VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: 17714/2022
Národnej rady Slovenskej republiky
1016
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, máj 2022