1
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
51. schôdza výboru
Číslo: CRD – 505/2022
162
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 26. apríla 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Radovana SLOBODU, Igora KAŠPERA, Jany ŽITŇANSKEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (tlač 924) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Radovana SLOBODU, Igora KAŠPERA, Jany ŽITŇANSKEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (tlač 924);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Radovana SLOBODU, Igora KAŠPERA, Jany ŽITŇANSKEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (tlač 924) schváliť (s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia);
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Karol Kučera v. r. Richard Vašečka v. r.overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 162
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Radovana SLOBODU, Igora KAŠPERA, Jany ŽITŇANSKEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (tlač 924)
1.V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 29 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „aj“ nahrádza slovom „najmä“.
3. V § 29 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).“.
Doterajšie písmená b) a c) sa primerane preznačia.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
V nadväznosti na vypustenie písmena a) z § 29 ods. 3 sa vykoná súvisiaca legislatívno-technická úprava v čl. I bode 2 (preznačenie úvodnej vety).
Odstránenie požiadavky reflektovať na situáciu, ak nie je objektívne možné pre študentov pochádzajúcich zo zahraničia zabezpečiť vyššie overenie podpisu a odtlačku pečiatky na origináloch dokladov o vzdelaní.
Vzhľadom na medzinárodné dokumenty ako Globálny dohovor UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania štáty povinné zostavovať zoznamy uznaných vzdelávacích inštitúcií, taktiež na účely overovania pravosti dokladov o vzdelaní možno využiť databázy, ktoré poskytujú štáty vydania príslušných dokladov.
Zároveň sa vykonáva legislatívno-technická úprava.
2. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 33 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f).“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Vzhľadom na to, že podľa ustanovenia § 39 ministerstvo po novom uznávať
3
doklady o vysokoškolskom vzdelaní z celého sveta.
Vypúšťa sa potreba overenia pravosti dokladu.
3.V čl. I bode 4 sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až e)“.
Vzhľadom na to, že podľa ustanovenia § 39 ministerstvo po novom uznávať doklady o vysokoškolskom vzdelaní z celého sveta, možno predpokladať, že počet žiadosti, ktorých posudzovanie bude vecou vysokých škôl, sa výrazne zníži . Pri overovaní dokladov o vzdelaní možno využiť databázy, ktoré poskytujú štáty vydania dokladov na tento účel.
4.V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. § 36 ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
Pri overovaní dokladov o vzdelaní možno využiť databázy, ktoré poskytujú štáty vydania dokladov na tento účel.
5.V čl. I bode 5 sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až d)“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Navrhovaná zmena je zmenou v nadväznosti na body 1 a 2 pozmeňujúceho návrhu.
Ide zároveň o reflektovanie odporúčania Rady Európskej Únie z roku 2018 o automatickom vzájomnom uznávaní vzdelávania a kvalifikácií (Odporúčanie Rady týkajúce sa podpory automatického vzájomného uznávania vysokoškolských diplomov, maturitných vysvedčení a výsledkov študijných pobytov v zahraničí), podľa ktorého členské štáty majú vytvoriť potrebné kroky, aby sa doklady o stredoškolskom vzdelaní z členských štátov EU inom členskom štáte mali uznávať v čo možno najjednoduchšom procese alebo bez uznania.
Tento krok za cieľ odstránenie prekážok pri uznávaní kvalifikácií na úrovni
4
škôl aj na úrovni vysokoškolského vzdelávania.
6. V čl. I sa za bod 9 vkladajú nové body 10 a 11, ktoré znejú:
„10. V § 57 ods. 1 sa slová „azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana“ nahrádzajú slovami „azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko“.
11. V § 57 ods. 9 sa za slovo „jazyku“ vkladajú slová „alebo v inom jazyku, ak sa vzdelávanie poskytovalo v inom jazyku ako v štátnom jazyku,“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
V nadväznosti na aktuálny hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky sa sprecizuje pojem „žiadateľ s medzinárodnou ochranou“ aj o osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko tak, aby bolo nepochybné, že odídenec môže požiadať o overenie dosiahnutého vzdelania, ak nemôže predložiť doklad o vzdelaní potvrdzujúci, že absolvoval vzdelávanie v štáte „pôvodu“.
7.Za čl. I sa vkladajú nové čl. II a čl. III, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č.
596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z. a zákona č. 507/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 ods. 1 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a) materské školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,“.
Doterajšie písmená a) až m) sa označujú ako písmená b) až n).
5
2.V § 10 ods. 1 písm. n) sa slová „až j)“ nahrádzajú slovami „až k)“.
3.V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. a) je, že obec nevytvorí podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, nemožno určiť spádovú materskú školu alebo iný dôvod hodný osobitného zreteľa.“.
Doterajšie odseky 2 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 14.
4.V § 10 ods. 3 sa slová „písm. a) nahrádzajú slovami „písm. b)“.
5.V § 10 ods. 4 sa slová „písm. b) nahrádzajú slovami „písm. c)“.
6.V § 20 odsek 6 znie:
„(6) Právnickú osobu podľa odseku 1 alebo odseku 2 riadi jeden riaditeľ, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady najmenej pre jeden druh alebo typ školy, ktorá je organizačnou zložkou príslušnej právnickej osoby; požiadavka na kvalifikačné predpoklady sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorej organizačnými zložkami sú len školské zariadenia.“.
7.V § 38 ods. 4 sa slová „4, 5 a 8“ nahrádzajú slovami „5, 6 a 9“.
Čl. III
Zákon č.
245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 4 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m) osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov,“.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).
2. V § 60 ods. 1 sa slová „a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy“ nahrádzajú čiarkou.
3. V § 157 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
6
„3. rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o cudzinca,“.“.
Doterajší článok II sa primerane preznačí.
Vloženie nových článkov a primerane premietne do názvu zákona.
Návrhom zmeny zákona č. 596/2003 Z. z. sa upravuje nová zriaďovateľská pôsobnosť regionálnych úradov školskej správy vo vzťahu k zriaďovaniu materských škôl pre prípad, že by vznikla potreba nahrádzania povinnosti obce v súvislosti so zabezpečovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ak plnenie tejto povinnosti obec nezabezpečí alebo ak nie je možné určiť spádovú materskú školu.
Ide o obdobu zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy vo vzťahu k základným školám a stredným školám.
Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe sa vo vzťahu ku kvalifikačným predpokladom riaditeľa právnickej osoby s organizačnými zložkami navrhuje právna úprava, ktorá sa aplikovala do 31. decembra 2021.
Zároveň sa v zákone č. 596/2003 Z. z. vykonávajú potrebné legislatívno-technické zmeny.
V zákone č. 245/2008 Z. z. sa ustanovuje v § 6 ods. 4, že štátny vzdelávací program obsahovať aj osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov v nadväznosti na § 146 zákona č. 245/2008 Z. z.
Zároveň sa upravuje vo vzťahu k deťom, ktoré sa prijímajú na základné vzdelávanie pred dovŕšením šiesteho roku veku (tzv. „talentované deti“), vzhľadom na to, že v kontexte účelu povinného predprimárneho vzdelávania nie je opodstatnené vyžadovať od nich absolvovanie povinného predprimárneho vzdelávania.