Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Prehľady  
01/2022  
Informácia o aktuálnej ekonomickej  
a sociálnej situácii v Slovenskej republike  
Anotácia:  
Predložený materiál prináša  
stručný štatistický prehľad  
o vybraných ukazovateľoch  
ekonomického a sociálneho  
vývoja v SR za celý rok 2021  
a prvé mesiace roku 2022.  
Vypracovala: Ing. Martina Hogenová, Odbor Parlamentný  
inštitút  
Kľúčové slová:  
HDP, nezamestnanosť,  
zamestnanosť, mzda, inflácia,  
stavebná produkcia,  
priemysel, cestovný ruch,  
štátny rozpočet, zahraničný  
obchod  
Schválila: Mgr. Natália Švecová, riaditeľka Odboru Parlamentný  
inštitút  
Bratislava  
13. apríla 2022  
Prehľad: Informácia o aktuálnej ekonomickej a sociálnej situácii v Slovenskej republike  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR  
SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní informačné,  
vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace s činnosťou NR SR  
a jej poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie Parlamentná  
knižnica a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje úvodné  
inštruktážne semináre najmä pre novozvolených poslancov, účasť  
Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej spolupráci určenej pre  
zahraničné parlamenty, stážový program pre študentov vysokých  
škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu, prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky a  
zamestnancov KancelárieNRSRa nemôže  
v plnej miere nahrádzať právne alebo iné  
odborné poradenstvo v danej oblasti.  
Údaje, použité v materiáli, sú aktuálne  
kdátumu jehozverejnenia. Zverejňovanie  
materiálu je možné iba so súhlasom  
Odboru Parlamentný inštitút a autorov.  
2
Prehľad: Informácia o aktuálnej ekonomickej a sociálnej situácii v Slovenskej republike  
Obsah  
3
Prehľad: Informácia o aktuálnej ekonomickej a sociálnej situácii v Slovenskej republike  
1. Hrubý domáci produkt  
1
Hrubý domáci produkt v 4. štvrťroku 2021  
Ekonomika SR vzrástla vo 4. štvrťroku o 1,4 % a za celý rok 2021 o 3 %, straty z prvého  
roka pandémie však ešte nezmazala.  
Polovica z 10 sledovaných skupín odvetví ekonomiky v posledných troch mesiacoch  
roka 2021 bola už nad úrovňou predkovidovej výkonnosti, najviac sa darilo obchodu. V  
súhrne za celý rok 2021 HDP zaostával za hodnotami spred pandémie o 1,5 %, priemyselná  
výkonnosť bola ešte nižšia, a to až o 7,4 %.  
Hrubý domáci produkt (HDP) SR sa vo 4. štvrťroku 2021 medziročne zvýšil o 1,4 % (v  
stálych cenách, sezónne neočistený). Ekonomický vývoj sa udržal v kladných číslach počas  
celého roka 2021 najmä však pod vplyvom nižšej porovnávacej základne za rok 2020, kedy  
bola ekonomika vo všetkých štvrťrokoch v mínuse. Kým začiatkom roka 2021 bol hnacím  
motorom ešte zahraničný dopyt, v treťom a štvrtom štvrťroku roka to bol najmä domáci dopyt.  
Medzikvartálne (v porovnaní s 3. štvrťrokom 2021) bol HDP po sezónnom očistení  
reálne vyšší o 0,3 %. Objem HDP dosiahol 25,6 mld. EUR (v bežných cenách). Pre zhodnotenie,  
či ekonomika už prekonala ujmu spôsobenú pandémiou, je dôležité porovnať hodnoty HDP v  
stálych cenách. Tie nám ukazujú, že na dosiahnutie úrovne posledného štvrťroka 2019  
ekonomike ešte niečo málo chýbalo, konkrétne necelých 100 mil. EUR.  
Graf č. 1: Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách (medziročná zmena v %, štvrťroky)  
1 Štatistický úrad SR, Dostupné na: Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku a za rok 2021, [cit. 15.3.2022]  
4
 
Prehľad: Informácia o aktuálnej ekonomickej a sociálnej situácii v Slovenskej republike  
2
Hrubý domáci produkt za celý rok 2021  
V súhrne za rok 2021 dosiahol HDP nominálnu hodnotu 97,1 mld. EUR, medziročne  
vzrástol o 3 % (v stálych cenách). Jednotlivé odvetvia ekonomiky tak začali kompenzovať  
prepady v prvom roku pandémie (rok 2020), kedy celá ekonomika SR poklesla o 4,4 %.  
Celková hodnota HDP v stálych cenách však naďalej zaostala za predkovidovým obdobím  
(rok 2019) o 1,5 %.  
Graf č. 2: Hrubý domáci produkt v stálych cenách (medziročná zmena v %, roky)  
Tvorba HDP súvisela s medziročným rastom pridanej hodnoty o 2,4 %. Minulý rok v  
porovnaní s rokom 2020 rast hrubej pridanej hodnoty zaznamenali celkovo z 10 len 4 skupiny  
odvetví ekonomiky, najvýznamnejšie priemysel o 8,1 %. Najdynamickejší medziročný rast v  
rámci priemyslu sa prejavil vo výrobe motorových vozidiel o 22,4 % a vo výrobe kovových  
konštrukcií o 20,2 %. Predkovidovú úroveň výkonnosti (2019) priemysel ako celok však ešte  
nedosiahol, chýbalo mu približne 7,4 %.  
Vo výsledkoch za rok 2021 medziročne rástli aj ďalšie tri skupiny odvetví – veľkoobchod,  
maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby o 6,3 %, informácie a  
komunikácia o 2 % a mierne aj verejná správa, obrana, zdravotníctvo a sociálna pomoc  
o 0,8 %. Ostatných šesť odvetvových zoskupení zostalo v poklese, najvýraznejšie stavebníctvo  
o 4,9 %, umenie a zábava o 5,6 % či pôdohospodárstvo o 6,9 %.  
2 Štatistický úrad SR, Dostupné na: Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku a za rok 2021, [cit. 15.3.2022]  
5