z 5. mája 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č.
183/2000 Z. z.
, zákona č.
474/2005 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
V § 6 odsek 4 znie:
„(4) Na plnenie úloh Matice slovenskej sa poskytujú Matici slovenskej dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky každoročne vo výške 1 500 000 eur 2 ods. 1). S týmito dotáciami hospodári Matica slovenská podľa osobitných predpisov.
4)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky