Národná rada Slovenskej republiky  
VIII. volebné obdobie  
888  
Písomné odpovede  
členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky podané  
do 25. marca 2022  
Návrh uznesenia:  
Národná rada Slovenskej republiky  
berie na vedomie  
písomné odpovede členov vlády  
Slovenskej republiky na interpelácie  
podané predsedovi Národnej rady  
Slovenskej republiky do 25. marca 2022  
Bratislava máj 2022  
Z o z n a m  
písomných odpovedí na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  
podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 25. marca 2022  
1. Odpoveď ministra obrany Slovenskej republiky J. Naďa na interpeláciu poslanca Národnej rady  
Slovenskej republiky M. Svrčeka podanú 2. februára 2022 vo veci Dohody o spolupráci v oblasti  
obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických  
2. Odpoveď ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky A. Doležala na interpeláciu  
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky J. Bašku podanú 10. februára 2022 vo veci  
výstavby rýchlostnej cesty R6 štátna hranica SR/ČR- Púchov  
3. Odpoveď ministra životného prostredia Slovenskej republiky J. Budaja na interpeláciu  
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky J. Podmanického podanú 24. marca 2022 vo  
veci podnetu na rezortnej Zelenej linke zo dňa 15. marca 2022 (pod číslom P210/2022-O)  
4. Odpoveď ministra obrany Slovenskej republiky J. Naďa na interpeláciu poslanca Národnej  
rady Slovenskej republiky M. Suju podanú 24. marca 2022 vo veci nakladania s nedávno  
zaobstaranou miníciou  
5. Odpoveď ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  
I. Korčoka na interpeláciu  
poslanca Slovenskej republiky M. Svrčeka podanú  
25. marca 2022 vo veci premiestnenia Veľvyslanectva SR na Ukrajine z Kyjeva do  
Užhorodu  
6. Odpoveď podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Slovenskej republiky R. Sulíka na  
interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Svrčeka podanú  
25. marca 2022 vo veci situácie na európskom trhu s naftou