ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
120. schôdza
Číslo: CRD-512/2022
509
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. apríla 2022
k správe Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ, Milana VETRÁKA, Gábora GRENDELA a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 931a)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s c h v a ľ u j e
správu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ, Milana VETRÁKA, Gábora GRENDELA a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 931a);
B. p o v e r u j e
spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dominika Drdula, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Boris Susko
podpredseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok