Materiál na rokovanieČíslo: 632038/2022-BA
Národnej rady
Slovenskej republiky
1018
Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2021
Materiál predkladá:Materiál obsahuje:
Michal Ilko 1. Návrh uznesenia NR SR
generálny riaditeľ 2. Predkladaciu správu
Sociálnej poisťovne3. Vlastný materiál
4. Doložka vplyvov
5. Príloha
Bratislava máj 2022