NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-994/2022
1003
Návrh na voľbu komisára pre deti
nová voľba II
Predkladá: Materiál obsahuje:
Výbor NR SR pre ľudské práva aSpráva výboru
národnostné menšinyZoznam kandidátov
Návrh uznesenia NR SR
Životopisy kandidátov
Bratislava apríl 2022
Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny k voľbe komisára pre deti – nová voľba II
Národná rada Slovenskej republiky vo voľbe ani v novej voľbe nezvolila komisára pre deti. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky preto svojím rozhodnutím č. 989 z 22. marca 2022 vyhlásil novú voľbu II do funkcie komisára pre deti a určil termín na podávanie návrhov na kandidátov na voľbu komisára pre deti – nová voľba II do 13. apríla 2022.
V lehote určenej predsedom Národnej rady Slovenskej republiky boli Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložené 4 návrhy na kandidátov.
Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za komisára možno zvoliť osobu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, je bezúhonná, je akceptovaná reprezentatívnymi organizáciami a písomne súhlasila s kandidatúrou.
Vysokoškolské vzdelanie kandidáta sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa vydaným vysokou školou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa zákona č. 293/2007 Z. z.; bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov. Akceptácia reprezentatívnymi organizáciami sa preukazuje podporným stanoviskom najmenej piatich občianskych združení alebo neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktoré majú predmet činnosti v oblasti presadzovania a ochrany práv detí a pôsobia najmenej päť rokov v tejto oblasti 15 ods. 4 zákona č. 176/2015 Z. z.). Plnenie podmienky slovenského štátneho občianstva a spôsobilosti na právne úkony navrhnutí kandidáti potvrdia čestným vyhlásením.
V súlade s § 15 ods. 5 príslušného zákona výbor na svojej 54. schôdzi 27. apríla 2022 overoval, či všetky navrhnuté osoby spĺňajú podmienky voliteľnosti uvedené v § 15 ods. 1 4 zákona.
V zmysle príslušných ustanovení zákona výbor na základe kontroly predložených dokumentov vyžadovaných zákonom a volebným poriadkom svojím uznesením č. 108 konštatoval, že
navrhnutí kandidáti na komisára pre deti
Natália Blahová,
Júlia Lindtnerová
Jozef Mikloško a
Janette Motlová
spĺňajú podmienky voliteľnosti.
Na základe uvedených skutočností výbor navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky
a)zvolila
komisára pre deti z kandidátov:
Natália Blahová,
Júlia Lindtnerová
Jozef Mikloško a
Janette Motlová;
b)uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že v novej voľbe II nebude zvolený komisár pre deti, do ktorej postúpia dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov.
Správa výboru bola schválená na 54. schôdzi výboru 27. apríla 2022 uznesením č. 109 Predmetným uznesením výbor poveril poslankyňu Vladimíru Marcinkovú uviesť návrh na voľbu komisára pre deti – nová voľba II (tlač 1003) na schôdzi národnej rady.
Peter Pollák v. r.
podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Zoznam kandidátov na komisára pre deti
Mgr. Natália Blahová
Rok narodenia: 1974
Bydlisko: Zavar
Navrhovateľ: poslankyňa Monika Kozelová
Prílohy:
Vyhlásenie kandidáta o tom, že spĺňa podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 176/2015 Z. z.
Odpis z registra trestov
Doklad o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra sociálnej práce)
Súhlas s kandidatúrou
Štruktúrovaný životopis
Podporné stanovisko min. 5 reprezentatívnych organizácií: Asociácia náhradných rodín o. z.; OZ Detský smiech; OZ Avare; Komunitné centrum RIAN; OZ Fascinujúce deti; OZ Studienka; OZ Pod Borinkou; OZ Podaj mi ruku - Nitra.
Bc. Ing. Júlia Lindtnerová
Rok narodenia: 1956
Bydlisko: Poprad
Navrhovateľ: poslanci Andrej Stančík a Kristián Čekovský
Prílohy:
Vyhlásenie kandidáta o tom, že spĺňa podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 176/2015 Z. z.
Odpis z registra trestov
Doklad o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa (Vysoká škola ekonomická v Bratislave)
Súhlas s kandidatúrou
Štruktúrovaný životopis
Podporné stanovisko min. 5 reprezentatívnych organizácií: SPOSA SNV o. z.; Klub riaditeľov spoločnej školy; Lipana, n. o.; Bike3alzone, o. z.; POPRAD 2030, o. z.; Hokejový klub Športový klub polície Poprad; Tatranská akadémia, n. o.; Biela voda, n. o.; Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť; OZ Progresfem; Tatranské plesá o. z.; OZ Škola istoty a nádeje; Slovenská rada rodičovských združení - RZ pri a MŠ, Francisciho 21, Poprad; SRRZ OZ Poprad; SRRZ RZ pri Základnej umeleckej škole Frica Kafendy, Vrútky; SRRZ RZ pri materskej škole s VJS Tešedíkovo; SRRZ - RZ pri Rimavská Sobota; SRRZ - RZ pri SZŠ DSA Prešov; SRRZ RZ pri Materskej škole Obrancov mieru 16; SRRZ RZ pri ZUŠ Józsefa Janigu Veľký Meder; SRRZ RZ pri Základnej škole s materskou školou Krušovce; SRRZ RZ pri Nové Mesto n/Váhom; SRRZ RZ pri s MŠ Borša; SRRZ RZ pri B. Němcovej Košice; SRRZ RZ pri s MŠ Ráztočno; RZ pri Jakubov; SRRZ RZ pri Skalica; SRRZ RZ pri Nesvady; SRRZ RZ pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Komárno; SRRZ RZ pri Strážske; SRRZ RZ pri Pusté Úľany; SRRZ RZ pri 1. mája Púchov; SRRZ RZ pri Belá Dulice; SRRZ RZ pri Strednej priemyselnej škole stavebnej Žilina; SRRZ RZ pri Zemianske Kostoľany; SRRZ RZ pri Čordákova 17 Košice; SRRZ RZ pri s MŠ Lúčky; SRRZ RZ pri Dr. V. Clementisa Tisovec; SRRZ RZ pri Malacky; SRRZ RZ pri Šulekova, Bratislava Staré Mesto; SRRZ RZ pri Štúrovo; SRRZ RZ pri Kalná nad Hronom; SRRZ RZ pri Michalová; SRRZ
RZ pri Lakšárska Nová Ves; SRRZ RZ pri Kríková, Bratislava; SRRZ RZ pri Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou; SRRZ RZ pri J. A. Komenského Púchov; SRRZ RZ pri ZUŠ Nová Baňa; SRRZ RZ pri Strednej odbornej škole techniky a mechanizácie Hurbanovo; SRRZ RZ pri Zárevúca, Ružomberok; SRRZ RZ pri s MŠ Alekšince; SRRZ RZ pri Dargovských hrdinov, Humenné; SRRZ RZ pri ZUŠ Sobrance; SRRZ RZ pri Prievidza; SRRZ RZ pri Sučany; SRRZ RZ pri – Óvoda Rimavská Sobota; SRRZ – RZ pri ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou.
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, Phd.
Rok narodenia: 1969
Bydlisko: Svätý Jur
Navrhovateľ: poslanec Marcel Mihalik
Prílohy:
Vyhlásenie kandidáta o tom, že spĺňa podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 176/2015 Z. z.
Odpis z registra trestov
Doklad o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Súhlas s kandidatúrou
Štruktúrovaný životopis
Podporné stanovisko min. 5 reprezentatívnych organizácií: Dorka, n. o., Fórum kresťanských inštitúcií; Spoločnosť detí z detských domovov Úsmev ako dar; Detská organizácia Frigo; Detské centrum Slovensko, o. z.; Signál ohrozenia o. z.; OZ Centrum pre rodinu Nitra; Domka Združenie saleziánskej mládeže; Za dôstojný život Lučenec, o. z.; OZ eMKLub; Spoločenstvo Ladislava Hanusa, o. z.; Spoločnosť priateľov, detí, mládeže a rodín Svidník; Združenie zástupcov neštátnych detských domovov, o. z.; Centrum pomoci pre rodinu; OZ Dobrota sv. Alžbety; Signál Ohrozenia o. z.; Asociácia rodinných sudcov; Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov SR; Liga ochrany detí LOD o. z.; Centrum pre deti a rodiny Compass, n. o.; Laura, združenie mladých; Prameň radosti o. z.; Familiae Locum Rodinkovo, n. o.; ÁNO PRE ŽIVOT, n. o.; Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku o. z.; Katolícka jednota Slovenska pob. Piešťany; OZ Horúci tím; Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o. z.
Mgr. Janette Motlová
Rok narodenia: 1973
Bydlisko: Bratislava
Navrhovateľ: poslanci Mária Šofranko a Kristián Čekovský
Prílohy:
Vyhlásenie kandidáta o tom, že spĺňa podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 176/2015 Z. z.
Odpis z registra trestov
Doklad o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Súhlas s kandidatúrou
Štruktúrovaný životopis
Podporné stanovisko min. 5 reprezentatívnych organizácií: V.I.A.C. Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Únia materských centier, Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní, OZ
ASCEND, Centrum Slniečko, n. o., Divé maky o. z., Dobrý anjel, n. o., Linka detskej istoty, n. o., Liga za duševné zdravie SR, o. z., Centrum osvety a poradenstva doškoľovacie centrum pre ďalšie vzdelávanie; Liga za duševné zdravie SR, o. z.; Žena v tiesni o. z., Centrum príležitostí Valaská – ZMR.
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-994/2022
xxx
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ..... apríla 2022
k návrhu na voľbu komisára pre deti – nová voľba II (tlač 1003)
Národná rada Slovenskej republiky
zvolila
podľa § 16 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
....................................................
za komisára pre deti
na funkčné obdobie šesť rokov, ktoré začína plynúť ... 2022 (v deň nasledujúci po dni, keď bol zvolený za komisára).