Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
12/2022  
Možnosti rozšírenia hlasovania  
zo zahraničia pre občanov  
Slovenskej republiky  
Anotácia:  
Analýza ponúka prehľad  
spôsobov hlasovania zo  
zahraničia, ktoré by mohli  
rozšíriť existujúcu voľbu  
poštou. Tá je momentálne pre  
občanov Slovenskej republiky  
jedinou možnosťou. Materiál  
analyzuje tri najčastejšie  
spôsoby voľby zo zahraničia:  
voľbu osobne na  
Vypracoval: Peter Plenta PhD., Odbor Parlamentný inštitút  
Spolupráca: Bc. Kristína Rankovová, stážistka  
Schválila:  
PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.,  
riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
zastupiteľskom úrade, online  
hlasovanie a hlasovanie  
prostredníctvom zástupcu.  
Kľúčové slová:  
voľby zo zahraničia, voľby  
na zastupiteľských  
úradoch, online hlasovanie,  
hlasovanie prostredníctvom  
zástupcu  
Bratislava  
máj 2022  
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR  
SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  
Slovenskej republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní  
informačné, vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace  
s činnosťou NR SR a jej poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie  
Parlamentná knižnica a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje  
úvodné inštruktážne semináre najmä pre novozvolených  
poslancov, účasť Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej  
spolupráci určenej pre zahraničné parlamenty, stážový program  
pre študentov vysokých škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu,  
prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
zamestnancov Kancelárie NR SR  
a
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne  
alebo iné odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje, použité v materiáli, sú  
aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so  
súhlasom Odboru Parlamentný inštitút  
a autorov. Materiál neprešiel jazykovou  
kontrolou.  
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
Obsah  
Príloha č. 1: Podrobnejšie informácie o voľbe zo zahraničia – prehľad krajín .....................27  
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
1. Úvod  
Voliči žijúci v zahraničí alebo voliči, ktorí sa v zahraničí nachádzajú dočasne  
počas volieb, majú možnosť voliť prostredníctvom štyroch najčastejších typov  
hlasovania zo zahraničia: hlasovanie poštou (využívané na Slovensku), hlasovanie na  
zastupiteľskom úrade (diplomatická misia, konzulát alebo špeciálne zriadené volebné  
miestnosti), online hlasovanie a hlasovanie prostredníctvom zástupcu (poverenie  
inej osoby, ktorá môže hlasovať v mene neprítomného voliča). Niektoré krajiny  
rozlišujú medzi voličmi, ktorí sa v zahraničí nachádzajú len dočasne v čase volieb,  
a tými, ktorí žijú v zahraničí trvalo.  
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov (najmä § 59 a 60)1 umožňuje občanom Slovenskej  
republiky bez trvalého pobytu na Slovensku alebo občanom s trvalým pobytom  
nachádzajúcim sa v zahraničí v čase volieb hlasovať prostredníctvom pošty, ak o to  
požiadajú poštou alebo elektronicky najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb.  
Voľba poštou má tri hlavné nedostatky. Občania musia najmenej 50 dní pred dňom  
konania volieb vedieť, kde sa v zahraničí budú nachádzať, čo nie je vždy možné.  
Druhý typ problémov sa týka samotnej voľby poštou – či už nedoručenia hlasovacích  
lístkov vôbec, nedoručenie hlasovacích lístkov niektorých strán, ale aj nedoručenie  
pošty zo zahraničia načas, aby sa daný hlas mohol započítať.2 Tretím problémom je, že  
v súčasnosti sa hlasovanie zo zahraničia využíva len pri parlamentných voľbách  
a referende.  
Tieto problémy sú jedným z dôvodov, prečo sa aj na Slovensku diskutuje  
o rozšírení hlasovania poštou, ale aj o ďalších možnostiach rozšírenia hlasovania zo  
zahraničia. Zatiaľ čo najväčšiu pozornosť si vyslúžilo možné zavedenie  
online/elektronického hlasovania a otázky jeho bezpečnosti, za pozornosť stoja aj  
ďalšie dva spôsoby, ktoré by mohli doplniť hlasovanie poštou. Ako ukazuje  
nasledujúca tabuľka, až 12 štátov Európskej únie uplatňuje viac ako jeden spôsob  
hlasovania zo zahraničia.  
1 Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
4
 
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
TABUĽKA 1: Akým spôsobom sa dá voliť zo zahraničia  
Hlasovanie Osobne na  
Online  
Hlasovanie  
poštou  
zastupiteľ.  
úrade  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
hlasovanie prostredníctvom  
zástupcu  
ÁNO  
--  
--  
--  
--  
--  
ÁNO  
ÁNO  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
BELGICKO  
BULHARSKO  
ČESKO  
DÁNSKO  
ESTÓNSKO  
FÍNSKO  
FRANCÚZSKO  
HOLANDSKO  
CHORVÁTSKO  
ISLAND  
ÍRSKO  
LITVA  
ÁNO  
--  
--  
--  
ÁNO  
--  
--  
ÁNO  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
ÁNO  
--  
ÁNO  
--  
3
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
LOTYŠSKO  
LUXEMBURSKO  
MAĎARSKO  
NEMECKO  
NOVÝ ZÉLAND  
NÓRSKO  
4
5
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
--  
ÁNO  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
ÁNO  
--  
ÁNO  
--  
6
ÁNO  
--  
ÁNO  
POĽSKO  
7
8
PORTUGALSKO  
RAKÚSKO  
RUMUNSKO  
SLOVENSKO  
SLOVINSKO  
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO ÁNO  
ŠPANIELSKO  
ŠVÉDSKO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
9
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
TALIANSKO  
Zdroje: Interná databáza výmeny informácií Európskeho centra pre parlamentný výskum  
a dokumentáciu (ECPRD). Požiadavky č. 3849 a 2743.  
3 Iba vo voľbách „konzulárnych delegátov“ a „poradcov“.  
4 V Maďarsku môžu hlasovať poštou len občania s trvalým pobytom v zahraničí.  
5 V Maďarsku môžu hlasovať osobne na zastupiteľských úradoch len občania s dočasným pobytom v zahraničí.  
6 Možnosť poslať hlasovací lístok aj faxom.  
7 Iba v parlamentných voľbách.  
8 V parlamentných, prezidentských a európskych voľbách.  
9 V Španielsku môžu hlasovať osobne na zastupiteľských úradoch len občania s trvalým pobytom v zahraničí.  
5
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
V rámci vybraných krajín možno hovoriť o piatich druhoch volieb, ktorých sa  
môžu voliči v zahraničí zúčastniť: parlamentné, prezidentské, lokálne a regionálne,  
voľby do Európskeho parlamentu a referendá. Väčšina krajín však umožňuje voliť zo  
zahraničia len vo vybraných prípadoch.  
TABUĽKA 2: V akých voľbách sa dá voliť zo zahraničia  
Parlamentné Prezidentské Voľby do  
Lokálne  
a regionálne  
voľby  
Referendum  
voľby  
voľby  
Európskeho  
parlamentu  
BELGICKO  
BULHARSKO  
ČESKO  
DÁNSKO  
ESTÓNSKO  
FÍNSKO  
FRANCÚZSKO  
HOLANDSKO  
CHORVÁTSKO  
ISLAND  
ÍRSKO  
LITVA  
LOTYŠSKO  
LUXEMBURSKO  
MAĎARSKO  
MALTA  
NEMECKO  
NOVÝ ZÉLAND  
POĽSKO  
PORTUGALSKO  
RAKÚSKO  
RUMUNSKO  
SLOVENSKO  
SPOJENÉ  
KRÁĽOVSTVO  
ŠPANIELSKO  
ŠVÉDSKO  
TALIANSKO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
ÁNO  
ÁNO  
--  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
--  
--  
--  
--  
ÁNO  
--  
--  
--  
--  
--  
ÁNO  
--  
--  
--  
ÁNO  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
ÁNO  
--  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
--  
--  
ÁNO  
ÁNO  
--  
10  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
ÁNO  
ÁNO  
--  
ÁNO  
--  
ÁNO  
ÁNO  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
--  
--  
ÁNO  
--  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
ÁNO  
--  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
--  
ÁNO  
ÁNO  
--  
ÁNO  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
ÁNO  
ÁNO  
11  
--  
12  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
--  
--  
--  
ÁNO  
ÁNO  
--  
ÁNO  
--  
--  
ÁNO  
ÁNO  
--  
Zdroje: Interná databáza výmeny informácií Európskeho centra pre parlamentný výskum  
a dokumentáciu (ECPRD). Požiadavky č. 3849 a 2743; Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu  
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
10 Iba do Poslaneckej snemovne, nie do Senátu.  
11 V závislosti od typu referenda.  
12 V Španielsku môžu v lokálnych voľbách voliť len občania s dočasným pobytom v zahraničí.  
6
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
2. Hlasovanie na zastupiteľských úradoch  
Spoločne s hlasovaním poštou je voľba na zastupiteľských úradoch (ZÚ)  
najpoužívanejšou formou hlasovania zo zahraničia. Táto forma si vyžaduje vo väčšine  
krajín určitý druh registrácie. Voľba zo zahraničia prostredníctvom ZÚ je  
najpohodlnejšia pre občanov, ktorí sú automaticky zaregistrovaný v zozname voličov.  
Tým stačí iba prísť v určený deň na ZÚ a odvoliť. Väčšina krajín však vyžaduje, aby sa  
občan zaregistroval do zoznamu voličov sám. Uľahčiť občanovi registráciu môže to,  
že ho štát na registráciu vyzve (Belgicko). Prípadne stačí, ak sa občan, ktorý chce voliť  
zo zahraničia, zaregistruje raz a táto registrácia platí niekoľko rokov a na viacero  
volieb (Maďarsko). Nasledujúca tabuľka stručne opisuje, ako vyzerá proces registrácie  
vo vybraných krajinách, aby občan mohol odvoliť na ZÚ.  
TABUĽKA 3: Voľby na zastupiteľských úradoch – proces registrácie  
Dánsko – Iba ak občan nežije v zahraničí trvalo.  
Registrácia je  
automatická, stačí  
prísť odvoliť na  
zastupiteľský  
úrad.  
Estónsko – Všetci voliči sú zaregistrovaní v centrálnom registri obyvateľov.  
Zoznamy externých voličov sa zasielajú diplomatickým misiám.  
Fínsko – Centrum registra obyvateľov zostaví register všetkých osôb  
oprávnených voliť najneskôr 46 dní pred voľbami. Každému, kto je  
v hlasovacom zozname, je zaslané oznámenie o jeho volebnom práve  
najneskôr 24 dní predo dňom konania volieb.  
Portugalsko  
Švédsko  
Belgicko Registrácia iba v prípade volieb do Európskeho parlamentu (EP).  
Česká republika – V prípade dlhodobého pobytu: žiadosť o zápis do zoznamu  
voličov najneskôr 40 dní pred voľbami. V prípade krátkodobého pobytu: žiadať  
české úrady alebo veľvyslanectvá o volebný preukaz.  
Dánsko (ak má občan trvalý pobyt v zahraničí) – Žiadosť o zápis do volebného  
zoznamu obce, kde má občan trvalé bydlisko, musí byť schválená  
7 dní pred dátumom volieb.  
Registrovať sa  
musí občan  
z vlastnej  
iniciatívy. Podanie  
formálnej žiadosti  
o zápis do  
zoznamu voličov.  
Väčšinou sa treba  
zaregistrovať  
určitý čas pred  
voľbami.  
Francúzsko  
Island Registrácia.  
Írsko Registrácia musí byť doručená 4-14 dní pred oficiálnym dňom volieb  
(záleží na konkrétnej krajine).  
Litva Žiadosť na registráciu môže byť podaná aj online.  
Maďarsko – Voliči musia požiadať (osobne alebo online) o zápis do zahraničného  
registra voličov najneskôr 8 dní pred voľbami. Registrácia je platná 10 rokov.  
Nemecko Občania musia písomne požiadať o registráciu do 21. dňa pred  
voľbami.  
Nový Zéland – Voliči sa musia zaregistrovať a vložiť svoje údaje do softvéru  
13  
„RealMe“ .  
13 RealMe softvér je iniciatíva novozélandskej vlády, ktorá umožňuje občanom prístup k viacerým online službám  
(vrátane online volieb) a ktorá zabezpečuje overenie a ochranu online identity. RealMe. (bez dátumu). Dostupné  
7
 
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
Poľsko – Občania sa musia zaregistrovať osobne na ZÚ s platným poľským  
pasom do 3 dní pred voľbami. Registrácia sa vykonáva na základe osobnej  
žiadosti a dodaných identifikačných dokumentov.  
Rumunsko – Volič sa musí zaregistrovať do volebného registra na základe  
písomnej žiadosti s dátumom a podpisom, predloženej osobne alebo zaslanej  
poštou alebo e-mailom na ZÚ.  
Slovinsko Volič musí na to, že chce voliť zo zahraničia, upozorniť volebnú  
komisiu do 30. dňa pred voľbami.  
Spojené kráľovstvo – Individuálna volebná registrácia vyžaduje, aby voliči  
poskytli osobné identifikátory (číslo poistenia a dátum narodenia) a aby  
vydali vyhlásenie o tom, že majú pobyt v zahraničí. Registrácia sa musí  
vykonať pred odchodom zo Spojeného kráľovstva. Registrácia sa musí  
obnovovať každý rok.  
Španielsko (ak má občan trvalý pobyt v zahraničí) – Registrácia v registri  
konzulárneho úradu + formálna žiadosť o hlasovanie. Požiadavka je zaslaná  
najneskôr 25 dní po vyhlásení volieb.  
Belgicko  
Na registráciu sú  
občania vyzvaní  
štátom.  
Zdroje: Interná databáza výmeny informácií Európskeho centra pre parlamentný výskum  
a dokumentáciu (ECPRD). Požiadavky č. 2743, 3131, 3638, 3849.  
Ak sa občan musí zaregistrovať do registra voličov sám, existuje viacero  
spôsobov registrácie. Občania sa môžu zaregistrovať:  
-
podaním žiadosti o registráciu do registra voličov osobne na ZÚ;  
poslaním (online alebo písomne poštou) žiadosti o registráciu do centrálneho  
registra voličov Ústrednej volebnej komisii;  
-
-
-
-
poslaním (online alebo písomne poštou) žiadosti o registráciu do registra  
zahraničných voličov vedeného veľvyslanectvom;  
poslaním (online alebo písomne poštou) žiadosti o registráciu do registra  
voličov obce, kde sa bude voličov hlas započítavať;  
poslaním (online alebo písomne poštou) žiadosti o registráciu v okrskovej  
volebnej komisii, ktorá bude zriadená na ZÚ.  
Vo viacerých krajinách existuje možnosť tzv. predčasného hlasovania, aby sa  
zabezpečilo, že všetky hlasy budú spočítané naraz v deň volieb. Predčasné hlasovanie  
sa uskutočňuje, aby hlasy cestujúce zo zahraničia poštou mali čas doraziť načas a aby  
sa mohla skontrolovať platnosť (napr. aj online) hlasu v dostatočnom predstihu.  
8
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
TABUĽKA 4: Možnosť predčasného hlasovania14  
Predčasné  
hlasovanie  
Dánsko Predčasné hlasovanie v zahraničí sa môže uskutočniť iba s povolením  
ministerstva vnútra a ministerstva zdravotníctva. Táto možnosť sa používa hlavne  
pre dánsky vojenský personál v zahraničí. Hlasovanie v zahraničí sa môže  
uskutočniť kedykoľvek, ale hlasy odovzdané viac ako tri mesiace predo dňom  
volieb, sú neplatné.  
Estónsko 10-15 dní pred voľbami.  
Fínsko – 51 dní pred voľbami, ale predčasné hlasovanie sa využíva iba  
v regionálnych voľbách.  
Francúzsko – Registrovať sa je možné kedykoľvek v roku, hlasovať sa však môže  
až od 1. marca nasledujúceho roku (po ročnej revízii volebných zoznamov).  
Nový Zéland – Predčasné hlasovanie sa začína 17 dní pred voľbami  
Španielsko (občania s trvalým pobytom v zahraničí) – Predčasné hlasovanie  
prebieha 2-4 dni pred voľbami.  
Švédsko Voľby na ZÚ musia byť ukončené najmenej 1 deň pred oficiálnymi  
voľbami.  
Voľby v ten istý  
deň ako  
v domovskej  
krajine  
Slovinsko V deň volieb môžu občania hlasovať medzi 9. a 17. hodinou  
miestneho času vo volebnej miestnosti ZÚ, kde je hlasovanie rovnaké ako vo  
volebnej miestnosti v Slovinsku. Volebné lístky sú zasielané naspäť ústrednej  
volebnej komisii v Slovinsku, ktorá ich spočíta a vyhlási výsledky dodatočne.  
Česko – Voľby na ZÚ sa konajú v ten istý deň ako v ČR. Volebné lístky sa  
spočítajú na ZÚ a sú sprostredkované MZV. Oficiálne výsledky sú zverejnené  
najviac 10 dní po ukončení volieb.  
Zdroje: Interná databáza výmeny informácií Európskeho centra pre parlamentný výskum  
a dokumentáciu (ECPRD). Požiadavky č. 3131, 3638, 3849, Zákon č. 247/1995 Sb. (Česká republika).  
Organizácia volieb na ZÚ  
Čo sa týka organizácie volieb v zahraničí na ZÚ, organizujú ju diplomatické  
misie a konzuláty, ktoré sú ich organizáciou poverené buď:  
Ministerstvom zahraničných vecí  
alebo Ústrednou volebnou komisiou.  
Volič sa musí pri voľbách na ZÚ preukázať platným občianskym preukazom, alebo  
iným preukazom totožnosti ako napr. cestovný pas alebo platný miestny úradný  
preukaz totožnosti. Niekedy sa vyžaduje preukázať sa aj volebným preukazom  
(Česko, Švédsko). Identitu voliča overia členovia volebnej komisie.  
Hlasovacie lístky buď:  
čakajú voliča vo volebnej miestnosti (napr. Švédsko),  
alebo sú mu zaslané poštou pred dňom volieb a volič iba odovzdá hlasovací  
lístok na ZÚ (napr. Španielsko).  
14 Podrobnejšie sa využívaniu predčasného hlasovania venuje Csillag, K. (2019). Štúdia Parlamentného inštitútu č.  
9
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
Čo sa týka počítania hlasov, v niektorých krajinách sa organizuje:  
priamo na ZÚ (napr. Litva);  
v iných krajinách sa nespočítané hlasy posielajú naspäť Ústrednej volebnej  
komisii, ktorá ich pošle do príslušného volebnému okrsku, do ktorého sa  
volebný hlas voliča započíta (napr. Estónsko).  
2.1. Česká republika  
Voľby na ZÚ sa uskutočňujú len počas prezidentských volieb a volieb do  
Poslaneckej snemovne. Česko patrí ku krajinám, v ktorých je potrebné zaregistrovať  
sa do zoznamu voličov (alebo mať voličský preukaz) pred voľbami. Pre hlasovanie zo  
zahraničia sa vytvárajú zvláštne zoznamy voličov (ZZV) vedené ZÚ.15 Do ZZV patria  
občania, ktorí majú bydlisko mimo ČR alebo volia na ZÚ cez voličský preukaz.16  
Voliči s dlhodobým pobytom v zahraničí alebo s trvalým pobytom mimo Českej  
republiky:  
Takíto voliči sa musia zapísať do tzv. zvláštneho zoznamu voličov (ZZV)  
vedeným ZÚ. Pre zápis do ZZV je možné prísť osobne na ZÚ alebo oň požiadať  
poštou. Žiadosť je potrebné podložiť príslušnými dokladmi alebo ich úradne  
overenými kópiami najneskôr 40 dní pred voľbami. Potrebné sú:  
písomná Žiadosť o zápis do ZZV17 (ZÚ overí podpis voliča na žiadosti  
zadarmo);  
doklad potvrdzujúci totožnosť žiadateľa (platný OP, cestovný pas, iný úradný  
doklad – môže byť aj zahraničný úradný doklad s fotografiou držiteľa a jeho  
základným údajmi);  
doklad preukazujúci štátne občianstvo ČR (OP, cestovný, služobný alebo  
diplomatický pas, osvedčenie o štátnom občianstve ČR, doklad o právne  
spôsobilosti k uzavretiu manželstva);  
doklad potvrdzujúci pobyt v zahraničí.  
ZÚ uzavrú podávanie žiadostí 30 dní predo dňom volieb a odovzdajú ich  
bezodkladne MZV, ktoré skontroluje prípadné duplicity v zápisoch. Po odstránení  
duplicít oznámi najneskôr 20 dní predo dňom volieb MZV konečné znenie týchto  
zoznamov Ministerstvu vnútra. Volič zapísaný v ZZV je automaticky vyškrtnutý zo  
15 § 3 ods. 2 z. 247/1995 Sb. Dostupné na internete: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247#cast1.  
