NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: /2022
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2022
k výročnej správe o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2021 (tlač 1019)
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
výročnú správu o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2021.