1
Úč SP
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
zostavená k 31.12.2021
(v eurách)
mesiac
rok
mesiac
rok
Za účtovné obdobie od
0
1
2
0
2
1
do
1
2
2
0
2
1
Za bezprostredne
mesiac
rok
mesiac
rok
predchádzajúce od
0
1
2
0
2
0
do
1
2
2
0
2
0
účtovné obdobie
Účtovná závierka: *)
-
riadna
-
mimoriadna
IČO
3
0
8
0
7
4
8
4
DIČ
SK NACE
2
0
2
0
5
9
2
3
3
2
8
4
.
3
0
.
0
Názov účtovnej jednotky
S
O
C
I
Á
L
N
A
P
O
I
S
Ť
O
V
Ň
A
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
U
L
I
C
A
2
9
.
A
U
G
U
S
T
A
Č
.
8
A
1
0
PSČ
Názov obce
8
1
3
6
3
B
R
A
T
I
S
L
A
V
A
Telefónne číslo
0
9
0
6
/
1
7
1
3
5
2
E-mailová adresa
a
n
n
a
.
c
e
p
i
g
o
v
a
@
s
o
c
p
o
i
s
t
.
s
k
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Zostavená dňa:
07.02.2022
Schválená dňa:
Ing. Juraj Káčer v. r.
generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne
MF SR 2020
*) Vyznačuje sa
x
.
2
Súvaha Úč SP 1 - 01
IČO
3
0
8
0
7
4
8
4
DIČ
2
0
2
0
5
9
2
3
3
2
Účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
STRANA AKTÍV
Číslo riadku
Brutto
Korekcia
Netto
Netto
a
b
1
2
3
4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK (súčet r. 002 a r. 008 a r. 018)
001
215 673 220,40
141 588 993,40
74 084 227,00
76 739 705,58
1.
Dlhodobý nehmotný majetok (súčet r. 003 až r. 007)
002
48 774 986,99
47 149 135,68
1 625 851,31
1 222 707,49
Softvér
(013) - (073 + 091 AÚ)
003
48 273 561,79
47 149 135,68
1 124 426,11
1 222 707,49
Oceniteľné práva
(014) - (074 + 091 AÚ)
004
0,00
0,00
0,00
0,00
Iný dlhodobý nehmotný majetok
(018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)
005
0,00
0,00
0,00
0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)
006
501 425,20
0,00
501 425,20
0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)
007
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Dlhodobý hmotný majetok (súčet r. 009 až r. 017)
008
166 898 233,41
94 439 857,72
72 458 375,69
75 516 998,09
Pozemky (031)
009
4 165 858,95
x
4 165 858,95
4 160 229,73
Umelecké diela a zbierky (032)
010
12 589,20
x
12 589,20
12 589,20
Stavby
(021) - (081+ 092 AÚ)
011
117 688 544,84
55 125 633,37
62 562 911,47
57 234 617,19
Stroje, prístroje a zariadenia
(022) - (082 + 092 AÚ)
012
40 764 866,43
37 343 986,82
3 420 879,61
5 402 232,40
Dopravné prostriedky
(023) - (083 + 092 AÚ)
013
2 268 263,58
1 970 237,53
298 026,05
222 187,06
Dlhodobý drobný hmotný majetok
(028) - (088 + 092 AÚ)
014
0,00
0,00
0,00
0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -(089 +092 AÚ)
015
0,00
0,00
0,00
0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 – 094)
016
1 998 110,41
0,00
1 998 110,41
8 485 142,51
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052 – 095 AÚ)
017
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Dlhodobý finančný majetok (súčet r. 019 až r. 024)
018
0,00
0,00
0,00
0,00
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
(061)
019
0,00
x
0,00
0,00
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062)
020
0,00
x
0,00
0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
(063 – 096 AÚ)
021
0,00
0,00
0,00
0,00
Ostatné pôžičky
(067 – 096 AÚ)
022
0,00
0,00
0,00
0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069 – 096 AÚ)
023
0,00
0,00
0,00
0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043 – 096 AÚ)
024
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Súvaha Úč SP 1 - 01
IČO
3
0
8
0
7
4
8
4
DIČ
2
0
2
0
5
9
2
3
3
2
Účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
STRANA AKTÍV
Číslo riadku
Brutto
Korekcia
Netto
Netto
a
b
1
2
3
4
B. OBEŽNÝ MAJETOK (súčet r. 026 a r. 030 a r. 035 a r. 045 a r. 052)
025
1 844 006 335,91
418 582 043,75
1 425 424 292,16
1 129 346 638,23
1.
Zásoby (súčet r. 027 až r. 029)
026
704 185,19
0,00
704 185,19
1 009 317,18
Materiál
(112 + 119) - (191)
027
704 185,19
0,00
704 185,19
1 009 317,18
Tovar
(132 + 139) - (196)
028
0,00
0,00
0,00
0,00
Poskytnuté preddavky na zásoby
(314 AÚ - 391 AÚ)
029
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Dlhodobé pohľadávky (súčet r. 031 až r. 034)
030
6 344 674,24
110 477,33
6 234 196,91
5 328 412,61
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 315 AÚ okrem r. 029) - (391 AÚ)
031
0,00
0,00
0,00
0,00
Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
(316 AÚ - 391 AÚ)
032
6 288 067,24
110 477,33
6 177 589,91
5 245 080,61
Pohľadávky voči zamestnancom
(335 AÚ -391 AÚ)
033
56 607,00
0,00
56 607,00
83 332,00
Ostatné dlhodobé pohľadávky
(378 AÚ + 396 AÚ) - (391 AÚ)
034
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Krátkodobé pohľadávky (súčet r. 036 až r. 044)
035
949 924 959,95
418 471 566,42
531 453 393,53
434 025 064,33
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 315 AÚ okrem r. 029) - (391 AÚ)
036
313 668,36
0,00
313 668,36
275 313,33
Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
(316 AÚ - 391 AÚ)
037
925 479 074,97
418 471 566,42
507 007 508,55
432 571 936,37
Pohľadávky voči zamestnancom
(335 AÚ -391 AÚ)
038
33 142,34
0,00
33 142,34
145 314,89
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336 - 391 AÚ)
039
0,00
0,00
0,00
0,00
Pohľadávky voči združeniu
(358 - 391 AÚ)
040
0,00
0,00
0,00
0,00
Daňové pohľadávky
(341 + 342 + 343 + 345)
041
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)
042
23 756 022,07
x
23 756 022,07
0,00
Iné pohľadávky
(378 AÚ - 391 AÚ)
043
343 052,21
0,00
343 052,21
1 032 499,74
Spojovací účet pri združení
(396AÚ - 391 AÚ)
044
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Krátkodobý finančný majetok (súčet r. 046 až
r. 051)
045
886 469 748,63
0,00
886 469 748,63
687 339 938,33
Pokladnica (211)
046
3 240,86
x
3 240,86
1 135,29
Ceniny (213)
047
0,00
x
0,00
0,00
Bankové účty
(221 +261)
048
886 466 507,77
x
886 466 507,77
687 338 803,04
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (251)
049
0,00
x
0,00
0,00
Dlhové cenné papiere na predaj (253)
050
0,00
x
0,00
0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)
051
0,00
x
0,00
0,00
5.
Prechodné účty aktív (súčet r. 053 a r. 054)
052
562 767,90
x
562 767,90
1 643 905,78
Náklady budúcich období (381)
053
562 767,90
x
562 767,90
1 643 905,78
Príjmy budúcich období (385)
054
0,00
x
0,00
0,00
MAJETOK spolu (súčet r. 001 a r. 025)
055
2 059 679 556,31
560 171 037,15
1 499 508 519,16
1 206 086 343,81
4
Súvaha Úč SP 1 - 01
IČO
3
0
8
0
7
4
8
4
DIČ
2
0
2
0
5
9
2
3
3
2
STRANA PASÍV
Číslo riadku
Účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
5
6
A. Vlastné zdroje krytia majetku (súčet r. 057 a r. 062 a r. 073)
056
1 393 705 980,21
1 138 907 435,96
1.
Fondy Sociálnej poisťovne (súčet r. 058 až r. 061)
057
125 879 241,50
127 664 189,92
Fond dlhodobého majetku (901)
058
74 084 227,00
76 739 705,58
Fond prevádzkových prostriedkov (902)
059
1 696 547,52
3 195 408,56
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)
060
0,00
0,00
Správny fond (+/-914)
061
50 098 466,98
47 729 075,78
2.
Osobitné fondy Sociálnej poisťovne (súčet r. 063 až r. 072)
062
1 267 837 295,30
1 011 253 606,31
Účet tvorby fondov (921)
063
512 671 408,92
437 019 713,54
Osobitný fond (+/- 920)
064
2 287 834,14
903 559,57
Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)
065
43 842 004,34
25 112 168,61
Základný fond starobného poistenia (+/- 923)
066
329 352 961,07
175 468 512,32
Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)
067
84 996 336,52
70 279 297,03
Základný fond garančného poistenia (+/- 925)
068
10 646 426,63
10 180 928,56
Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)
069
52 503 293,18
44 994 331,98
Základný fond úrazového poistenia (927)
070
26 312 030,78
25 755 872,96
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)
071
0,00
0,00
Rezervný fond solidarity (929)
072
205 224 999,72
221 539 221,74
3.
Výsledok hospodárenia (súčet r. 074 a r. 075)
073
10 556,59-
10 360,27-
Výsledok hospodárenia za účt obdobie r.055 (stĺpec 3 Netto) – (r.057 + r.062 + r.075 + r.076)
074
10 556,59-
10 360,27-
Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov (+/-932)
075
0,00
0,00
B. Cudzie zdroje (súčet r. 077 a r. 078 a r. 085 a r. 099 a r.103)
076
105 802 538,95
67 178 907,85
1.
Rezervy (941)
077
0,00
0,00
2.
Dlhodobé záväzky (súčet r. 079 až r. 084)
078
864 555,68
974 693,84
Návratná finančná výpomoc (952AÚ)
079
0,00
0,00
Záväzky z nájmu (954AÚ)
080
0,00
0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (955)
081
0,00
0,00
Sociálny fond (956)
082
577 295,94
696 551,92
Dlhodobé zmenky na úhradu (958)
083
0,00
0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ)
084
287 259,74
278 141,92
3.
Krátkodobé záväzky (súčet r. 086 až r. 098)
085
72 832 674,34
62 003 630,97
Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 088)
086
9 472 242,27
6 958 220,64
Nevyfakturované dodávky (329)
087
962 876,26
1 162 952,06
Krátkodobé rezervy (323)
088
8 673 478,86
4 382 949,53
Záväzky z poistných vzťahov (326)
089
40 652 485,86
34 770 257,09
Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)
090
0,00
0,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
091
5 707 323,48
5 175 021,96
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
092
3 680 258,62
3 476 408,94
Daňové záväzky (341 + 342 + 343 + 345)
093
852 706,74
819 621,63
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)
094
0,00
2 911 895,03
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
095
0,00
0,00
Záväzky voči združeniu (368)
096
0,00
0,00
Spojovací účet pri združení (396)
097
0,00
0,00
Iné záväzky (379 + 952AÚ + 954AÚ + 959AÚ)
098
2 831 302,25
2 346 304,09
4.
Bankové výpomoci a pôžičky (súčet r. 100 až r. 102)
099
0,00
0,00
Dlhodobé bankové úvery (951AÚ)
100
0,00
0,00
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 951 AÚ)
101
0,00
0,00
Iné krátkodobé finančné výpomoci (249)
102
0,00
0,00
5.
Prechodné účty pasív (súčet r. 104 a r. 105)
103
32 105 308,93
4 200 583,04
Výdavky budúcich období (383)
104
6 213 999,33
4 200 078,36
Výnosy budúcich období (384)
105
25 891 309,60
504,68
PASÍVA spolu (súčet r. 056 a r. 076)
106
1 499 508 519,16
1 206 086 343,81
5
Výkaz ziskov a strát Úč SP 2 - 01
IČO
3
0
8
0
7
4
8
4
DIČ
2
0
2
0
5
9
2
3
3
2
Účtovné obdobie
Číslo účtu
Náklady
Číslo riadku
Nezdaňovaná činnosť
Zdaňovaná činnosť
Spolu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
c
7
8
9
10
501
Spotreba materiálu
001
3 689 124,26
57 227,32
3 746 351,58
2 632 703,17
502
Spotreba energie
002
1 730 186,15
53 264,59
1 783 450,74
1 770 452,22
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
003
54 034,26
2 561,30
56 595,56
57 045,65
504
Predaný tovar
004
0,00
0,00
0,00
0,00
511
Opravy a udržiavanie
005
3 383 855,94
11 508,87
3 395 364,81
2 135 544,97
512
Cestovné
006
47 785,26
0,00
47 785,26
54 633,36
513
Náklady na reprezentáciu
007
16 673,95
0,00
16 673,95
10 366,97
514
Výkony pôšt a telekomunikácií
008
6 802 842,26
297,60
6 803 139,86
6 392 175,65
515
Poistné
009
76 776,07
279,23
77 055,30
77 664,14
516
Nájomné
010
2 450 075,91
81,2
2 450 157,11
2 480 328,88
518
Ostatné služby
011
23 381 988,93
33 472,71
23 415 461,64
33 708 076,28
519
Poplatky za poukazovanie dávok
012
4 881 541,97
0,00
4 881 541,97
4 632 512,13
521
Mzdové náklady
013
97 417 644,97
95 924,69
97 513 569,66
92 960 308,85
523
Odmeny členom dozornej rady
014
141 522,66
0,00
141 522,66
129 511,20
524
Zákonné sociálne poistenie
015
34 138 156,13
33 726,18
34 171 882,31
32 325 048,10
525
Ostatné sociálne poistenie
016
2 764 098,01
25,72
2 764 123,73
2 664 379,57
527
Zákonné sociálne náklady
017
5 537 534,41
0,00
5 537 534,41
5 053 893,65
528
Ostatné sociálne náklady
018
533 680,46
0,00
533 680,46
446 275,84
531
Daň z motorových vozidiel
019
0,00
0,00
0,00
0,00
532
Daň z nehnuteľností
020
148 520,84
1 688,38
150 209,22
149 833,53
538
Ostatné dane a poplatky
021
184 116,30
581,34
184 697,64
280 290,07
541
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
022
0,00
0,00
0,00
0,00
542
Ostatné pokuty a úroky z omeškania
023
7 291,50
0,00
7 291,50
5 629,23-
543
Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
024
0,00
0,00
0,00
0,00
544
Úroky
025
0,00
0,00
0,00
0,00
545
Kurzové straty
026
18 046,72
0,00
18 046,72
12 668,01
546
Dary
027
0,00
0,00
0,00
0,00
548
Manká a škody
028
7 320,76
0,00
7 320,76
66,39
549
Iné ostatné náklady
029
3 319 170,98
0,00
3 319 170,98
3 319 977,84
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
030
6 039 806,90
91 836,72
6 131 643,62
6 375 459,82
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
031
0,00
0,00
0,00
0,00
553
Predané cenné papiere
032
0,00
0,00
0,00
0,00
554
Predaný materiál
033
0,00
0,00
0,00
0,00
557
Náklady z precenenia cenných papierov
034
0,00
0,00
0,00
0,00
559
Tvorba opravných položiek
035
0,00
0,00
0,00
0,00
Účtová trieda 5 spolu (súčet r. 001 až r. 035)
036
196 771 795,60
382 475,85
197 154 271,45
197 669 097,22
6
Výkaz ziskov a strát Úč SP 2 - 01
IČO
3
0
8
0
7
4
8
4
DIČ
2
0
2
0
5
9
2
3
3
2
Účtovné obdobie
Číslo účtu
Výnosy
Číslo riadku
Nezdaňovaná činnosť
Zdaňovaná činnosť
Spolu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
c
7
8
9
10
601
Tržby za vlastné výkony
037
0,00
0,00
0,00
0,00
602
Tržby z predaja služieb
038
0,00
58 878,71
58 878,71
59 649,40
604
Tržby za predaný tovar
039
0,00
0,00
0,00
0,00
605
Iné ostatné tržby
040
0,00
0,00
0,00
0,00
621
Aktivácia materiálu
041
0,00
0,00
0,00
0,00
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
042
0,00
0,00
0,00
0,00
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
043
0,00
0,00
0,00
0,00
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
044
0,00
0,00
0,00
0,00
641
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
045
0,00
0,00
0,00
0,00
642
Ostatné pokuty a úroky z omeškania
046
0,00
0,00
0,00
0,00
643
Platby za odpísané pohľadávky
047
0,00
0,00
0,00
0,00
644
Úroky
048
0,00
0,00
0,00
0,00
645
Kurzové zisky
049
0,00
0,00
0,00
0,00
649
Iné ostatné výnosy
050
196 736 665,32
0,00
196 736 665,32
197 240 460,73
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
051
0,00
0,00
0,00
0,00
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
052
0,00
0,00
0,00
0,00
653
Tržby z predaja cenných papierov
053
0,00
0,00
0,00
0,00
654
Tržby z predaja materiálu
054
0,00
0,00
0,00
0,00
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
055
0,00
0,00
0,00
0,00
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
056
0,00
0,00
0,00
0,00
658
Výnosy z prenájmu majetku
057
0,00
313 040,55
313 040,55
305 365,83
691
Dotácie na prevádzku
058
35 181,04
0,00
35 181,04
54 000,00
Účtová trieda 6 spolu (súčet r. 038 až r. 058)
059
196 771 846,36
371 919,26
197 143 765,62
197 659 475,96
Výsledok hospodárenia pred zdanením (rozdiel
r. 059 a r. 036) (+/-)
060
50,76
10 556,59-
10 505,83-
9 621,26-
591
Daň z príjmov
061
50,76
0,00
50,76
739,01
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
062
0,00
0,00
0,00
0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (rozdiel r. 060 a r. 061 a r. 062) (+/-)
063
0,00
10 556,59-
10 556,59-
10 360,27-
POZNÁMKY
účtovnej závierky
zostavenej k 31. 12. 2021
Čl. I
Všeobecné údaje
Orgánmi Sociálnej poisťovne v zmysle § 121 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sú:
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne
Generálny riaditeľ: Ing. Juraj Káčer
Generálny riaditeľ je zároveň štatutárnym orgánom Sociálnej poisťovne.
Dozorným a kontrolným orgánom Sociálnej poisťovne je Dozorná rada, ktorá má 11 členov.
Dozorná rada Sociálnej poisťovne v roku 2021 pôsobila v zložení:
Predseda Dozornej rady:
Bc. Milan Krajniak od 9. apríla 2021, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ing. Andrej Doležal od 17. marca 2021 do 8. apríla 2021, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bc. Milan Krajniak do 16. marca 2021, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2
Členovia za vládu SR:
Mgr. Boris AžaltovičMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ing. Ján Mikulíkod 10. decembra 2021, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Mgr. Eduard Hagarado 30. septembra 2021, Inštitút finančnej politiky
Ing. Marcel Klimek Ministerstvo financií Slovenskej republiky
za reprezentatívne združenia zamestnávateľov:
JUDr. Daniel Širhal, MBA Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
JUDr. Ľudovít PausZdruženie podnikateľov Slovenska,
Ing. Miriam FilováAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
za reprezentatívne združenia odborových zväzov:
Ing. Magdaléna Mellenová Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky
JUDr. Mária SvoreňováKonfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
Mgr. Martin MiklušOdborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
za záujmové združenia občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok:
Ing. Ján Lipiansky, PhD.Jednota dôchodcov na Slovensku
Podpredsedami dozornej rady boli Ing. Magdaléna Mellenová za reprezentatívne združenia odborových zväzov a JUDr. Ľudovít Paus za reprezentatívne združenia zamestnávateľov.
3
Organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne ústredie a pobočky. Ich územné obvody a sídla určené štatútom Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa zriadených 36 pobočiek. Pobočku riadi riaditeľ pobočky, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.
Prehľad riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne v roku 2021
Bratislava Ing. Martin Varga, PMP
Trnava Ing. Jana Glozmeková, do 14.1.2021
PhDr. Adriana Mitasová, PhD., od 15.1.2021
Dunajská Streda Mgr. Erika Nemčeková
GalantaIng. Anton Pančík, do 31.1.2021
Mgr. Branislav Oravec, od 1.2.2021
Senica Mgr. Jana Banská
Trenčín Ing. Zdenka Tvrdá, do 14.1.2021
Ing. Alena Čechvalová, od 15.1.2021
Považská Bystrica Ing. Miroslava Hofericová, do 19.4.2021
Ing. Romana Miklošová, od 20.4.2021 do 30.9.2021
Ing. Miroslava Hofericová, od 1.10.2021
Prievidza PhDr. Miroslav Gazdík, do 14.1.2021
Ing. Gabriela Smoláriková, od 15.1.2021
Nitra Ing. Juraj Buzinkai, do 28.2.2021
Mgr. Ján Veteráni, od 1.3.2021
Komárno Ing. Ján Cabadaj, do 28.2.2021
JUDr. Slávka Ferencziová, od 1.3.2021 do 14.3.2021
Ing. Denisa Kováčová, od 15.3.2021
Levice Ing. Stanislava Kúdelová
Nové Zámky Ing. Eleonóra Zahoranová, do 31.8.2021
Ing. Gabriela Valentová Kolečániová, od 1.9.2021
TopoľčanyJUDr. Nadežda Ševcová
Žilina Ing. Ľubica Pisaríková
Čadca JUDr. Marta Cyprichová
Dolný Kubín Ing. Andrej Cingel
4
Liptovský Mikuláš Ing. Alena Uličná
Martin Ing. Bc. Dalibor Steindl, MBA
Banská BystricaIng. Milan Černický, do 28.2.2021
Ing. Jozef Ďurian, PhD., od 1.3.2021
Lučenec Ing. Milan Černok, do 31.1.2021
Mgr. Milan Molnár, od 1.2.2021
Rimavská SobotaMgr. Barbora Emingrová
Veľký Krtíš Ing. arch. Mária Kyseľová, do 14.1.2021
Mgr. Ondrej Gömöry, od 15.1.2021
Zvolen RNDr. Ľuboslav Oško
Žiar nad Hronom JUDr. Róbert Kováč, do 14.1.2021
Mgr. Lívia Adamová, od 15.1.2021
Prešov Ing. Juraj Hudáč
Bardejov Ing. Viliam Potanovič, do 31.1.2021
PhDr. Katarína Bednárová, od 1.2.2021
Humenné Ing. Daniel Roško, do 31.1.2021
Mgr. Peter Zubaľ, od 1.2.2021
Poprad PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
Stará Ľubovňa PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD., do 31.1.2021
Mgr. Anna Murínová, od 1.2.2021
SvidníkJUDr. Milan Piršč
Vranov nad TopľouIng. Silvester Mušák
Košice Denisa Vágner
Michalovce JUDr. Mária Lešňanská
Rožňava Ing. Arpád Kavečanky
Spišská Nová Ves Ing. Michal Beharka, do 30.6.2021
Ing. Barbora Lesňáková, od 1.7.2021
Trebišov Mgr. Jana Mondíková, do 30.6.2021
Ing. Lucia Michalovová, od 1.7.2021
5
(1)Informácia o počte zamestnancov
Text
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
5 385
5 365
-z toho počet vedúcich zamestnancov
403
407
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1)Účtovná závierka bola zostavená za splnenia predpokladu, že Sociálna poisťovňa bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Účtovná závierka je v súlade:
so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. februára 2020 č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov,
opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. marca 2020 č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov.
(2)Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
V priebehu účtovného obdobia roku 2021 Sociálna poisťovňa nevykonala zmeny účtovných zásad a účtovných metód, ktoré by mali vplyv na finančnú hodnotu majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia Sociálnej poisťovne.
6
(3)Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
Jednotlivé zložky majetku a záväzkov v podmienkach Sociálnej poisťovne sa oceňujú takto:
a)dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou,
b)dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reálnou hodnotou,
c)dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou,
d)dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reálnou hodnotou,
e)zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou,
f)zásoby obstarané iným spôsobom sa oceňujú reálnou hodnotou,
g)pohľadávky sa oceňujú ich menovitou hodnotou pri ich vzniku,
h)krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou,
i)časové rozlíšenie na strane aktív sa oceňuje menovitou hodnotou,
j)záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek