1
z 27. apríla 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z. a zákona č. 137/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 písmeno c) znie:
„c) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky,“.
2
2.Nadpis § 8 znie:
„Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky“.
3.V § 8 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2 sa vypúšťajú slová „a výstavby“.
4.V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až p) sa označujú ako písmená j) až o).
5.§ 21 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.“.
6.V § 22 ods. 5 sa slová „h) a i)“ nahrádzajú slovami „h), i) a k)“.
7.V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) koordináciu v oblasti prevencie korupcie.“.
8.V § 24 ods. 10 sa slová „až j)“ nahrádzajú slovami „až k)“.
9.Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)územné plánovanie okrem ekologických aspektov,
b)výstavbu,
c)vyvlastnenie.“.
10.Za § 40ak sa vkladá § 40al, ktorý znie:
㤠40al
(1)Pôsobnosť Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.
(2)Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
(3)V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 31. decembru 2022 v správe Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2023 do správy Úradu pre územné plánovanie a výstavbu
3
Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
11. Za § 40al sa vkladá § 40am, ktorý znie:
㤠40am
(1)Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a podpredseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky povinní získať platné osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné do deviatich mesiacov od ich vymenovania.
(2)Od vymenovania predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vládou do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynulo šesť mesiacov od vymenovania predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vládou, Úrad vlády Slovenskej republiky napomáha predsedovi Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky pri plnení jeho úloh súvisiacich s administratívnym, organizačným, technickým a materiálnym zabezpečením činnosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 136/1995 Z. z., zákona č. 199/1995 Z. z., zákona č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákon č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z, zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 93/2019 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z. a zákona č. 149/2021 Z. z. sa mení takto:
1.V § 2a ods. 4 sa slová „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)“.
2.Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „úrad“ v príslušnom tvare.
3.V § 123a ods. 2 sa slová „minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)“ nahrádzajú slovami „predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“.
4
Čl. III
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 271/2008 Z. z., zákona č. 382/2008 Z. z., zákona č. 265/2009 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
2.V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),“.
3.V § 1 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
4.§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Orgány štátnej správy na úseku bývania
Štátnu správu na úseku bývania vykonávajú
a)Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)okresný úrad v sídle kraja,
c)obec v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 15 a 17 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 sa vypúšťajú.
5.Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠1a
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo na úseku bývania pri tvorbe a uskutočňovaní bytovej politiky
a)navrhuje základné ciele štátnej bytovej politiky s nevyhnutnými väzbami na sociálnu politiku a finančnú politiku,
b)spracúva koncepcie v oblasti bývania a navrhuje opatrenia na ich implementáciu,
c)koordinuje a metodicky usmerňuje orgány samosprávy miest a obcí a orgány miestnej štátnej správy,
d)vykonáva dohľad a kontrolu nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti štátnej podpory rozvoja bývania,
e)vykonáva správu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „fond“),
5
f)zabezpečuje výkon činností a kontroly vynakladania verejných prostriedkov na rozvoj bývania,
g)spolupracuje s inými ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,
h)navrhuje, organizuje a zabezpečuje databázu o kvalitatívnom a kvantitatívnom stave bytového fondu,
i)navrhuje riešenia v oblasti nájomného a poplatkov za služby spojené s užívaním bytov,
j)zabezpečuje tvorbu metodických materiálov pre užívateľov bytov,
k)vypracúva analýzy úrovne bývania a ekonomických podmienok na rozvoj bývania,
l)navrhuje formy podpory štátu a poskytuje vybrané druhy podpôr pre rozvoj bývania,
m)zabezpečuje metodické usmerňovanie programov rozvoja bývania a miestnych bytových politík,
n)je oprávnené spracúvať osobné údaje o fyzických osobách podľa osobitného predpisu,4) ktoré užívajú byty v nájomnom vzťahu, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien nájmu podľa osobitného predpisu,5) a o fyzických osobách žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti; dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, celkovú podlahovú plochu bytu a výšku nájomného.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
4) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 6c sa vypúšťajú.
6.Nadpis § 2 znie:
„Pôsobnosť úradu“.
7.V § 2 úvodnej vete sa slovo „Ministerstvo“ nahrádza slovom „Úrad“.
8.V § 2 písm. a) bod 13 znie:
„13. je správcom a prevádzkovateľom informačného systému územného plánovania a výstavby,“.
9.V § 2 sa vypúšťa písmeno c).
10.§ 2 sa vypúšťa.
11.V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Zrušuje sa označenie písmena c).
12.V § 4 ods. 2 sa slová „v odseku 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1“.
13.V § 5 sa vypúšťa písmeno a).
Zrušuje sa označenie písmena b).
6
14.Za § 6 sa dopĺňa § 7, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1) Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. marcu 2024 vykonávali štátnu službu na okresnom úrade v sídle kraja na úsekoch územného plánovania a stavebného poriadku, prechádzajú na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.
(2) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov v sídle kraja, ktorí k 31. marcu 2024 vykonávali verejnú službu na úsekoch územného plánovania a stavebného poriadku, prechádzajú na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.“.
Čl. IV
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 5 písm. e) a v § 30 ods. 11 písm. e) sa slová „Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“.
Čl. V
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 363/2021 Z. z. a zákona č. 372/2021 Z. z. sa mení takto:
1.V prílohe č. 8, položke 9. Infraštruktúra sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre položku č. 16“ nahrádzajú slovami „Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky pre položku č. 16“.
2.V prílohe č. 8 v položke 13. Doprava a telekomunikácie sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre položky č. 1 - 15“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pre položky 1 – 15“.
7
3.V prílohe č. 8 v položke 14 Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“.
Čl. VI
Zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa slová „Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)“.
2.Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 10 a 11 nahrádza slovom „úrad“ v príslušnom tvare.
3.Slová „obecné zastupiteľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „zastupiteľstvo“ v príslušnom tvare.
4.V § 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
5.V § 3 ods. 1 sa slová „je obec, ktorá je“ nahrádzajú slovami „sú obec alebo samosprávny kraj, ktorí sú“.
6.V § 4 ods. 2 sa slová „najviac tri roky“ nahrádzajú slovami „najviac dva roky“.
7.V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá úradu v lehote určenej vo výzve na predkladanie žiadostí, v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému územného plánovania a výstavby. Ak ide o návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny, žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá úradu do 28. februára roku nasledujúcom po roku, v ktorom došlo k spracovaniu správy o stave územnoplánovacej dokumentácie.“.
8.V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) správu o stave územnoplánovacej dokumentácie, ak ide o žiadosť o dotáciu na návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
9.V § 6 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
8
10.V § 6 ods. 3 a ods. 4 sa číslica „3“ nahrádza číslicou „2“.
11.V § 6 ods. 3 písm. a) a c) sa za slovo „obce“ vkladajú slová „alebo samosprávneho kraja“.
12.V § 6 ods. 3 písm. d) a e) sa za slovo „obce“ vkladajú slová „alebo v územnom obvode samosprávneho kraja“.
13. V § 6 ods. 5 sa slová „minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu“.
14.V § 6 ods. 5 písm. a) sa za slovo „obce“ vkladajú slová „alebo predsedom samosprávneho kraja“ a slová „ktorá je žiadateľom“ sa nahrádzajú slovami „ktorí sú žiadateľmi“.
15.V § 6 ods. 5 písm. b) sa vypúšťa slovo „obecného“, za slová „zastupiteľstva obce“ sa vkladajú slová „alebo samosprávneho kraja“ a slová „ktorá je žiadateľom“ sa nahrádzajú slovami „ktorí sú žiadateľmi“.
16.V § 6 ods. 5 písm. c) sa slová „obcou, ktorá je žiadateľom“ nahrádzajú slovami „obcou alebo samosprávnym krajom, ktorí sú žiadateľmi“.
17.V § 6 ods. 5 písm. d) sa za slovo „obce“ vkladajú slová „alebo samosprávneho kraja“ a slová „ktorá je žiadateľom“ sa nahrádzajú slovami „ktorí sú žiadateľmi“.
18.V § 6 ods. 6 sa slová „do 15. mája“ nahrádzajú slovami „do 30 dní“.
19.V § 6 ods. 7 písm. c) sa vypúšťa spojka „a“.
20.V § 6 ods. 7 sa vypúšťa písmeno d).
21.V § 6 ods. 8 sa slová „8 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „7 písm. c)“ a slová „do 15. novembra“ sa nahrádzajú slovami „do 30 dní od vyzvania obce alebo samosprávneho kraja na podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie úradom“.
22.Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Hodnotenie, posúdenie a schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré ministerstvo začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2022, dokončí úrad.“.
23. Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024
Pri hodnotení, posudzovaní a schvaľovaní žiadostí o poskytnutie dotácie predložených do 31. marca 2024 sa postupuje podľa znenia zákona účinného do 31. marca 2024.“.
9
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022 okrem čl. I bodov 1 4, 9 a 10, čl. II, čl. III bodov 1 3, 5 9, čl. IV, čl. V, čl. VI bodov 1, 2, 13 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, a čl. III bodov 4, 10 14, čl. VI bodov 3 12, 14 21 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky