Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
69. schôdza výboru
Číslo: CRD-956/2022
133
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 26. apríla 2022
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 977)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A. u r č u j e
podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
1. poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú, členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
2. poslanca Mareka Krajčího, člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za náhradníka spravodajcu k predmetnému návrhu zákona;
B. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o uznesení výboru predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana Bittó C i g á n i k o v á predsedníčka výboru
Tomáš L e h o t s k ý
overovateľ výboru