Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
52. schôdza výboru
Číslo: CRD – 505/2022
165
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 26. apríla 2022
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Radovana SLOBODU, Igora KAŠPERA, Jany ŽITŇANSKEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 924a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Radovana SLOBODU, Igora KAŠPERA, Jany ŽITŇANSKEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 924a);
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C.určuje
1.poslanca Mareka Šefčíka za spoločného spravodajcu výborov a
poveruje ho
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Radovana SLOBODU, Igora KAŠPERA, Jany ŽITŇANSKEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a
Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (tlač 924) a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru;
2.poslanca Radovana Marcinčina, člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za náhradníka v prípade neúčasti spravodajcu;
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Karol Kučera v. r. Richard Vašečka v. r.
overovateľ výboru predseda výboru