Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
52. schôdza výboru
Číslo: CRD – 514/2022
166
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 26. apríla 2022
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 933a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 933a);
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C.určuje
1.poslanca Radovana Marcinčina za spoločného spravodajcu výborov a
poveruje ho
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 933)
a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru;
2.poslanca Mareka Šefčíka, člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za náhradníka v prípade neúčasti spravodajcu;
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Karol Kučera v. r. Richard Vašečka v. r.
overovateľ výboru predseda výboru