Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
69. schôdza výboru
Číslo: CRD-955/2022
134
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 26. apríla 2022
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 976)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A. u r č u j e
podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
1. poslanca Mareka Krajčího, člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
2. poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú, člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za náhradníčku spravodajcu k predmetnému návrhu zákona;
B. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o uznesení výboru predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana Bittó C i g á n i k o v á predsedníčka výboru
Tomáš L e h o t s k ý
overovateľ výboru