Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
13/2022  
Kandidatúra nestraníckych kandidátov  
v komunálnych voľbách a lokálne  
politické strany  
Anotácia:  
Predložená analýza sa venuje  
okolnostiam vzniku,  
pôsobeniu a kandidatúre  
lokálnych politických strán  
a združení v miestnych  
voľbách. Prvým modelom sú  
„regulárne“ lokálne politické  
strany, ktoré sa môžu  
Vypracoval: Peter Plenta PhD., Odbor Parlamentný inštitút  
uchádzať o mandát  
v miestnych voľbách.  
Schválila:  
PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.,  
riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
Druhým modelom sú lokálne  
„združenia voličov“, ktoré po  
splnení podmienok môžu tiež  
nominovať kandidátov.  
Kľúčové slová:  
Bratislava  
máj 2022  
komunálne voľby, lokálna  
politická strana, združenie  
voličov, podmienky  
registrácie, nestranícky  
kandidát  
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR  
SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  
Slovenskej republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní  
informačné, vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace  
s činnosťou NR SR a jej poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie  
Parlamentná knižnica a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje  
úvodné inštruktážne semináre najmä pre novozvolených  
poslancov, účasť Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej  
spolupráci určenej pre zahraničné parlamenty, stážový program  
pre študentov vysokých škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu,  
prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
zamestnancov Kancelárie NR SR  
a
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne  
alebo iné odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje, použité v materiáli, sú  
aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so  
súhlasom Odboru Parlamentný inštitút  
a autorov. Materiál neprešiel jazykovou  
úpravou.  
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
1. Úvod  
Slovenská legislatíva1 v súčasnosti nepozná termín lokálne politické strany2 ani  
neumožňuje kandidovať skupinám nestraníckych kandidátov pod vlastnou  
„značkou“ v komunálnych či regionálnych voľbách. Každý kandidát, ktorého  
nenominuje politická strana, je považovaný za „nezávislého“, a pod svoju  
kandidatúru musí zozbierať zákonom stanovený počet podpisov. Všetky politické  
strany sú tak považované za strany s celoštátnou pôsobnosťou. Pre svoju činnosť  
potrebujú splniť viacero povinností.  
a) Povinnosti pri registrácii politických strán  
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení  
neskorších predpisov stanovuje v § 6 (4) povinnosť doložiť zoznam občanov, ktorí  
súhlasia so vznikom politickej strany. Zoznam musí podpísať najmenej 10 000  
občanov Slovenska (prípadne občanov štátov EÚ s povolením na pobyt na Slovensku),  
ktorí dovŕšili vek 15 rokov. Podmienka ohľadom počtu podpisov je jednou z hlavných  
prekážok na registráciu lokálnych politických strán, najmä v prípade menších miest  
a obcí.  
b) Povinnosti pre činnosť politických strán  
Politické strany majú voči štátu viacero povinností. Podľa § 22 zákona č. 85/2005  
Z. z. v znení neskorších predpisov musia strany viesť osobitnú evidenciu o príjmoch  
z pôžičiek a úverov, evidenciu darov a iných bezodplatných plnení, ako aj evidenciu  
prijatých členských príspevkov. Politické strany sú povinné predkladať výročnú  
správu za predchádzajúci kalendárny rok (§ 30). Správa musí obsahovať aj účtovnú  
závierku overenú audítorom, informáciu o finančnej situácii strany najmenej za dve  
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia, potvrdenie daňového úradu,  
zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, že strana nemá nedoplatok na daniach  
1
2
Analýza je zameraná predovšetkým na lokálne politické strany a nevenuje sa regionálnym  
politickým stranám. V rámci krajín Európskej únie existujú regionálne politické strany, čo je však dané  
federatívnym charakterom štátu alebo prítomnosťou autonómnych regiónov. Mnohé z regionálnych  
politických strán možno označiť ako autonomistické. Ide teda o rozdielnu situáciu v porovnaní so  
slovenským unitárnym usporiadaním.  
4
 
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
a nedoplatok na poistnom, prehľad nákladov na volebnú kampaň vynaložených za  
jednotlivé druhy volieb v príslušnom roku, zoznam dodávateľov, ktorí strane dodali  
tovar alebo poskytli službu v príslušnom kalendárnom roku v celkovej hodnote vyššej  
ako 25 000 € vrátane dane z pridanej hodnoty, atď. Pre politické strany pôsobiace na  
lokálnej úrovni to môže predstavovať výraznú administratívnu či finančnú záťaž.  
c) Volebný systém  
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje, že kandidátnu  
listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva môže podať politická strana, ktorá je  
registrovaná podľa osobitného predpisu, a kandidát bez politickej príslušnosti. Hoci  
podanie kandidátnej listiny je administratívne jednoduchšie pre politické strany, v praxi  
väčšinový volebný systém môže zvýhodňovať kandidátov bez politickej príslušnosti –  
tzv. „nezávislých“ kandidátov. Výraznú úlohu v neprospech kandidátov politických  
strán na miestnej úrovni zohrávajú aj deliace línie v straníckej politike.3  
Súčasťou kandidátnej listiny kandidáta bez politickej príslušnosti je listina  
podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, kde  
kandiduje. Nevyhnutný počet podpisov je daný veľkosťou obce.4  
Počet obyvateľov obce  
do 50  
Počet podpisov voličov  
10  
51 100  
20  
101 500  
40  
501 2 000  
100  
200  
500  
1 000  
2 001 20 000  
20 001 100 000  
nad 100 000  
Nasledujúce časti analýzy sa venujú dvom modelom navrhovania kandidátov  
v komunálnych voľbách tak, aby mohli kandidovať pod spoločným názvom na jednej  
kandidátnej listine. Prvou možnosťou sú štandardné politické strany, pôsobiace len na  
3
42 % starostov a primátorov bolo v roku 2018 zvolených ako nezávislých, podobne aj 35 %  
poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Počet  
a podiel zvolených starostov a poslancov podľa jednotlivých politických subjektov a podľa územného členenia.  
4
Príloha č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z.  
5
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
miestnej úrovni, t. j. lokálne politické strany. Druhou možnosťou sú „združenia  
voličov“ alebo kandidátov, prípadne tzv. volebné politické strany. Ide väčšinou  
o miestne občianske iniciatívy vytvorené s cieľom nominovať kandidátov v lokálnych  
voľbách. Spravidla nemajú charakter a povinnosti tradičných politických strán.  
V kontexte analýzy je však potrebné spomenúť aj rozdiely medzi fungovaním  
politického a volebného systému na Slovensku a vo viacerých európskych štátoch. Tieto  
rozdiely majú dopad aj na lokálnu úroveň politického života. Prvým rozdielom sú  
odlišné podmienky registrácie a fungovania politických strán. Mnohé európske štáty  
majú voľnejší prístup v porovnaní so Slovenskou republikou. V niektorých štátoch  
nemusia byť politické strany vôbec registrované (musia len splniť určité podmienky pre  
účasť vo voľbách). Druhým frekventovaným rozdielom je pomerný volebný systém aj  
na miestnej úrovni vo viacerých európskych krajinách. To spôsobuje, že miestne  
združenia vytvárajú kandidátne listiny zložené z viacerých kandidátov, ktoré musia  
vykazovať viaceré znaky politických strán – názov, skratku, symbol, osobu oprávnenú  
konať v jej mene atď. Väčšinový volebný systém na Slovensku dáva výhodu skôr  
lokálne známym kandidátom, ktorí môžu kandidovať aj individuálne.  
6
 
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
2. Lokálne politické strany  
Tabuľka č. 1: Fungovanie lokálnych politických strán  
Štát  
Hlavná podmienka vzniku či fungovania  
Lokálne politické strany sa neregistrujú, potrebujú predložiť  
stanovený počet podpisov pre kandidatúru alebo mať  
podporu 2 členov miestneho zastupiteľstva.  
Právna subjektivita a spôsobilosť, jednoduchšie podmienky  
pre registráciu.  
Belgicko  
Francúzsko  
Holandsko  
Nórsko  
Registrácia ústrednou volebnou komisiou v rámci  
municipality.  
Neregistrované politické strany potrebujú zozbierať určitý  
počet podpisov pre registráciu kandidátnej listiny.  
Spojené  
kráľovstvo  
Registrácia pred voľbami.  
Splnenie podmienok na založenie „združenia“ podľa  
občianskeho zákonníka, strany sa neregistrujú.  
Švajčiarsko  
Zdroj: Autor na základe uvedených zdrojov  
Belgicko5  
V Belgicku je možné založiť politickú stranu bez predchádzajúcej registrácie.  
Pre účasť v miestnych voľbách (na úrovni municipalít) musia politické strany  
predložiť podpisy minimálne 100 voličov z danej municipality alebo dvoch členov  
miestneho zastupiteľstva. Legislatíva nestanovuje žiadne podmienky ohľadom počtu  
členov alebo vnútornej štruktúry politických strán. Lokálne politické strany nemajú  
povinnosť viesť účtovníctvo ani spĺňať rovnaké podmienky ako „celoštátne“ politické  
strany. Jedinou podmienkou je dodržanie finančného limitu na kampaň, ktorý závisí  
od počtu obyvateľov v danej municipalite.  
Francúzsko6  
Francúzska legislatíva nerozlišuje medzi celoštátnymi a lokálnymi stranami,  
avšak lokálne strany sú zastúpené len na úrovni miestnych zastupiteľstiev. Politické  
5
Interná databáza výmeny informácií Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu  
(ECPRD). Požiadavka NR SR č. 4485 Conditions for registration/formation of local political parties.  
6
Tamtiež.  
7
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
strany sú definované ako združenia s politickou povahou. Musia mať právnu  
subjektivitu a spôsobilosť. Registrácia prebieha na miestnej prefektúre a musí  
obsahovať nasledujúce informácie: názov, adresu, informácie o vedúcich  
predstaviteľoch strany, overené podpisy a správu zo zakladajúceho zhromaždenia. Aj  
miestne politické strany majú povinnosť mať transparentné financovanie preverené  
audítorom. Financovanie strany musí byť preverené dvomi audítormi, ak príjmy  
strany presiahnu 230 000 €. V tomto zmysle sa lokálne strany nelíšia od celoštátnych,  
hlavným rozdielom je ich jednoduchšia registrácia.  
Holandsko7  
V Holandsku môžu pôsobiť lokálne politické strany, ktoré sa pred voľbami  
musia registrovať v rámci ústrednej volebnej komisie v municipalite/provincii. Tá  
kontroluje, či má politická strana plnú právnu spôsobilosť a kópiu notárskej zápisnice  
obsahujúcu stanovy strany. Žiadosť o registráciu podáva oprávnená osoba, ktorá musí  
doložiť certifikát potvrdzujúci registráciu v obchodnom registri, zaplatený poplatok  
112,5 €, a tiež, že názov strany spĺňa náležitosti uložené zákonom o voľbách. Žiadosť  
o registráciu musí byť podaná minimálne 42 dní pred podaním kandidátnej listiny. Tá  
sa podáva najmenej 43 dní pred voľbami. Politická strana musí mať minimálne dvoch  
členov. Lokálne politické strany nemusia predkladať výročné či finančné správy,  
vzhľadom na absenciu ich financovania zo strany štátu.8  
Nórsko9  
V Nórsku existujú dve skupiny politických strán – registrované a takzvané  
„neregistrované“ politické strany. Hoci lokálne strany môžu teoreticky patriť medzi  
registrované, v súčasnosti nie je v Nórsku žiadna takáto strana. Nórska legislatíva  
nešpecifikuje podmienky vzniku „neregistrovaných“ politických strán. Hoci oba typy  
strán môžu podať kandidátnu listinu do volieb, existujú medzi nimi aj rozdiely:  
a) len registrované politické strany môžu získať finančnú podporu zo strany štátu.  
Zároveň však majú povinnosti týkajúce sa transparentnosti financovania,  
účtovníctva a podávania finančných správ.  
b) registrované politické strany majú jednoduchšiu registráciu volebných  
kandidátok, najmä pokiaľ ide o potrebný počet podpisov.  
7
Tamtiež.  
9
Volebný zákon. Nórsko. Dostupné online: https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2002-06-28-57.  
Zákon o politických stranách. Nórsko. Dostupné online: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-102.  
8
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
Hlavnou podmienkou pre neregistrované politické strany pre účasť  
v miestnych voľbách je zozbieranie dostatočného množstva podpisov, ktorý je  
stanovený ako  
2
%
počtu oprávnených voličov v danej municipalite  
v predchádzajúcich miestnych voľbách, prípadne 300 podpisov oprávnených voličov  
v danej municipalite. V menších obciach sa minimálny počet podpisov rovná počtu  
členov v miestnom zastupiteľstve.  
Spojené kráľovstvo10  
Politické strany sa musia registrovať, len ak sa chcú zúčastniť volieb. „Malé“  
strany sa môžu zúčastniť len komunálnych volieb v Anglicku a Walese, na rozdiel od  
ostatných politických strán, ktoré sa môžu zúčastniť všetkých typov volieb. Na to, aby  
bola politická strana registrovaná, musí predložiť kópiu stanov, kópiu finančného  
plánu schváleného stranou, musí špecifikovať meno, opis a symbol strany, stranícku  
adresu a kontaktné informácie, uviesť, kde sa plánuje zúčastniť volieb, dodržiavať  
finančné pravidlá platné pre politické strany a zaplatiť poplatok 150 libier za  
registráciu strany. V krajine neexistujú minimálne požiadavky na počet členov strany.  
Malé strany nie sú predmetom finančných kontrol, na rozdiel od ostatných strán.  
Musia však každoročne potvrdzovať svoju registráciu.  
Švajčiarsko11  
Vo Švajčiarsku sa politické strany neregistrujú a základné pravidlá pre založenie  
sú rovnaké pre strany pôsobiace na komunálnej, kantonálnej alebo federálnej úrovni.12  
Najčastejšou formou politickej strany je „združenie.“ Združenie musí mať písomné  
stanovy obsahujúce informácie o politickej orientácii, financovaní a vnútornej  
organizácii.  
Zákon o politických stranách, voľbách a referende. Spojené kráľovstvo. Dostupné online:  
12  
Strany, ktoré sú zastúpené na federálnej úrovni alebo aspoň v troch kantonálnych parlamentoch,  
získavajú určité výhody od štátu, ak sa registrujú do registra politických strán. Ani táto registrácia  
však nie je povinná.  
9
 
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
3. Lokálne združenia voličov, združenia kandidátov, volebné strany  
Tabuľka č. 2: Typy lokálnych združení  
Krajina  
Typ  
Cyprus  
kombinácie kandidátov  
Česko  
Dánsko  
Estónsko  
Fínsko  
volebné strany (združenia nezávislých kandidátov)  
združenia nezávislých kandidátov  
volebné koalície (občianskoprávne partnerstvá)  
volebné združenia  
Lotyšsko  
Nemecko  
Portugalsko  
Rakúsko  
Španielsko  
Švédsko  
volebné združenia (len do 1.1.2021)  
volebné združenia  
skupiny oprávnených voličov  
kampaňové strany  
združenia voličov  
volebné strany  
Zdroj: Autor na základe uvedených zdrojov  
Cyprus13  
Na Cypre v komunálnych voľbách môžu okrem politických strán kandidovať  
aj „kombinácie kandidátov,“ to znamená že na kandidátnej listine môžu byť  
zástupcovia rôznych politických strán ako aj nezávislých kandidátov, prípadne len  
nezávislí kandidáti. Oznámenie o takejto kandidátnej listine je potrebné deklarovať pri  
podávaní kandidátnej listiny.  
Česká republika14  
V Českej republike sa na komunálnej a regionálnej úrovni používa pomerný  
systém, v ktorom sú aj nezávislí kandidáti považovaní za „politické strany“ a počet  
mandátov v zastupiteľstvách sa prideľuje na pomernom princípe. Združenia  
nezávislých kandidátov môžu kandidovať ako volebné strany, základnou  
podmienkou je vyzbieranie potrebného počtu podpisov, najmenej od 7 % obyvateľov  
14  
10  
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
danej obce, mestskej časti či volebného obvodu (nezapočítava sa podpis samotných  
kandidátov). Na petícii musí byť uvedený názov volebnej strany, názov zastupiteľstva,  
do ktorého strana kandiduje a rok volieb.  
Dánsko15  
V Dánsku môže kandidovať v komunálnych voľbách aj združenie nezávislých  
kandidátov na jednej kandidátnej listine, ak ju podporí dostatočný počet voličov  
z daného volebného obvodu/obce. Minimálny počet sa pohybuje medzi 25-50  
podpisov, prípadne 150 podpisov v Kodani. Počet podpisov by nemal presiahnuť  
dvojnásobok stanoveného minimálneho počtu podpisov. Ostatné podmienky sa  
týkajú len časových lehôt a názvu kandidátnej listiny (nesmie to byť len jedno  
písmeno, názov musí obsahovať slovo).  
Estónsko16  
Estónsko na lokálnej úrovni umožňuje kandidatúru „volebných koalícií.“17  
Volebná koalícia je definovaná ako občianskoprávne partnerstvo estónskych občanov  
a občanov EÚ, ktorí majú právo voliť, bolo založené na základe písomnej dohody  
a jeho cieľom je vyjadrenie politických záujmov členov a podporovateľov na lokálnej  
úrovni. Meno volebnej koalície musí obsahovať slovo „valimisliit“ (volebná koalícia).  
Na registráciu v lokálnych voľbách musí autorizovaná osoba odovzdať miestnej  
volebnej komisii oznámenie obsahujúce:  
a) názov municipality alebo mesta, pre ktoré je volebná koalícia sformovaná;  
b) názov volebnej koalície;  
c) písomnú dohodu o partnerstve obsahujúcu mená, osobné identifikačné údaje,  
adresy a kontaktné informácie najmenej dvoch osôb oprávnených konať  
v mene volebnej koalície;  
d) mená, osobné identifikačné údaje a podpisy estónskych občanov/občanov EÚ,  
ktorí majú právo voliť a ktorí kandidujú za volebnú koalíciu.  
Meno volebnej koalície nesmie byť útočné alebo zavádzajúce. Meno volebnej  
koalície použité v predchádzajúcich voľbách môže byť použité len ak viac ako  
polovica osôb, ktoré sformovali predchádzajúcu volebnú koalíciu, vytvorili aj novú  
17  
Nie sú považované za politické strany ako také a nie sú registrované v zozname politických strán.  
11  
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
volebnú koalíciu. Je zakázané použiť meno politickej strany alebo inej volebnej koalície  
alebo meno, ktoré možno zameniť s názvom inej strany či koalície.  
Fínsko18  
Vo Fínsku majú oprávnení voliči právo vytvoriť „volebné združenia“ ktoré  
môžu nominovať kandidátov do volieb rovnako ako registrované politické strany.19  
Poskytujú výhodu nestraníckym kandidátom, keďže aj miestne voľby prebiehajú na  
pomernom volebnom princípe. Dve alebo viac volebných združení môže vytvoriť  
spoločnú volebnú kandidátku.  
V komunálnych voľbách môže volebné združenie vytvoriť 10 oprávnených  
voličov z jedného volebného obvodu. Volebné združenie je založené vytvorením  
datovanej a podpísanej zakladajúcej zmluvy, ktorá obsahuje nasledujúce informácie:  
a) referenciu na konkrétne voľby;  
b) mená a tituly kandidátov, pracovné pozície a trvalé bydlisko;  
c) meno, dátum a adresu všetkých členov;  
d) písomné potvrdenie od všetkých členov, potvrdzujúce, že majú právo voliť  
v príslušných voľbách a príslušnom volebnom obvode;  
e) meno a kontaktné informácie zodpovedného predstaviteľa združenia a jeho/jej  
zástupcu.  
Lotyšsko20  
V Lotyšsku legislatíva umožňuje existenciu politických strán na lokálnej úrovni,  
ale keďže ich zákon o politických stranách bližšie nešpecifikuje, v praxi pre ne platia  
rovnaké podmienky a povinnosti ako pre celoštátne strany.21 V roku 2020 prijal  
parlament administratívno-teritoriálnu reformu.22 Jedným z jej dôsledkov je, že vo  
voľbách do miestnych zastupiteľstiev (po 1.1.2021) už môžu kandidovať iba  
registrované politické strany a koalície registrovaných politických strán.  
19  
Hoci sa to týka všetkých typov volieb, najčastejšie sú využívané na miestnej a regionálnej úrovni.  
21  
Z tohto dôvodu Lotyšsko nebolo zaradené medzi krajiny s lokálnymi politickými stranami, keďže  
neexistuje rozdiel medzi celoštátnymi a lokálnymi stranami.  
12  
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
Pred touto zmenou mohli v miestnych voľbách kandidovať aj „volebné  
združenia“ v municipalitách s menej ako 5000 obyvateľmi. Volebné združenia boli  
zložené z osôb, ktoré podpísali relevantnú kandidátnu listinu a osôb, ktoré boli  
kandidátmi na danej volebnej listine. Osoby, ktoré podali relevantnú kandidátnu  
listinu, boli zodpovedné za zákonnosť aktivít volebného združenia.  
Nemecko23  
Nemecký systém umožňuje v lokálnych voľbách kandidovať aj volebným  
združeniam, ktoré nie sú považované za politické strany. Volebné municipalitné  
združenia sú združeniami nezávislých kandidátov a ich podporovateľov, ktoré môžu  
kandidovať iba v miestnych voľbách s vlastnými kandidátmi. Keďže nie sú  
považované za politické strany, nemajú výhody poskytované politickým stranám  
(napríklad štátne spolufinancovanie). Na volebné združenia sa nevzťahujú ani  
povinnosti politických strán. Keď podávajú volebnú listinu, musia dodržiavať  
demokratické politické princípy, ako je to stanovené pre politické strany. V niektorých  
spolkových štátoch musia byť tieto združenia registrované v registri.  
Portugalsko24  
V prípade miestnych volieb môžu podať kandidátnu listinu okrem politických  
strán aj „skupiny oprávnených voličov.“ Tie však musia splniť niekoľko podmienok:  
-
-
-
kandidátnu listinu pre miestne voľby podávajú oprávnení voliči  
zodpovedajúci 3 % všetkých voličov registrovaných v danej obci/obvode;  
navrhovatelia musia predložiť deklaráciu návrhu, z ktorého jasne vyplýva  
snaha predložiť zoznam kandidátov v danej obci/obvode;  
predkladatelia musia poskytnúť dôkaz o registrácii v príslušnej municipalite,  
kde má byť kandidátna listina podaná a musí obsahovať plné meno  
predkladateľa, identifikačné údaje, číslo volebného lístku a podpis.  
Rakúsko25  
Rakúska legislatíva pozná termín „kampaňové strany“ vzťahujúci sa na  
skupiny kandidátov uchádzajúcich sa o mandát v konkrétnych voľbách. Zvyčajne ide  
24  
Interná databáza výmeny informácií Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu  
(ECPRD). Požiadavka č. 4485 Conditions for registration/formation of local political parties.  
13  
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
o štandardné politické strany alebo koalície strán, avšak na miestnej úrovni ich môžu  
tvoriť aj „občianske akčné skupiny.“ Pravidlá pre miestne voľby si do veľkej miery  
určujú jednotlivé rakúske regióny, avšak kandidátky kampaňových strán musia  
obsahovať: meno strany, meno štatutára, zoznam kandidátov a požadovaný počet  
podpisov. Počet podpisov v jednotlivých regiónoch sa líši. V regióne Vorarlbersko  
musí kampaňová strana odovzdať podpisy od 1 % oprávnených voličov (minimum  
10, najviac však 100). Vo Viedni je tento počet stanovený na 1 800 podpisov od  
oprávnených voličov.  
Španielsko26  
Zákon o voľbách umožňuje „združeniu voličov“ predložiť volebnú kandidátku  
vo voľbách. Na podanie kandidátky musí byť splnených niekoľko požiadaviek:  
-
kandidátna listina musí jasne označiť meno, skratku a symbol „združenia  
voličov“ a tiež meno a priezvisko kandidátov. Meno, skratka a symbol nesmú  
viesť k možnej zámene s tradičnými stranami a tiež nesmú odkazovať na  
španielsku vlajku a kráľovskú korunu;  
-
-
kandidátna listina musí obsahovať súhlas kandidátov s kandidatúrou  
a dokumenty potvrdzujúce ich právo uchádzať sa o mandát;  
kandidátka musí obsahovať minimálne 40 % zástupcov pohlavia, ktoré je menej  
zastúpené na kandidátnej listine.27  
Združenie kandidátov musí predložiť aj stanovený počet úradne overených  
podpisov od voličov registrovaných v danej municipalite. Ich počet závisí od veľkosti  
municipality a je stanovený nasledovne:  
Municipality do 5000 obyvateľov  
1 % podpisov registrovaných voličov  
najmenej 100 podpisov  
najmenej 500 podpisov  
najmenej 1500 podpisov  
najmenej 3000 podpisov  
najmenej 5000 podpisov  
najmenej 8000 podpisov  
Municipality s 5001-10000 obyvateľov  
Municipality s 10001-50000 obyvateľov  
Municipality s 50001-150000 obyvateľov  
Municipality s 150001-300000 obyvateľov  
Municipality s 300001-1000000 obyvateľov  
Municipality nad 1000000 obyvateľov  
Zákon o voľbách. Španielsko. Dostupné online: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-  
27  
Kandidátka musí byť na každých 5 miest v poradí v zložení: 3 muži, 2 ženy alebo 3 ženy a 2 muži.  
14  
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
Švédsko28  
Vo Švédsku neexistujú pravidlá týkajúce sa formovania a organizácie  
politických strán. Z pohľadu štátu sú politické strany považované za dobrovoľné,  
súkromné a nezávislé združenia občanov. Politické strany, ktoré sa chcú zúčastniť  
volieb, musia túto skutočnosť písomne oznámiť ústrednej volebnej autorite. Nezávislí  
kandidáti, ktorí sa chcú zúčastniť volieb, musia vytvoriť politickú stranu a o zámere  
kandidovať vo voľbách musia informovať volebnú autoritu. Spolu s tým musia  
predložiť aj zdokumentovanú podporu od najmenej 50 osôb v danej municipalite. Od  
roku 2018 sa pravidlá transparentného financovania uplatňujú aj pre strany  
kandidujúce na regionálnej a lokálnej úrovni.  
Vytvorenie politickej strany. Švédsko. Dostupné online: https://www.val.se/for-partier/bilda-  
15  
 
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
4. Záver  
Regulárne lokálne politické strany sú v štátoch Európskej únie relatívne  
zriedkavým javom. Oveľa častejšie umožňujú európske krajiny kandidovať skupine  
kandidátov bez nutnosti vytvárať registrované politické strany pod jedným názvom  
(identitou) a súťažiť s politickými stranami. Berúc do úvahy slovenský politický  
a volebný systém, existuje niekoľko základných možností, ako umožniť zoskupeniu  
nestraníckych kandidátov efektívnejšie kandidovať v lokálnych voľbách v prípade, ak  
sa zákonodarca rozhodne súčasnú právnu úpravu novelizovať podľa príkladov praxe  
z analyzovaných štátov.  
a) Úprava podmienok registrácie politických strán  
Jednou z možných prekážok pre vznik lokálnych politických strán je zákonom  
stanovený počet potrebných podpisov na registráciu politickej strany (10 000).  
Vzhľadom na náročnosť zberu potrebného počtu podpisov pre lokálnych politikov,  
predovšetkým z menších miest či obcí, jednou z ciest, ako umožniť existenciu  
lokálnych strán, by bolo zníženie počtu potrebných podpisov, prípadne zmena  
podmienok na registráciu politických strán.  
Niektoré európske štáty majú na registráciu politických strán nastavené oveľa  
nižšie kritériá – napríklad požiadavka 1 000 podpisov v Českej republike  
a v Poľsku, prípadne 100 zakladajúcich členov, bez nutnosti zbierania podpisov,  
v Chorvátsku. V niektorých štátoch vznik politických strán nie je regulovaný (napr.  
Švédsko), stanovené sú len podmienky na účasť podľa jednotlivých typov volieb.  
b) Umožnenie vzniku lokálnych politických strán  
Ako vyplýva z praxe niektorých analyzovaných krajín, na registráciu  
lokálnych strán zvyčajne nie je stanovený počet podpisov oprávnených voličov  
a/alebo počet členov (prípadne je uvádzaný počet dvoch členov) – napr. Holandsko,  
Spojené kráľovstvo. Zároveň však tieto strany môžu kandidovať len v miestnych  
a regionálnych voľbách a zvyčajne nemajú nárok na príspevok zo štátneho  
rozpočtu.  
16  
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
c) Umožnenie vzniku lokálnych volebných združení  
Prax viacerých analyzovaných štátov (napr. Cyprus, Fínsko, Nemecko,  
Španielsko, Česká republika) umožňuje kandidovať združeniam (najmä)  
nestraníckych kandidátov pod spoločným názvom bez nevyhnutnosti vytvárania  
a registrácie politických strán. Počet potrebných podpisov na predloženie kandidátnej  
listiny sa zväčša pohybuje medzi 1 7 % oprávnených voličov v danom meste/obci,  
prípadne je pevne stanovený vzhľadom na počet obyvateľov. Ostatné podmienky sa  
týkajú len názvu kandidátnej listiny, údajov potrebných na identifikáciu  
a administratívnych úkonov potrebných na registráciu danej kandidátnej listiny.  
17  
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
5. Použité zdroje  
4. Interná databáza výmeny informácií Európskeho centra pre parlamentný výskum  
a dokumentáciu (ECPRD). Požiadavka NR SR č. 4485 Conditions for  
registration/formation of local political parties (podmienky pre registráciu/vznik  
miestnych politických strán).  
9. Štatistický úrad Slovenskej republiky. Počet a podiel zvolených starostov a poslancov  
18  
 
Porovnávacia analýza: Kandidatúra nestaníckych kandidátov v komunálnych voľbách  
a lokálne politické strany  
15. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a  
16. Zákon č. 491/2001 Sb. o voľbách do zastupiteľstiev obcí a o zmene niektorých  
19