16 § 6 ods. 5 z. 247/1995 Sb. Dostupné na internete: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247#cast1.  
10  
 
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
stáleho zoznamu voličov v ČR. ZZV je stálej povahy, netreba ho obnovovať a volič je  
z neho vyradený len na základe jeho žiadosti o vyškrtnutie.18  
Voliči s krátkodobým pobytom v zahraničí:  
Títo voliči musia požiadať o vydanie voličského preukazu (VP) na základe  
ktorého môžu voliť na ZÚ. O vydanie VP je možné požiadať písomne alebo osobne na  
obecnom úrade podľa miesta trvalého pobytu v ČR. O VP sa môže požiadať odo dňa  
vyhlásenia volieb. Vydanie VP je bezplatné.19  
Písomná žiadosť o VP môže byť:  
v listinnej podobe (ZÚ overí podpis voliča na žiadosti zadarmo);  
v elektronickej podobe, podpísané uznávaným elektronickým podpisom  
voliča, zaslaná prostredníctvom dátovej schránky.  
Organizácia a priebeh volieb na ZÚ:  
ZÚ zabezpečuje organizačnú a technickú prípravu, priebeh a vykonanie volieb,  
zaškoľuje členov zvláštnych okrskových volebných komisií, ktoré sú zriadené na ZÚ.20  
Príslušný český krajský úrad zašle hlasovacie lístky na MZV a to ich pošle – najneskôr  
48 hodín pred začatím volieb – na ZÚ. ZÚ zabezpečuje tlač alebo rozmnoženie  
hlasovacích lístkov.21 ZÚ takisto informuje voličov o čase a mieste konania volieb  
a o tom, že sa musia v deň volieb preukázať dokladom totožnosti a štátnym  
občianstvom ČR.22 Tí, ktorí majú voličský preukaz, sa ním musia preukázať, a ten bude  
potom priložený k ZZV.23  
Vedúci zastupiteľského úradu menuje 30 dní pred dňom volieb predsedu  
a najmenej dvoch členov osobitnej okrskovej volebnej komisie, ktorí sú štátnymi  
občanmi ČR. Komisia zabezpečuje priebeh hlasovania, sčítava hlasy a vyhotovuje  
zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania. Volebnú dokumentáciu odovzdá ZÚ,  
ktorý ju pošle na MZV.24 Čo sa týka spočítavania hlasov, štátna volebná komisia určí  
losom, ktorému volebnému kraju sa budú hlasy občanov zapísaných v ZZV  
18 § 6 ods. 5-6 z. 247/1995 Sb. Dostupné na internete: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247#cast1.  
20 § 14d, 14g z. 247/1995 Sb. Dostupné na internete: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247#cast1.  
21 § 38 ods. 5 z. 247/1995 Sb. Dostupné na internete: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247#cast1.  
22 § 15 ods. 3 z. 247/1995 Sb. Dostupné na internete: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247#cast1.  
24 § 14d, 14g z. 247/1995 Sb. Dostupné na internete: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247#cast1  
11  
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
pripočítavať.25 V prípade volieb do Poslaneckej snemovne je zvolený losom 1 zo 14  
volebných obvodov a hlasuje sa pre kandidátov z vybraného volebného obvodu.26  
V prípade voľby prezidenta existuje osobitný volebný obvod pre občanov zo  
zahraničia.27 Český štatistický úrad zverejní výsledky volieb na ZÚ najneskôr do  
10 dní po volebnom dni.28  
3. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu  
V niektorých krajinách sa používa hlasovanie prostredníctvom zástupcu  
(nazývané aj „proxy“ hlasovanie). Hlasovanie prostredníctvom zástupcu sa môže  
uskutočniť v prípade, že volič, nachádzajúci sa v zahraničí, poverí inú osobu  
(zástupcu), ktorá bude hlasovať v jeho mene. Momentálne je hlasovanie  
prostredníctvom zástupcu možné napríklad v Belgicku, Francúzsku, Holandsku,  
Švédsku či v Spojenom kráľovstve.  
3.1. Spojené kráľovstvo  
Volič môže slúžiť ako zástupca iba pre dve osoby, s ktorými nemá priame  
rodinné väzby. Ak má zástupca rodinný vzťah k voličom, môže zastupovať akýkoľvek  
počet voličov.29 O hlasovanie prostredníctvom zástupcu možno požiadať iba za  
určitých okolností. Voliči, ktorí chcú mať splnomocnenca hlasujúceho v ich mene,  
musia svoju žiadosť doplniť aj o podpis osoby, ktorá za voliča ručí. 30  
V prípade osoby zamestnanej v zahraničí, musí žiadosť o zástupcu podpísať  
zamestnávateľ.  
V prípade študentov, ktorí študujú na vysokej škole v zahraničí, musí byť  
žiadosť o zástupcu podpísaná školiteľom.  
V prípade voličov, ktorých práca často odvádza z domu, ale ktorí sú samostatne  
zárobkovo činnými osobami, a preto nemajú žiadneho zamestnávateľa, ktorý  
25 § 8 ods. 2 písm. i) z. 247/1995 Sb. Dostupné na internete: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247#cast1  
26 Český štatistický úrad. (2017). Elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic held on  
27 Český štatistický úrad. (2018). Election of the President of the Czech Republic held on 1213 January 2018 (v sekcii  
Abroad). Dostupné na internete: https://volby.cz/pls/prez2018/pe3?xjazyk=EN.  
28 § 11 ods. 2 písm. k) z. 247/1995 Sb. Dostupné na internete: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247#cast1  
30 Tamtiež.  
12  
 
 
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
by podporil ich žiadosť, musí byť žiadosť o zástupcu podpísaná voličom, ktorý  
žiadateľa pozná, ale nemá s ním rodinné väzby.  
V prípade voličov, ktorí by museli prekonať značnú vzdialenosť vzdušnou  
alebo námornou dopravou, aby sa dostali k svojej volebnej miestnosti, sa  
nevyžaduje podpis na podporu žiadosti o zástupcu.  
Žiadosť o hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca  
Žiadosť o hlasovanie prostredníctvom zástupcu je možné podať prostredníctvom  
papierovej formy. Žiadosť musí byť poslaná do miestnej volebnej „registračnej  
kancelárie“. Ak chce občan voliť v Anglicku, Škótsku a vo Walese, musí požiadať  
o hlasovanie prostredníctvom zástupcu najmenej 6 pracovných dní predo dňom volieb.  
V Severnom Írsku sa žiadosť podáva najmenej 14 pracovných dní predo dňom volieb.  
O splnomocnenie na hlasovanie prostredníctvom zástupcu môže byť požiadané:  
pre jedny voľby v konkrétny deň;  
na konkrétne obdobie, ak chce občan voliť v Anglicku, Škótsku alebo vo  
Walese natrvalo.  
Ako poverená osoba (zástupca) môže konať ktokoľvek, kto:  
je zaregistrovaný vo voličskom zozname;  
môže hlasovať v type volieb, ktoré sa konajú;  
môže hlasovať vo volebnej miestnosti uvedenej na občanovej volebnej karte.31  
Zástupcovi bude zaslaná volebná karta občana, ktorý ho poveril, s informáciou, kde  
a kedy má hlasovať v jeho mene. Ak sa zástupca nemôže dostať do volebnej miestnosti  
občana, ktorý ho poveril, je potrebné kontaktovať miestny volebný registračný úrad  
najmenej 11 pracovných dní pred voľbami a dohodnúť sa na odovzdaní hlasu zástupcu  
poštou. Ak sa občan preukáže, že má možnosť ísť do volebnej miestnosti v deň volieb,  
môže hlasovať osobne, pokiaľ tak už neurobil jeho zástupca alebo ak nepodal žiadosť  
o hlasovanie poštou. Ak chce občan zmeniť svojho zástupcu alebo začať hlasovať osobne,  
treba sa obrátiť na miestny úrad registrácie voličov.32  
31 GOV.uk (bez dátumu). How to vote. Voting by proxy. Dostupné na internete: https://www.gov.uk/voting-in-the-  
13  
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
Kritika hlasovanie prostredníctvom zástupcu v Spojenom kráľovstve  
Pozorovateľská misia OBSE v roku 2010 skonštatovala, že systém hlasovania  
prostredníctvom zástupcu neposkytuje dostatočné záruky proti registrácii fiktívnych  
voličov a/alebo proti žiadosti o hlasovanie prostredníctvom zástupcu vo voličovom  
mene. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu môže byť zneužité napríklad  
v prisťahovaleckých komunitách z krajín, kde manželia tradične hlasujú v mene  
svojich manželiek.33 Celkovo OBSE eviduje vyššiu mieru využívania hlasovania  
prostredníctvom zástupcu ženami (u mužov je pravdepodobnejšie, že budú v úlohe  
zástupcu) a u etnických a náboženských menšín.34 OBSE tiež vyjadrila obavy z toho,  
že neexistujú záruky na overenie toho, či zástupca splnil úmysel voliča.  
Trestné činy súvisiace so žiadosťami o hlasovanie prostredníctvom zástupcu sa  
v súčasnosti považujú za „korupčné praktiky“ a sú trestné, rovnako ako keď sa osoba  
vydáva za niečieho zástupcu bez jeho povolenia. Trest môže byť až 2 roky väzenia  
a/alebo finančná pokuta.35  
4. Online hlasovanie  
Pandémia COVID-19 zasiahla nielen zdravotníctvo a ekonomiku, ale ovplyvnila  
aj jednu zo základných charakteristík demokracie – voľby. Viacero volieb na celom  
svete bolo v roku 2020 a 2021 odložených alebo sa uskutočnili s obmedzeniami. Online  
hlasovanie (alternatívne nazývané elektronické alebo internetové hlasovanie, e-voľby  
alebo i-voting) by mohlo zabezpečiť, že voliči aj členovia volebných komisií budú  
v nižšej miere vystavení rizikám spojeným s pandémiou. Okrem toho, online  
hlasovanie by sa dalo využívať aj v iných situáciách, vrátane volieb zo zahraničia,  
zabezpečujúc tak vyššie pohodlie a účasť voličov.  
Vo všeobecnosti online hlasovanie znamená, že ľudia môžu voliť na diaľku na  
svojich vlastných zariadeniach (mobilné telefóny, tablety alebo počítače),  
v priestoroch, ktoré si zvolia sami (domácnosť, práca) a v čase, ktorý im vyhovuje (iba  
33 OBSE. (2003). Elections for the Devolved Administrations in the United Kingdom (Scotland, Wales and Northern  
35 OBSE. (2010). United Kingdom and Northern Ireland: general Election 6 May 2010. OSCE/ODIHR Election  
Assessment Mission Report. Dostupné na internete: https://www.osce.org/files/f/documents/5/5/69072.pdf.  
14  
 
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
počas obdobia hlasovania). Hlas odovzdaný cez zariadenie sa prenáša pomocou  
internetovej siete do online volebnej schránky, ktorá zaznamená, že občan odvolil.36  
Online hlasovanie sa aktívne využíva v Estónsku37 a použilo sa aj vo Francúzsku  
v roku 2012 – len pre francúzskych občanov voliacich zo zahraničia v parlamentných  
voľbách.38 Na Novom Zélande je online hlasovanie (pre všetkých občanov)  
v skúšobnej fáze; bolo použité dvakrát – v roku 2016 a 2019 v lokálnych voľbách, ale  
iba v niektorých volebných obvodoch a týkalo sa iba niektorých voličov.39 V súčasnosti  
sa využíva najmä na hlasovanie zo zahraničia.  
Vo viacerých iných krajinách boli na menších škálach online voľby otestované,  
ale nepokračovalo sa s nimi a elektronické hlasovanie bolo zrušené – väčšinou  
z dôvodov spojených s technickým a bezpečnostnými problémami a vysokými  
nákladmi spojenými s prevádzkou takýchto online volebných systémov.40  
Výhody online hlasovania  
Online hlasovanie môže osloviť viac mladých voličov, najmä v porovnaní s  
hlasovaním poštou alebo tradičným „offline“ hlasovaním. Čím mladší je človek, keď  
prvýkrát odovzdá svoj volebný hlas, tým pravdepodobnejšie môže byť, že sa u neho  
vytvorí „zvyk voliť“.41  
Po druhé, pohodlie voliča je dôležité, keďže podporuje vyššiu volebnú účasť.  
Online hlasovanie poskytne viac pohodlia najmä niektorým skupinám voličov, medzi  
ktoré patria:  
voliči – občania v zahraničí;  
voliči z vidieckych oblastí;  
36 Takýto spôsob volieb je potrebné odlíšiť od hlasovania na elektronických prístrojoch priamo vo volebných  
miestnostiach – toto sa nazýva „strojové hlasovanie“ a používa sa v mnohých štátoch USA. Molineaux, J. (2019).  
37 Európske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD). Požiadavka č. 3849.  
38 Tamtiež  
39 Molineaux (2019), tamtiež.  
40 Kompletný zoznam testov elektronického hlasovania je dostupný v Online Voting Working Party. (bez  
41 Franklin, M. (1994) podľa Molineaux (2019), tamtiež.  
15  
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
voliči so zdravotným postihnutím, vrátane nevidiacich, a ľudí s problémami  
pohybového ústrojenstva.  
Po tretie, technologickému pokroku sa nedá vyhnúť, a ako uviedla pracovná  
skupina pre online hlasovanie Nového Zélandu „internet sa stáva súčasťou každodenného  
života, online hlasovanie je prirodzeným krokom vpred – keďže sa systémy prispôsobujú  
technológiám, možno očakávať aj zmenu demokratických procesov. Vláda musí zabezpečiť, aby  
bol [...] volebný systém relevantný pre voličov v 21. storočí.“ 42  
Výzvy a riziká online hlasovania  
Jednou z najdôležitejších otázok, ktorým čelí implementácia systému online  
hlasovania, je dôvera. Mnohé problémy vychádzajú z potreby otvoreného  
a transparentného systému, ktorý voličom dodá dôveru v nový systém. Online hlasovací  
systém musí byť transparentný, otvorený všetkým, jednoduchý a zrozumiteľný.  
Faktory potrebné na budovanie dôvery verejnosti v online volebný systém: 43  
Otázka prístupnosti je tiež dôležitá. Aby sa zachoval princíp volieb ako rovného  
a všeobecného mechanizmu výberu poslancov, všetci občania musia mať prístup  
k internetovej sieti. Online hlasovanie síce ponúka príležitosť na zlepšený prístup pre  
mnohých, ale nie pre všetkých.  
Špeciálnou kategóriou sú možné technické problémy spojené s online voľbami.  
Dôveryhodné online overenie totožnosti je dôležité. Online hlasovanie a demokratický  
proces vo všeobecnosti by mohli byť vážne narušené, ak by boli niektorí jednotlivci  
schopní vydávať sa za iných jednotlivcov a hlasovať v ich mene.  
42 Online Voting Working Party (bez dátumu), s. 3.  
43 Tamtiež, s. 31.  
16  
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
4.1 Estónsko  
Estónsko je svetovým lídrom v elektronických voľbách, keďže je to zatiaľ jediná  
krajina na svete, ktorá plne implementovala používanie online hlasovania. V Estónsku  
boli online voľby prvýkrát predstavené v roku 2005 a v roku 2019 volilo online až 44  
% voličov. Ako už bolo spomenuté vyššie, najväčšia výzva pre elektronické hlasovanie  
je budovanie dôvery v online volebný systém. Dáta estónskeho systému sú uložené na  
stovkách serverov, každý založený na inom dizajne bezpečnostného softvéru, čo  
exponenciálne sťažuje možnosť nabúrať sa do serveru a získať údaje.44  
Dôležitým krokom k uskutočneniu online hlasovania boli ďalšie dva aspekty. Po  
prvé, už od roku 1999 existuje internetový volebný informačný systém, ktorý  
umožňuje automatické spracovanie údajov a umožňuje rýchlejší prenos informácií o  
spočítaných hlasov. Od toho istého roku estónski občania nemajú volebnú povinnosť  
voliť v konkrétnej volebnej miestnosti v deň volieb – je možné voliť vo volebnej  
miestnosti mimo domovského obvodu a môžu voliť aj predčasne.45  
Po druhé, ďalším uľahčením elektronického hlasovania v Estónsku bolo  
zavedenie povinného občianskeho preukazu (OP), ktorý obsahuje možnosť  
digitálneho podpisu. Od 1. januára 2002 je OP primárnym identifikačným dokladom  
a musia ho mať všetci občania Estónska, ktorí dosiahli vek 15 rokov a cudzinci s  
trvalým pobytom v Estónsku.46 OP okrem fyzického dokumentu funguje aj ako  
elektronická identita občanov.  
Priebeh online hlasovania  
Online hlasovanie je možné iba počas siedmich dní, keď sú otvorené tzv.  
predčasné volebné schránky – od 10. dňa do 4. dňa predo dňom volieb. Je to  
45 Drechsler, W. a Madise, U. (2004). Electronic Voting in Estonia. V: Kersting N. a kol. Electronic Voting and  
46 Digital Signature Act. (2000). Dostupné na Internete: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013080/consolide.  
17  
 
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
nevyhnutné na to, aby ostalo dosť času na skontrolovanie, či niekto nevolil dvakrát.47  
Estónsko umožňuje voličom prihlásiť sa a voliť počas obdobia pred hlasovaním  
toľkokrát, koľko chcú. Volič má vždy možnosť svoj hlas zmeniť – počíta sa posledný  
hlas.48 Identita voliča je z hlasovacieho lístka odstránená predtým, ako sa dostane do  
Národnej volebnej komisie pre sčítanie, čím sa zabezpečí anonymita.  
Počas určeného obdobia pred voľbami sa volič prihlási do internetového systému  
pomocou elektronického OP alebo mobilného ID alebo počítača, ktorý má softvér (je  
možné si ho stiahnuť cez web stránku Národnej volebnej komisie) potrebný na  
použitie elektronického OP, mobilného ID alebo doklad o digitálnej identite s platnými  
certifikátmi a kódmi PIN1 a PIN2.49  
Proces hlasovania je nasledovný: pomocou kódu PIN1 sa občan prihlási do  
aplikácie elektronického hlasovania, ktorej link je dostupný na web stránke volieb. Po  
prihlásení je občanovi ponúknutá možnosť vidieť kandidátov. Prostredie  
elektronického hlasovania online automaticky vygeneruje iba kandidátov z volebného  
obvodu, v ktorom je volič registrovaný. Kandidáti sú na obrazovke zoskupení podľa  
politických strán. Ak chce občan hlasovať, musí svoj výber potvrdiť v samostatnom  
okne a zadať svoj digitálny podpis pomocou kódu PIN2. Pokiaľ občan nezadá PIN2,  
jeho hlas nebol daný žiadnemu kandidátovi. Výsledky elektronického hlasovania sa  
vyhlasujú v noci v deň volieb: proces elektronického hlasovania je verejný a sú  
prítomní pozorovatelia aj členovia volebnej komisie.  
Výhody estónskeho online hlasovania50  
Pohodlie pre voličov, najmä tých, ktorí cestujú mimo krajiny alebo do oblastí  
mimo svojich miestnych volebných miestností.  
Potenciál na zvýšenie volebnej účasti.  
Úspora nákladov vďaka menšiemu počtu papierových hlasovacích lístkov.  
Skrátenie času volebného aktu.  
48 E-estonia. (bez dátumu). I-voting. Dostupné na internete: https://e-estonia.com/solutions/e-governance/e-  
50 European Commission (bez dátumu), tamtiež.  
18  
Porovnávacia analýza: Možnosti rozšírenia hlasovania zo zahraničia  
pre občanov Slovenskej republiky  
Majitelia aktivovanej e-mailovej adresy @eesti.ee dostávajú elektronickú voličskú  
kartu  
e-mailom.  
V parlamentných voľbách v roku 2019 predstavovalo hlasovanie na internete 43,8  
% odovzdaných hlasov. Estónci na celom svete odovzdali hlasy zo 116 rôznych  
krajín.  
Kritika estónskeho online hlasovania51  
Porušenie princípu všeobecnosti volieb? – Voliť cez internet nemôžu všetci.  
Štát negarantuje zariadenie s prístupom na internet každému.  
Porušenie princípu tajnosti volieb? – Nie je možné zaručiť, že každý volí sám a  
bez nátlaku či ovplyvňovania (tzv. rodinné hlasovanie).  
Porušenie princípu rovnosti hlasov? – Rozdiel medzi klasickým a online  
hlasom – volič voliaci elektronicky má možnosť zmeniť svoj hlas, klasický  
volič takú možnosť nemá.  
Estónske elektronické hlasovanie v realite výraznejšie nezvýšilo volebnú  
účasť, ktorá sa pohybovala okolo 64 % v parlamentných voľbách 2011, 2015 aj  
2019.  
Systém elektronického hlasovania funguje len v estónčine, jazyky minorít nie  
sú zahrnuté.  
Bezpečnostné riziká.  
4.2. Francúzsko  
Vo Francúzsku je online hlasovanie otvorené len