Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
92. schôdza
1160/2022
330
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 11. mája 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1016) a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1016)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1016) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
György Gyimesi
podpredseda výboru
Tomáš Lehotský
náhradný overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 330
92. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1016)
1.V čl. I sa pred bod 1 vkladajú nové body 1 až 4, ktoré znejú:
„1. V § 7 ods. 3 sa slovo „overuje“ nahrádza slovami „môže overiť“.
2. § 7 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Riadiaci orgán je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní43b) a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd povinné požadované informácie poskytnúť. Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie povinné poskytnúť riadiacemu orgánu informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu43c) Ustanovenie osobitného predpisu43d) tým nie je dotknuté.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 43b) až 43d) znejú:
„43b) § 10 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
43c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
43d) § 6 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 16a ods. 2 sa za slovom „vyzvaní“ vypúšťa čiarka a slová „v zmluve podľa § 16 ods. 1 alebo v rozhodnutí podľa § 16 ods. 262da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62da sa vypúšťa.
4. V § 17 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Za prvé rozhodnutie podľa prvej a druhej vety sa nepovažuje rozhodnutie o zastavení konania podľa § 20 ods. 1 písm. a), b) a d).“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
K bodu 1: Legislatívno-technická úprava textu za účelom precizovania právnej úpravy vo vzťahu k § 6 ods. 4 a § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2022 Z. z. v znení účinnom od 1. marca 2022. Navrhovanou úpravou sa zabezpečí súlad so zákonom č. 357/2015 Z. z. tak, že riadiaci orgán bude mať možnosť overovať administratívnou finančnou kontrolou súlad finančnej operácie alebo jej časti len s určenými skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.
K bodu 2: Navrhovaná právna úprava reflektuje právnu úpravu zo zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.05.2022 10 ods. 10) pre programové obdobie 2021-2027. Je rovnako potrebné upraviť predmetné ustanovenie aj pre programové obdobie 2014-2020, nakoľko z procesného hľadiska ide o rovnaký postup poskytovateľov vo vzťahu k poskytovaniu súčinnosti zo strany Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní a súdu, a to na účely riešenia nezrovnalostí pri plnení svojich úloh.
K bodu 3: Účelom návrhu právnej úpravy je vyhnúť sa potenciálne nesprávnej interpretácii pôvodného textu. V súlade s čl. 67 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení sa stanoviť metóda, ktorá sa uplatniť na určenie nákladov operácie a podmienok na vyplatenie grantu v dokumente, v ktorom sa stanovujú podmienky podpory pre každú operáciu. Právna úprava sa vzťahuje k vydaniu Oznámenia Komisie Usmernenia týkajúce sa používania zjednodušeného vykazovania nákladov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) revidovaná verzia (2021/C 200/01), podľa ktorého sa musí zjednodušené vykazovanie výdavkov vymedziť vopred a použitie zjednodušeného vykazovania výdavkov by sa malo uviesť vo výzve/vyzvaní, aby sa zabezpečilo dodržanie zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Okrem toho by sa malo predísť retroaktívnemu uplatňovaniu na projekty, ktoré sa implementujú na základe skutočných nákladov, keďže nemusí byť zabezpečené rovnaké zaobchádzanie medzi prijímateľmi. Keď sa stanovia štandardné stupnice jednotkových nákladov a paušálna sadzba alebo suma (v prípade jednorazových platieb), sumy sa nesmú meniť počas implementácie projektu alebo po jeho implementácii s cieľom kompenzovať zvýšenie nákladov alebo nedostatočné využitie dostupného rozpočtu, pokiaľ sa úprava v priebehu času jasne nevyjadrí vo výzve/vyzvaní.
K bodu 4: Cieľom návrhu je zosúladiť ustanovenie s existujúcou právnou úpravou v zákone č. 121/2022
Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre programové obdobie 2021-2027. Právnou úpravou sa precizuje, že prvým rozhodnutím nie je procesné rozhodnutie o zastavení konania, ktoré sa vydáva obligatórne v prípadoch, kedy nastane dôvod pre zastavenie konania podľa § 20 ods. 1 písm. a), b) a d).
2.V čl. I bod 1 znie:
„1. § 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Poskytovateľ môže z vlastného podnetu zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti, ak žiadosť nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo vyzvaní, a rozhodnúť o schválení žiadosti na projekty technickej pomoci. Na postup podľa prvej vety sa primerane použijú ustanovenia § 21 ods. 1 3 a ods. 5 a 6. Poskytovateľ je pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti viazaný dodržaním poradia žiadostí, pričom najprv koná o žiadosti, ktorá bola predložená ako prvá v poradí. Ak na prvú žiadosť v poradí nepostačuje výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo vyzvaní, poskytovateľ rozhoduje o nasledujúcej žiadosti v poradí podľa tretej vety, na ktorú výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo vyzvaní postačuje.“.“.
Doplnenie v prvej vete navrhovanej právnej úpravy je precizovaním ustanovenia v súlade s cieľom návrhu právnej úpravy. Základnou podmienkou možnosti zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti na rozhodnutie o schválení žiadosti pri projektoch technickej pomoci je skutočnosť, že pôvodnú žiadosť o nenávratný finančný príspevok nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo vyzvaní. Úprava formulácie v tretej vete navrhovanej právnej úpravy predstavuje legislatívnu úpravu textu a zosúladenie formulácie navrhovaného ustanovenia s existujúcou právnou úpravou v Zákone č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 21 ods. 4).
3.V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 44 odsek 4 znie:
„(4) Na účely účtovníctva sa plnenie inej osoby ako prijímateľa považuje za plnenie prijímateľa, ak
a)z právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré sa týka projektu, v rámci ktorého poskytovateľ voči prijímateľovi v správe pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia, vyplýva osobe povinnosť vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť poskytovateľovi škodu, alebo
b)ide o plnenie osoby, ktorá je blízka zakladateľovi alebo spoločníkovi prijímateľa alebo ktorá je ovládajúcou osobou110a) alebo ovládanou osobou110b) prijímateľa alebo zakladateľa alebo spoločníka prijímateľa.“.
3. § 44 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Plnením podľa odseku 4 sa znižuje pohľadávka z príspevku alebo pohľadávka z rozhodnutia poskytovateľa, ktorú má voči prijímateľovi.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
K bodu 2: Legislatívno-technická úprava a precizovanie pôvodného znenia ustanovenia z dôvodu lepšej interpretácie v praxi. Význam pôvodného ustanovenie zostáva v plnej miere zachovaný.
K bodu 3: Uvedenou právnou úpravou sa spresňuje, že plnením fyzickej alebo právnickej osoby podľa ods. 4 sa pohľadávka v správe poskytovateľa voči prijímateľovi znižuje o uhradenú sumu a z pohľadu účtovníctva takýchto pohľadávok sa plnenie tejto tretej osoby považuje za plnenie prijímateľa.
4.Čl. I sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. V § 60 ods. 7 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.“.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu.