1
z 27. apríla 2022
o výstavbe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Prvá hlava
Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1)Tento zákon upravuje
a)postup prípravy, zhotovovania, zmien, užívania a odstraňovania stavieb,
b)práva a povinnosti osôb uskutočňujúcich činnosti vo výstavbe a
c)pôsobnosť orgánov štátnej správy vo výstavbe.
(2)Tento zákon sa vzťahuje aj na
a)terénne úpravy, meliorácie a iné zemné práce, ktorými sa podstatne mení reliéf terénu, menia fyzikálne vlastnosti podložia alebo regulujú odtokové pomery (ďalej len „terénna úprava“), ak nie sú súčasťou technologického postupu zhotovovania stavby,
b)výrobok dovezený na miesto osadenia zmontovaný alebo na mieste osadenia skompletizovaný z dovezených dielcov, ak plniť účel stavby (ďalej len „zmontovaný výrobok“),
2
c)konštrukciu použitú na verejné šírenie navigačných, kultúrnych, reklamných, športových a iných informácií bez ohľadu na spôsob osadenia alebo upevnenia a na druh použitého materiálu (ďalej len „informačná konštrukcia“) a
d)trvalú úpravu pozemku súvisiacu so zmenou spôsobu jeho užívania na iný účel alebo s osadením a prevádzkou zmontovaného výrobku na pozemku (ďalej len „vonkajšia úprava“).
(3)Tento zákon sa nevzťahuje na výrobky, konštrukcie a predmety uvedené v prílohe č. 1 ods. 1.
§ 2
Stavba, budova, susedný pozemok a susedná stavba
(1)Stavba je stavebné dielo zhotovené stavebnými prácami, s vymedzenou účelovou funkciou, ktoré je umiestnené na pozemku, trvalej konštrukcii alebo inej stavbe, ktorá je samostatne užívania schopná, bez ohľadu na spôsob osadenia alebo upevnenia a na druh použitého materiálu. Stavbu môže tvoriť viac stavebných objektov. Súčasťou samostatne stojacej stavby súvisiace podzemné priestory, nadzemné konštrukcie, prípojky a technické, technologické a prevádzkové vybavenie, bez ktorých by stavba nebola kompletná a spôsobilá prevádzky.
(2)Dočasná stavba je stavba, ktorej čas trvania je obmedzený jej účelom alebo dobou trvania.
(3)Drobná stavba je stavba, konštrukcia a s nimi súvisiace drobné stavebné práce, alebo jej zmena, ktoré spravidla plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a nemôžu podstatne ovplyvniť svoje okolie. Zoznam drobných stavieb a drobných stavebných prác je uvedený v prílohe č. 2.
(4)Jednoduchá stavba je stavba alebo stavebná konštrukcia, ktoré ani ako hlavné stavby nemajú výrazný vplyv na svoje okolie. Zoznam jednoduchých stavieb je uvedený v prílohe č. 3.
(5)Vyhradená stavba je budova alebo inžinierska stavba, ktorá je technologicky náročná alebo konštrukčne neobvyklá, ktorá z hľadiska rozsahu stavebných prác a technológie stavebných prác a použitých stavebných výrobkov kladie zvýšené nároky na organizovanie výstavby, na koordináciu činností vo výstavbe a na potrebné technické vybavenie zhotoviteľa stavby. Zoznam vyhradených stavieb je uvedený v prílohe č. 4.
(6)Budovou je stavba, ktorá je priestorovo sústredenou zastrešenou stavebnou konštrukciou spojenou so zemou pevným základom, alebo pevne spojená s inou stavbou, ktorá je určená a stavebnotechnicky vhodná na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí.
(7)Bytová budova je budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy všetkých podlaží určená a vhodná na trvalé bývanie. Bytovou budovou je aj rodinný dom určený na trvalé bývanie, ktorý najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie. Bytovou budovou je aj bytový dom určený na trvalé bývanie pozostávajúci zo štyroch alebo viacerých bytov.
(8)Nebytová budova je budova, ktorá nie je bytovou budovou. Ak časť nebytovej budovy slúži na bývanie, vzťahujú sa na túto časť budovy požiadavky na bytovú budovu.
(9)Inžinierska stavba je stavba, ktorá nie je budovou.
(10)Líniová stavba je stavba, ktorá tvorí súvislú stavebnotechnicky a prevádzkovo neprerušovanú líniu. Samostatné prípojky stavieb nie sú líniovými stavbami.
(11)Zmena stavby je prístavba, nadstavba a zmena účelu stavby.
(12)Zmena účelu stavby je zmena prevažujúceho spôsobu užívania stavby a zmena účelu stavby bez stavebných úprav. Zmenou účelu stavby je aj zmena technických parametrov prevádzky stavby, ktorou sa mení pôvodný vplyv stavby na svoje okolie a na bezpečnosť užívania stavby a zmena dočasnej stavby na stavbu trvalú; za zmenu účelu stavby sa považuje
3
aj stavebná úprava, ktorou sa mení podkrovie na trvalé bývanie. Za zmenu účelu stavby sa nepovažuje zmena spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby. Za zmenu účelu líniovej stavby sa nepovažuje, ak je stavbu alebo jej jednotlivé časti možné užívať na viaceré účely a tieto zmeny nepresiahnu pôvodnú zastavanú plochu alebo priemet vedenia na pozemok.
(13)Prístavba je pôdorysné rozšírenie stavby pri zachovaní konštrukčnej a prevádzkovej jednoty stavby.
(14)Nadstavba je zvýšenie stavby o najmenej jedno poschodie alebo o podkrovie pri zachovaní konštrukčnej a prevádzkovej jednoty stavby. Pri inžinierskych stavbách sa za nadstavbu považuje aj trvalé zvýšenie stavby o viac ako 1,5 m, ak v prílohe č. 2 nie je ustanovené inak.
(15)Stavebnými úpravami stavebné práce, ktorými sa zasahuje do nosnej stavebnej konštrukcie existujúcej stavby, ale ktoré nie zmenou spôsobu užívania stavby ani údržbou stavby. Stavebnými úpravami elektrických vedení, vedení elektronických komunikačných sietí, plynárenských zariadení a verejných vodovodov a verejných kanalizácií aj stavebné práce, ktorými sa dopĺňa elektrické vedenie, vedenie elektronickej komunikačnej siete, verejných vodovodov a verejných kanalizácií alebo plynárenské zariadenie o technologické prvky, ak doplnenie stavby plní účely pôvodnej stavby alebo je jej súčasťou, a ak sa nemení ich trasa.
(16)Údržbou stavby stavebné práce potrebné na udržanie vyhovujúceho technického stavu a prevádzky stavby počas jej životnosti bez zásahu do nosnej konštrukcie a bez zmeny spôsobu užívania, najmä bežná údržba, úprava, oprava a výmena vnútorných zariadení.
(17)Stavenisko je priestor určený v stavebnom zámere na umiestnenie stavby a zariadenia staveniska alebo na uskutočňovanie stavebných prác.
(18)Zariadenie staveniska je dočasná stavba a zariadenie určené na prevádzku staveniska, na uskladnenie stavebných výrobkov, stavebných mechanizmov a nekontaminovanej zeminy súvisiacej s výstavbou, ako aj súvisiace dielne, ubytovacie priestory a sociálne zariadenia.
(19)Susedný pozemok je pozemok so spoločnou hranicou s pozemkom, na ktorom sa navrhuje uskutočňovať stavebné práce. Susedným pozemkom je aj pozemok, ktorý nemá spoločnú hranicu s pozemkom, na ktorom sa navrhuje uskutočňovať stavebné práce a pripravovaná stavba alebo zmena stavby alebo jej predpokladaná prevádzka môže mať dlhotrvajúci priamy negatívny vplyv na užívanie pozemku alebo stavby na ňom, najmä obťažovaním hlukom, vibráciami, prachom alebo zápachom, tienením, alebo zasahovaním požiarne nebezpečným priestorom.
(20)Susedná stavba je stavba na susednom pozemku.
(21)Stavebný pozemok je časť územia určená územnoplánovacou dokumentáciou na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.
§ 3
Dokumentácia stavby
(1)Dokumentácia stavby je ucelený súbor dokumentov, ktoré textovo opisujú a graficky znázorňujú stavbu. Súčasťou dokumentácie stavby je dokladová časť, ktorú tvorí súbor súvisiacich dokumentov. Dokumentáciu stavby tvorí projektová dokumentácia, realizačná dokumentácia a prevádzková dokumentácia. Projektová dokumentácia a realizačná dokumentácia stavby sa vedie v informačnom systéme pre územné plánovanie a výstavbu zriadenom podľa § 25 zákona o územnom plánovaní (ďalej len „informačný systém“).
(2)Projektová dokumentácia je súbor dokumentov o projektovej príprave stavby. Stupňami projektovej dokumentácie sú stavebný zámer, projekt stavby a vykonávací projekt.
(3)Stavebný zámer je základné textové a grafické vyjadrenie urbanisticko-architektonického a základného stavebného riešenia navrhovanej stavby a jej prevádzky, jej
4
umiestnenia do prostredia a napojenia na dopravnú a technickú infraštruktúru územia, alebo zmeny existujúcej stavby, stavebných úprav a odstránenia stavby, ako aj terénnych úprav, informačnej konštrukcie, zmontovaného výrobku a vonkajších úprav; je podkladom na prerokovanie a odsúhlasenie stavebných prác. Stavebný zámer sa nevypracúva pri drobných stavbách, ak tento zákon v § 48 neustanovuje inak.
(4)Projekt stavby je textové a grafické vyjadrenie architektonického a stavebnotechnického riešenia navrhovanej stavby alebo návrhu zmeny existujúcej stavby, stavebnej úpravy alebo odstránenia stavby ako výsledok prerokovania a dopracovania stavebného zámeru; je podkladom na uskutočňovanie stavebných prác a na vypracovanie vykonávacieho projektu stavby. Ak ide o jednoduchú stavbu, projekt stavby je obsahom stavebného zámeru.
(5)Vykonávací projekt je detailným rozpracovaním overeného projektu stavby na účel uskutočňovania stavebných prác.
(6)Realizačnou dokumentáciou je súbor dokumentov o výrobnej príprave zhotoviteľa stavby, stavebný denník a dokumentácia skutočného zhotovenia stavby. Realizačná dokumentácia sa nevyžaduje pre drobné stavby.
(7)Stavebný denník je dokumentačný záznam postupu stavebných prác od začatia prípravných prác do úplného dokončenia stavebných prác a odovzdania a prevzatia stavby. Stavebný denník sa vedie v elektronickej podobe v informačnom systéme. Povinnosť viesť stavebný denník sa nevzťahuje na drobné stavby. Ak stavebník nemôže viesť stavebný denník v informačnom systéme alebo údaje v stavebnom denníku elektronicky, je povinný ich viesť v listinnej podobe; takto zaznamenané údaje je stavebník povinný bezodkladne zaznamenať v elektronickej podobe v informačnom systéme dodatočne po odpadnutí dôvodov, ktoré znemožňovali viesť stavebný denník v informačnom systéme.
(8)Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby je textové a grafické zdokumentovanie skutočného zhotovenia stavby a je podkladom na kolaudáciu stavby a na stavebné práce počas prevádzky stavby.
(9)Prevádzková dokumentácia je súbor informácií o prevádzke stavby počas jej existencie, najmä dokumenty o stavebných úpravách a o údržbe stavby a jej zariadenia. Prevádzková dokumentácia sa pri drobných stavbách a jednoduchých stavbách vedie primerane.
(10)Prevádzka stavby je komplexné používanie stavby v súlade s jej projektovaným účelom a spôsobom užívania, s kolaudačným osvedčením a so základnými požiadavkami na stavby ustanovenými osobitným predpisom, a zahŕňa najmä funkčnosť
a)prvkov stavebnej konštrukcie na predpokladané činnosti,
b)pripojenia stavby na technickú infraštruktúru,
c)vyhradených technických zariadení alebo určených technických zariadení,
d)požiarnych zariadení, ktoré sú pevne spojené so stavbou, a
e)technických zariadení budovy na vykurovanie, na prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie, na vnútorné osvetlenie vrátane zariadenia automatizácie a riadenia budovy, ktorým sa zabezpečujú projektované požiadavky vnútorného prostredia budovy (ďalej len „technický systém budovy“).
Druhá hlava
Orgány štátnej správy vo výstavbe
§ 4
Základné ustanovenia
Orgánmi štátnej správy vo výstavbe sú
a)Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),
5
b)špeciálne stavebné úrady.
§ 5
Pôsobnosť úradu
(1)Úrad na úseku výstavby
a)vypracúva koncepcie a smery rozvoja vo výstavbe v spolupráci s príslušným ministerstvom,
b)rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu stavebného úradu,
c)vypracúva koncepciu bezpečnosti a vhodnosti výstavby a jednotnej technickej politiky určovaním všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
d)vypracúva koncepciu bezbariérovej prístupnosti a užívania stavieb (ďalej len „bezbariérové užívanie“) v súlade s metódou univerzálneho navrhovania,
e)riadi výkon štátnej správy vo výstavbe najmä vydávaním smerníc a metodických pokynov a usmernení, poskytovaním odborných stanovísk k právnym predpisom v oblasti územného plánovania a výstavby na zjednotenie rozhodovania,
f)koordinuje uplatňovanie tohto zákona špeciálnymi stavebnými úradmi,
g)určuje, ktorý zo stavebných úradov je príslušný rozhodovať o stavebnom zámere, ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa majú uskutočniť v územnom obvode viacerých stavebných úradov,
h)vedie zoznam dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb podľa tohto zákona,
i)vedie register stavieb v informačnom systéme,
j)posudzuje rozpory v procese prerokovania stavebného zámeru a pri overení projektu stavby,
k)vykonáva pôsobnosť v oblasti vyvlastňovania,
l)zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov stavebných úradov a podieľa sa na odbornej príprave zamestnancov špeciálnych stavebných úradov,
m)vykonáva ďalšie úlohy a činnosti vyplývajúce z tohto zákona, ak nie zverené inému orgánu alebo inej osobe,
n)koordinuje činnosť v oblasti transeurópskej energetickej infraštruktúry,
o)vykonáva dohľad nad certifikáciou generálnych zhotoviteľov vyhradených stavieb.
(2)Stavebným úradom je regionálny stavebný úrad, v ktorého územnom obvode sa majú vykonávať stavebné práce, ak nie je príslušný špeciálny stavebný úrad.
(3)Stavebný úrad
a) rozhoduje o stavebnom zámere a vydáva potvrdenia o ohlásení,
b) rozhoduje o stavebnom zámere pre stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým zariadením,
c) vykonáva kontrolné prehliadky stavby, ktorej projekt overil,
d) overuje projekt stavby a zmenu projektu stavby,
e) overuje projekt stavby pri stavbách vyžadujúcich posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie a zmenu projektu stavby pri stavbách vyžadujúcich posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie, ak neoveruje projekt stavby špeciálny stavebný úrad,
f) vydáva kolaudačné osvedčenia stavieb a overuje dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby,
g) povoľuje skúšobnú prevádzku stavby,
h) povoľuje predčasné užívanie stavby,
i) vykonáva štátny stavebný dohľad,
j) nariaďuje opatrenia na stavbách vo verejnom záujme,
k) prejednáva priestupky vo výstavbe a ukladá pokuty za správne delikty vo výstavbe,
6
l) uskutočňuje výkon vlastných rozhodnutí vrátane odstraňovania stavieb.
(4)Ak predmetom konania je stavba, ktorej podmienky ustanovuje osobitný predpis, postupuje stavebný úrad podľa osobitného predpisu.
§ 6
Špeciálne stavebné úrady
(1)Špeciálnym stavebným úradom je
a) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) pre stavby pre obranu štátu,
b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) pre stavby pre bezpečnosť štátu,
c) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre stavby Zboru väzenskej a justičnej stráže,
d) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pre stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým zariadením,
e) orgán štátnej správy v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) pri stavbách, ktoré predmetom zisťovacieho konania alebo predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, stavbách v režime integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania životného prostredia a pri vodných stavbách, okrem stavieb jadrových zariadení a stavieb súvisiacich s jadrovým zariadením,
f) obvodný banský úrad pri banských dielach a banských stavbách pod povrchom a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície okrem skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície, ktoré sa nachádzajú v uzavretom areáli stavieb pre obranu štátu a stavieb pre bezpečnosť štátu, ako aj pri stavbách v povrchových lomoch, pieskovniach a štrkoviskách okrem tých, ktoré národné kultúrne pamiatky, stavby v pamiatkovej rezervácii a stavby nachádzajúce sa na území zapísanom do Zoznamu svetového dedičstva za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve.
(2)Špeciálny stavebný úrad podľa odseku 1 písm. a) d) a f) je príslušný pre stavby, pre ktoré nie je príslušný špeciálny stavebný úrad podľa odseku 1 písm. e). Špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov. Špeciálny stavebný úrad je príslušný konať aj vo veciach odvolania a výkonu štátneho stavebného dohľadu.
(3)Pre stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým zariadením konaniu o stavebnom zámere predchádza konanie o posúdení vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu. Rozhodnutie o posúdení vplyvov na životné prostredie podľa prvej vety nenahrádza rozhodnutie o povolení stavby pre stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým zariadením. O stavebnom zámere stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením rozhoduje a konanie o stavebnom zámere vedie stavebný úrad. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pre stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým zariadením overuje projekt stavby, povoľuje skúšobnú prevádzku a predčasné užívanie stavby, vykonáva štátny stavebný dohľad a kolaudáciu. Rozhodnutie o posúdení vplyvov na životné prostredie a rozhodnutie o povolení stavby pre stavbu jadrového zariadenia je podkladom na povolenie činností podľa atómového zákona.
(4)Stavbami pre obranu štátu stavby v správe, nájme alebo výpožičke ministerstva obrany užívané na plnenie jeho úloh a stavby vo vlastníctve, správe, nájme alebo výpožičke rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, akciových spoločností a štátnych
7
podnikov v zakladateľskej pôsobnosti alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva obrany užívané na plnenie ich úloh.
(5)Stavbami pre bezpečnosť štátu stavby v správe, nájme alebo výpožičke ministerstva vnútra, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu užívané iba na služobné účely a stavby v správe, nájme alebo výpožičke rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, akciových spoločností a štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti alebo zriaďovateľskej pôsobnosti týchto orgánov užívané na služobné účely. Za stavby pre bezpečnosť štátu sa považujú aj stavby slúžiace na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky.
(6)Stavbami Zboru väzenskej a justičnej stráže stavby slúžiace na plnenie úloh služobných úradov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré majú v správe alebo v užívaní.
(7)Ak vzniknú pochybnosti o príslušnosti stavebného úradu na konanie medzi stavebným úradom a špeciálnym stavebným úradom, určí príslušnosť na konanie špeciálny stavebný úrad do 30 dní od vzniku kompetenčného sporu. Ak vzniknú pochybnosti o príslušnosti na konanie medzi špeciálnymi stavebnými úradmi, určia špeciálne stavebné úrady príslušnosť na konanie vzájomnou dohodou. Ak nedošlo ku vzájomnej dohode o príslušnosti na konanie medzi špeciálnymi stavebnými úradmi, rozhodne o príslušnosti na konanie úrad do 15 dní od oznámenia kompetenčného sporu.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍPRAVA STAVBY A ZHOTOVOVANIE STAVBY
Prvá hlava
Všeobecné podmienky prípravy stavby a zhotovovania stavby
§ 7
Všeobecné zásady výstavby
(1)Výstavbu možno uskutočniť len v súlade so zásadami a regulatívmi funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia podľa územnoplánovacej dokumentácie a v súlade s dokumentáciou schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav, na pozemkoch usporiadaných podľa podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov a s usporiadanými vlastníckymi vzťahmi k pozemku, na ktorom sa uskutočniť stavba.
(2)Stavba musí byť zhotovená podľa overeného projektu stavby; to neplatí pre drobné stavby, ktoré sa ohlasujú.
(3)Zhotovovaním stavby je koordinovaný súbor stavebných prác a iných odborných činností, ktorými sa zhotovuje stavba ako celok a vo všetkých častiach a konštrukciách, s projektovaným zariadením a vyvolanými úpravami.
(4)Každá nová stavba musí byť umiestnená v súlade s podmienkami územnoplánovacej dokumentácie.
(5)Stavba musí byť naprojektovaná a zhotovená tak, aby po celý čas životnosti zodpovedala požiadavkám na ochranu životného prostredia, základným požiadavkám na stavby, všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na bezbariérové užívanie a podmienkam určeným v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak ide o stavby podliehajúce posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.
8
§ 8
Osobitné požiadavky na zhotovovanie stavieb
(1) Stavebník stavby financovanej z verejných prostriedkov je povinný zabezpečiť, aby bola stavba podľa odseku 3 uskutočnená podľa návrhu alebo riešenia v oblasti architektúry alebo územného plánovania, ktoré stavebník obstaral súťažou návrhov, súťažným dialógom, rokovacím konaním so zverejnením alebo inovatívnym partnerstvom.
(2) Stavebník stavby financovanej z verejných prostriedkov, ktorým je orgán verejnej moci, je povinný zabezpečiť, aby súčasťou novej stavby určenej na užívanie verejnosťou a na verejných priestranstvách podľa odseku 3, bolo umiestnenie umeleckého diela v hodnote najmenej 0,5 % z predpokladanej hodnoty, ktoré je stavebník povinný umiestniť na verejnom priestranstve alebo na verejne prístupnom mieste; stavebník obstará dielo v súťaži.
(3) Povinnosť podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje na stavby financované z verejných prostriedkov, pri ktorých predpokladaná hodnota podľa osobitného predpisu je
a)vyššia ako 500 000 eur pri stavbách na účely školstva, starostlivosti o zdravie, kultúry, sociálnych vecí a stavbách, ktoré sú verejným priestranstvom,
b)vyššia ako1 000 000 eur pri ostatných stavbách.
(4) Povinnosť podľa odsekov 1 3 sa nevzťahuje na líniové stavby, stavby pre bezpečnosť štátu, stavby pre obranu štátu, stavby Zboru väzenskej a justičnej stráže a stavby technickej infraštruktúry.
§ 9
Všeobecné požiadavky na výstavbu
(1)Všeobecné požiadavky na výstavbu určujú požiadavky na stavebnotechnické a účelové riešenie stavieb.
(2)Stavba musí byť navrhnutá a zhotovená zo stavebných výrobkov vhodných na zamýšľané použitie, musí spĺňať základné požiadavky na stavby vrátane požiadaviek na bezbariérové užívanie a ak ide o budovu, musí spĺňať aj požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, požiadavky na ochranu vnútorného prostredia pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia budov a požiadavky na ochranu pred ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením. Požiadavky podľa prvej vety sa nevzťahujú na použitie tradičných materiálov a postupov pri obnove národnej kultúrnej pamiatky.
(3)Orgány verejnej moci, stavebníci a osoby uskutočňujúce vyhradené činnosti vo výstavbe povinné uplatňovať všeobecné požiadavky na výstavbu pri navrhovaní, umiestňovaní, projektovaní, zhotovovaní, kolaudovaní a prevádzke stavieb a primerane aj na odstraňovanie stavieb.
§ 10
Stavebné práce
(1)Stavebnými prácami zemné práce, búracie práce, remeselné činnosti, montážne práce a iné odborné činnosti potrebné na zhotovenie stavby, zmenu stavby, stavebné úpravy, údržbu stavby a odstránenie stavby. Montážne práce sa považujú za stavebné práce, ak sa nimi stavebný výrobok alebo zariadenie na prevádzku stavby pevne zabuduje do stavby, alebo ak sa nimi stavba pripája na technickú infraštruktúru.
(2)Rozsah stavebných prác, profesijného personálneho zabezpečenia, stavebných výrobkov a zariadení na prevádzku stavby vyplýva zo stavebného zámeru, overeného projektu stavby, z vykonávacieho projektu stavby alebo z dokumentácie pre ohlásenie stavby. Ak sa na
9
určité stavebné práce, na spôsob použitia stavebného výrobku alebo zariadenia na prevádzku stavby vzťahujú predpisy ochrany pred požiarmi, predpisy na úseku verejného zdravotníctva, technické postupy, návody výrobcov stavebných výrobkov alebo všeobecne zaužívané pracovné alebo technologické postupy, stavebné práce sa musia uskutočniť v súlade s nimi.
§ 11
Nepovolené stavebné práce
(1)Stavebné práce, ktoré sa uskutočňujú bez ohlásenia alebo v rozpore s potvrdením o ohlásení, bez rozhodnutia o povolení stavby alebo v rozpore s ním, ak ide o jednoduchú stavbu, a ak sa vyžaduje overenie projektu stavby bez overenia projektu stavby alebo v rozpore s overeným projektom stavby, sú nepovolené stavebné práce.
(2) Nepovolenými stavebnými prácami nie stavebné práce uskutočňované v súlade s mimoriadnymi podmienkami uskutočňovania stavebných prác pri mimoriadnych udalostiach podľa § 18.
§ 12
Prípravné práce
(1) Uskutočňovanie prípravných prác je najmä oplotenie miesta stavby okrem líniových stavieb a zriadenie staveniska, zariadenie staveniska, zabezpečenie prístupu a príjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektriny na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.
(2) S prípravnými prácami možno začať po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby; to neplatí, ak ide o drobnú stavbu.
§ 13
Vytýčenie priestorovej polohy stavby
(1)Zhotovovať novú stavbu alebo prístavbu existujúcej stavby a uskutočňovať terénne úpravy a vonkajšie úpravy možno po ich vytýčení geodetom v teréne; to neplatí, ak ide o stavebné úpravy, o dočasnú stavbu, o informačnú konštrukciu, o zmontovaný výrobok a o drobné stavby.
(2) Vytýčenie priestorovej polohy stavby musí zodpovedať stavebnému zámeru a vytyčovacím výkresom priestorovej polohy stavby. Ak sa stavba zapisuje do katastra nehnuteľností, musí byť vytýčená geodetom.
(3) Vytýčenie jednotlivých častí stavby sa uskutoční na základe vytyčovacích výkresov. O vytýčení stavby a o vyznačení polohy vytýčených bodov v teréne vyhotoví geodet stavby protokol o vytýčení priestorovej polohy stavby a vytýčenie zaznamená v stavebnom denníku.
§ 14
Ochrana kultúrneho dedičstva a osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)Ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu, archeologický nález alebo osobitne chránená časť prírody a krajiny, stavbyvedúci je povinný
a) bezodkladne zabezpečiť prerušenie stavebných prác, ktoré by mohli nález ohroziť,
b) oznámiť nález krajskému pamiatkovému úradu, archeologickému ústavu alebo orgánu ochrany prírody a krajiny a spravovať sa ich pokynmi,
c) urobiť opatrenia na ochranu nálezu do jeho odborného posúdenia,
10
d) zaznamenať do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho oznámenia a opis vykonaných opatrení,
e) oznámiť nález a vykonané opatrenia stavebnému úradu.
(2)Ak je na ochranu, zabezpečenie alebo odvoz nálezu podľa odseku 1 potrebné dočasne prerušiť alebo natrvalo zastaviť uskutočňovanie stavebných prác, stavebný úrad rozhodne sám alebo na základe podnetu o
a)prerušení stavebných prác, ktoré by mohli ohroziť nález alebo nálezovú situáciu na nevyhnutný čas, alebo
b)úplnom zastavení stavebných prác.
(3)Na stavbe zhotovovanej svojpomocou sa povinnosti stavbyvedúceho podľa odseku 1 vzťahujú na stavebníka.
§ 15
Činnosti vo výstavbe
(1)Činnosťami vo výstavbe stavebné práce a iné odborné činnosti potrebné na zhotovenie stavby, zmenu stavby, stavebné úpravy, údržbu stavby a odstránenie stavby.
(2)Ak sa na činnosti vo výstavbe vyžaduje odborná spôsobilosť, profesijná kvalifikácia, zdravotná spôsobilosť, preukaz alebo iné osvedčenie, môže ich uskutočňovať len fyzická osoba, ktorá spĺňa takúto požiadavku.
(3)Právnické osoby môžu činnosti vo výstavbe, na ktoré sa vzťahuje niektorá požiadavka podľa odseku 2, uskutočňovať len prostredníctvom fyzických osôb, ktoré spĺňajú takúto požiadavku.
§ 16
Vyhradené činnosti vo výstavbe
(1)Vyhradenými činnosťami vo výstavbe činnosti vo výstavbe, ktorých kvalita a výsledok uskutočnenia majú rozhodujúci vplyv na to, aby stavba spĺňala základné požiadavky na stavby a všeobecné požiadavky na výstavbu. Vyhradené činnosti vo výstavbe môžu uskutočňovať len fyzické osoby, ktoré majú zákonom požadovanú profesijnú kvalifikáciu, autorizáciu alebo iné oprávnenie podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach, a to len v rozsahu oprávnenia.
(2)Vyhradenými činnosťami vo výstavbe sú, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak,
a) projektová činnosť,
b) stavebný dozor,
c) vedenie uskutočňovania stavebných prác a
d) vybrané geodetické a kartografické činnosti.
(3)Právnická osoba môže uskutočňovať vyhradené činnosti vo výstavbe podľa odseku 2 len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá spĺňa požiadavku podľa odseku 1.
(4)Za vyhradenú činnosť vo výstavbe sa nepovažuje vypracovanie projektovej dokumentácie jednoduchej stavby a drobnej stavby a vedenie uskutočňovania stavebných prác drobnej stavby.
(5)Vypracovať príslušnú časť projektovej dokumentácie jednoduchej stavby a jej zmeny, drobnej stavby a jej zmeny a vedenie uskutočňovania stavebných prác drobnej stavby môže nie len ten, kto oprávnenie podľa odseku 1, ale aj ten, kto vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa architektonického, stavebného, elektrotechnického alebo strojného zamerania, a ten, kto vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa architektonického, stavebného, elektrotechnického alebo strojného zamerania alebo úplné stredné odborné vzdelanie stavebného,
11
elektrotechnického alebo strojného zamerania a najmenej tri roky praxe v činnosti, ktorú musí vykonávať pod odborným dohľadom osoby s oprávnením podľa odseku 1.
Druhá hlava
Osobitné podmienky uskutočňovania stavebných prác
§ 17
Opatrenia na susednom pozemku alebo na susednej stavbe
(1)Ak je to nevyhnutné pri údržbe stavby, najmä z dôvodu stiesnených pomerov v mieste uskutočňovania stavebných prác, stavebný úrad môže v konaní o stavebnom zámere uložiť vlastníkovi susedného pozemku alebo susednej stavby, aby na nevyhnutný čas určený stavebným úradom strpel uskutočnenie stavebných prác z jeho pozemku alebo stavby v rozsahu a za podmienok uvedených v dohode medzi stavebníkom a vlastníkom susedenej stavby alebo susedného pozemku; inak takéto opatrenia nariadi. Rovnaké oprávnenie stavebný úrad v konaní o nariadenie nevyhnutných stavebných prác na údržbu stavby, na zabezpečovacie stavebné práce a na odstránenie stavby. Ak je susedný pozemok alebo susedná stavba vo vlastníctve štátu, môže stavebný úrad povinnosti podľa tohto ustanovenia uložiť po predchádzajúcej dohode so správcom majetku štátu.
(2)Ten, v prospech koho je opatrenie podľa odseku 1, je povinný
a)dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedného pozemku alebo susednej stavby a aby uskutočňovanými stavebnými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť,
b)poskytnúť vlastníkovi susedného pozemku alebo susednej stavby primeranú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva,
c)po skončení stavebných prác uviesť pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu alebo ak to nie je možné, nahradiť spôsobenú škodu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
§ 18
Úľavy pri mimoriadnych udalostiach
(1)Ak je v dôsledku živelnej pohromy alebo havárie, so zámerom predísť ohrozeniu života alebo zdravia ľudí, ohrozenia životného prostredia alebo vzniku bezprostredne hroziacej škody (ďalej len „mimoriadna udalosť“) nevyhnutné bezodkladne uskutočniť stavebné práce na zhotovenie dočasnej stavby alebo uskutočniť neodkladnú zmenu stavby, terénne úpravy, búracie práce alebo zabezpečovacie stavebné práce, alebo zhotoviť stavbu energetického zariadenia, a ak je podľa vyjadrenia prevádzkovateľa siete ohrozená dodávka energie, možno ich začať uskutočňovať bez predchádzajúceho zhotovenia stavebného zámeru a jeho prerokovania a konania stavebného úradu o ňom.
(2)Ten, kto stavebné práce organizuje alebo zabezpečuje, je povinný bezodkladne o ich uskutočňovaní upovedomiť stavebný úrad. Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby alebo vlastníkovi pozemku uložiť povinnosť ohlásiť niektorú fázu uskutočňovania stavebných prác stavebnému úradu na kontrolnú prehliadku stavby.
(3)Ak sa majú obnoviť stavby alebo pozemky poškodené alebo zničené mimoriadnou udalosťou v súlade s pôvodnými rozhodnutiami alebo ohláseniami a projektovou dokumentáciou, postačuje, ak sa stavebné práce potrebné na ich obnovenie ohlásia stavebnému úradu. Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby alebo vlastníkovi pozemku uložiť povinnosť ohlásiť niektorú fázu uskutočňovania stavebných prác stavebnému úradu na kontrolnú prehliadku stavby.
12
(4)Ak je na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti alebo na odvrátenie jej hrozby nevyhnutné zhotoviť novú stavbu, uskutočniť zmenu stavby, terénne úpravy alebo odstrániť stavbu, stavebný úrad môže
a)obmedziť rozsah návrhu na začatie konania a jeho príloh na nevyhnutný rozsah potrebný na posúdenie stavebného zámeru a na rozhodnutie o ňom a na vypracovanie projektu stavby, alebo určiť lehotu na dodatočné doloženie dokladov,
b)upustiť od konania o stavebnom zámere,
c)umožniť predloženie dokladov až dodatočne,
d)vydať predbežné povolenie, v ktorom sa určí lehota na dodatočné predloženie dokladov; po ich predložení vykoná konanie a vydá rozhodnutie.
Tretia hlava
Práva a povinnosti osôb pri príprave a zhotovovaní stavieb
Stavebník
§ 19
(1) Stavebníkom je ten, kto má uskutočňovať stavebné práce podľa tohto zákona a
a) je vlastníkom pozemku, na ktorom sa majú uskutočniť stavebné práce, alebo
b) iné práva k pozemku alebo k stavbe, na ktorých sa majú uskutočniť stavebné práce, a to
1.právo užívať pozemok alebo stavbu na základe nájomnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
2.právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo so stavbou,
3.právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,
4.užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.
(2)Ak ide o stavbu na účel, pre ktorý je možné práva k pozemku alebo k stavbe vyvlastniť, nie je potrebné právo podľa odseku 1 preukázať ako povinnú náležitosť stavebného zámeru, v takom prípade sa právo podľa odseku 1 preukazuje pri podaní žiadosti o overenie projektu stavby.
(3)Stavebník nemusí preukázať práva podľa odseku 1, ak ide o
a)právo, ktoré je evidované v katastri nehnuteľností,
b)uzatvorenie skládky odpadu, o ktorej rozhoduje stavebný úrad,
c)stavbu prípojky na verejnú technickú infraštruktúru, ktorá sa nachádza na pozemku, na ktorom je postavená verejná inžinierska stavba,
d)právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, pričom podmienky jeho vzniku je možné overiť na základe verejne dostupných informácií.
(4)Za stavebníka sa považuje aj ten, kto svojpomocne uskutočňuje nepovolené stavebné práce a ten, pre koho nepovolené stavebné práce uskutočňuje zhotoviteľ.
(5)Stavebník postupuje podľa tohto zákona, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 20
(1)Stavebník je povinný
a)oznámiť stavebnému úradu začatie stavby spolu s protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska a identifikátor podľa zákona o e-Governmente o zhotoviteľovi stavby okrem drobných stavieb,
b)zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie stavby u projektanta,
13
c)pred začatím uskutočňovania stavebných prác odovzdať zhotoviteľovi stavby overený projekt stavby,
d)zabezpečiť ku kolaudácii stavby u projektanta vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby a stanoviska projektanta o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby,
e)poskytovať súčinnosť projektantovi pri spracovaní projektovej dokumentácie, pri kontrole súladu stavebných prác s overeným projektom stavby a pri kolaudácii,
f)sprístupniť zhotoviteľovi pozemky na zriadenie staveniska,
g)na návrh projektanta zabezpečiť vykonanie prieskumných prác nevyhnutných na účely vypracovania projektovej dokumentácie stavby,
h)zúčastňovať sa na kontrolných prehliadkach stavby,
i)umožniť kontrolu uskutočňovania stavebných prác povereným stavebným inšpektorom,
j)uskutočniť na výzvu zhotoviteľa stavby prehliadku dokončenej stavby a jej prevzatie od zhotoviteľa,
k)zabezpečiť vytýčenie existujúcej technickej infraštruktúry na stavenisku.
