Materiál na rokovanieČíslo: 25383/2022-BA
Národnej rady
Slovenskej republiky
1019
Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2021
Materiál predkladá:Materiál obsahuje:
Michal Ilko1. Návrh uznesenia NR SR generálny riaditeľ 2. Predkladaciu správu
Sociálnej poisťovne3. Vlastný materiál
4. Prílohy
Bratislava máj 2022