Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
56. schôdza výboru
Číslo: CRD-1012/2022
150
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 10. mája 2022
k vládnemu návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1001)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1001)
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1001) schváliť s týmito zmenami a doplnkami, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 150 – tlač 1001
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1001)
___________________________________________________________________________
1.V § 4 ods. 4 druhej vete sa slová „politická strana, politické hnutie“ nahrádzajú slovami „politická strana alebo politické hnutie“.
Ide o legislatívno-technické úpravy precizujúce znenie niektorých ustanovení návrhu zákona.
2.V § 6 odsek 2 znie:
„(2) Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na lôžku.“.
Ide o legislatívno-technické úpravy precizujúce znenie niektorých ustanovení návrhu zákona.
3.V § 6 ods. 5 druhej vete sa za slovo „ústavu“ vkladajú slová „na výkon väzby alebo v miestnosti ústavu na výkon trestu odňatia slobody“.
Ide o legislatívno-technické úpravy precizujúce znenie niektorých ustanovení návrhu zákona.
4.V § 8 ods. 3 sa slová „volebného zákona“ nahrádzajú slovami „zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
Ide o legislatívno-technické úpravy precizujúce znenie niektorých ustanovení návrhu zákona.
5.V názve prílohy a v nadpise tretieho stĺpca prílohy sa za slovo „obcí“ vkladajú slová „a vojenských obvodov“.
Ide o legislatívno-technické úpravy precizujúce znenie niektorých ustanovení návrhu zákona.