(2)Stavebník vyhradenej stavby je ďalej povinný
a)zabezpečiť na celý čas uskutočňovania stavebných prác na vyhradenej stavbe osobu oprávnenú na výkon stavebného dozoru,
b)zabezpečiť spracovanie vykonávacieho projektu stavby a kontrolné statické posúdenie nosných konštrukcií stavby,
c)počas zhotovovania stavby zabezpečiť priebežné vykonávanie projektového dohľadu projektanta nad zhotovovaním stavby a kontroly statického zabezpečenia pomocných nosných konštrukcií projektantom.
§ 21
(1)Zhotovenie jednoduchej stavby a drobnej stavby môže sám pre seba zabezpečiť svojpomocou aj stavebník, ktorý nemá oprávnenie na zhotovovanie stavieb; to platí aj na ich zmeny a odstránenie.
(2)Stavebník, ktorý zabezpečuje zhotovenie jednoduchej stavby svojpomocou, koordinuje postup výstavby, individuálne uzatvára zmluvy na dodávky potrebných stavebných prác, strojov a stavebných výrobkov s ich dodávateľmi a je povinný zabezpečiť na celý čas uskutočňovania stavebných prác osobu oprávnenú na výkon stavebného dozoru a rešpektovať jej pokyny.
(3)Osoba oprávnená vykonávať stavebný dozor pri stavebných prácach na jednoduchej stavbe svojpomocou, je povinná
a)zabezpečiť, aby stavebné práce uskutočňovali osoby, ktoré spĺňajú požiadavku odbornej spôsobilosti,
b)zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby geodetom a súlad priestorovej polohy novej stavby alebo prístavby s overeným projektom stavby,
c)zabezpečiť, aby do stavby boli zabudované len stavebné výrobky vhodné na zamýšľané použitie a spôsobom určeným výrobcom,
d)zabezpečiť súlad zariadenia staveniska s týmto zákonom a súvisiacimi predpismi,
e)viesť stavebný denník a zapisovať do neho podstatné udalosti na stavbe a priebeh uskutočňovania stavebných prác,
f)bezodkladne prerušiť stavebné práce a zabezpečiť stavbu a stavenisko pred poškodením alebo znehodnotením, ak to prikázal stavebný inšpektor, a to do odstránenia prekážky.
14
Zhotoviteľ stavby
§ 22
(1)Zhotoviteľom stavby je osoba, ktorá je oprávnená dodávateľsky zhotovovať alebo odstraňovať stavby a zabezpečovať na tento účel potrebné stavebné práce a iné odborné činnosti vo výstavbe fyzickými osobami s oprávnením na vymedzený druh stavebných prác alebo iných odborných činností.
(2)Zhotoviteľom stavby môže byť osoba, ktorá osvedčenie o živnostenskom oprávnení na zhotovovanie stavieb vydané na základe skutočnosti, že táto osoba alebo jej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu oprávnenie na činnosti podľa § 16 ods. 2 písm. b) a c) a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa architektonického zamerania alebo stavebného zamerania alebo vysokoškolského vzdelania prvého stupňa architektonického zamerania alebo stavebného zamerania a najmenej tri roky praxe vo výstavbe, alebo na základe úplného stredného odborného vzdelania stavebného zamerania a najmenej piatich rokov praxe vo výstavbe; ak ide o zhotoviteľa inžinierskej stavby, na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušného stavebného, elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania a najmenej troch rokov praxe vo výstavbe inžinierskych stavieb alebo na základe úplného stredného odborného vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušného stavebného zamerania, elektrotechnického zamerania alebo strojníckeho zamerania a najmenej piatich rokov praxe vo výstavbe inžinierskych stavieb.
(3)Zhotoviteľ stavby, ktorý uzavrel zmluvu so stavebníkom o zhotovení celej stavby, je na účely tohto zákona generálnym zhotoviteľom stavby; generálnym zhotoviteľom stavby môže byť aj stavebník, ak spĺňa podmienky podľa odseku 2. Ak je na zhotovenie celej stavby potrebných viac druhov stavebných prác, ktoré neuskutočňuje generálny zhotoviteľ stavby, zabezpečí zhotovovanie stavby s pomocou zmluvných dodávateľov. Zmluvní dodávatelia zodpovedajú za výsledky svojej činnosti generálnemu zhotoviteľovi stavby.
(4)Zhotovovanie vyhradenej stavby je vyhradené generálnemu zhotoviteľovi stavby, ktorý je držiteľom platného certifikátu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradenej stavby zapísanému v zozname certifikovaných generálnych zhotoviteľov vyhradených stavieb. Certifikáciu vykonáva akreditovaný certifikačný orgán na základe výsledku preverenia spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
§ 23
(1)Zhotoviteľ stavby zodpovedá stavebníkovi, že uskutočnené stavebné práce v súlade s overeným projektom stavby. Zhotoviteľ stavby nezodpovedá stavebníkovi za uskutočnené stavebné práce na základe chybne spracovaného overeného projektu.
(2) Zhotoviteľ stavby pred začatím stavby prevezme od stavebníka overený projekt stavby, vykonávací projekt pri vyhradených stavbách a stavbách, kde jeho vypracovanie určil stavebný úrad v rozhodnutí o povolení stavby.
(3)Zhotoviteľ stavby je povinný
a)zabezpečiť geodetické a kartografické činnosti na stavbe geodetom stavby a určiť hlavného geodeta stavby,
b)zhotovovať stavbu v súlade s overeným projektom stavby a so zaužívanými pracovnými a technologickými postupmi,
c)zabezpečiť, aby stavbu viedol oprávnený stavbyvedúci a rešpektovať jeho pokyny týkajúce sa organizácie, koordinácie a harmonogramu stavebných prác a iných činností na stavbe, udržiavania poriadku a čistoty na stavenisku, umiestňovania stavebných výrobkov na stavenisku a odvozu odpadu zo staveniska, zabezpečiť
15
prívod vody a elektriny, ak je prívod vody a elektriny potrebné zabezpečiť na uskutočňovanie stavebných prác,
d)zabezpečiť vybavenie potrebné na uskutočňovanie stavebných prác, na prevádzku stavebných mechanizmov a na pobyt osôb uskutočňujúcich stavebné práce,
e)umožniť kontrolu stavebným inšpektorom a rešpektovať požiadavky na dodržanie overeného projektu stavby,
f)uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci podľa plánu bezpečnosti práce a rešpektovať pokyny koordinátora bezpečnosti na stavenisku týkajúce sa uplatňovania pracovných postupov a používania ochranných pracovných pomôcok na stavbe,
g)použiť na zabudovanie do stavby stavebné výrobky, ktoré podľa základných požiadaviek na stavby vhodné na zamýšľané použitie, a spôsobom určeným výrobcom,
h)zabezpečiť, aby stavebné práce uskutočňovali len fyzické osoby, ktoré majú potrebnú odbornosť, zdravotnú spôsobilosť a oprávnenie,
i)zabezpečiť ochranu pamiatkových hodnôt a dodržanie požiadaviek ochrany prírody, najmä umožniť hniezdenie vtákov a prezimovanie netopierov a odstraňovať stromy po splnení podmienok podľa osobitného predpisu,
j)zabezpečiť priebežné vykonávanie kontroly statického zabezpečenia pomocných stavebných konštrukcií,
k)pripraviť zhotovenú stavbu na kontrolnú prehliadku stavby a vyzvať na ňu projektanta a stavebníka,
l)zhotovenú stavbu a dokumentáciu stavby odovzdať stavebníkovi; zápisnicu o odovzdaní a prebratí zhotovenej stavby a dokumentáciu stavby je povinný zaznamenať elektronicky v informačnom systéme,
m)vypratať stavenisko po trvalom ukončení stavebných prác,
n)pri zhotovovaní stavby priebežne zabezpečovať také opatrenia, aby nedochádzalo k obmedzovaniu okolitého prostredia nadmerným hlukom, vibráciami, prašnosťou a zápachom,
o)zabezpečiť zameranie priestorovej polohy odkrytej novopoloženej podzemnej technickej infraštruktúry alebo iných podzemných častí stavby ešte pred ich zakrytím.
§ 24
Projektant
(1)Projektantovi je vyhradené vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie.
(2)Projektant uskutočňuje projektovú činnosť v rozsahu svojho oprávnenia. Ak projektant nemá oprávnenie vypracovať niektorú časť projektovej dokumentácie, je povinný na vypracovanie tejto časti projektovej dokumentácie zabezpečiť projektanta, ktorý také oprávnenie.
(3)Ak je na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebných viacero projektantov a výsledná projektová dokumentácia je závislá od ich súčinnosti, stavebník zabezpečí generálneho projektanta. Generálny projektant, okrem oprávnení podľa odseku 2, zabezpečuje aj koordináciu projektantov častí projektovej dokumentácie a iných špecialistov potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie a jej kompletizáciu a na vykonanie obvyklých činností v predprojektovej príprave stavby, pri zhotovovaní stavby a pri jej kolaudácii.
(4)Generálnym projektantom a projektantmi častí projektovej dokumentácie môžu byť len fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienku podľa § 16 ods. 1, alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienku podľa § 16 ods. 3, ak ide o stavebné práce vyžadujúce overený projekt stavby alebo stavebné práce nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu.
16
(5)Generálny projektant zodpovedá stavebníkovi za úplnosť projektovej dokumentácie a za jej použiteľnosť podľa tohto zákona a za overenie vykonávacieho projektu stavby. Projektant časti projektovej dokumentácie zodpovedá generálnemu projektantovi za úplnosť a vecnú správnosť ním vypracovanej časti projektovej dokumentácie.
(6)Projektant je povinný
a)navrhnúť stavbu v súlade s jej požadovaným účelom a predpokladaným spôsobom užívania podľa zákona o územnom plánovaní,
b)navrhnúť stavbu v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a dbať o architektonický a urbanistický súlad navrhovanej stavby s okolím a s charakterom miesta stavby a zabezpečiť ochranu pamiatkových hodnôt,
c)navrhnúť stavbu tak, aby bola po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby a so všeobecnými požiadavkami na výstavbu vrátane požiadaviek na bezbariérové užívanie, a v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia ľudí,
d)navrhovať najvhodnejšie konštrukčné riešenia nosných konštrukcií stavby a dostupné technológie výstavby,
e)navrhovať v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok budovy využitie účinného centralizovaného zásobovania teplom alebo alternatívnych technických systémov budov založených na automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémoch,
f)navrhovať stavbu na základe požiadaviek stavebníka len s použitím stavebných výrobkov vhodných na zamýšľané použitie podľa vyhlásení výrobcov o parametroch podstatných vlastností stavebných výrobkov podľa osobitného predpisu a navrhovať ich zabudovanie do stavby spôsobom určeným výrobcom,
g)navrhovať vhodné stavebné výrobky s preukázaním dosahovania energetickej hospodárnosti budov a znižovania zaťažovania životného prostredia a bezbariérovej prístupnosti pri užívaní budov,
h)utvárať priestor pre umiestnenie umeleckých diel v rámci funkčných podmienok výstavby a ekonomických možností a požiadaviek stavebníka, najmä v stavbách určených na užívanie verejnosťou a na verejných priestranstvách,
i)navrhovať stavbu s ohľadom na požiadavky civilnej ochrany obyvateľstva,
j)navrhovať stavbu a postup výstavby tak, aby boli minimalizované nepriaznivé vplyvy na životné prostredie,
k)navrhovať stavbu a postup výstavby s ohľadom na záujmy ochrany životného prostredia vrátane opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy a adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, najmä ochrany prírody, ochrany prírodných biotopov, mokradí, drevín a osobitne chránených častí prírody a krajiny osobitne miest hniezdenia, rozmnožovania a odpočinku vtákov a netopierov a minimalizáciu tvorby odpadov,
l)použiť na projektovanie geodetické podklady overené geodetom,
m)použiť na projektovanie výsledky inžinierskogeologického prieskumu a pre vyhradené stavby, líniové stavby a iné stavby, ak sa majú realizovať v územiach s geodynamickými javmi, zabezpečiť inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum,
n)navrhnúť stavbu s ohľadom na existenciu environmentálnej záťaže a stav odstraňovania environmentálnej záťaže,
o)navrhovať stavbu tak, aby stavba vyhovovala požiadavkám na bezbariérové užívanie, ak je určená na všeobecné užívanie alebo ak ide o budovu, ktorú bude navštevovať verejnosť,
p)utvárať priestor pre umiestnenie prvkov zelenej infraštruktúry,
17
q)vypracovať podľa požiadaviek stavebníka stavebný zámer a prerokovať ho,
r)vypracovať pre stavebníka správu o výsledku prerokovania stavebného zámeru,
s)vypracovať projekt stavby podľa výsledku prerokovania stavebného zámeru a rozhodnutia o povolení stavby,
t)v spolupráci s geodetom vypracovať vytyčovací výkres priestorovej polohy stavby v záväzných geodetických referenčných systémoch,
u)vypracovať vykonávací projekt stavby podľa overeného projektu stavby.
(7)Projektant je pri zhotovovaní stavby povinný
a) zúčastniť sa kontrolnej prehliadky stavby, na ktorú bol prizvaný stavebným inšpektorom z dôvodu potreby zmeny overeného projektu stavby alebo z dôvodu potreby zámeny stavebných výrobkov alebo technických systémov budovy,
b) požadovať od stavebníka a od stavbyvedúceho bezodkladné odstránenie zistených odchýlok od overeného projektu stavby a zapisovať do stavebného denníka zistené neodstránené odchýlky.
(8)Projektant je pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku projektový dohľad nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s overeným projektom stavby; tým nie je dotknuté oprávnenie autora architektonického diela vykonávať dohľad nad súladom stavby alebo zmeny stavby s architektonickým návrhom (ďalej len „autorský dohľad“).
(9)Projektant nosných konštrukcií stavby je povinný
a)vypracovať projekt nosných konštrukcií stavby v projekte stavby alebo pri zmene projektu stavby podľa návrhu stavebnotechnického a technologického riešenia stavby, ktorého súčasťou bude kontrolovateľný statický výpočet,
b)vypracovať projekt nosných konštrukcií stavby vo vykonávacom projekte alebo pri zmene vykonávacieho projektu s podrobným návrhom a posúdením nosných konštrukcií stavby, ktorého súčasťou bude kontrolovateľný statický výpočet.
(10)Projektant overeného projektu stavby alebo vykonávacieho projektu vypracuje stanovisko k súladu zrealizovanej stavby s overeným projektom stavby; toto osvedčenie doloží ku kolaudácii. Projektant nezodpovedá za ním neodsúhlasené zmeny a odchýlky od projektovej dokumentácie stavby, ku ktorým došlo počas zhotovovania stavby.
(11)Povinnosti projektanta a oprávnenia projektanta podľa odsekov 6 8 sa vzťahujú aj na osobu podľa § 16 ods. 5.
§ 25
Osoba poverená vykonávať stavebný dozor
(1) Osoba poverená stavebníkom vykonávať stavebný dozor na stavbe je povinná
a) sledovať postup geodetických a kartografických prác a stavebných prác z hľadiska súladu s overeným projektom stavby, vykonávacím projektom stavby, u jednoduchých stavieb so stavebným zámerom a s technickými predpismi,
b) kontrolovať inštaláciu a prevádzku technických a technologických zariadení stavby a montáž vnútorných rozvodov technických systémov budovy,
c) kontrolovať vhodnosť stavebných výrobkov na zabudovanie do stavby,
d) bezodkladne prerokovať nedostatky so stavbyvedúcim alebo so stavebníkom, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, a požadovať ich odstránenie,
e) požadovať od stavebníka a od stavbyvedúceho bezodkladné odstránenie zistených odchýlok od overeného projektu stavby a zapisovať do stavebného denníka zistené neodstránené odchýlky, odsúhlasovať na základe kladného vyjadrenia projektanta úpravy na stavbe, ktoré nezhoršujú základné požiadavky na stavby, nie zmenou
18
nosných konštrukcií stavby a nevyžadujú zmenu projektu stavby, vyznačiť ich v projekte stavby a zaznamenať ich v stavebnom denníku,
f) kontrolovať vecnú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a ich súlad s podmienkami zhotovovania stavby a overovať správnosť výkazov uskutočnených stavebných prác,
g) kontrolovať skutočný rozsah a kvalitu uskutočnených stavebných prác a iných odborných činností s fakturovanými údajmi a správnosť údajov vo faktúre osvedčovať svojím podpisom.
(2) Ak ide o vyhradenú stavbu, osoba poverená vykonávať stavebný dozor je povinná okrem povinností podľa odseku 1
a)vyžiadať od stavebníka dodanie kontrolného statického posúdenia nosných konštrukcií vyhradenej stavby,
b)požadovať od stavebníka zabezpečenie činností geodeta stavby na čas výstavby a kontrolovať jeho činnosť,
c)kontrolovať postup stavebných prác podľa harmonogramu výstavby a kontrolovať, či všetky zmeny navrhnuté zhotoviteľom stavby boli ešte pred ich uskutočnením odsúhlasené projektantom,
d)odsúhlasovať na základe kladného vyjadrenia projektanta a stavebného inšpektora dodatky a úpravy projektu stavby, ktoré nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú základné požiadavky na stavby v súlade s overeným projektom stavby,
e)kontrolovať dodržiavanie predpisov na úseku verejného zdravotníctva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbe,
f)kontrolovať časti stavby, ktoré budú v ďalšom postupe stavebných prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
g)bezodkladne informovať stavebníka o všetkých závažných okolnostiach priebehu výstavby a sledovať rozpočet stavby,
h)zabezpečovať odovzdávanie pripravených prác zmluvným dodávateľom a kontrolovať ich činnosť na stavenisku,
i)spolupracovať so stavebným inšpektorom, s projektantom, s koordinátorom bezpečnosti na stavenisku a s projektantom statickej časti projektovej dokumentácie,
j)uskutočniť záverečnú kontrolnú prehliadku stavby,
k)kontrolovať vypratanie staveniska zhotoviteľom stavby.
(3) Ak ide o vyhradenú stavbu musí osoba poverená výkonom stavebného dozoru spĺňať podmienky na výkon regulovaných povolaní.
Stavbyvedúci
§ 26
(1)Stavbyvedúcemu je vyhradené organizovať, riadiť, koordinovať a kontrolovať stavebné práce a iné odborné činnosti na stavbe, použitie stavebných výrobkov podľa overeného projektu stavby alebo vykonávacieho projektu, spravovať stavenisko, riadiť jeho prevádzku a viesť o stavebných prácach a o udalostiach na stavenisku stavebný denník.
(2)Stavbyvedúci zodpovedá za odborné vedenie uskutočňovania stavebných prác na stavbe, za súlad priestorovej polohy stavby s overeným projektom stavby alebo vykonávacím projektom stavby a za dodržiavanie všeobecných požiadaviek na výstavbu.
(3)Stavbyvedúci je pri organizovaní stavebných prác povinný
a)určovať poradie stavebných prác a súvisiacich iných odborných činností na stavbe a začatie a skončenie jednotlivých fáz zhotovovania stavby,
b)oznámiť stavebníkovi, projektantovi a stavebnému inšpektorovi, že nastali nepredvídateľné skutočnosti na stavbe, pre ktoré nie je možné pokračovať
19
v stavebných prácach podľa overeného projektu stavby alebo vykonávacieho projektu stavby,
c)vydávať pokyny týkajúce sa času a spôsobu uskutočňovania stavebných prác v závislosti od poveternostných podmienok, zásobovania stavebnými výrobkami a rozvrhu práce zamestnancov zhotoviteľa stavby a jeho zmluvných dodávateľov,
d)kontrolovať, či sa stavebné práce uskutočňujú podľa bezpečnostných, hygienických a technických predpisov, zaužívaných technologických postupov a či sa stavebné výrobky použili v súlade s návodmi výrobcov stavebných výrobkov na ich použitie,
e)koordinovať, preberať, kontrolovať a evidovať dodávky stavebných výrobkov na stavenisko a odvoz odpadu zo stavby a zo staveniska a uchovávať doklady o dodávke stavebných výrobkov a o odvoze odpadu,
f)určovať miesto a spôsob uloženia a ochrany stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov na stavenisku a umiestnenie a pripojenie zariadení staveniska na technickú infraštruktúru,
g)uchovávať počas výstavby doklady o vhodnosti stavebných výrobkov na zamýšľané použitie v stavbe,
h)organizovať pohyb osôb, presun stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov po stavenisku a príjazd k stavbe,
i)zabezpečiť ochranu pamiatkových hodnôt, ochranu umeleckých diel, prírodných prvkov, stromov, chránených rastlín a chránených živočíchov a iných vecí, ktoré požívajú zákonnú ochranu alebo podľa overeného projektu stavby určené na zachovanie na účely budúcej prevádzky stavby alebo v súvislosti s ňou,
j)nariadiť okamžité prerušenie stavebných prác a iných činností, ak sa na stavenisku alebo na stavbe zistil nález munície alebo kostrové pozostatky a oznámiť nález Policajnému zboru a spravovať sa pokynmi polície,
k)nariadiť okamžité prerušenie stavebných prác a iných činností, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu, ak sa na stavenisku alebo na stavbe zistil archeologický nález alebo nález veci, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu, oznámiť nález krajskému pamiatkovému úradu a spravovať sa jeho pokynmi, alebo nález osobitne chránenej časti prírody a krajiny oznámiť orgánu ochrany prírody a spravovať sa jeho pokynmi,
l)zabezpečovať spojenie s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby alebo s poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby a hasičského zásahu,
m)zakázať vstup na stavenisko a na stavbu osobe, ktorá nie je oprávnená vstupovať na stavenisko, a vykázať takúto osobu zo staveniska a zo stavby,
n)vykázať z miesta výkonu práce osobu, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.
(4)Ak ide o rozsiahlu stavbu, na ktorej je potrebný väčší počet stavbyvedúcich, hlavný stavbyvedúci určí pre jednotlivé úseky alebo časti stavby alebo