z 5. mája 2022,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 353/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 47/2021 Z. z., zákona č. 57/2021 Z. z., zákona č. 115/2021 Z. z., zákona č. 279/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 469/2021 Z. z., zákona č. 552/2021 Z. z. a zákona č. 65/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 30oa sa vkladá § 30ob, ktorý znie:
§ 30ob
(1)Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému lehota na úhradu odvodu podľa osobitného predpisu51ab)
a)uplynula do konca apríla 2022, nie je v omeškaní s úhradou takéhoto odvodu, ak ho uhradí do konca augusta 2022 spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb za obdobie odkladu úhrady takéhoto odvodu,
b)uplynie od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2022, nie je v omeškaní s úhradou takéhoto odvodu, ak ho uhradí do konca decembra 2022 spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb za obdobie odkladu úhrady takéhoto odvodu.
(2) Do uplynutia lehôt na odklad úhrady odvodu podľa odseku 1 sa ustanovenie osobitného predpisu o uvoľnení finančnej zábezpeky na neuhradené záväzky z takéhoto odvodu51ac) nepoužije.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky