NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
1016
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ................ 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 461/2019 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 202/2021 Z. z., zákona č. 279/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 64/2022 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z. a zákona č. 121/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Poskytovateľ môže z vlastného podnetu zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti a rozhodnúť o schválení žiadosti na projekty technickej pomoci. Na postup podľa prvej vety sa primerane použijú ustanovenia § 21 ods. 1 3 a ods. 5 a 6. Poskytovateľ je pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti viazaný dodržaním poradia žiadostí podľa toho, ktorá bola predložená ako prvá v poradí. Ak na prvú žiadosť v poradí nepostačuje výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo vyzvaní, poskytovateľ rozhoduje o nasledujúcej žiadosti v poradí podľa tretej vety, na ktorú výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo vyzvaní postačuje.“.
2.Nadpis nad § 56 znie:
„Osobitné procesné ustanovenia v čase krízovej situácie“.
3.V § 56 ods. 1 prvá veta znie:
„V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a v období šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní alebo z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej prijímateľom, ktorú nemohol predvídať (ďalej len „krízová situácia“), sa zasadnutia Rady centrálneho koordinačného orgánu, osobitnej komisie, monitorovacieho výboru alebo ním zriadenej komisie (ďalej ako „kolektívny orgán“) môžu uskutočňovať
prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.