NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: /2022
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2022
k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2021 (tlač 1018)
Národná rada Slovenskej republiky
A.k o n š t a t u j e ,
že návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2021 bol predložený v súlade s § 122 ods. 4 písm. c) tretí bod zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákonač. 677/2006 Z. z. v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky;
B.schvaľuje
účtovnú závierku Sociálnej poisťovne za rok 2021 s tým, že celková tvorba fondov a výdavky boli:
tvorba fondov10 542 865 tis. eur,
výdavky – náklady9 696 948 tis. eur,
bilančný rozdiel 845 917 tis. eur.