DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál. Bezprostredným dôvodom na predloženie návrhu zákona je aktuálna situácia vyvolaná vojnou na Ukrajine.
Cieľom návrhu zákona je reagovať na nepredvídateľné situácie, ktoré so sebou po pandémii prináša zhoršenie geopolitickej situácie, v dôsledku čoho je na území Slovenskej republiky okrem vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 vyhlásený núdzový stav z dôvodu situácie vyvolanej vojnou na Ukrajine a umožniť čo najpružnejšiu reakciu na prekonanie ich následkov v rámci poskytovania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Návrh zákona obsahuje dve oblasti úprav - (i) možnosť zmeniť rozhodnutie o neschválení žiadosti v prípade projektov technickej pomoci a (ii) rozšírenie definície krízovej situácie v rámci existujúcich osobitných procesných ustanovení uplatňovaných v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou COVID-19 na uplatňovanie týchto ustanovení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na území SR všeobecne. Zároveň sa definícia krízovej situácie“ rozširuje aj tým spôsobom, že osobitné postupy je možné využiť aj z dôvodu tzv. vis maior“, to znamená z dôvodu objektívnej mimoriadnej udalosti nespôsobenej prijímateľom, ktorú nemohol predvídať.
Predbežná informácia k návrhu zákona nebola zverejnená z dôvodov podľa § 27 zákona č. 400/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Z rovnakého dôvodu nebol návrh zákona predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona nebol predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky a ani Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky z dôvodov podľa § 27 zákona č. 400/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje dňom vyhlásenia zákona.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
-
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
-
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
-
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
Máj 2022
2.Definovanie problému
V súvislosti s aktuálnou situáciou vyvolanou vojnou na Ukrajine a vyhláseným núdzovým stavom na území Slovenskej republiky dochádza v spoločnosti k rozsiahlym hospodárskym škodám. V súvislosti s touto situáciou je potrebné rýchlo reagovať aj vo vzťahu k efektívnemu využitiu finančných prostriedkov na elimináciu týchto škôd. Návrhom zákona dochádza k zmene a doplneniu zákona súvisiaceho s poskytovaním príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ na programové obdobie 2014 - 2020.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je reagovať na nepredvídateľné situácie, ktoré so sebou po pandémii prináša zhoršenie geopolitickej situácie, v dôsledku čoho je na území Slovenskej republiky okrem vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 vyhlásený núdzový stav z dôvodu situácie vyvolanej vojnou na Ukrajine a umožniť čo najpružnejšiu reakciu na prekonanie ich následkov v rámci poskytovania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Návrh zákona obsahuje dve vetvy na realizáciu vyššie uvedeného cieľa
- umožnenie zmeniť rozhodnutie o neschválení žiadosti v prípade projektov technickej pomoci na základe existujúceho vyzvania bez potreby nového konania o žiadosti (rozšírenie tzv. zásobníkového modelu),
- rozšírenie pôsobnosti existujúcich osobitných procesných ustanovení vzťahujúcich sa na vyhlasovanie výziev a vyzvaní, schvaľovací proces žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), ako aj samotnú realizáciu a financovanie národných projektov v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) vyhláseného v súvislosti s pandémiou COVID-19 na ich aplikáciu počas krízovej situácie vyhlásenej na území SR všeobecne.
4.Dotknuté subjekty
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,
Ministerstvo financií SR
Subjekty zapojené do implementácie fondov EÚ
Žiadatelia a prijímatelia príspevku z fondov EÚ
Nepriamo fyzické osoby, právnické osoby
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia nie sú možné, ak sa má dosiahnuť cieľ a výsledný stav.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Primárnym cieľom návrhu zákona nie je transpozícia práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
Sandra Fischerová
Odbor metodiky a koordinácie subjektov, Sekcia centrálny koordinačný orgán
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve, a to
Zmluva o fungovaní Európskej únie, najmä články 38 44, 162 164, 174 178, 320 až 324, 325 a 349.
b)v sekundárnom práve, a to
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15.mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1255/2011 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra
2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy.-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009).
Rozhodnutie Rady z 25. júna 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (2007/435/ES) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV v platnom znení.
Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a 6inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení.
c)judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C 46/03, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska proti EK, [2005].
Rozhodnutie Súdneho dvora vo veci T-102/03, Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA (CIS) proti EK, [2005].
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení
nie je,
b)Informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
nie je,
c)Informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav
nie je.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1 (§ 28 ods. 5)
Právna úprava umožňujúca zmeniť rozhodnutie o neschválení žiadosti v prípade projektov technickej pomoci smeruje k zjednodušeniu prípravy a schvaľovania projektov technickej pomoci. V súčasnosti nie je možné pri projektoch technickej pomoci využívať inštitút tzv. zásobníka projektov podľa § 21 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý umožňuje zmeniť rozhodnutie o neschválení žiadosti na rozhodnutie o schválení žiadosti v prípade, ak poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami a sú splnené ďalšie podmienky podľa zákona.
Pri projektoch technickej pomoci sa neaplikujú výberové kritériá, tieto projekty nemajú súťažný charakter a projekty sa od seba odlišujú len poradím, v rámci ktorého je rozhodujúci dátum a čas predloženia žiadosti o NFP. V prípade projektov technickej pomoci do účinnosti tejto právnej úpravy platilo, že ak na niektorý projekt nebola k dispozícii dostatočná disponibilná alokácia, poskytovateľ rozhodol o neschválení žiadosti a pokiaľ následne došlo k uvoľneniu finančných prostriedkov v rámci vyzvania, žiadateľ musel predložiť nový projekt a opätovne prejsť celým schvaľovacím procesom.
Navrhovanou zmenou môže poskytovateľ z vlastného podnetu zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti a rozhodnúť o jej schválení, ak žiadosť nebolo možné schváliť iba z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo vyzvaní, ak poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania projektu, ktorý je predmetom žiadosti, žiadateľ spĺňa podmienky poskytovania príspevku určené vo vyzvaní a zároveň so zmenou rozhodnutia žiadateľ súhlasí.
Pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti je poskytovateľ viazaný dodržaním poradia žiadostí podľa dátumu a času ich predloženia. Zároveň platí, že pokiaľ disponibilné finančné prostriedky, ktoré sa uvoľnili na vyčerpanie vo vyzvaní nepostačujú na zabezpečenie financovania projektu, ktorý je predmetom žiadosti, ktorá bola podľa dátumu a času predloženia umiestnená ako prvá v poradí, poskytovateľ koná v tzv. zmenovom konaní o tej ďalšej nasledujúcej žiadosti podľa poradia, na ktorú disponibilná alokácia postačuje.
V rámci vyššie uvedeného sa zdôrazňuje, že v súlade s princípmi § 2 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytovateľ nie je oprávnený postupne navyšovať alokáciu určenú na vyčerpanie s cieľom účelovo podporiť konkrétnu žiadosť, o ktorej neschválení z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bolo predtým rozhodnuté.
Navrhovaná zmena umožniť využívanie inštitútu zásobníka projektov aj pri projektoch technickej pomoci smeruje k odstráneniu administratívnej záťaže, ako aj k efektívnejšiemu čerpaniu finančných prostriedkov.
K bodom 2 (nadpis nad § 56) a 3 (§ 56 ods. 1)
Právna úprava nadväzuje na zákon č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ktorým boli v reakcii na situáciu, ktorá nastala v spoločnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19, doplnené osobitné procesné ustanovenia umožňujúce poskytovateľom, prijímateľom a ostatným subjektom participujúcim na implementácii poskytovania pomoci, podpory a príspevku z fondov flexibilnejšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré vo vzťahu k pandémii v spoločnosti nastali.
Rozšírenie aktuálnej právnej úpravy nielen vo vzťahu k pandémii COVID-19, ale aj pre iné krízové situácie, umožní aj v súčasnej situácii vojnového konfliktu, ktorého dôsledkom je navyšovanie cien, problémy s dodávkami rôznych tovarov, nedostatok pracovných síl a ďalšie, zachovať plynulosť čerpania finančných prostriedkov zazmluvnených národných projektov a poskytovateľom operatívne reagovať na požiadavky súvisiace s presmerovaním finančných prostriedkov vo vzťahu k vyhláseným, prípadne pripravovaným vyzvaniam, a to v rámci možnosti zmeny vyzvania pre národný projekt.
Navrhovanou právnou úpravou sa umožňuje využitie týchto osobitných ustanovení v rámci akejkoľvek krízovej situácie na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že opätovný nábeh fungovania poskytovateľov aj prijímateľov nebude skokový, ale postupný, pričom sa budú musieť postupne vyrovnávať s následkami všetkých obmedzení existujúcich počas vyhlásenej mimoriadnej situácie prípadne núdzového stavu, uplatňuje sa prechodné šesť mesačné obdobie, počas ktorého trvajú všetky osobitné postupy. Zároveň sa definícia krízovej situácie“ rozširuje tak, že osobitné postupy je možné využiť aj z dôvodu tzv. vis maior“, to znamená z dôvodu objektívnej mimoriadnej udalosti nespôsobenej prijímateľom, ktorú nemohol predvídať.
V rámci osobitných procesných ustanovení v čase krízovej situácie sa naďalej pri zasadnutí kolektívnych orgánov umožňuje využitie elektronických prostriedkov. Pre poskytovateľa sa naďalej umožňuje flexibilne reagovať na spoločenské potreby, mimoriadnu situáciu a potreby implementácie úpravou existujúceho národného projektu. Uvedeným spôsobom sa eliminuje administratívna záťaž spočívajúca v potrebe prípravy, schválenia a vyhlásenia nového vyzvania, vykonania nového konania o žiadosti a zazmluvnenia projektu. V čase krízovej situácie bude naďalej možné napríklad meniť vyzvanie aktuálne otvorené aj uzavreté, t. j. aj v prípade, ak je národný projekt v realizácii. Vyzvanie bude možné meniť akýmkoľvek spôsobom, teda napr. rozšíriť jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku (napr. zmena cieľovej skupiny, doplnenie aktivity alebo podaktivity, predĺženie maximálne doby realizácie projektu) alebo navýšiť výšku nenávratného finančného príspevku. Nebude možná zmena podmienok poskytnutia príspevku vzťahujúcich sa k subjektom, ktoré realizujú projekt, t. j. oprávnenosť žiadateľa a partnera. Ďalej zostáva zachovaná možnosť pri vykonaní zmeny zmluvy využívať len oznámenie poskytovateľa prijímateľovi s odkazom na vzorovú zmenu zverejnenú na webovom sídle poskytovateľa, ktorá musí odkazovať na zmenu zverejnenú Centrálnym koordinačným orgánom (CKO) a/alebo Certifikačným orgánom (CO) pre oblasti v ich pôsobnosti. Zároveň sa pre poskytovateľa ponecháva možnosť uzatvorenia dohôd o splátkach a dohôd o odklade plnenia na dlhšiu dobu ako doteraz (4 roky pre dohodu o splátkach predĺžené na 5 rokov a 2 roky pre dohodu o odklade plnenia predĺžené na 3 roky) a možnosť kombinácie odkladu a splátok, tzn. odklad na dva roky a následne trojročné splácanie.
K čl. II (účinnosť)
Účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia zákona.
V Bratislave 4. mája 2022.
Eduard Heger v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Veronika Remišová v. r.
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie