NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 485/2022
916a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov (tlač 916a) v druhom čítaní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1343 z 22. marca 2022 rozhodla o tom, že návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov (tlač 916) prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov (tlač 916) výbory prerokovali a odporučili schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 501z 21. apríla 2022,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 312 z 21. apríla 2022 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 162 z 26. apríla 2022.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
1.K čl. I
V čl. I bod 1 sa slová „1 500 000 2ods. 1)“ nahrádzajú slovami „1 500 000 eur (§ 2 ods. 1)“.
Oprava nesprávneho označenia meny euro.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K čl. I
V čl. I bod 1 sa konci dopĺňa text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.
Nahrádza sa neaktuálna poznámka pod čiarou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona (tlač 916) schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať:
spoločne o bodoch 1 a 2 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 167 z 26. apríla 2022.
Gestorský výbor určil poslankyňu Moniku Kozelovú za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ju, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov.
Bratislava 26. apríla 2022
Kristián Čekovský, v. r.
predseda
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá