1
z 5. mája 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 359/2019 Z. z., zákona č. 357/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z. a zákona č. 114/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18a ods. 6 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „osvedčená“.
2.V § 29 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „aj“ nahrádza slovom „najmä“.
3.V § 29 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
4.V § 29 ods. 3 písm. a) sa za slovo „žiada“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí, ak ide o vzdelávaciu inštitúciu, ktorá je oprávnená poskytovať vysokoškolské vzdelanie v treťom štáte“.
5.V § 33 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
6.V § 33 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f).
2
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
7.V § 33 ods. 4 sa za číslo „3“ vkladajú slová „písm. b) až e)“.
8.§ 36 ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
9.V § 36 ods. 7 sa za slovo „dokladov“ vkladajú slová „podľa odseku 5 písm. b) až d)“.
10.V § 39 ods. 2 sa vypúšťajú slová „štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania“.
11.V § 39 ods. 7 sa slová „príloh podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „prílohy podľa odseku 5 písm. b)“.
12.V § 49 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 33 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 1 a 2“.
13.V § 49 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod a štvrtý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.
14.V § 57 ods. 1 sa slová „azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana“ nahrádzajú slovami „azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko“.
15.V § 57 ods. 9 sa za slovo „jazyku“ vkladajú slová „alebo v inom jazyku, ak sa vzdelávanie poskytovalo v inom jazyku ako v štátnom jazyku,“.
16.Za § 64d sa vkladá § 64e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 64e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2022
Konania o uznaní dokladu o vzdelaní, vrátane konaní o uznaní dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu, ktoré sa začali a právoplatne neskončili do 31. mája 2022, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. mája 2022.“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z.,
3
zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z. a zákona č. 507/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 ods. 1 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a) materské školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,“.
Doterajšie písmená a) až m) sa označujú ako písmená b) až n).
2.V § 10 ods. 1 písm. n) sa slová „až j)“ nahrádzajú slovami „až k)“.
3.V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. a) je, že obec nevytvorí podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, nemožno určiť spádovú materskú školu alebo iný dôvod hodný osobitného zreteľa.“.
Doterajšie odseky 2 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 14.
4.V § 10 ods. 3 sa slová „písm. a)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
5.V § 10 ods. 4 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
6.V § 20 odsek 6 znie:
„(6) Právnickú osobu podľa odseku 1 alebo odseku 2 riadi jeden riaditeľ, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady najmenej pre jeden druh alebo typ školy, ktorá je organizačnou zložkou príslušnej právnickej osoby; požiadavka na kvalifikačné predpoklady sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorej organizačnými zložkami len školské zariadenia.“.
7.V § 38 ods. 4 sa slová „4, 5 a 8“ nahrádzajú slovami „5, 6 a 9“.
Čl. III
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z.,
4
zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 4 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m) osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov,“.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).
2.V § 60 ods. 1 sa slová „a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy“ nahrádzajú čiarkou.
3.V § 157 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o cudzinca,“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky