1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD – 505/2022
924a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Radovana SLOBODU, Igora KAŠPERA, Jany ŽITŇANSKEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (tlač 924) v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. marca 2022 č. 1323 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Radovana SLOBODU, Igora KAŠPERA, Jany ŽITŇANSKEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (tlač 924) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
2
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Radovana SLOBODU, Igora KAŠPERA, Jany ŽITŇANSKEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (tlač 924) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 497 z 21. apríla 2022 odporúča návrh zákona schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport v uznesení č. 162 z 26. apríla 2022 odporúčal návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 29 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „aj“ nahrádza slovom „najmä“.
3. V § 29 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).“.
Doterajšie písmená b) a c) sa primerane preznačia.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
V nadväznosti na vypustenie písmena a) z § 29 ods. 3 sa vykoná súvisiaca legislatívno-technická úprava v čl. I bode 2 (preznačenie úvodnej vety).
Odstránenie požiadavky reflektovať na situáciu, ak nie je objektívne možné pre študentov pochádzajúcich zo zahraničia zabezpečiť vyššie overenie podpisu a odtlačku pečiatky na origináloch dokladov o vzdelaní.
Vzhľadom na medzinárodné dokumenty ako Globálny dohovor UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania štáty povinné zostavovať zoznamy uznaných vzdelávacích inštitúcií, taktiež na účely
3
overovania pravosti dokladov o vzdelaní možno využiť databázy, ktoré poskytujú štáty vydania príslušných dokladov.
Zároveň sa vykonáva legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
2. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 33 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f).“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Vzhľadom na to, že podľa ustanovenia § 39 ministerstvo po novom uznávať doklady o vysokoškolskom vzdelaní z celého sveta.
Vypúšťa sa potreba overenia pravosti dokladu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I bode 4 sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až e)“.
Vzhľadom na to, že podľa ustanovenia § 39 ministerstvo po novom uznávať doklady o vysokoškolskom vzdelaní z celého sveta, možno predpokladať, že počet žiadosti, ktorých posudzovanie bude vecou vysokých škôl, sa výrazne zníži . Pri overovaní dokladov o vzdelaní možno využiť databázy, ktoré poskytujú štáty vydania dokladov na tento účel.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. § 36 ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
4
Pri overovaní dokladov o vzdelaní možno využiť databázy, ktoré poskytujú štáty vydania dokladov na tento účel.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I bode 5 sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až d)“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Navrhovaná zmena je zmenou v nadväznosti na body 1 a 2 pozmeňujúceho návrhu.
Ide zároveň o reflektovanie odporúčania Rady Európskej Únie z roku 2018 o automatickom vzájomnom uznávaní vzdelávania a kvalifikácií (Odporúčanie Rady týkajúce sa podpory automatického vzájomného uznávania vysokoškolských diplomov, maturitných vysvedčení a výsledkov študijných pobytov v zahraničí), podľa ktorého členské štáty majú vytvoriť potrebné kroky, aby sa doklady o stredoškolskom vzdelaní z členských štátov EU inom členskom štáte mali uznávať v čo možno najjednoduchšom procese alebo bez uznania.
Tento krok za cieľ odstránenie prekážok pri uznávaní kvalifikácií na úrovni škôl aj na úrovni vysokoškolského vzdelávania.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6. V čl. I sa za bod 9 vkladajú nové body 10 a 11, ktoré znejú:
„10. V § 57 ods. 1 sa slová „azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana“ nahrádzajú slovami „azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko“.
11. V § 57 ods. 9 sa za slovo „jazyku“ vkladajú slová „alebo v inom jazyku, ak sa vzdelávanie poskytovalo v inom jazyku ako v štátnom jazyku,“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
V nadväznosti na aktuálny hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky sa sprecizuje pojem „žiadateľ
5
s medzinárodnou ochranou“ aj o osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko tak, aby bolo nepochybné, že odídenec môže požiadať o overenie dosiahnutého vzdelania, ak nemôže predložiť doklad o vzdelaní potvrdzujúci, že absolvoval vzdelávanie v štáte „pôvodu“.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.Za čl. I sa vkladajú nové čl. II a čl. III, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č.
596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z. a zákona č. 507/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 ods. 1 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a) materské školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,“.
Doterajšie písmená a) až m) sa označujú ako písmená b) až n).
2.V § 10 ods. 1 písm. n) sa slová „až j)“ nahrádzajú slovami „až k)“.
3.V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. a) je, že obec nevytvorí podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, nemožno určiť spádovú materskú školu alebo iný dôvod hodný osobitného zreteľa.“.
Doterajšie odseky 2 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 14.
4.V § 10 ods. 3 sa slová „písm. a) nahrádzajú slovami „písm. b)“.
5.V § 10 ods. 4 sa slová „písm. b) nahrádzajú slovami „písm. c)“.
6
6.V § 20 odsek 6 znie:
„(6) Právnickú osobu podľa odseku 1 alebo odseku 2 riadi jeden riaditeľ, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady najmenej pre jeden druh alebo typ školy, ktorá je organizačnou zložkou príslušnej právnickej osoby; požiadavka na kvalifikačné predpoklady sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorej organizačnými zložkami sú len školské zariadenia.“.
7.V § 38 ods. 4 sa slová „4, 5 a 8“ nahrádzajú slovami „5, 6 a 9“.
Čl. III
Zákon č.
245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 4 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m) osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov,“.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).
2. V § 60 ods. 1 sa slová „a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy“ nahrádzajú čiarkou.
3. V § 157 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o cudzinca,“.“.
Doterajší článok II sa primerane preznačí.
Vloženie nových článkov a primerane premietne do názvu zákona.
Návrhom zmeny zákona č. 596/2003 Z. z. sa upravuje nová zriaďovateľská pôsobnosť regionálnych úradov školskej správy vo vzťahu k zriaďovaniu materských škôl pre prípad, že by vznikla potreba nahrádzania povinnosti obce v súvislosti so zabezpečovaním plnenia
7
povinného predprimárneho vzdelávania, ak plnenie tejto povinnosti obec nezabezpečí alebo ak nie je možné určiť spádovú materskú školu.
Ide o obdobu zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy vo vzťahu k základným školám a stredným školám.
Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe sa vo vzťahu ku kvalifikačným predpokladom riaditeľa právnickej osoby s organizačnými zložkami navrhuje právna úprava, ktorá sa aplikovala do 31. decembra 2021.
Zároveň sa v zákone č. 596/2003 Z. z. vykonávajú potrebné legislatívno-technické zmeny.
V zákone č. 245/2008 Z. z. sa ustanovuje v § 6 ods. 4, že štátny vzdelávací program obsahovať aj osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov v nadväznosti na § 146 zákona č. 245/2008 Z. z.
Zároveň sa upravuje vo vzťahu k deťom, ktoré sa prijímajú na základné vzdelávanie pred dovŕšením šiesteho roku veku (tzv. „talentované deti“), vzhľadom na to, že v kontexte účelu povinného predprimárneho vzdelávania nie je opodstatnené vyžadovať od nich absolvovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 7 spoločne s odporúčaním ich schváliť;
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Radovana SLOBODU, Igora KAŠPERA, Jany ŽITŇANSKEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (tlač 924) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
8
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Radovana SLOBODU, Igora KAŠPERA, Jany ŽITŇANSKEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (tlač 924) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 26. apríla 2022 č. 165.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Mareka Šefčíka (náhradník poslanec Radovan Marcinčin), aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Bratislava apríl 2022
Richard Vašečka v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport