1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD – 514/2022
933a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 933) v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. marca 2022 č. 1331 sa uzniesla prerokovať návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 933) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
2
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 933) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 500 z 21. apríla 2022,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 309 z 21. apríla 2022,
a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport v uznesení č. 161 z 26. apríla 2022.
zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. § 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Riaditeľ fondu, člen rady fondu alebo člen dozornej rady fondu nesmie žiadať o poskytnutie pôžičky počas výkonu príslušnej funkcie, nesmie mať nesplatené záväzky voči fondu ku dňu vymenovania do príslušnej funkcie a nesmie sprostredkúvať pre seba alebo pre svoju blízku osobu obchodný kontakt s fondom.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Legislatívno-technická úprava v kontexte systematiky zákona (presun pôvodne navrhovaného § 17 ods. 17).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
2.V čl. I bode 4 v § 3 ods. 4 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo, ak ide o cudzinca, obdobným dokladom o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava“ a vypúšťajú sa piata veta až siedma veta.
Cieľom navrhovanej úpravy je sprecizovanie ustanovenia § 3 ods. 4 návrhu zákona v nadväznosti na úpravu v práve Európskej Únie vo vzťahu k požiadavkám, ktoré sa kladú vo všeobecnosti na preukázanie bezúhonnosti.
Ide najmä o rovnocenné vyžadovanie dokladov rovnakej „váhy“ bez ohľadu na štátnu príslušnosť.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I bode 4 v § 3 ods. 12, prvá veta znie:
„Ak sa výkon funkcie člena rady fondu skončí, nového člena rady fondu vymenuje do 30 dní od skončenia výkonu funkcie člena rady fondu ten, kto vymenoval do funkcie člena rady fondu, ktorému výkon funkcie člena rady fondu skončil.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočetVýbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I bode 4 v § 3 ods. 14 tretej vete sa slovo „štvorpätinovej“ nahrádza slovom „dvojtretinovej“.
Štvorpätinová väčšina pri siedmich členoch rady fondu predstavuje šesť členov, čo sa javí z hľadiska efektívnosti rozhodovania ako príliš obmedzujúce. Navrhuje sa ustanovenie upraviť na vyžadovanie dvojtretinovej väčšiny všetkých členov rady fondu tak, aby na prijatie príslušného rozhodnutia bolo potrebné
4
schválenie piatich členov zo siedmich, čo je postačujúce.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I bode 14 v § 6 ods. 5 sa vypúšťa slovo „do“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočetVýbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I bod 19 znie:
„19. V § 7 odsek 6 znie:
„(6) Člen dozornej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena dozornej rady ministrovi školstva; ak bol člen dozornej rady vymenovaný inou osobou ako ministrom školstva, vzdanie funkcie sa oznamuje aj osobe, ktorá člena dozornej rady do funkcie vymenovala. Výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí dňom, ktorý nasleduje po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady tomu, kto ho vymenoval, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.“.“.
Vzhľadom na to, že medzi členov dozornej rady bol v rámci novely zákona doplnený aj zástupca Národnej banky Slovenska, ktorého vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska, vzdanie sa funkcie by malo byť v tomto prípade oznamované aj guvernérovi Národnej banky Slovenska a nie výlučne ministrovi školstva, avšak formulácia sa navrhuje všeobecná.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. I bode 20 v § 7 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a slová „§ 3 ods. 10“ sa nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 11“.“.
Legislatívno-technická úprava; preznačenie odseku 10 na odsek 11 z dôvodu navrhovanej úpravy § 3 v čl. I, 4. bode návrhu zákona.
5
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočetVýbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. I bode 21 v § 7 ods. 8, prvá veta znie:
„Ak sa výkon funkcie člena dozornej rady skončí, nového člena dozornej rady vymenuje do 30 dní od skončenia výkonu funkcie člena dozornej rady ten, kto vymenoval do funkcie člena dozornej rady, ktorému výkon funkcie člena dozornej rady skončil.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočetVýbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.V čl. I sa za bod 21 vkladá nový bod 22, ktorý znie:
„22. V § 8 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v zmluve o poskytnutí grantu“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Návrhom sa precizuje právna úprava v nadväznosti na pridanie ďalšieho spôsobu financovania v rámci činnosti fondu na podporu vzdelávania.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V čl. I bode 26 v § 8 ods. 4 písm. c) sa slovo „pôžičiek“ nahrádza slovami „pôžičiek pre nedostatkové regulované povolanie“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočetVýbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
11.V čl. I bode 28 v § 9 ods. 5 sa za slovo „vedú“ vkladajú slová „na osobitnom účte“.
Uvedené sa navrhuje z dôvodu spresnenia, aby bolo zrejmé, kde sa prostriedky na správu fondu majú viesť v rámci ich oddelenia od prostriedkov na poskytovanie pôžičiek a grantov.
Z § 9 ods. 4 vyplýva, že tento osobitný účet sa vedie v Štátnej pokladnici, keďže ide o prostriedky fondu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V čl. I sa za bod 28 vkladajú nové body 29 a 30, ktoré znejú:
„29. V § 10 ods. 2 písmene b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a v písmene c) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
30. V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) byť študentom vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky, ak ide o osobu, ktorej bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Ustanovenie umožňuje čerpanie prostriedkov fondu aj pre osoby, ktoré nie občanmi Slovenskej republiky a členských štátov Európskej Únie, ale majú záujem študovať na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky, ak občanmi krajín, kde vypukol vojnový konflikt alebo im bol z iného dôvodu udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.V čl. I bode 30 v § 10 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Rada fondu môže rozhodnúť o vyčlenení časti prostriedkov podľa odseku 4 na poskytovanie pôžičiek výhradne pre
a) študentov v dennej forme štúdia na vysokej škole, ktorá je zaradená medzi 500 škôl s najvyšším hodnotením na svete za posledný rok najmenej podľa
7
jedného nezávislého medzinárodného hodnotenia vysokých škôl určeného ministerstvom školstva a zverejneného na webovom sídle fondu,
b) študentov, ktorých pôžička nemusí byť podľa rozhodnutia rady fondu zabezpečená ručením, alebo
c) študentov podľa § 10 ods. 2 písm. d), ktorých pôžička nemusí byť podľa rozhodnutia rady fondu zabezpečená ručením.
(6) Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov podľa odseku 5 písm. a) nesmie presiahnuť 10 % z finančných prostriedkov fondu určených na pôžičky pre študentov na príslušný akademický rok. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov podľa odseku 5 písm. b) nesmie presiahnuť 5 % z finančných prostriedkov fondu určených na pôžičky pre študentov na príslušný akademický rok. Celkovú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov podľa odseku 5 písm. c) určí zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva.“.
Vzhľadom na poskytovanie prostriedkov fondu aj pre osoby mimo členských štátov Európskej Únie je potrebné zabezpečiť možnosť zjednodušeného čerpania pôžičiek pre špecifickú skupinu žiadateľov. Vzhľadom na vyčlenenie osobitných prostriedkov pre túto skupinu žiadateľov sa navrhuje ich vyčleniť zo skupiny podľa § 10 ods. 5 písm. b).
Pôvodné znenie návrhu zákona bolo spracované v čase, keď fond vychádzal z nákladov a výnosov pri účtovaní ako podnikateľský subjekt. Od 1.1.2022 ale fond účtuje ako nezisková účtovná jednotka (čo zásadný vplyv na rozpočtovanú výšku nákladov). Pri pôvodnej formulácii a novom spôsobe rozpočtovania by aplikácia pôvodne navrhnutého vzorca neumožnila poskytovať pôžičky bez ručiteľa (podľa ods. 5 písm. b)). Preto sa navrhuje upraviť tento odsek tak, že výška finančných prostriedkov na pôžičky bez ručiteľa bude určená ako percento z celkových prostriedkov určených na pôžičky pre študentov. Posledná veta sa týka študentov s azylom, dočasným útočiskom a doplnkovou ochranou, kde je stanovený iný mechanizmus určenia podielu finančných prostriedkov, aby štát mal možnosť podľa aktuálnej situácie určiť maximálnu výšku
8
finančných prostriedkov pre túto kategóriu osôb.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.V čl. I bode 32 § 12 sa za odsek 3 vkladá odsek 4, ktorý znie:
„(4) Ak študent s fondom uzavretú zmluvu o pôžičke podľa § 10 a rada fondu študentovi schváli ďalšiu pôžičku podľa § 10, uzavrie s ním novú zmluvu, ktorou sa zruší predchádzajúca zmluva; zmluvu o pôžičke podľa § 10 ods. 5 písm. a) možno nahradiť novou zmluvou len o pôžičkách podľa § 10 ods. 5 písm. a). Ak dôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, istina pôžičky pozostáva z nesplatenej časti istiny podľa zrušenej zmluvy a poskytnutej novej pôžičky. Nesplatené úroky podľa zrušenej zmluvy sa stávajú nesplatenými úrokmi podľa novej zmluvy. Dlžníkovi fondu, ktorému bola poskytnutá pôžička podľa § 10 ods. 5 písm. a) možno na základe jednej zmluvy poskytnúť ďalšiu pôžičku len podľa § 10 ods. 5 písm. a). Na základe jednej zmluvy nie je možné súčasne poskytnúť pôžičku podľa § 10 a pôžičku podľa § 13a.“.
V nadväznosti na vloženie nového odseku 4 v § 12 sa vykonajú súvisiace legislatívno-technické úpravy v čl. I bode 32 (preznačenie odsekov v úvodnej vete a vo vete týkajúcej sa označenia odsekov).
Vzhľadom na rozdielnosť podmienok odpisovania a splácania pôžičiek pri „klasických“ pôžičkách a pôžičkách podľa § 10 ods. 5 písm. a), je potrebné z hľadiska bezproblémovej aplikácie zamedziť kumulácii takýchto zmlúv o pôžičke. Kumulácia týchto pôžičiek do jednej zmluvy by spôsobila závažné problémy pri ich správe, keďže vzhľadom na rozdielne podmienky musia byť sledované samostatne. Preto navrhujeme znenie odseku 4 upraviť tak, že „klasické pôžičky pre študentov“ sa nemôžu kumulovať s pôžičkami na excelentných zahraničných VŠ, ale zároveň, že pôžičky podľa §10 ods. 5 písm. a) sa medzi sebou kumulovať môžu
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
9
15.V čl. I bode 36 v § 13 ods. 6 sa slová „ktorý nie je dlžníkom fondu podľa § 10 ods. 5 písm. a)“ nahrádzajú slovami „ktorému sa neposkytla pôžička podľa § 10 ods. 5 písm. a)“.
Legislatívno-technická úprava; zjednotenie textu (napr. § 13 ods. 7).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočetVýbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.V čl. I bode 37 v § 13 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Dlžníkovi podľa § 10 ods. 5 písm. c), ktorý riadne skončil vysokoškolské štúdium sa nesplatená istina pôžičky zníži o jednu pätinu z celkovej poskytnutej pôžičky za každý rok, počas ktorého vykonával zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu zdaňovaný podľa osobitného predpisu,20b) a na výkon ktorej sa na území Slovenskej republiky vyžaduje vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa. Na účely zníženia nesplatenej istiny pôžičky za príslušný rok musí dlžník vykonávať príslušnú zárobkovú činnosť najmenej 12 mesiacov. Postup a kritériá pri preukazovaní vykonávania zárobkovej činnosti na účely zníženia nesplatenej istiny pôžičky určí rada fondu.“.
V nadväznosti na vloženie nového odseku 8 v § 13 sa vykonajú súvisiace legislatívno-technické úpravy v čl. I bode 37 (preznačenie odsekov v úvodnej vete a vo vete týkajúcej sa označenia odsekov) a v bode 38 (preznačenie odseku 9 na odsek 10).
Zavádza sa možnosť odrátavať istinu z pôžičky ak dlžník s trvalým pobytom mimo členského štátu vykonáva povolanie na území SR, na ktoré sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Cieľom je zvýšenie motivácie ostať po skončení štúdia v SR a vykonávať povolanie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
17.V čl. I bode 39 v § 13a ods. 4 sa slová „sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva školstva“ nahrádzajú slovami „zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle“.
10
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočetVýbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
18.V čl. I sa za bod 39 vkladá nový bod 40, ktorý znie:
„40. V § 13a ods. 6 písm. a) sa za slová „podľa § 10“ vkladajú slová „ods. 1 a 2“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Keďže sa rozšírilo znenie § 10 aj o pôžičky bez ručiteľa, pôžičky na excelentných zahraničných a zároveň sa ustanovuje ako ďalší oprávnený žiadateľ aj osoba, ktorej bola poskytnutá dočasná ochrana, poskytnuté dočasné útočisko alebo udelený azyl, v § 10 uvedené aj podmienky k týmto pôžičkám, je potrebné znenie § 13a ods. 6 písm. a) sprecizovať.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
19.V čl. I bode 46 sa slová „Podmienky zníženia nesplatenej istiny stabilizačnej pôžičky a spôsob“ nahrádzajú slovami „Podrobnosti o spôsobe“.
Návrhom sa precizuje právna úprava § 13d odseku 6 vo vzťahu k odseku 8, aby bolo jednoznačné, že samotný nárok na zníženie vyplýva priamo zo zákona, pričom zmluvou sa majú určiť výlučne podrobnosti zníženia nesplatenej istiny stabilizačnej pôžičky vo vzťahu k dlžníkovi fondu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
20. V čl. I bode 49 sa slovo „akademický“ nahrádza slovom „kalendárny“.
11
Keďže ide o pôžičky pre pedagógov, ktoré sa poskytujú na báze kalendárnych rokov, precizuje sa úprava nahradením slova „akademický“ slovom „kalendárny“.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
21.V čl. I sa vypúšťa bod 53.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Legislatívno-technická úprava v kontexte systematiky zákona (presun pôvodne navrhovaného § 17 ods. 17 do § 2).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
22. V čl. I bode 56 v § 23d ods. 1 celom texte sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „14. júna“ a slová „1. júla“ sa nahrádzajú slovami „15. júna“.
Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne funkčné obdobie rady fondu uplynie 14. júna 2023, návrhom sa zabezpečuje plynulý prechod novej rady fondu hneď po 14. júni 2023.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
23. Za čl. I sa vkladajú nové čl. II a III, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z.,
12
zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 360/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 410/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 345/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z. a zákona č. 137/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 94a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa štipendijného programu na základe medzištátnej zmluvy alebo medzinárodnej zmluvy“.
2.§ 94a sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Ministerstvo môže poskytnúť štipendium postupom podľa odsekov 3 6 a 8 v súvislosti s podporou vysokého školstva alebo na účely rozvoja vedy a výskumu aj
a)vysokoškolským učiteľom, výskumným pracovníkom alebo umeleckým pracovníkom pôsobiacim na vysokej škole alebo
b)výskumným pracovníkom pôsobiacim v oblasti vedy a výskumu.48a)
10) Príslušný štipendijný program alebo príslušnú medzištátnu zmluvu alebo medzinárodnú zmluvu, na základe ktorej bolo poskytované štipendium podľa odseku 9, zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
48a) Napríklad zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov, zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.Za § 113am sa vkladá § 113an, ktorý vrátane nadpisu znie:
„113an
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2022
Poskytovanie štipendia študentovi, vysokoškolskému učiteľovi, výskumnému pracovníkovi alebo umeleckému pracovníkovi do 30. mája 2022 postupom podľa štipendijného programu schváleného vládou alebo ministerstvom školstva alebo podľa štipendijného programu na základe medzištátnej zmluvy alebo medzinárodnej zmluvy sa na účely poskytovania prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti považuje za poskytovanie štipendia postupom podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2022.“.
Čl. III
Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 194/2014 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č.
13
177/2018 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 346/2021 Z. z. a zákona č. 137/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 9 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na návrh ministra školstva štatút Agentúry na podporu výskumu a vývoja,“.“.
Doterajší článok II sa primerane preznačí.
Vloženie nových článkov sa primerane premietne do názvu zákona.
V súvislosti so zavedením štipendií podľa § 94a sa navrhuje úprava poskytovania tohto druhu štipendií aj pre výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov, vzhľadom na ciele a míľniky z plánu obnovy a odolnosti, v rámci ktorých sa majú podporovať z prostriedkov POO aj tieto subjekty. Zároveň sa navrhuje úprava poskytovania štipendií podľa § 94a aj vo vzťahu k tým štipendistom, ktorí boli vybraní na základe vyhlásených výziev ministerstvom pred 1. júnom 2022.
Jednoznačne sa upravuje subjekt, ktorý schvaľuje štatút Agentúry na podporu výskumu a vývoja.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 23 spoločne s odporúčaním ich schváliť;
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 933) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 933) v druhom čítaní bola
14
schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 26. apríla 2022 č. 166.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Radovana Marcinčina (náhradník poslanec Marek Šefčík), aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Bratislava apríl 2022
Richard Vašečka v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport