Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
60. schôdza výboru
K č. CRD - 485/2022
162
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
z 26. apríla 2022
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov (tlač 916).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
A. súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov (tlač 916);
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov (tlač 916) schváliť so zmenami a pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Jarmila Vaňová, v. r.Kristián Čekovský, v. r.
overovateľka výborupredseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 162
z 26. apríla 2022
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov (tlač 916)
1.K čl. I
V čl. I bod 1 sa slová „1 500 000 2 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „1 500 000 eur 2 ods. 1)“.
Oprava nesprávneho označenia meny euro.
2. K čl. I
V čl. I bod 1 sa konci dopĺňa text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.
Nahrádza sa neaktuálna poznámka pod čiarou.