POKRAČOVANIE PROGRAMU
65. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
10. mája 2022 o 14.00 hod.
HLASOVANIE
23.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 908) – druhé čítanie
(Prerušené rokovanie pred hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční na 65. schôdzi NR SR.)
68.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kollára na odvolanie poslanca Mariána Kéryho z funkcie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 999)
(Prerušené rokovanie pred hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční na 65. schôdzi NR SR.)
Pokračovanie 65. schôdze NR SR 10. mája 2022 o 14.00 hod.
66.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa odsudzujú činy Ruskej federácie, prezidenta a hlavného veliteľa ozbrojených síl Ruskej federácie Vladimíra Putina, ozbrojených síl Ruskej federácie a jej veliteľov voči zvrchovanému a demokratickému štátu Ukrajina ako akt bezdôvodnej vojenskej agresie, vrátane zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (tlač 967)
Návrh uvedie poverený člen skupiny poslancov.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
88.Vládny návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1001) – druhé čítanie
Vládny návrh zákona odôvodní minister vnútra Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Návrh vlády odôvodní podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet podá poverený člen výboru.
2
Bod 92 sa prerokuje po schválení skráteného legislatívneho konania.
Vládny návrh zákona uvedie podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
* * *
V prípade, že sa Národná rada Slovenskej republiky uznesie prerokovať návrh zákona pod tlačou 1016 v druhom a treťom čítaní, uskutoční sa 2. a 3. čítanie ešte na 65. schôdzi NR SR.
* * *
83.Návrh na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (tlač 958)
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet podá poverený člen výboru.
84.Návrh na voľbu komisára pre deti (tlač 1003) – nová voľba II
Návrh uvedie poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
85.Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 1002)
Návrh uvedie poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
86.Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1005)
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci podá poverený člen výboru.
87.Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 954) opakovaná voľba
43.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Miriam Šutekovej, Anny Zemanovej, Michala Šipoša a Petra Pčolinského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 932) – druhé čítanie
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
61.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Suju a Ondreja Ďuricu na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 991) – prvé čítanie
Návrh ústavného zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
3
62.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Suju na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 992) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec M. Suja.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
65.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 619) – druhé čítanie
Návrh zákona odôvodní poslanec M. Svrček.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
71.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 897) – druhé čítanie
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
72.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 840) druhé čítanie
Vládny návrh zákona odôvodní minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
42.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 929) – druhé čítanie
Návrh zákona odôvodní poverený člen skupiny poslancov.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
40.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu a Jozefa Lukáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 852) – druhé čítanie
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
69.Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) – tlač 762 – druhé čítanie
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka kultúry Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
4
70.Vládny návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) - tlač 898 – druhé čítanie
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka kultúry Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
73.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Michala Luciaka, Lukáša Kyselicu, Vladimíry Marcinkovej a Mariána Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 857) – druhé čítanie
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
90.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Milana Laurenčíka a Jozefa Pročka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 781) – druhé čítanie
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Hodina otázok
(Ak je rokovacím dňom schôdze Národnej rady Slovenskej republiky štvrtok, vždy je na programe Hodina otázok so začiatkom o 14.00 hod.)
Bratislava 10. mája 2022