä plnenie  
aktuálnych úloh v oblasti sociálneho poistenia, plnenie strategických zámerov činnosti  
Sociálnej poisťovne, koncepcia rozvoja informačného systému, hospodárenie Sociálnej  
poisťovne, verejné obstarávanie, kontrolná činnosť a eliminácia zneužívania sociálneho  
systému, prijímanie opatrení na elimináciu dopadov pandémie na činnosť Sociálnej poisťovne,  
návrhy na zmenu legislatívy a zvyšovanie proklientskej orientácie Sociálnej poisťovne.  
Organizácia a riadenie pobočiek  
V roku 2021 v súlade so zákonom o sociálnom poistení činnosť Sociálnej  
poisťovne vykonávalo aj 36 pobočiek a v rámci ich územnej pôsobnosti  
44 vysunutých pracovísk. Podľa § 127 ods. 3 zákona o sociálnom poistení riaditeľ  
pobočky koná v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich  
do pôsobnosti pobočky. Riaditeľ pobočky vydáva vnútorné predpisy, ktorými upravuje otázky  
vyplývajúce z jeho riadiacej pôsobnosti. V roku 2021 bolo v 36 pobočkách Sociálnej poisťovne  
vydaných celkom 138 príkazov riaditeľov pobočiek.  
Ústredie operatívne usmerňovalo činnosť pobočiek na celoslovenských pracovných poradách,  
zvolaných generálnym riaditeľom a jednotlivými organizačnými útvarmi ústredia  
so zameraním najmä na jednotnú aplikáciu zákona o sociálnom poistení, zefektívňovanie  
elektronickej komunikácie, činnosti v oblasti hospodárenia, prevádzky, bezpečnosti  
a optimalizáciu procesov.  
Kontrolná činnosť v Sociálnej poisťovni v roku 2021 bola vykonávaná v rámci  
vnútornej kontroly, finančnej kontroly na mieste a vonkajšej kontroly a riadila sa  
plánmi kontrolnej činnosti na rok 2021.  
V rámci vnútornej kontroly bolo v roku 2021 vykonaných 102 kontrol, z toho  
11 v ústredí a 91 v pobočkách Sociálnej poisťovne. Kontroly boli zamerané hlavne na oblasť  
výberu poistného, vymáhania pohľadávok, na oblasť spisovania žiadostí o invalidný dôchodok  
a oblasť výplaty a nároku na nemocenské a dôchodkové dávky. Podľa zákona o finančnej  
kontrole a audite vykonali zamestnanci Sociálnej poisťovne 92 finančných kontrol na mieste  
5
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
zameraných na finančné operácie pobočky. V prípade zistených nedostatkov Sociálna  
poisťovňa priebežne prijímala opatrenia na ich odstránenie.  
V roku 2021 bol zavedený do praxe nový systém centralizovaného plánovania vonkajších  
kontrol, ktorý prispel k nestrannosti, objektívnosti a transparentnosti výberu subjektov  
na výkon vonkajšej kontroly a bolo vykonaných u zamestnávateľov 9 889 vonkajších kontrol,  
pričom 8 724 kontrol bolo ukončených protokolom, čo predstavuje zistenie nedostatkov  
u 88 % skontrolovaných subjektov. Správnosť odvodu poistného, plnenie registračných  
a oznamovacích povinností bola skontrolovaná za 202 339 zamestnancov. V roku 2021  
Sociálna poisťovňa pristúpila k rozšíreniu sledovania štatistických ukazovateľov o údaje  
týkajúce sa zistených nedostatkov. Kontrolnou činnosťou bolo u zamestnávateľov zistených  
celkom 227 676 nedostatkov, ktoré spočívali hlavne vo vykazovaní nesprávnych údajov  
potrebných k určeniu výšky poistného na sociálne poistenie, v nedodržaní splatnosti odvodu  
poistného a v neplnení/nesprávnom plnení registračných a oznamovacích povinností.  
Počas výkonu vonkajších kontrol zamestnávatelia uhradili poistné v sume 3 732 299,70 eur,  
ktoré sa vzťahovalo ku kontrolovanému obdobiu. Po ukončení vonkajších kontrol bolo  
zamestnávateľom na základe výsledkov kontrol rozhodnutím predpísané dlžné poistné  
v celkovej sume 1 138 472,04 eur.  
Podobne, ako v roku 2020, bol zaznamenaný nižší počet vykonaných vonkajších kontrol  
v súvislosti s pretrvávaním mimoriadnej pandemickej situácie. Výkon vonkajších kontrol bol  
v niektorých mesiacoch obmedzený (najmä v mesiacoch január až apríl 2021 a november  
a december 2021) z dôvodu presunu zamestnancov vykonávajúcich vonkajšiu kontrolu  
na výpomoc pri spracovaní dávok sociálneho poistenia, osobitne pandemických dávok.  
Výkon dozoru štátu  
Dozor štátu v roku 2021 v Sociálnej poisťovni v súlade s § 246 zákona  
o sociálnom poistení vykonávalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  
Slovenskej republiky.  
V roku 2021 pokračoval a bol uzatvorený dozor štátu, ktorý trval  
od 25. novembra 2020 do 30. júna 2021 v pobočke Nitra, zameraný na postup pri spisovaní  
žiadostí o invalidné dôchodky, ich dokumentáciu a podklady na rozhodnutie. Dozornou  
skupinou neboli uložené žiadne opatrenia, v správe z dozoru štátu uviedla dozorná skupina  
len odporúčania vo vzťahu k metodickým postupom.  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky začalo a uzatvorilo v roku  
2021 nasledovné dozory štátu v Sociálnej poisťovni:  
od 2. marca 2021 do 4. mája 2021 v pobočke Trnava, zameraný na podanie poistenca,  
ktoré sa týkalo uspokojenia nárokov z pracovnoprávnych vzťahov v dôsledku platobnej  
neschopnosti zamestnávateľa; dozornou skupinou neboli uložené žiadne opatrenia,  
v správe z dozoru štátu uviedla dozorná skupina len odporúčania vo vzťahu  
k metodickým postupom,  
od 12. mája 2021 do 30. septembra 2021 v pobočke Žiar nad Hronom, zameraný  
na postup pri spracovaní a evidencii žiadosti o dávku garančného poistenia  
a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky garančného poistenia; dozornou  
skupinou neboli uložené žiadne opatrenia ani odporúčania,  
od 19. júla 2021 do 31. októbra 2021 v pobočke Svidník, zameraný na postup  
pri spracovaní a evidencii žiadostí o dávku garančného poistenia a o dávku  
v nezamestnanosti a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky garančného  
6
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
poistenia a dávky v nezamestnanosti; dozornou skupinou neboli uložené žiadne  
opatrenia, v správe z dozoru štátu uviedla dozorná skupina len odporúčania vo vzťahu  
k metodickým postupom,  
od 2. augusta 2021 do 30. októbra 2021 v pobočke Lučenec, zameraný na postup  
pri spisovaní žiadostí o invalidné dôchodky, ich dokumentáciu a podklady  
na rozhodnutie; dozornou skupinou neboli uložené žiadne opatrenia ani odporúčania,  
od 27. septembra 2021 do 10. decembra 2021 v pobočke Topoľčany, zameraný  
na výber poistného, vymáhanie pohľadávok, správu pohľadávok a správny výkon;  
dozornou skupinou neboli uložené žiadne opatrenia, v správe z dozoru štátu uviedla  
dozorná skupina len odporúčania vo vzťahu k metodickým postupom.  
V októbri 2021 začalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dozor  
štátu v ústredí a pobočke Martin, zameraný na podanie poistenkyne v súvislosti s vybavením  
jej žiadosti o starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia. Uvedený výkon  
dozoru štátu nebol do konca roka 2021 ukončený.  
Komunikácia s verejnosťou  
Sociálna poisťovňa sa riadi princípmi včasnej, transparentnej a partnerskej  
komunikácie s cieľom zrozumiteľne priblížiť širokú agendu sociálneho poistenia  
čo najširšiemu spektru klientov. Proaktívne v médiách vyhľadáva príležitosti  
adresnej komunikácie o témach patriacich do jej pôsobnosti v snahe poradiť  
občanom v rôznych životných situáciách a včas ich informovať o dôležitých zmenách. V roku  
2021 sa informácie o činnosti Sociálnej poisťovne objavili vo viac ako 11 300 publikovaných  
príspevkoch v tlači, v televíznych reportážach, v rozhlase či na webových portáloch.  
Zástupcovia Sociálnej poisťovne pravidelne vystupovali v reláciách Rozhlasu a televízie  
Slovenska, napr. Dámsky magazín, Regine, v košickom vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska,  
v Teleráne televízie Markíza, v rannom vysielaní Televízie JOJ. Servisné a poradenské témy  
a materiály Sociálna poisťovňa pravidelne pripravovala do printových médií a na webové  
portály, vrátane špecializovaných čitateľských príloh (Denník N, SME, Pravda, Hospodárske  
noviny, Nový čas, Plus 1 deň, týždenník Trend, či portály podnikajte.sk, webnoviny.sk,  
finance.sk atď.).  
K významnému komunikačnému nástroju, ktorý Sociálna poisťovňa v minulom roku využívala  
v styku s klientmi, patrí webové sídlo Sociálnej poisťovne, na ktorom zverejnila 135 tlačových  
správ k problematike sociálneho poistenia a 45 tlačových správ o činnosti pobočiek. Portál bol  
priebežne celý rok aktualizovaný informáciami o zmenách v sociálnom poistení a doplňovaný  
o nové formuláre pre klientov tak, aby im uľahčili kontaktovanie Sociálnej poisťovne  
a vybavovanie ich záležitostí. Dôraz pri komunikácii Sociálna poisťovňa kládla na využívanie  
elektronických služieb, osobitne e-formulárov pri vybavovaní pandemických dávok a novej  
dávky tehotenské, ku ktorej pripravila aj osobitný informačný leták. Informácie tak smerovali  
priamo k poistenkám, ktoré ich majú k dispozícii v gynekologických ambulanciách. V súvislosti  
s dávkou tehotenské Sociálna poisťovňa listom oslovila poistenky, ktorým by pravdepodobne  
vznikol nárok na novú dávku, hoci o ňu nepožiadali, aby tak o tehotenské neprišli.  
V roku 2021 Sociálna poisťovňa zrealizovala niekoľko nových aktivít, ktoré prispievajú  
k zvýšeniu proaktívnej komunikácie s klientmi a rozširujú spektrum komunikačných kanálov  
s verejnosťou. Sústredila sa na rozvoj facebookového profilu, využitím ktorého poskytovala  
nielen užitočné informácie a poradenstvo v oblasti sociálneho poistenia, ale s klientmi  
aj aktívne komunikovala, verejne aj cez súkromné správy Facebook Messenger. Sociálna  
7
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
poisťovňa prostredníctvom svojho konta publikovala za 12 mesiacov 142 príspevkov, ktoré  
spolu zasiahli viac ako 536 269 užívateľov. Najúspešnejšie príspevky týkajúce sa pandemického  
ošetrovného pravidelne získavali dosah na približne 65 tisíc užívateľov. Facebook sa stal už  
neodmysliteľným komunikačným kanálom pre rôzne vekové kategórie. Postupným rastom sa  
zvýšil počet sledovateľov profilu do konca roka 2021 na viac ako 7 200. Príspevky zdieľali na  
svojich profiloch okrem iných aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej  
republiky, stránky mzdových a účtovných kancelárií, či stránky obcí Slovenska. Chatbot  
(automatický konverzačný robot), zavedený v závere roka 2021, umožnil interaktívnu  
automatizovanú komunikáciu preddefinovaných okruhov tém. Pilotná téma reflektovala  
potreby pandemickej situácie a ponúka klientom poradenský servis o dávke pandemické  
ošetrovné. Proaktívna adresná komunikácia vo forme Noviniek zasielaných na e-mail klienta  
tiež zvýšila informovanosť verejnosti o sociálnom poistení a poskytla jej adresne užitočné  
informácie o sociálnom poistení (novinky, zmeny, či servisné informácie z prvej ruky). Odber  
Noviniek bol nasadený v závere roka 2021 s ohlasom klientov prevyšujúcim očakávania.  
Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne pomáhalo aj v roku 2021 praktickými  
radami občanom žijúcim a pracujúcim v Slovenskej republike, ale aj občanom zo zahraničia  
riešiť ich konkrétne životné situácie. Na otázky klientov odpovedalo telefonicky, vrátane dvoch  
bezplatných liniek, elektronicky prostredníctvom e-mailov a formulára pre otázky na webovej  
stránke Sociálnej poisťovne a pri osobných návštevách. V roku 2021 Informačno-poradenské  
centrum Sociálnej poisťovne vybavilo radami a odporúčaním postupu v telefonickom kontakte  
554 219 požiadaviek, elektronicky 125 469 a v osobnom kontakte 15 645 (klientske centrum  
bolo pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu do 30. apríla 2021 zatvorené), tzn. spolu  
vybavilo 695 333 požiadaviek klientov. V posledných rokoch Sociálna poisťovňa zaznamenáva  
výrazný nárast počtu žiadostí o informácie a asistenciu pri riešení konkrétnych životných  
situácií, ktoré od druhej vlny pandémie vybavuje v predĺžených úradných hodinách.  
V záujme minimalizovania vzniku a nárastu dlžného poistného Sociálna poisťovňa pokračovala  
aj v roku 2021 v proaktívnej činnosti pripomínania aktuálnych nedoplatkov a ďalších  
povinností zamestnávateľom a samostatne zárobkovom činným osobám (ďalej len „SZČO“).  
Živnostníkom a ostatným SZČO rozoslala Sociálna poisťovňa spolu 113 374 správ (SMS správy  
a e-maily) o aktuálnych nedoplatkoch na poistnom. Na základe týchto upozornení SZČO  
dodatočne uhradili meškajúce poistné vo výške 3 158 189,79 eur. Zamestnávateľom, ktorí  
dostávajú informácie o nezaplatenom poistnom za uplynulý mesiac, poslala Sociálna  
poisťovňa spolu 221 254 SMS správ a e-mailov. Príjem z takto zaplateného dlžného poistného  
bol 21 059 470,73 eur, pričom uvedený postup bol aj v roku 2021 verejnosťou vnímaný ako  
ústretový krok zo strany Sociálnej poisťovne. Okrem toho Sociálna poisťovňa odoslala v roku  
2021 zamestnávateľom aj ďalších 151 931 správ (SMS správy a e-maily) o neodovzdaných  
mesačných výkazoch poistného a príspevkov za ich zamestnancov. V súvislosti s prijímanými  
legislatívnymi zmenami súvisiacimi s pandemickou situáciou (napr. odklad poistného za vládou  
Slovenskej republiky určené mesiace, tzv. kurzarbeit a pod.) zároveň zrealizovala aj ďalších  
37 mimoriadnych informačných kampaní formou SMS správ/e-mailov.  
Sociálna poisťovňa v roku 2021 prijala celkom 362 sťažností, z uvedeného počtu  
prijalo ústredie 315 a pobočky 47 sťažností. Sťažnosti klientov smerovali aj  
v roku 2021 najmä na dodržanie zákonnej lehoty v oblasti dôchodkového  
8
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
poistenia, lekársku posudkovú činnosť, postup pri výbere poistného a postupy súvisiace  
s výplatou dávok nemocenského poistenia.  
Sťažnosti Sociálna poisťovňa vybavila podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení  
neskorších predpisov a o výsledku prešetrenia boli fyzické osoby a právnické osoby  
informované v zákonom stanovenej lehote. V prípade zistených opodstatnených sťažností  
došlo zo strany príslušných vecných útvarov Sociálnej poisťovne bezodkladne k odstráneniu  
zisteného nedostatku a prijatiu opatrení. Vo vzťahu k rozsahu agendy vybavovanej Sociálnou  
poisťovňou počet prijatých sťažností podľa zákona o sťažnostiach predstavuje menej ako  
0,01 % z celkového počtu konaní súvisiacich s predmetom sťažností.  
Príjem a expedícia podaní  
Sociálnej poisťovni bolo v roku 2021 doručených 1 717 810 ks listových zásielok.  
Z uvedeného počtu bolo doručených ústrediu 919 246 ks listových zásielok  
a pobočkám 798 564 ks listových zásielok. Sociálna poisťovňa v roku 2021  
vyexpedovala 5 750 356 ks listových zásielok prostredníctvom Slovenskej pošty,  
a. s. Na úhradu poštovného vynaložila 5 290 708 eur. Ústredie zabezpečilo expedíciu 2 639  
633 ks listových zásielok. Pobočky Sociálnej poisťovne zabezpečili expedíciu 3 110 723 ks  
listových zásielok.  
Nárast v roku 2021 zaznamenali podania doručené a odoslané do a z elektronickej schránky  
Sociálnej poisťovne na portáli www.slovensko.sk, kde bolo v roku 2021 doručených 1 266 392  
ks podaní. Z uvedeného počtu bolo doručených touto formou ústrediu 425 830 ks podaní  
a pobočkám 840 562 ks podaní. Celkovo bolo odoslaných 1 070 787 ks elektronických podaní,  
z toho ústredie odoslalo 403 218 ks podaní do elektronických schránok a pobočky 667 569 ks  
podaní.  
Prioritou Sociálnej poisťovne v oblasti zamestnanosti bolo aj v roku 2021  
udržanie podmienok pre stabilizáciu zamestnancov, vrátane zabezpečovania  
požadovaného počtu odborných zamestnancov na jednotlivých organizačných  
útvaroch.  
Evidenčný stav z toho  
Počet  
muži zamestnancov  
Ukazovateľ  
zamestnancov  
ženy  
v mimo evidenčnom  
stave  
Plánovaný počet zamestnancov  
Skutočnosť k 31. 12. 2021  
5 458  
x
x
x
5 430  
4673  
757  
320  
K 31. decembru 2021 pracovalo v Sociálnej poisťovni 406 zamestnancov vo vedúcich funkciách  
na všetkých stupňoch riadenia (7,48 % z celkového počtu).  
Ukazovateľ  
Ústredie  
Pobočky  
Spolu  
Pohyb zamestnancov  
uzatvorený pracovný pomer 2021  
skončený pracovný pomer 2021  
200  
175  
315  
316  
515  
491  
9
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
V porovnaní s rokom 2020, kedy bola zaznamenaná mierne znížená fluktuácia oproti roku  
2019 (7,19 % oproti 8,23 %), bola v roku 2021 priemerná fluktuácia na úrovni 9,12 %, čo  
predstavuje medziročný nárast zvýšenia o 1,93 %. Jedným z hlavných dôvodov jej nárastu,  
podobne ako v roku 2020 (34 %), predstavoval odchod zamestnanca do dôchodku (26 %).  
Oproti stavu k 31. decembru 2020 nenastala výraznejšia zmena vo vzdelanostnej štruktúre,  
v štruktúre podľa pohlavia a vekového priemeru zamestnancov.  
Ukazovateľ  
Stav k 31. 12. 2020  
Stav k 31. 12. 2021  
47,76  
Vekový priemer zamestnancov v rokoch  
Podiel mužov a žien  
47,8  
13,37 % / 86,63 %  
48,3 % / 51,49 %  
13,94 % / 86,06 %  
47,5 % / 52,1 %  
Vzdelanie - podiel zákl. až SŠ / VŠ  
Sociálna poisťovňa v oblasti zamestnanosti sa aj v roku 2021 zamerala osobitne na analýzu  
prijímaných opatrení na zvyšovanie dĺžky zamestnania.  
Priemerná dĺžka  
zamestnania v Sociálnej Stav k 31. 12. 2020  
poisťovni  
Stav k 31. 12.  
%
%
2021  
do 5 rokov  
1 383  
581  
846  
793  
657  
25,51 %  
10,72 %  
15,60 %  
14,63 %  
12,12 %  
21,43 %  
1 455  
622  
721  
881  
533  
26,80 %  
11,45 %  
13,28 %  
16,22 %  
9,82 %  
od 5 do 10 rokov  
od 10 do 15 rokov  
od 15 do 20 rokov  
od 20 do 25 rokov  
25 rokov a viac  
Spolu počet  
1 162  
1 218  
22,43 %  
zamestnancov  
5 422  
100,00%  
5 430  
100,00%  
Odmeňovanie zamestnancov bolo v roku 2021 vykonávané v súlade so mzdovým poriadkom  
Sociálnej poisťovne a so záväzkami vyplývajúcimi z kolektívnej zmluvy. V roku 2021 Sociálna  
poisťovňa, v nadväznosti na závery z kolektívneho vyjednávania percentuálne zvýšila mzdy  
všetkým zamestnancom o 3 %.  
Pandemická situácia aj v roku 2021 mimoriadne ovplyvnila vyťaženosť zamestnancov Sociálnej  
poisťovne, pričom najväčší nárast práce Sociálna poisťovňa zaznamenala v agende  
nemocenského poistenia, a to nárast v počte vyplatených nemocenských dávok oproti roku  
2020 o cca 10 %, oproti bežnému roku pred pandémiou však o viac ako cca 50 %, ďalej  
v agende dôchodkového poistenia, najmä nárast v počte spracovaných a vybavených žiadostí  
o dôchodok o cca 20 % oproti roku 2020. Zvýšený bol aj výkon v agende lekárskej posudkovej  
činnosti, a to v spojitosti s vysokými počtami evidovaných dlhodobých pracovných  
neschopností.  
Zamestnanci Sociálnej poisťovne dokázali zvládnuť nárast agendy za súčasnej absencie  
kolegov z dôvodu pandémie aj vďaka nadčasovým hodinám (viac ako 145 000 tisíc hodín).  
10  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
Vzdelávanie  
V oblasti vzdelávania si pandemická situácia vyžiadala zmenu formy vzdelávania  
a vzdelávacích aktivít Sociálnej poisťovne, pretože prezenčnou formou nebolo možné  
zrealizovať všetky plánované aktivity. Odborné školenia, ktoré už nebolo možné odkladať  
prešli do online priestoru. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti  
dôchodkového poistenia prvýkrát prebiehala plne on-line formou. Do kurzu začínajúceho  
v septembri 2021 nastúpilo 80 zamestnancov. Zrealizovalo sa 27 vzdelávacích aktivít v rozsahu  
34 560 osobohodín.  
Vzdelávacích aktivít, zameraných na rozvoj interpersonálnych zručností zamestnancov  
v celkovom počte 25 v rozsahu 689 osobohodín sa zúčastnilo 130 zamestnancov. Vzhľadom  
na mimoriadnu situáciu a enormnú zaťaženosť zamestnancov vo všetkých oblastiach výkonu  
sociálneho poistenia, boli témy vzdelávacích aktivít prioritne zamerané aj na zvládanie stresu,  
riešene konfliktov a asertívnu komunikáciu (64 účastníkov/293 osobohodín).  
Vzdelávacích aktivít, zameraných na získanie, udržiavanie a dopĺňanie vedomostí a znalostí  
odborných zamestnancov Sociálnej poisťovne v nadväznosti na ich uplatňovanie v praxi bolo  
zrealizovaných 120 aktivít, ktorých sa zúčastnilo 1011 zamestnancov Sociálnej poisťovne  
(5 813 osobohodín).  
V rámci špecializačného vzdelávania odboru lekárskej posudkovej činnosti sa predatestačnej  
prípravy a diskusných sústredení zúčastnilo 100 posudkových lekárov (1 120 osobohodín)  
a štyria lekári odboru lekárskej posudkovej činnosti absolvovali atestačnú skúšku na výkon  
činnosti posudkového lekára.  
Celkové náklady, ktoré Sociálna poisťovňa vynaložila na vzdelávacie aktivity pre svojich  
zamestnancov v roku 2021, boli vo výške 22 482,60 eur, čo predstavuje pri celkovom počte  
392 zrealizovaných vzdelávacích aktivít (1 704 účastníkov) ročnú výšku nákladov na jedného  
zamestnanca 13,19 eur, vzhľadom na skutočnosť, že väčšina vzdelávacích aktivít je  
realizovaná vlastnými lektormi, tzn. s nulovými nákladmi.  
Meranie a hodnotenie spokojnosti zamestnancov Sociálna poisťovňa uplatnila ako štandardný  
nástroj strategického personálneho kontrolingu. V roku 2021 Sociálna poisťovňa uskutočnila  
prieskum spokojnosti svojich zamestnancov, výsledky ktorého uplatňuje pri manažérskom  
rozhodovaní, ako ďalej postupovať v kľúčových a manažmentom prioritizovaných oblastiach  
riadenia ľudských kapacít, ich dopĺňania, ako i napĺňania potenciálu súčasných zamestnancov.  
Prieskumu sa zúčastnilo 4 090 zamestnancov, čo predstavuje 75,6 % z celkového počtu  
zamestnancov, pričom v ústredí to bolo 1 085 (63,8 %) a v pobočkách 3 005 (81 %).  
Zamestnanecké výhody  
Sociálna poisťovňa poskytovala, v súlade s platnou kolektívnou zmluvou, aj v roku 2021  
pri realizácii svojej sociálnej politiky zamestnancom celý rad benefitov, z ktorých sú viaceré  
orientované aj do finančnej oblasti s cieľom stabilizácie zamestnancov.  
Celkovo na príspevky v oblasti benefitov pre zamestnancov bolo použitých 1 348 084,77 eur  
z vytvoreného sociálneho fondu, ktorý Sociálna poisťovňa tvorila zo zákonného prídelu  
vo výške 1,5 % súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom v kalendárnom roku.  
Najvýznamnejšími položkami zo sociálneho fondu bolo aj v roku 2021 čerpanie príspevku  
na stravovanie celkom za Sociálnu poisťovňu vo výške 810 329 eur a paušálny peňažný  
príspevok (465 548,25 eur). Ďalšími benefitmi zo sociálneho fondu boli nenávratná sociálna  
výpomoc pri zložitých životných situáciách; príspevok na kultúrne a športové  
podujatia, poskytovanie bezúročnej návratnej pôžičky zamestnancom. Pomerne významným  
prvkom bolo aj poskytnutie odmeny pri dosiahnutí pracovného jubilea v diferencovanej výške  
11  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
podľa počtu odpracovaných rokov v Sociálnej poisťovni. V roku 2021 bola poskytnutá finančná  
odmena za odpracované roky v Sociálnej poisťovni celkovo 806 zamestnancom. V rámci  
zlepšovania kvality života zamestnancov Sociálna poisťovňa poskytla 1 133 zamestnancom, ich  
rodinným príslušníkom a bývalým zamestnancom - dôchodcom, rekreácie v svojich  
doškoľovacích a rekreačných zariadeniach Staré Hory a Pavčina Lehota. V súlade  
s uzatvorenou dohodou o výmenno-rekreačných pobytoch sa pobytu v kúpeľoch Dudince  
zúčastnilo 29 zamestnancov a 31 ich rodinných príslušníkov. V roku 2021 prispela Sociálna  
poisťovňa 1 825 zamestnancom finančným príspevkom na rekreáciu v celkovej výške  
349 684,89 eur. Sociálna poisťovňa poskytovala v roku 2021 zamestnancom aj ďalšie benefity,  
napr. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie odstupňované podľa dĺžky trvania  
pracovného pomeru v celkovej výške 2 723 397,08 eur za 4 449 zamestnancov, odmeny  
pri životných výročiach, pracovné voľno s náhradou mzdy nad rámec stanovený Zákonníkom  
práce, zvýšenú náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti, zvýšený rozsah dovolenky  
o 1 týždeň nad základnú výmeru.  
Oblasť zahraničných vzťahov bola aj v roku 2021 výrazne ovplyvnená  
pandémiou COVID-19 a pretrvávajúcimi protiepidemiologickými opatreniami,  
z toho dôvodu aj v roku 2021 prevažovala medzinárodná spolupráca formou  
online rokovaní, seminárov a konferencií. Uvedenou formou pokračovala  
činnosť Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len  
„Správna komisia“), Technickej komisie pre spracovanie údajov a pracovných skupín,  
zriadených Európskou komisiou. Naďalej pokračovali aktivity súvisiace s projektom EESSI,  
pokračovalo testovanie, školenia a príprava na jeho spustenie do prevádzky. Od júla 2021 sa  
do projektu EESSI zapojili viaceré vecné útvary Sociálnej poisťovne a komunikácia v oblasti  
uplatniteľnej legislatívy, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia  
v nezamestnanosti a vymáhania pohľadávok už prebieha elektronicky cez systém EESSI. V roku  
2021 prebehla ratifikácia Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným  
kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, čím bol zavŕšený proces odchodu Spojeného  
kráľovstva z Európskej únie. Členské štáty Európskej únie sa vzájomne informovali o aktuálnej  
pandemickej situácii, intenzívne si vymieňali skúsenosti a informácie súvisiace s jej dopadom  
na sociálne zabezpečenie a hľadali spoločné opatrenia na uľahčenie situácie migrujúcich osôb.  
Do výmeny skúseností sa zapojila aj Sociálna poisťovňa a informovala o opatreniach prijatých  
v Slovenskej republike v súvislosti s pandémiou COVID-19, o opatreniach na zlepšenie  
administratívnej spolupráce a prístupu k informáciám pri vysielaní pracovníkov, o digitalizácii  
v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia a pod. Sociálna poisťovňa sa aj v roku 2021  
zapájala do činnosti Európskej platformy pre boj proti omylom a podvodom v sociálnom  
zabezpečení a Európskej platformy sociálneho zabezpečenia (ESIP).  
Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sa ani v roku 2021 nekonali Medzinárodné  
poradenské dni, ktoré Sociálna poisťovňa v predchádzajúcich rokoch pravidelne pripravovala  
v spolupráci s Rakúskom, Nemeckom, Maďarskom a Českou republikou. Po zmiernení  
proticovidových opatrení v júli 2021 generálny riaditeľ navštívil pobočku Českej správy  
sociálneho zabezpečenia v Hodoníne a v septembri 2021 sa zástupcovia Sociálnej poisťovne  
zúčastnili medzinárodného seminára v Budapešti, na ktorom informovali o situácii  
v Slovenskej republike a opatreniach, ktoré prijala Sociálna poisťovňa najmä v oblasti  
dôchodkov. V októbri 2021 sa v Sociálnej poisťovni uskutočnilo pracovné stretnutie  
12  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a ústredného riaditeľa Českej správy sociálneho  
zabezpečenia, na ktorom bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Sociálnou poisťovňou  
a Českou správou sociálneho zabezpečenia pri elektronickej výmene údajov. Uvedená dohoda  
umožňuje výmenu dát o úmrtiach poberateľov dôchodkov, nahradí papierové vystavenie  
a doručovanie potvrdení o žití, tzn. zníženie priamej administratívnej záťaže dôchodcov  
a eliminuje aj riziko neoprávnenej výplaty dávok.  
Sociálna poisťovňa v roku 2021 prostredníctvom portálu Info English a Info Deutsch, poskytla  
súčinnosť a poradenstvo 517 klientom.  
3. Dôchodkové poistenie  
Podľa § 179 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona o sociálnom poistení dôchodkové poistenie  
vykonáva ústredie. Ústredie rozhoduje predovšetkým o nároku na dôchodok a jeho sume  
z I. piliera, vypláca dôchodky, ako aj iné dávky, ktoré sa vyplácajú spolu s dôchodkom.  
Podľa § 178 ods. 1 písm. c) a d) zákona o sociálnom poistení pobočky prijímajú a spisujú  
žiadosti o dôchodok, vrátane žiadostí o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia.  
Pobočky v dávkovom dôchodkovom konaní vykonávajú úkony na zistenie skutočného stavu  
veci, najmä zabezpečujú listinné dôkazy, výpovede a vyjadrenia účastníkov konania, rozhodujú  
o sociálnom dôchodku, vyhotovujú evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP), riešia  
nezrovnalosti zistené v elektronických evidenčných listoch dôchodkového poistenia (eELDP)  
doručených zamestnávateľmi, vykonávajú aj konzultačnú a poradenskú činnosť, vrátane  
informatívneho výpočtu dôchodku.  
Od 20. septembra 2021 boli zavedené nové postupy spisovania žiadosti o dôchodok využívajúc  
informačné systémy Sociálnej poisťovne. Novými postupmi sa skrátil čas samotného spísania  
žiadosti o dôchodok, čím sa rozšíril časový priestor na kontrolu predkladaných dokladov  
a konzultačnú a poradenskú činnosť o cca 5 – 10 minút.  
Rozhodovanie o nároku na dôchodkovú dávku a jej výplatu  
V oblasti rozhodovania o nárokoch občanov na dôchodky a ich výplatu Sociálna  
poisťovňa v roku 2021 zaznamenala a vykonala nasledovné úkony:  
a) počet podaní vo veciach dôchodkového poistenia  
460 472,  
z toho počet všetkých žiadostí o dôchodok (o starobný, predčasný starobný, invalidný,  
vdovský vdovecký a sirotský dôchodok) doručených ústrediu  
(zo zahraničia 3 090)  
125 845,  
b) počet elektronických podaní  
c) počet vydaných rozhodnutí z  
193 730,  
1 852 682,  
automatického spracovania  
počet celkovo vydaných rozhodnutí o dôchodku,  
z toho  
1 593 544,  
- valorizácia dôchodkov  
1 420 907,  
133 381,  
39 256,  
- zvýšenie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku  
- dôchodkový vek od 1. januára 2021  
individuálneho spracovania  
počet celkovo vydaných rozhodnutí o dôchodku,  
259 138,  
13  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
z toho  
- priznaných dôchodkov na žiadosť  
(v odbore zahraničných agend 18 391)  
- zamietnutých žiadostí o dôchodok  
(predčasných starobných dôchodkov 1 248)  
- vydaných zmenových rozhodnutí  
107 823,  
11 164,  
140 151,  
d) počet dokumentov zaslaných do e-schránok (napr. oznámenia o vykonaní zrážok  
exekútorom, poskytovanie informácií bankám, daňovým úradom a súdom) 157 088,  
e) počet preddavkovo vyplácaných dôchodkov  
4 632.  
V roku 2021 Sociálna poisťovňa priemerne mesačne vyplácala 1 736 986  
dôchodkov. K 31. decembru 2021 vyplácala 1 746 209 dôchodkov.  
Sociálna poisťovňa v roku 2021 plnila bežné i mimoriadne úlohy a vykonávala aj ďalšie činnosti  
súvisiace s agendou dôchodkového poistenia v rozsahu:  
a) výplata dôchodkov  
- v hotovosti  
na územie Slovenskej republiky mesačne priemerne 374 784 poberateľom  
dôchodku, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2020 menej o 14 151 poberateľov  
dôchodku,  
na územie iných štátov mesačne priemerne 3 655 poberateľom dôchodku,  
čo predstavuje v porovnaní s rokom 2020 viac o 109 poberateľov dôchodku,  
- na osobné účty v bankách  
na územie Slovenskej republiky priemerne 1 005 230 poberateľom dôchodku,  
čo predstavuje v porovnaní s rokom 2020 viac o 10 866 poberateľov dôchodku,  
na územie iných štátov priemerne 23 603 poberateľom dôchodku, čo predstavuje  
v porovnaní s rokom 2020 viac o 2 164 poberateľov dôchodku,  
- poberateľom dôchodkov žijúcich v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby:  
hromadným poukazom na účet zariadenia priemerne 13 323 poberateľom  
dôchodku, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2020 menej o 1 180 poberateľov  
dôchodku,  
na osobné účty poberateľov dôchodkov priemerne 1 784 poberateľom dôchodku,  
čo prestavuje v porovnaní s rokom 2020 menej o 137 poberateľov dôchodku,  
b) evidencia spisových materiálov a ich spracovanie  
v evidencii dávkovej registratúry je uložených cca 2 100 000 dávkových spisov,  
v evidencii nárokových podkladov je uložených cca 9 200 000 ELDP,  
v evidencii likvidačných dokladov je zaradených cca 2 500 000 dokladov,  
c) skenovanie nárokových podkladov v rozsahu 322 551 nárokových podkladov  
potrebných na posúdenie nároku na dôchodok,  
d) automatická kontrola údajov uvedených v eELDP s údajmi evidovanými v informačnom  
systéme Jednotný výber poistného (JVP), Sociálnej poisťovni bolo doručených  
1 142 967 eELDP, pričom v 971 605 eELDP sa údaje zhodovali s údajmi evidovanými  
v informačnom systéme JVP (85 %),  
e) konverzia údajov  
v pobočkách Humenné, Rimavská Sobota, Stará Ľubovňa v roku 2021 bol  
spracovaný evidenčný materiál 602 067 poistencov, z toho z optického  
archivačného systému u 484 367 poistencov narodených v rokoch 1967 až 1972,  
v ústredí v roku 2021 bol evidenčný materiál spracovaný u 18 616 poistencov.  
14  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
Sociálna poisťovňa k 31. decembru 2021 vykonávala zrážky 30 683 poberateľom dôchodkov.  
V roku 2021 bolo doručených 3 993 príkazov a 1 899 zmenových príkazov na vymáhanie  
pohľadávok Sociálnej poisťovne (napr. pohľadávky na poistnom a na dávkach sociálneho  
poistenia) zrážkami z dôchodkov.  
V rámci mimoriadneho pracovného režimu zamestnanci vybavili 25 521 dávkových spisov.  
V režime nadčasových prác zamestnanci odpracovali 31 735,5 hodín, čo predstavuje  
v porovnaní s rokom 2020 viac o 12 102 hodín a vybavili 123 772 dávkových spisov,  
čo predstavuje v porovnaní s rokom 2020 viac o 40 817 dávkových spisov.  
Hromadné úpravy dávok dôchodkového poistenia  
Sociálna poisťovňa rozhodovala v roku 2021 o hromadných úpravách dávok  
dôchodkového poistenia, a to:  
a) nové určenie sumy vyrovnávacieho príplatku k 31. januáru 2021  
Sociálna poisťovňa v roku 2021 novo určila sumu 916 poberateľom starobného  
dôchodku, ktorým sa vyplácal vyrovnávací príplatok alebo bola výplata vyrovnávacieho  
príplatku zastavená;  
b) zvýšenie sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku poistenca,  
ktorý je alebo bol sporiteľom  
Sociálna poisťovňa prepočítala sumu starobného dôchodku a predčasného starobného  
dôchodku individuálne 11 092 poberateľom dôchodku;  
c) nové určenie sumy starobného dôchodku s prihliadnutím na upravený dôchodkový  
vek od 1. januára 2020  
Sociálna poisťovňa novo určila sumu starobného dôchodku individuálne  
3 259 poistenkám s prihliadnutím na upravený dôchodkový vek so zohľadnením  
výchovy dieťaťa;  
d) zvýšenie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za obdobie  
dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku  
Zvýšenie 151 836 starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov  
od 1. januára 2021 bolo Sociálnou poisťovňou vykonané ex offo na základe údajov  
evidovaných v informačnom systéme Sociálnej poisťovne (IS SP), z toho automaticky  
bolo zvýšených 133 381 dôchodkov a individuálne 18 455 dôchodkov;  
e) prepočet zrážok z dôchodkov  
Z dôvodu zmeny sumy životného minima od 1. júla 2021 bolo Sociálnou poisťovňou  
prepočítaných 51 000 zrážok, z toho automaticky 28 220. Suma zrážky sa nezmenila  
cca 17 900 dôchodcom;  
f) poskytnutie jednorazového príspevku účastníkom národného boja  
Sociálna poisťovňa automaticky určila poberateľom dôchodku účastníkom národného  
boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách sumu jednorazového  
zvýšenia príspevku a vyplatila tento príspevok 314 poberateľom dôchodku v sume  
630 EUR;  
g) dôchodkový vek od 1. januára 2021  
Sociálna poisťovňa priznala  
jednorazový doplatok k starobnému dôchodku automaticky 30 283 poberateľom  
dôchodku a individuálne od 1. januára 2021 k priznaniu starobného dôchodku 9 485  
poberateľom dôchodku;  
15  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
percentuálne zvýšenie dôchodku, ak bol do 31. decembra 2020 priznaný predčasný  
starobný dôchodok automaticky 8 973 poberateľom dôchodku a individuálne  
5 540 poberateľom dôchodku;  
percentuálne zvýšenie dôchodku, ak priznanie starobného dôchodku bolo najskôr  
od 2. januára 2021 individuálne 1 264 poberateľom dôchodku;  
h) 13. dôchodok  
Sociálna poisťovňa vyplatila v decembri 2021 13. dôchodok 1 426 739 poberateľom  
dôchodku. Celková suma vyplatených 13. dôchodkov v decembri 2021 bola  
290 964 438,73 eur a priemerná mesačná suma 13. dôchodku bola 205,91 eur;  
i) valorizácia od 1. januára 2021  
Od 1. januára 2021 bolo Sociálnou poisťovňou valorizovaných 1 736 432 dôchodkov,  
Celková mesačná suma zvýšenia bola 8 679 651,80 eur a suma vyplatená  
na doplatkoch od 1. januára 2022 do splatnosti dôchodkov bola 3 029 392,57 eur.  
Priemerná mesačná suma zvýšenia na jeden valorizovaný dôchodok bola 5,00 eur.  
Rozhodnutia o zvýšení vyhotovené automaticky boli Sociálnou poisťovňou zasielané  
poberateľom dôchodkov od 29. decembra 2021 do 14. januára 2022 postupne  
v celkovom počte 1 420 907, z toho 26 044 do e-schránky.  
V rámci valorizácie boli prepočítané zrážky z dôvodu zmeny nepostihnuteľnej sumy,  
ktorú nie je možné zraziť z dôchodku a sumy, nad ktorú sa suma dôchodku zrazí  
bez obmedzenia. Počet poberateľov dôchodkov, ktorým Sociálna poisťovňa vykonávala  
zrážky, sa znížil o cca 7 000, čo predstavuje takmer 23 %.  
Opravné prostriedky v dôchodkovom poistení  
Vo veciach dôchodkového poistenia bolo v roku 2021 doručených  
druhostupňovému orgánu 5 234 odvolaní a na krajské súdy bolo podaných  
332 správnych žalôb. Bolo vydaných 5 156 druhostupňových rozhodnutí.  
Druhostupňový orgán v rámci odvolacieho konania potvrdil 3 981 rozhodnutí,  
1 078 rozhodnutí bolo zmenených, zrušených alebo zrušených a vrátených na nové konanie  
a 102 rozhodnutí bolo procesného charakteru. Na krajských súdoch bolo ukončených 197  
súdnych sporov a na Najvyššom súde Slovenskej republiky bolo ukončených 22 súdnych  
sporov. Proti rozsudkom krajských súdov bolo v roku 2021 účastníkmi konania podaných 86  
kasačných sťažností a Sociálna poisťovňa podala 26 kasačných sťažností. Najčastejšími  
dôvodmi podávania odvolaní a správnych žalôb bol nesúhlas s výškou dôchodku, s dátumom  
vzniku invalidity a s uznanou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.  
Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)  
V rámci agendy starobného dôchodkového sporenia v zmysle zákona  
o starobnom dôchodkovom sporení Sociálna poisťovňa postupuje za sporiteľov  
príspevky na starobné dôchodkové sporenie do jednotlivých dôchodkových  
správcovských spoločností (ďalej len „DSS“), vydáva akceptačné listy a sprostredkováva  
sporiteľom ponuky dôchodkov životných poisťovní a DSS. Počet sporiteľov k 31. decembru  
2021 bol 1 641 632. V súvislosti s ich prestupmi z jednej DSS do inej DSS bolo v roku 2021  
vydaných na pobočkách 41 281 akceptačných listov, ktoré sú podmienkou pre zápis  
prestupovej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv. Počet žiadostí  
o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia bol minulý rok 7 985, pričom 7 242 z nich  
bolo spísaných v Sociálnej poisťovni a 743 v DSS. V súvislosti so sprostredkovaním ponúk  
16  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
dôchodkov zaslala Sociálna poisťovňa sporiteľom 7 585 ponukových listov, na základe ktorých  
bolo uzatvorených 946 zmlúv o doživotnom dôchodku, 107 dohôd o vyplácaní dôchodku  
programovým výberom popri doživotnom dôchodku, 3 195 dohôd o vyplácaní dôchodku  
programovým výberom bez doživotného dôchodku, 1 013 dohôd v režime malá nasporená  
suma a u 25 žiadateľov bola evidovaná nulová nasporená suma.  
Ďalšie údaje z oblasti dôchodkového poistenia v roku 2021 sú uvedené v prílohách č. 3 až 5.  
4. Nemocenské poistenie, úrazové poistenie, poistenie  
v nezamestnanosti a garančné poistenie  
Podľa § 178 ods. 1 písm. a) druhého až siedmeho bodu zákona o sociálnom poistení  
do pôsobnosti pobočiek, ktoré sú pri svojej práci usmerňované ústredím, patrí výkon agendy  
nemocenského poistenia, úrazového poistenia (okrem úrazovej renty a pozostalostnej  
úrazovej renty), poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia.  
Podľa § 179 ods. 1 písm. a) prvého až tretieho bodu zákona o sociálnom poistení je pôsobnosť  
daná ústrediu vo veciach úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty.  
Nemocenské poistenie  
Hlavnú činnosť Sociálnej poisťovne v súvislosti s výkonom agendy nemocenských  
dávok za rok 2021 možno zhrnúť nasledovne:  
a) počet vyplatených nemocenských dávok  
b) suma vyplatených nemocenských dávok  
c) počet vydaných prvostupňových rozhodnutí  
d) počet vystavených potvrdení  
3 088 843,  
1 119 875 255,62 eur,  
1 211 740,  
295 854,  
e) počet vystavených E-formulárov (SED-ov)  
360.  
Od 1. apríla 2021 zaviedla Sociálna poisťovňa do praxe dve nové nemocenské dávky  
– tehotenské a tzv. dlhodobé ošetrovné a rovnako zaviedla do praxe zmeny pri tzv.  
krátkodobom ošetrovnom. Na uplatňovanie nároku na tehotenské môžu poistenkyne využívať  
nový elektronický formulár na účely podania žiadosti o tehotenské.  
V oblasti pandemických dávok (pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného)  
vzhľadom na viaceré legislatívne zmeny v roku 2021 Sociálna poisťovňa upravovala  
elektronické formuláre k týmto dávkam, ktoré klientom zjednodušujú situáciu pri uplatňovaní  
nároku v zložitom pandemickom období. V roku 2021 Sociálna poisťovňa zabezpečila, aby  
mali klienti vyplatené za mesiac apríl 2021 zvýšené pandemické dávky a rovnako zabezpečila  
možnosť vyplatiť nemocenské aj po uplynutí podporného obdobia, ak mal na takéto  
predĺženie podporného obdobia klient zákonný nárok.  
Sociálna poisťovňa taktiež v roku 2021 pracovala na zavedení elektronického potvrdzovania  
dočasnej pracovnej neschopnosti (Projekt e-PN). Ide o rozsiahly a náročný projekt realizovaný  
v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií, Ministerstvom práce, sociálnych  
vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky  
a silovými rezortmi. V roku 2021 spustenom projekte EESSI, v rámci ktorého si Sociálna  
poisťovňa s inštitúciami sociálneho zabezpečenia v Európskej únii začala vymieňať vybrané  
údaje o poistencoch elektronicky, sa v prípade nemocenských dávok toto vylepšenie týkalo  
najmä výmeny informácií o získaných dobách poistenia v iných členských štátoch.  
17  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
Vo veciach nemocenského poistenia bolo v roku 2021 doručených druhostupňovému  
orgánu 949 odvolaní a na krajské súdy bolo podaných 25 správnych žalôb. Bolo vydaných  
964 druhostupňových rozhodnutí. Druhostupňový orgán v rámci odvolacieho konania potvrdil  
746 rozhodnutí, 171 rozhodnutí bolo zmenených, zrušených alebo zrušených a vrátených  
na nové konanie a 47 rozhodnutí bolo procesného charakteru. Na krajských súdoch bolo  
ukončených 41 súdnych sporov a na Najvyššom súde Slovenskej republiky bolo ukončených  
32 súdnych sporov. Proti rozsudkom krajských súdov bolo v roku 2021 účastníkmi konania  
podaných 17 kasačných sťažností a Sociálna poisťovňa podala 9 kasačných sťažností. Dôvodom  
podávania odvolaní v roku 2021 bola najmä nespokojnosť klienta s výškou priznanej  
nemocenskej dávky a nepriznanie nároku na nemocenskú dávku pre nesplnenie podmienky  
včasného a v správnej výške zaplateného poistného na nemocenské poistenie. Dôvodom  
podávania správnych žalôb v roku 2021 bolo väčšinou nepriznanie nároku na materské iného  
poistenca.  
Úrazové poistenie  
Hlavnú činnosť pobočiek v súvislosti s výkonom agendy úrazových dávok za rok  
2021 možno zhrnúť nasledovne:  
a) počet vyplatených úrazových dávok  
b) suma vyplatených úrazových dávok  
c) počet vydaných prvostupňových rozhodnutí o úrazových dávkach  
d) počet vystavených potvrdení o úrazových dávkach  
55 679,  
21 199 775,39 eur,  
33 938,  
5 918.  
Sociálna poisťovňa zaevidovala v roku 2021 celkom 25 299 poistných udalostí, tzn. pracovných  
úrazov a chorôb z povolania (z toho 297 utrpených mimo územia Slovenskej republiky), z toho  
10 753 pracovných úrazov a 14 321 chorôb z povolania. Z celkového počtu zaevidovaných  
poistných udalostí bolo v 225 prípadoch zistené, že sa nejedná o pracovný úraz alebo chorobu  
z povolania. Z dôvodu choroby z povolania COVID-19 bolo v roku 2021 vyplatených spolu  
16 485 dávok - úrazový príplatok COVID-19 v celkovej sume 3 008 458,17 eur.  
Činnosť ústredia pri výkone agendy úrazových rent a pozostalostných úrazových rent (ďalej  
len „renty“) v roku 2021 možno zhrnúť nasledovne:  
a) počet vyplatených rent  
b) suma vyplatených rent  
85 149,  
30 125 953,49 eur,  
c) počet vydaných prvostupňových rozhodnutí o úrazových rentách,  
vrátane valorizačných rozhodnutí  
d) počet vystavených potvrdení o rentách  
7 662,  
109.  
Zvýšenie (valorizáciu) rent od 1. januára 2022 o 1,6 % (medziročný rast spotrebiteľských cien  
za prvý polrok 2021 určený Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 8 zákona  
o sociálnom poistení) ústredie v roku 2021 zabezpečilo 6 917 poberateľom. Sociálna poisťovňa  
uzavrela v roku 2021 dohody o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia s poškodenými  
v celkovej sume 324 816,55 eur.  
Vo veciach úrazového poistenia bolo v roku 2021 doručených druhostupňovému orgánu  
194 odvolaní a na krajské súdy bolo podaných 26 správnych žalôb. Bolo vydaných  
191 druhostupňových rozhodnutí. Druhostupňový orgán v rámci odvolacieho konania potvrdil  
87 rozhodnutí a 104 rozhodnutí bolo zmenených, zrušených alebo zrušených  
a vrátených na nové konanie alebo bolo zastavené konanie. Na krajských súdoch bolo  
ukončených 21 súdnych sporov a na Najvyššom súde Slovenskej republiky bolo ukončených  
18  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
18 súdnych sporov. Proti rozsudkom krajských súdov bolo v roku 2021 účastníkmi konania  
podaných 7 kasačných sťažností a Sociálna poisťovňa podala 3 kasačné sťažnosti. Dôvodmi  
podávania odvolaní a správnych žalôb v roku 2021 boli najmä nesúhlas s určeným poklesom  
pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty, s neuznaním úrazu za pracovný úraz  
zamestnávateľom, resp. s neuznaním ochorenia COVID-19 za chorobu z povolania  
zamestnávateľom, nesúhlas s mierou zavinenia na vzniku pracovného úrazu stanovenou  
zamestnávateľom, s krátením bodového hodnotenia vo veciach náhrady za bolesť, resp.  
náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.  
Poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie  
Činnosť Sociálnej poisťovne pri výkone agendy dávky v nezamestnanosti v roku  
2021 dokumentuje:  
a) počet vyplatených dávok v nezamestnanosti  
b) suma vyplatených dávok v nezamestnanosti  
c) počet vydaných prvostupňových rozhodnutí o dávke v nezamestnanosti  
d) počet vystavených potvrdení o dávke v nezamestnanosti  
658 151,  
290 201 798,20 eur,  
273 384,  
79 421,  
e) počet vystavených prenosných dokumentov a štruktúrovaných elektronických  
dokumentov 18 828,  
f) počet prijatých prenosných dokumentov a štruktúrovaných elektronických dokumentov  
18 013.  
V priebehu roka 2021 Sociálna poisťovňa riešila 10 843 prípadov vo veciach dávok  
v nezamestnanosti súvisiacich s koordinačnými nariadeniami Európskej únie. V roku 2021 boli  
Sociálnej poisťovni doručené žiadosti o náhradu dávok v nezamestnanosti v zmysle nariadenia  
(ES) č. 883/2004 a vykonávacieho nariadenia č. 987/2009 z členských štátov Európskej únie  
v 677 prípadoch v sume 1 015 062,71 eur. Sociálna poisťovňa uplatnila v roku 2021  
voči členským štátom Európskej únie požiadavky na náhradu v 8 462 prípadoch v sume  
27 279 710,04 eur.  
Činnosť Sociálnej poisťovne pri výkone agendy dávky garančného poistenia v roku 2021  
dokumentuje:  
a) počet vyplatených dávok garančného poistenia  
b) suma vyplatených dávok garančného poistenia  
c) počet platobne neschopných zamestnávateľov  
d) počet vydaných prvostupňových rozhodnutí o dávke garančného poistenia  
e) počet vystavených potvrdení o dávke garančného poistenia  
1 295,  
2 817 966,36 eur,  
83,  
1 508,  
92.  
Vo veciach poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia bolo v roku 2021 doručených  
druhostupňovému orgánu 774 odvolaní a na krajské súdy bolo podaných 53 správnych žalôb.  
Bolo vydaných 867 druhostupňových rozhodnutí. Druhostupňový orgán v rámci odvolacieho  
konania potvrdil 763 rozhodnutí a 104 rozhodnutí bolo zmenených, zrušených alebo  
zrušených a vrátených na nové konanie, resp. bolo odvolacie konanie zastavené. Na krajských  
súdoch bolo ukončených 36 súdnych sporov a na Najvyššom súde Slovenskej republiky bolo  
ukončených 6 súdnych sporov. Proti rozsudkom krajských súdov bolo v roku 2021 účastníkmi  
konania podaných 5 kasačných sťažností a Sociálna poisťovňa podala 10 kasačných sťažností.  
Najčastejším dôvodom podávania odvolaní a správnych žalôb v roku 2021 bolo najmä  
nepriznanie dávky v nezamestnanosti z dôvodu nezachovania bydliska (centra záujmov)  
na území Slovenska počas výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie.  
19  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
5. Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia  
Sociálna poisťovňa v súlade s § 179 ods. 1 písm. k) zákona o sociálnom poistení vykonávala  
lekársku posudkovú činnosť posudkovými lekármi, ako zamestnancami ústredia Sociálnej  
poisťovne, v rámci I. aj II. stupňa konania na účely sociálneho poistenia, tzn. nemocenského,  
dôchodkového a úrazového poistenia.  
Lekárska posudková činnosť posudkových lekárov vykonávajúcich  
lekársku posudkovú činnosť pobočiek – I. stupeň  
a) Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia  
Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia so zreteľom na účelné vynakladanie  
prostriedkov na nemocenské poistenie zahŕňa kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu  
ošetrujúcim lekárom a kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného  
poistenca. Kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu vykonávali posudkoví lekári  
dislokovaní na pobočkách.  
V roku 2021 posudkoví lekári vykonali kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu u 323 965  
dočasne práceneschopných osôb. Z uvedeného počtu bola v 36 631 prípadoch dočasná  
pracovná neschopnosť ošetrujúcim lekárom v rámci uvedenej kontroly ukončená, z toho  
na podnet posudkového lekára pobočky bolo ukončených 10 381 prípadov.  
Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci  
lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec pobočky Sociálnej  
poisťovne. V roku 2021 zamestnanci pobočiek vykonali kontrolu dodržiavania liečebného  
režimu u 32 323 dočasne práceneschopných osôb. Z uvedeného počtu bola v 2 444 prípadoch  
dočasná pracovná neschopnosť ošetrujúcim lekárom po vykonanej kontrole ukončená.  
Porušenie liečebného režimu bolo zistené v 404 prípadoch, pričom celkový hmotný postih  
na dávke nemocenské predstavoval sumu vo výške 59 350,55 eur. Za porušenie povinností  
poistenca stanovených v § 227 zákona o sociálnom poistení uložila Sociálna poisťovňa  
právoplatným rozhodnutím 146 pokút s celkovým postihom v sume 2 477,00 eur.  
Sociálna poisťovňa sleduje a každý mesiac štatisticky vyhodnocuje ukazovatele týkajúce sa  
dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz (vrátane pracovného úrazu a choroby  
z povolania) podľa priemerného počtu nemocensky poistených osôb. Na základe týchto  
pravidelných štatistických rozborov porovnáva vývoj dočasnej pracovnej neschopnosti  
v Slovenskej republike za jednotlivé obdobia. Priemerné percento dočasnej pracovnej  
neschopnosti v roku 2021 dosiahlo hodnotu 4,513 %, priemerná doba trvania jedného prípadu  
dočasnej pracovnej neschopnosti bola 40,90 dňa.  
b) Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia  
Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo  
nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú  
činnosť a posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa,  
choroby a stavu nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť. Posudkoví  
lekári Sociálnej poisťovne v roku 2021 prerokovali na účely invalidity v rámci zisťovacej  
lekárskej prehliadky, kontrolnej lekárskej prehliadky a na účely ostatných konaní  
(bezvládnosti, invalidita z mladosti, nezaopatrenosť dieťaťa, návrh na zastavenie výplaty  
dôchodku, návrh na zastavenie konania, konanie o opravnom prostriedku – odvolaní) spolu  
20  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
79 114 prípadov. V rámci zisťovacích prehliadok na účely invalidity posudkoví lekári  
prerokovali 24 813 prípadov, z toho bola:  
- uznaná invalidita s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac  
ako 40 %, ale najviac 70 % v 12 822 prípadoch,  
- uznaná invalidita s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac  
ako 70 % v 4 887 prípadoch,  
- neuznaná invalidita v 7 104 prípadoch.  
Kontrolných lekárskych prehliadok bolo v roku 2021 vykonaných 42 444, pričom bola:  
- invalidita uznaná naďalej s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť  
o viac ako 40 %, ale najviac 70 % v 28 663 prípadoch,  
- invalidita uznaná naďalej s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť  
o viac ako 70 % v 9 303 prípadoch,  
- zmena invalidity na nižšiu % skupinu v 1 327 prípadoch,  
- zmena invalidity na vyššiu % skupinu v 2 510 prípadoch,  
- neuznaná invalidita v 641 prípadoch.  
c) Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia  
Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia zahŕňa posudzovanie poklesu pracovnej  
schopnosti, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti poškodeného absolvovať pracovnú  
rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu na účely opätovného zaradenia do pracovného procesu,  
kontrolu bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady  
za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v sporných prípadoch  
a posudzovanie účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením.  
Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne prerokovali v roku 2021 celkom 3 411 prípadov, z toho  
na účely:  
- úrazovej renty 275 prípadov,  
- jednorazového vyrovnania 36 prípadov,  
- kontroly bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely  
náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia 2 271 prípadov,  
- kontroly posudzovania účelnosti nákladov spojených s liečením 576 prípadov a  
- ostatných 253 prípadov (kontrolné lekárske prehliadky, odvolacie konania, návrhy  
na zastavenie konania, návrhy na zastavenie výplaty dávky, rekvalifikácia, pracovná  
rehabilitácia).  
d) Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia  
Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia poskytovateľom zdravotnej  
starostlivosti za rok 2021 predstavovala sumu 1 518 943,14 eur.  
Lekárska posudková činnosť posudkových lekárov vykonávajúcich  
lekársku posudkovú činnosť ústredia – II. stupeň  
V roku 2021 jedenásť posudkových lekárov Sociálnej poisťovne vykonávajúcich  
lekársku posudkovú činnosť ústredia v rámci odvolacích konaní ukončilo 4 324 prípadov.  
Objektívnosť a správnosť posudzovania zdravotného stavu posudkovými lekármi Sociálna  
poisťovňa sledovala formou recenzie lekárskych správ pri zisťovacích lekárskych prehliadkach  
a kontrolných lekárskych prehliadkach. Za rok 2021 bolo posudkovými lekármi Sociálnej  
poisťovne zrecenzovaných 75 154 lekárskych správ. V roku 2021 bolo posudkovými lekármi  
Sociálnej poisťovne zrecenzovaných ďalších 48 lekárskych správ v rámci špecifickej recenznej  
21  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
činnosti, spočívajúcej v kontrole lekárskych správ z posudzovania zdravotného stavu  
poistencov v rámci realizácie rozsudkov príslušných súdov.  
6. Právna služba a legislatíva  
Sociálna poisťovňa zabezpečovala právnu službu v oblasti uplatňovania náhrady  
škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú  
pri výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov, v oblasti sprístupňovania informácií podľa zákona  
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a doplnení niektorých zákonov (zákon  
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v oblasti uplatňovania nárokov  
v súdnych konaniach.  
V súvislosti s uplatňovaním náhrady škody podľa zákona o zodpovednosti za škodu Sociálna  
poisťovňa v roku 2021 evidovala 21 žiadostí fyzických osôb o náhradu škody za nesprávny  
úradný postup Sociálnej poisťovne, resp. za vydanie nezákonného rozhodnutia. Z uvedeného  
počtu žiadostí boli nároky žiadateľov v 19 prípadoch zamietnuté z dôvodu, že neboli  
preukázané zákonné predpoklady tejto zodpovednosti za škodu (vznik škody, výška škody  
a príčinná súvislosť medzi vznikom škody a konaním Sociálnej poisťovne), v jednom prípade  
bol nárok žiadateľky uznaný a v jednom prípade bol nárok žiadateľa uznaný čiastočne.  
V roku 2021 bolo podľa zákona o slobode informácií podaných 2 986 žiadostí o sprístupnenie  
informácií. Z uvedeného počtu žiadostí bolo jedným žiadateľom podaných 2 748 žiadostí  
o sprístupnenie informácií, ktoré boli  
Sociálnou poisťovňou (ústredie a pobočky)  
v 425 prípadoch vybavené sprístupnením informácie, v dvoch prípadoch bolo vydané  
rozhodnutie o zastavení konania, v 512 prípadoch bolo vydané rozhodnutie o čiastočnom  
odmietnutí sprístupnenia informácie a informácia bola čiastočne sprístupnená  
a v 1 809 prípadoch bolo vydané rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie.  
Dôvodom odmietnutia sprístupnenia informácií bolo v 124 prípadoch obmedzenie prístupu  
k informáciám podľa osobitných právnych predpisov, resp. že Sociálna poisťovňa nemala  
požadované informácie k dispozícií a v 1685 prípadoch, týkajúcich sa toho istého žiadateľa, bol  
dôvodom šikanózny výkon práva (filibustering), ktorý nepožíva právnu ochranu. Ďalších  
238 žiadostí Sociálna poisťovňa (ústredie a pobočky) vybavila sprístupnením informácií  
v 182 prípadoch, v 1 prípade žiadosť vybavila odkazom na zverejnenú informáciu, v deviatich  
prípadoch žiadosť postúpila povinným osobám, ktoré mali informáciu k dispozícii,  
v dvoch prípadoch žiadosť odložila z dôvodu, že žiadosť neobsahovala predpísané náležitosti  
a žiadateľ na výzvu žiadosť nedoplnil, v deviatich prípadoch vydala rozhodnutie o čiastočnom  
odmietnutí sprístupnenia informácie a informáciu čiastočne sprístupnila a v 35 prípadoch  
vydala rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie. Dôvodom odmietnutia  
sprístupnenia informácií bolo, že tieto podliehali režimu osobitných právnych úprav, podľa  
ktorých žiadateľom nevzniklo právo na prístup k informáciám, resp. že Sociálna poisťovňa  
nemala požadované informácie k dispozícií. Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia  
informácií alebo proti rozhodnutiu o čiastočnom odmietnutí sprístupnenia informácií bolo  
podaných deväť odvolaní, z ktorých osem bolo zamietnutých a prvostupňové rozhodnutia boli  
potvrdené a v jednom prípade bolo odvolanie prvostupňového orgánu zrušené a vec vrátená  
na nové konanie.  
22  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
V rámci uplatňovania nárokov v súdnom konaní Sociálna poisťovňa evidovala v roku 2021  
94 súdnych sporov, z toho tri spory obchodno-právnej povahy, 64 sporov občiansko-právnej  
povahy, 14 sporov správnej povahy a 13 sporov pracovno-právnej povahy. V 12 súdnych  
sporoch je Sociálna poisťovňa aktívne legitimovaná a v 82 sporoch pasívne legitimovaná.  
Spory sa týkajú najmä náhrady škody podľa zákona o zodpovednosti za škodu, preskúmavania  
zákonnosti rozhodnutí, ochrany osobnosti, nesprístupnenia informácií a spory z pracovno-  
právnych vzťahov.  
Sociálna poisťovňa v roku 2021 v rámci vnútorného pripomienkového  
konania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
a medzirezortného pripomienkového konania vypracúvala stanoviská k návrhom  
právnych predpisov týkajúcich sa činnosti Sociálnej poisťovne. Pri tvorbe  
všeobecne záväzných právnych predpisov intenzívne spolupracovala s Ministerstvom práce,  
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky najmä na novelách zákona o sociálnom poistení  
a na návrhu iných právnych predpisov súvisiacich s núdzovým stavom a mimoriadnou  
situáciou z dôvodu pandémie. Aktívne participovala na novele zákona o sociálnom poistení,  
týkajúcej sa zavedenia elektronickej dočasnej pracovnej neschopnosti a na ďalších úpravách,  
ktorých cieľom je zjednodušiť a zefektívniť výkon sociálneho poistenia, kontrolnej činnosti  
a riešiť otázky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe inštitúcie.  
Sociálna poisťovňa ďalej úzko spolupracovala s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej  
republiky pri príprave novely nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone  
rozhodnutia, ako aj s inými ministerstvami a inštitúciami najmä vo veci poskytovania údajov  
zo svojho informačného systému za účelom zníženia administratívneho zaťaženia poistencov,  
zamestnávateľov, ako aj Sociálnej poisťovne, napr. s Ministerstvom dopravy a výstavby  
Slovenskej republiky pri príprave novely zákona o cestnej doprave, s Ministerstvom financií  
Slovenskej republiky a Slovenskou bankovou asociáciou pri príprave novely zákona o bankách,  
s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri príprave novely zákona o zlepšení  
podnikateľského prostredia, s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Rozhlasom  
a televíziou Slovenska pri príprave zákona o úhrade za služby poskytované verejnosti  
a s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
pri príprave novely zákona proti byrokracii.  
7. Ekonomika a správa fondov  
Rozpočet a jeho plnenie  
Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2021 schválila Národná rada  
Slovenskej republiky uznesením č. 484 z 2. decembra 2020 s predpokladom, že  
zdroje celkom dosiahnu 10 215,7 mil. eur a výdavky 9 629,5 mil. eur.  
Do príjmov Sociálnej poisťovne bol v roku 2021 zapracovaný transfer finančných prostriedkov  
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 839,2 mil. eur. Výška transferu  
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zohľadnila nevyhnutnú technickú rezervu  
finančných prostriedkov na zachovanie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne  
v súlade s § 157 ods. 4 zákona o sociálnom poistení.  
Ministerstvo financií Slovenskej republiky poukázalo Sociálnej poisťovni v priebehu roku 2021  
23  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
finančné prostriedky vo výške 840,0 mil. eur na zabezpečenie platobnej schopnosti z dôvodu  
negatívneho vplyvu pandémie v súvislosti so zvýšenými výdavkami na nemocenské  
a ošetrovné a zníženými príjmami z odvodov.  
Dôchodkové dávky sa od 1. januára 2021 zvýšili v závislosti od medziročného rastu  
spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, minimálne však o 2 % z priemerného  
dôchodku (daného druhu). Výdavky na zvýšenie dôchodkov v roku 2021 sa v rozpočte  
predpokladali v sume 210,9 mil. eur (zvýšenie od 1. januára 2020 o 2,6 %).  
Úrazové dávky sa v roku 2021 zvýšili v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien  
vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka,  
ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Na základe uvedeného sa výdavky  
na zvýšenie úrazových dávok v roku 2021 rozpočtovali vo výške 0,8 mil. eur (zvýšenie  
od 1. januára o 2,3 %).  
Príjmy Sociálnej poisťovne v roku 2021 (bez prevodu z minulých rokov) dosiahli výšku  
9 886,1 mil. eur, čo je 102,26 %-né plnenie schváleného rozpočtu na rok 2021.  
Zdroje Sociálnej poisťovne k 31. decembru 2021, vrátane prevodu prostriedkov z minulého  
roka (v súlade so schválenou účtovnou závierkou Sociálnej poisťovne za rok 2020),  
predstavovali 10 542,9 mil. eur.  
Výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne v roku 2021 dosiahli výšku 9 696,9 mil. eur, čo  
je 100,70 %-né plnenie schváleného rozpočtu na rok 2021.  
Hospodárenie Sociálnej poisťovne k 31. decembru 2021 skončilo bilančným rozdielom  
845,9 mil. eur, čo je o 259,7 mil. eur viac, ako sa predpokladalo v schválenom rozpočte na rok  
2021.  
Dôchodkovým správcovským spoločnostiam boli v roku 2021 postúpené príspevky  
na starobné dôchodkové sporenie vo výške 976,4 mil. eur, čo je v porovnaní  
so schváleným rozpočtom viac o 86,2 mil. eur.  
Správny fond Sociálnej poisťovne bol v roku 2021 tvorený:  
a) vo výške 2,4 % z poistného, z odplaty za postúpenú pohľadávku na poistnom,  
čo predstavuje 215 713 tis. eur,  
b) vo výške 0,25 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a predstavuje  
2 414 tis. eur,  
c) z ostatných príjmov v zmysle zákona o sociálnom poistení v sume 1 189 tis. eur,  
d) prevod zostatku nevyčerpaného k 31. decembru 2020 v sume 23 865 tis. eur.  
Na zabezpečenie prevádzky použila v roku 2021 Sociálna poisťovňa 193 082 tis. eur,  
tzn. o 50 099 tis. eur menej ako mala vytvorené celkové zdroje v správnom fonde (zdroje  
v bežnom roku a nevyčerpaný zostatok k 31. decembru 2020).  
Výdavky správneho fondu vo výške 193 082 tis. eur predstavujú čerpanie rozpočtu  
(200 000 tis. eur) na 96,54 %. Na skutočne použitých prostriedkoch správneho fondu sa bežné  
výdavky a výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (189 606 tis. eur)  
podieľali objemom 98,20 %. V rámci bežných výdavkov sa podieľali mzdy 51,44 %, tovary  
a služby 28,23 %, poistné a príspevky do poisťovní 19,50 % a bežné transfery 0,83 %.  
Kapitálové výdavky sa sumou 3 476 tis. eur podieľali na použití správneho fondu objemom  
1,80 %.  
Hospodárenie s finančnými prostriedkami správneho fondu za rok 2021 je uvedené  
v nasledujúcom prehľade (v tis. eur):  
24  
2021  
|
Sociálna poisťovňa  
Rozpis  
rozpočtu  
na rok  
2021  
Rozpis  
rozpočtu  
na rok  
2021  
%
Ukazovateľ  
plnenia  
Skutočnosť  
za rok  
3/2  
2021  
po  
úpravách  
Bežné výdavky, v tom:  
- mzdy  
- poistné a príspevok do poisťovní  
- tovary a služby  
- bežné transfery  
Kapitálové výdavky, v tom:  
- všeobecné investície  
- výdavky na informačno-komunikačné  
technológie  
188 819  
97 133  
37 396  
52 890  
1 400  
192 740  
97 547  
36 982  
56 560  
1 651  
189 588 98,36  
97 537 99,99  
36 963 99,95  
53 514 94,61  
1 574 95,34  
3 476 48,00  
731 21,75  
11 173  
4 200  
7 241  
3 361  
6 973  
3 880  
2 745 70,75  
Výdavky  
aktívami a finančnými pasívami  
z transakcií  
s finančnými  
8
19  
18 94,74  
Spolu použitie správneho fondu  
200 000  
200 000  
193 082 96,54  
Výber poistného  
Pri financovaní sociálneho poistenia je výber poistného a príspevkov na starobné  
dôchodkové sporenie (ďalej len „poistné“) jednou z rozhodujúcich činností  
Sociálnej poisťovne. Ukazovateľ úspešnosti výberu poistného vyjadruje platobnú  
disciplínu právnických osôb a fyzických osôb ako odvádzateľov poistného voči  
Sociálnej poisťovni. Zároveň vyjadruje aj úroveň komunikácie pobočiek Sociálnej poisťovne  
s odvádzateľmi poistného a kvalitu ich práce s pohľadávkami súvisiacimi s nezaplateným  
poistným. Ukazovateľ úspešnosti výberu poistného Sociálnou poisťovňou bol za obdobie  
január až december 2021 na úrovni 99,01 %.  
Rozhodovacia činnosť pobočiek Sociálnej poisťovne podľa § 178 ods. 1 písm. a) prvého,  
ôsmeho a deviateho bodu zákona o sociálnom poistení vo veciach poistného, penále, pokút  
a vo veci vzniku, resp. zániku sociálneho poistenia je jednou z činností podporujúcich udržanie  
a posilnenie platobnej disciplíny odvádzateľov poistného.  
V roku 2021 pobočky vydali v uvedenej oblasti celkom 259 763 rozhodnutí.  
Počet  
Rozhodnutia boli vydané vo veci  
rozhodnutí  
poistného a penále zamestnávateľovi, SZČO (r. 1991 – 2003)  
162  
poistného osobe dobrovoľne pokračujúcej v účasti na dôchodkovom