PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1160/2022
1060
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. mája 2022
o pridelení vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1016), doručený 6. mája 2022
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet;
B. u r č i ť
k vládnemu návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore a v gestorskom výbore s termínom i h n e ď na 65. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.