Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
109. schôdza výboru
Číslo: CRD – 286/2022 - VHZ
295
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 26. apríla 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 881);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 881);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 881) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom tak, jako je uvedený v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 26. apríla 2022 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov Ľ. Krajčíra, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter K r e m s k ý, v.r.
Peter L i b a predseda výboru
Maroš K o n d r ó t
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
109. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 295
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 881)
V čl. IV v 1. bode prvá veta znie:
„V § 72a ods. 1 sa slová výberu mýta41aa)“ nahrádzajú slovami výberu mýta,41aa)a slová „alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky
41ab)
sa nahrádzajú slovami „za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na
úseku úhrady diaľničnej známky
41ab)
alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla
na úseku nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy41aba)“.
Oprava dikcie ustanovenia, zohľadňujúca potrebu vloženia čiarky za slová „výberu mýta“.