Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
11/2022  
Vodná záchranná služba  
Anotácia:  
Analýza porovnáva právny základ  
a fungovanie vodnej záchrannej  
služby vo vybraných európskych  
štátoch. Zvlášť sa skúmalo  
napríklad právne vymedzenie  
miest (vodných plôch, kúpalísk)  
s povinnou prevádzkou vodnej  
záchrannej služby, či je takáto  
služba viazaná na organizovanie  
určitých vodných športov a aktivít  
na/pri vode, aká je definícia vodnej  
záchrannej služby, princípy jej  
fungovania a financovania.  
Okrem toho sme skúmali aj  
právnu úpravu pozície plavčíka  
v sledovaných štátoch.  
Vypracovala: RNDr. Katarína Kubišová,  
Odbor Parlamentný inštitút  
Schválila:  
Mgr. Natália Švecová,  
riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
Bratislava  
Kľúčové slová:  
vodná záchranná služba, miesta  
na kúpanie, záchranná služba,  
vodné záchranárstvo, prvá pomoc,  
plavčík  
12. apríla 2022  
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR SR  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní informačné,  
vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace s činnosťou NR SR a jej  
poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie Parlamentná knižnica  
a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje úvodné  
inštruktážne semináre najmä pre novozvolených poslancov, účasť  
Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej spolupráci určenej pre  
zahraničné parlamenty, stážový program pre študentov vysokých  
škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu, prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne  
alebo iné odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje, použité v materiáli, sú  
aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so  
súhlasom Odboru Parlamentný inštitút  
a autorov.  
2
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
Obsah  
3
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
1. Úvod  
Využívanie vodných rekreačných zariadení patrí medzi najúčinnejšie, najvhodnejšie  
i najobľúbenejšie spôsoby rekreácie a regenerácie síl i utuženia zdravia občanov a slúži i na  
vykonávanie rôznych vodných športov, najmä v letnom dovolenkovom a prázdninovom  
období. Takéto využívanie vôd a vodného prostredia môže však splniť svoj účel len za  
predpokladu, že sa pri náležitom zabezpečení primeraných podmienok prevádzky vodných  
rekreačných zariadení vylúči riziko s ním spojených nebezpečenstiev a ujmy na zdraví alebo  
sa zníži aspoň na minimum a v prípade ich vzniku zabezpečí včasná záchrana.  
Cieľom predkladaného materiálu je porovnať právny základ a fungovanie vodnej  
záchrannej služby (ďalej len „VZS“) vo vybraných európskych štátoch. Zaujímalo nás najmä  
právne vymedzenie miest (vodných plôch, kúpalísk) s povinnou prevádzkou VZS, či je takáto  
služba viazaná na organizovanie určitých vodných športov a aktivít na/pri vode, aká je  
definícia VZS, princípy jej fungovania a financovanie VZS. Okrem toho sme skúmali aj právnu  
úpravu pozície plavčíka v sledovaných štátoch a požiadavky, ktorými je výkon tejto profesie  
podmienený.  
Jedným z najdôležitejších informačných zdrojov pre vypracovanie porovnania boli  
odpovede jednotlivých štátov na požiadavku cez Európske centrum pre parlamentný výskum  
1
a dokumentáciu ECPRD . Nie všetky otázky, ktoré sme zadali boli jednotlivými štátmi  
zodpovedané, preto porovnanie neobsahuje v jednotlivých položkách údaje za všetky  
sledované štáty. Odpovede štátov boli doplnené o štúdium právnych predpisov jednotlivých  
štátov a dostupných relevantných a hodnoverných internetových zdrojov.  
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/public/page/about [cit. 11.04.2022]. Uzavretá databáza dostupná po  
prihlásení.  
4
 
2. Súhrnná tabuľka  
Štát  
Špeciálna  
právna úprava  
vodnej  
záchrannej  
služby (VZS)  
Definícia  
VZS  
v právnom  
predpise  
Povinnosť  
prevádzky VZS na  
určitých miestach  
Právna definícia  
podmienok na  
prevádzkovanie  
VZS  
Povinnosť  
prevádzky  
VZS pri  
určitých  
vodných  
športoch  
Financovanie VZS  
Právna úprava  
postavenia plavčíka  
Bulharsko  
štátna podpora  
(vyhláška)  
prostredníctvom 17 rokov;  
Bulharského  
absolvované školenia  
červeného kríža  
a kvalifikačné kurzy  
ukončené skúškou  
vodného záchranára;  
dobrý zdravotný stav  
vek nad 16 rokov;  
Česká  
republika  
nie  
nie  
nie  
príspevky od  
Ministerstva vnútra absolvovanie kurzu  
ČR  
Maďarsko  
nie  
štátny rozpočet +  
ďalšie zdroje  
nie je  
Nemecko  
čiastočne  
nie  
spolkové krajiny,  
miestne komunity,  
zmluvy s  
iba Šlezvicko-  
Holštajnsko  
kúpaliská  
výcvik v oblasti  
záchranárstva,  
plávania a prvej  
pomoci ukončený  
s infraštruktúrou  
(podrobnejšie  
Šlezvicko-  
poisťovňami  
Holštajnsko)  
5
 
Štát  
Špeciálna  
právna úprava  
vodnej  
záchrannej  
služby (VZS)  
Definícia  
VZS  
v právnom  
predpise  
Povinnosť  
prevádzky VZS na  
určitých miestach  
Právna definícia  
podmienok na  
prevádzkovanie  
VZS  
Povinnosť  
prevádzky  
VZS pri  
určitých  
vodných  
Financovanie VZS  
Právna úprava  
postavenia plavčíka  
športoch  
písomnou a  
praktickou skúškou  
Rakúsko  
v kompetencii  
spolkových  
krajín (príklad  
– Horné  
nie  
nie  
nie  
nie  
členské príspevky,  
dary, sponzorské  
dary  
nie je  
Rakúsko)  
Švajčiarsko  
nie  
dotácie od obcí  
a kantónov plus  
na federálnej úrovni  
nie je  
členské príspevky,  
dary, výnosy z akcií  
Zdroj: autorka na základe citovaných zdrojov informácií.  
6
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
3. Situácia v Slovenskej republike  
Prevádzka, fungovanie a vybavenie vodnej záchrannej služby (materiálne, technické  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý definuje v § 19 prírodné a umelé  
kúpaliská. Pod prírodným kúpaliskom sa rozumie vyznačená prírodná vodná plocha využívaná  
na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa; prírodným  
kúpaliskom je aj voda určená na kúpanie, ktorá má prevádzkovateľa. Umelým kúpaliskom je krytá  
stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s ním súvisiace prevádzkové  
plochy.  
Ten istý paragraf stanovuje aj povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska  
(odsek 7) a umelého kúpaliska (odsek 9). Medzi povinnosťami prevádzkovateľa prírodného  
kúpaliska je (§ 19 ods. 7):  
l) zabezpečiť na prírodnom kúpalisku dostatočný počet plavčíkov a miestnosť na poskytovanie prvej  
pomoci,  
m) vyvesiť na dostupnom a viditeľnom mieste pokyny na poskytovanie prvej pomoci.  
Ten istý paragraf ukladá povinnosti prevádzkovateľovi umelého kúpaliska (§ 19 ods. 9):  
m) zabezpečiť na umelom kúpalisku miestnosť na poskytovanie prvej pomoci s vybavením podľa  
všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 písm. e) a vyvesiť na dostupnom a  
viditeľnom mieste pokyny na poskytovanie prvej pomoci,  
n) zabezpečiť stály dohľad dostatočným počtom plavčíkov tak, aby na  
1. najviac dva neplavecké bazény dohliadal aspoň jeden plavčík,  
2. plavecký bazén s dĺžkou do 25 metrov dohliadal aspoň jeden plavčík,  
3. plavecký bazén s dĺžkou viac ako 25 metrov dohliadali aspoň dvaja plavčíci,  
4. vodné atrakcie dohliadal aspoň jeden plavčík pri dopade.  
kúpalisku a na umelom kúpalisku. § 4 tejto vyhlášky definuje v odseku 15 náležitosti, ktoré  
musí obsahovať prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska a biokúpaliska:  
l) spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci,  
m) spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom.  
§ 8 (9) vyhlášky obsahuje podobné náležitosti, týkajúce sa prevádzkového poriadku umelého  
kúpaliska:  
m) spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci,  
7
 
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
n) spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom.  
§ 9 (9) vyhlášky spresňuje podmienky na miestnosť pre poskytovanie prvej pomoci na umelom  
kúpalisku:  
Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci má umožňovať prístup s nosidlami a je vybavená umývadlom  
s výtokom pitnej vody a lekárničkou prvej pomoci.  
V prípade umelých kúpalísk teda existuje podrobnejšia právna úprava, týkajúca sa  
zabezpečenia poskytovania kvalifikovanej prvej pomoci, ako v prípade prírodných kúpalísk.  
Vzdelávanie vodných záchranárov (plavčíkov) nie je definované zákonom a je  
podmienené akreditáciou. Hlavným kritériom pre získanie osvedčenia plavčíka je  
absolvovanie kurzu plavčíka podľa platných európskych noriem EN 15822-1. Zamestnávatelia  
a prevádzkovatelia plavčíkov môžu akceptovať osvedčenia vydané v akejkoľvek členskej  
krajine EÚ organizáciou alebo občianskym združením, ktorá ma edukačnú činnosť zapísanú  
vo svojej činnosti a majú medzinárodný status Doporučene medzinárodne federácie spĺňajúce  
2
kritéria a normy EU.  
4. Medzinárodné porovnanie v danej oblasti3  
4.1 Bulharsko  
Právna úprava VZS  
Bulharská republika nemá explicitný zákon o vodnej záchrannej službe. V čl. 4, ods. 1,  
položka 2, písmená „e“ a „f“ zákona o Bulharskom červenom kríži je normatívne zakotvené,  
že „na dosiahnutie svojich cieľov Bulharský červený kríž pracuje na prevencii a poskytovaní pomoci v  
prípade nehôd v horách a vodných oblastiach a na odbornej príprave a kvalifikácii personálu pre jeho  
činnosť a na tento účel vydá príslušné predpisy“.  
Zákon o rozvoji pobrežia Čierneho mora stanovuje, že morské pláže, na ktoré nebola  
udelená ani prenajatá žiadna koncesia, budú vyhlásené Ministerstvom cestovného ruchu za  
nestrážené morské pláže do 31. marca každého roku a ich zoznam bude zverejnený na  
webovej stránke Ministerstva cestovného ruchu. Príslušný regionálny guvernér môže pre tieto  
pláže navrhnúť na schválenie ministrovi cestovného ruchu schému poskytovania činností  
2 Vodná záchrana EU. Dostupné na internete: http://www.vodnazachrana.eu/legislativa.html [cit. 11.04.2022]  
3 Pokiaľ nie je uvedené inak, údaje sú čerpané z požiadavky ECPRD č. 4858 Water Rescue Service. Dostupné na  
Uzavretá databáza dostupná po prihlásení.  
8
 
 
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
vodnej záchrany počas príslušnej letnej sezóny. Schéma sa predkladá do 30. apríla príslušného  
roka. Výkon činnosti vodnej záchrany zadáva minister cestovného ruchu a/alebo guvernér  
kraja prostredníctvom verejného obstarávania.  
Na druhej strane má Bulharsko rozsiahle historické skúsenosti v oblasti vodnej  
záchrannej služby a tiež prijalo vyhlášku o činnosti vodnej záchrany a ochrane vodných plôch  
(prijatá výnosom č. 182 Rady ministrov z 24.07.1996).  
Definícia a hlavné princípy VZS  
Vyhláška o činnosti vodnej záchrany a ochrane vodných plôch (ďalej len „vyhláška“)  
upravuje činnosť vodnej záchrany, ako aj požiadavky, ktoré musia vodné plochy spĺňať, aby  
bola zaistená bezpečnosť ľudí a aby sa zabránilo utopeniu.  
Predmetom zaistenia bezpečnosti sú tieto vodné plochy: bazény, otvorené kanály,  
vodné priekopy, úseky morských pobrežných vôd, rieky, jazerá, priehrady a mikro-priehrady,  
ktoré sa používajú na kúpanie, plávanie, veslovanie a iné vodné športy, ako aj pri používaní  
plavidiel a zariadení na zábavné účely.  
Majiteľ vodnej plochy zabezpečuje vybavenie záchranných staníc a zdravotnú starostlivosť.  
Starostovia obcí, na území ktorých sa nachádzajú chránené vodné plochy, každoročne  
do 31. marca nariadením určia miesta povolené na kúpanie na základe záverov orgánov štátnej  
hygienickej kontroly, regionálnych zdravotných stredísk, regionálnych výborov bulharského  
červeného kríža a územných štruktúr Ministerstva vnútra.  
Komisia menovaná starostom obce každoročne do 30. apríla kontroluje pripravenosť  
vodných plôch a umožňuje ich využitie počas letnej sezóny.  
Organizácia činnosti vodnej záchrany a bezpečnosť vodných plôch, ktorú  
organizovane používajú deti a študenti, sa zabezpečuje za podmienok a na základe príkazu  
ministra školstva, vedy a technológie a ministra zdravotníctva.  
Ochrana vodných plôch môže byť minimálna; priemerná a maximálna. Otvorené  
kanály, vodné priekopy, jamy a ďalšie vodné plochy naplnené vodou, ktorých hĺbka je väčšia  
ako 120 cm, podliehajú minimálnym požiadavkám na bezpečnosť (článok 8 vyhlášky).  
Pobrežné pásy nestráženého mora, rieky, priehrady a ďalšie oblasti, ako aj vodné plochy so  
zákazom kúpania podliehajú stredným požiadavkám na bezpečnosť (článok 9 vyhlášky).  
Bazény, pláže a iné vodné plochy alebo ich časti, ktoré slúžia na kúpanie, plávanie a vodné  
športy, podliehajú maximálnym požiadavkám na bezpečnosť (článok 10 vyhlášky).  
9
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
V položke 34 dodatočných ustanovení vodného zákona je právna definícia pojmu  
„vodný útvar“. Je to „trvalá alebo dočasná koncentrácia vody s príslušnými hranicami, objemom a  
vodným režimom v zemskom vnútrozemí a v prirodzene alebo umelo vytvorených reliéfoch spolu s  
krajinou, ktorá k nim patrí.“  
Povinnosť prevádzky VZS pre určité druhy činností na vode  
Bazény, pláže a iné vodné plochy alebo ich časti používané na kúpanie, plávanie a  
vodné športy podliehajú maximálnej bezpečnosti.  
Koncesionár alebo nájomca morskej pláže každoročne predkladá na schválenie  
ministrovi cestovného ruchu do 31. marca program organizácie činností vodnej záchrany na  
nadchádzajúcu letnú sezónu doplnený schémou pre chránené časti vodnej plochy priľahlé k  
morskej pláži a rozmiestnenie stanovíšť pre záchranárov. V tomto programe určí koncesionár  
alebo nájomca morskej pláže úseky vodnej plochy priľahlé k pláži, ktoré sú maximálne  
bezpečné, v závislosti od vhodnosti na kúpanie, plávanie a vodné športy a podľa konkrétnych  
vlastností a nebezpečenstiev.  
Stanovište záchranárov sa musí zriadiť na vodnej ploche s maximálnou bezpečnosťou,  
v národných rezortoch vo vzdialenosti do 100 m od pobrežia a mimo územia národných  
rezortov vo vzdialenosti do 150 m od pobrežia; v blízkosti plaveckého bazéna s dĺžkou viac  
2
ako 25 m a plochou viac ako 312,5 m a pri hromadných podujatiach v plávaní a vodných  
športoch a pri využívaní plavidiel na rekreačné účely.  
Na vodných plochách využívaných na kúpanie, plávanie a vodné športy, s výnimkou  
čiernomorských pláží, sa zriadi stanica záchrannej zdravotnej služby - na vodných plochách,  
ktoré sú strážené jedným až piatimi záchrannými stanovišťami a resuscitačným bodom a na  
strážených plážach s dĺžkou 1 až 3 km.  
Podmienky prevádzkovania VZS  
Stanica záchrannej zdravotnej služby zamestnáva lekárov a sestry, ktorí majú  
osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu intenzívnej medicíny, vydané oddeleniami  
anestéziológie a resuscitácie na vyšších zdravotníckych školách. Lekári s uznávanou  
špecializáciou v anestéziológii a resuscitácii pracujú v resuscitačnom bode alebo v  
resuscitačnom mobilnom tíme.  
Na zabezpečenie zdravotníckych tímov a dopravy do zdravotníckych zariadení  
uzatvoria majitelia vodných plôch zmluvu so zdravotníckymi zariadeniami alebo  
s príslušným rezortom Ministerstva zdravotníctva.  
10  
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
Zdravotnícky personál je povinný:  
1. okamžite poskytnúť prvú lekársku pomoc v prípade úrazov, mimoriadnych udalostí a  
zranení;  
2. skontrolovať dostupnosť a vhodnosť zdravotníckeho zariadenia a liekov; v prípade ich  
absencie alebo nevhodnosti to okamžite oznámiť vlastníkovi vodnej plochy;  
3. skontrolovať zabezpečenie telefónneho spojenia alebo rádiového spojenia so  
záchrannými stanicami a s najbližším strediskom záchrannej zdravotnej služby alebo  
oddeleniami rýchlej a neodkladnej lekárskej pomoci.  
Financovanie VZS  
Vodná záchranná služba v rámci Bulharského červeného kríža plní humanitárne  
poslanie ochrany života a zdravia obyvateľstva, na ktoré získava štátnu podporu, upravenú  
zákonom o červenom kríži (BRCA). (Podľa čl. 6 ods. 1 a 2 zákona o červenom kríži Bulharský  
červený kríž získava potrebné finančné prostriedky na svoju činnosť z členských príspevkov,  
dotácií zo štátneho rozpočtu, darov, testamentov, príjmov z nehnuteľností a iných činností v  
súlade s právnymi predpismi.)  
Podľa zákona o rozvoji pobrežia Čierneho mora sa časť výnosov z koncesionárskych  
poplatkov a prenájmov na morských plážach vynakladá aj na zásobovanie vodou vyhlásených  
nechránených morských pláží počas letnej sezóny, podľa schémy schválenej ministrom  
cestovného ruchu, vrátane morských pláží pre prírodnú turistiku.  
Právna definícia pozície plavčíka  
Podľa požiadaviek vyhlášky môže byť plavčíkom každá osoba, ktorá dosiahla vek 17  
rokov a získala príslušnú spôsobilosť po školení a zložení skúšky. Bulharský červený kríž na  
základe čl. 4, bod 2, písmená „e“ a „f“ zákona o červenom kríži vykonáva školenia a  
kvalifikačné kurzy pre vodných záchranárov, vydáva doklad o spôsobilosti a vykonáva  
každoročnú kontrolu schopností vodných záchranárov na činnosti vodnej záchrany.  
Každý záchranár pri vstupe do práce a každoročne predkladá vlastníkovi vodnej  
plochy lekárske potvrdenie o svojom zdravotnom stave, ktoré vydá zdravotnícke zariadenie  
v mieste bydliska. Výsledky ročnej kontroly spôsobilosti plavčíka a jeho zdravotného stavu sú  
zapísané v jeho osobnom kupóne, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kvalifikačného spisu. U  
plavčíkov, ktorí sú menovaní na dobu neurčitú, sa skríningová skúška koná každoročne do  
10. januára a pre sezónne vymenovaných do 30. mája bežného roka.  
Plavčíci, ktorí prevádzkujú služobné motorové alebo veslárske plavidlá, musia mať  
príslušnú kvalifikáciu v súlade s vyhláškou o kvalifikácii osôb riadiacich morské plavidlá v  
11  
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
Bulharskej republike (SG, čísla 83 a 84 z roku 1988; zmenené a doplnené, číslo 57 z roku 1992  
a číslo 81 z roku 1993).  
Plavčík má nasledujúce povinnosti:  
1. počas služby nepretržite monitoruje kúpajúcich sa v oblasti, ktorá mu bola zverená na  
ochranu, pretože je neustále pripravený podniknúť záchrannú akciu;  
2. vykoná záchrannú akciu v prípade nehody vo vode a poskytne prvú pomoc do  
príchodu lekára;  
3. pred nástupom do služby skontroluje vhodnosť záchranných zariadení a stav dna v  
záchrannej zóne;  
4. písomne informuje vlastníka vodnej plochy o zistení nedostatku alebo nespôsobilosti  
záchranných zariadení;  
5. neumožňuje kúpanie osôb za obmedzujúcimi plávajúcimi značkami a kúpanie detí  
mladších ako 10 rokov bez sprievodu;  
6. udržiava osobnú prípravu potrebnú na vykonávanie záchranných operácií.  
Plavčík nesmie vykonávať počas služby činnosť, ktorá ho odvádza od pozorovania  
vodnej plochy alebo od plnenia jeho priamych povinností.  
4.2 Česká republika  
Právna úprava a fungovanie VZS  
Neexistuje špecifická právna úprava VZS. VZS vykonáva príslušná zložka Českého  
červeného kríža, ktorej hlavnou úlohou je záchrana života a poskytovanie urgentnej rozšírenej  
prvej pomoci na otvorených vodných plochách a v ich blízkosti. VZS Českého červeného kríža  
je nezisková organizácia združujúca 34 asociácií. V roku 2005 sa stala súčasťou Integrovaného  
4
záchranného systému (zákon č. 239/2000 Sb. o integrovanom záchrannom systéme ) na  
základe zmluvy s Ministerstvom vnútra ČR. Je taktiež registrovaná v Pohotovostnom  
a núdzovom pláne Integrovaného záchranného systému.  
Vodná záchranná služba Českého červeného kríža pôsobí najmä v lokalitách, kde  
dojazdové časy záchranných služieb sú mnohokrát komplikované ťažkou dostupnosťou po  
pozemných komunikáciách alebo sú tieto lokality bez rýchleho nasadenia motorového  
plavidla nedostupné. Dôležitá je aj veľmi dobrá znalosť zabezpečovaných vodných plôch,  
brehov a okolia, čo je pre rýchly zásah a záchranu života veľmi často kľúčové. VZS Českého  
červeného kríža poskytuje svoje člny aj ako dopravný prostriedok posádkam Rýchlej lekárskej  
4 Zákon č. 239/2000 Sb. o o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Dostupné na  
internete (v češtine): https://www.epi.sk/zzcr/2000-239 [cit. 11.04.2022]  
12  
 
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
pomoci do ťažko dostupných miest a pre následný rýchly transport pacienta k sanitke alebo  
vrtuľníku Leteckej záchrannej služby.  
VZS Českého červeného kríža vykonáva okrem mnohých iných funkcií aj dozor na  
verejných kúpaliskách, plavárňach a v aquaparkoch.  
Financovanie VZS  
Výdavky na činnosť VZS Českého červeného kríža sú pokrývané z rozpočtu  
Ministerstva vnútra ČR v rámci dotačného programu „Rozvoj a modernizácia materiálnej  
a technickej základne Vodnej záchrannej služby Českého červeného kríža“. Prostriedky sú  
určené na prevádzku VZS na štátnych kúpaliskách, nie na súkromných.  
Právna definícia pozície plavčíka  
Profesionálni plavčíci pôsobia na kúpaliskách a v aquaparkoch. Podmienkou na  
vykonávanie tejto profesie je absolvovanie kurzu „Plavecký záchranár na kúpaliskách“. Kurzy  
organizuje VZS Českého červeného kríža a podmienkou na ich zvládnutie je preukázanie  
plaveckých schopností a vek nad 16 rokov. Účastníci ďalej získajú vedomosti a zručnosti  
v oblasti prvej pomoci, záchranných postupov, núdzovej opatery, záchranárskej koordinácie  
a povinností plavčíka. Po úspešnom absolvovaní kurzu získa jeho účastník licenciu od  
Medzinárodnej federácie záchranárskych škôl (RSI) pre plavčíkov, ktorá im umožňuje  
vykonávať túto profesiu doma aj v zahraničí.  
4.3 Maďarsko  
Právna úprava VZS  
V Maďarsku neexistuje špecifická právna úprava VZS, ale táto oblasť je upravená  
viacerými zákonmi a vyhláškami.  
Zákon č. 154/1997 o zdraví definuje záchranárstvo ako núdzovú službu pre tých ľudí,  
ktorí vyžadujú okamžitú zdravotnú pomoc. Záchranu môže vykonávať iba organizácia, ktorá  
je na to oprávnená a medzi nimi je uvedená aj vodná záchranná služba.  
V Maďarsku existuje iba jedna vodná záchranná organizácia - Vodné záchranné  
služby Maďarska a brigáda dobrovoľných hasičov. Slúži na viac ako 50 plážach v okolí jazera  
Balaton a je prítomná na viac ako 80 miestach v krajine.  
13  
 
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
Povinnosť prevádzky VZS  
Podľa nariadenia vlády 78/2008 (IV. 3.) o kvalitatívnych požiadavkách na prírodné  
vody na kúpanie a o určení a prevádzke prírodných kúpalísk pravidlá prevádzky prírodných  
kúpalísk nasledovné:  
v kúpacej sezóne je prevádzkovateľ kúpaliska povinný počas otváracích hodín zaistiť  
službukonajúcu vodnú záchrannú službu. To platí, ak je na kúpalisku povolené, aby malo naraz  
500 alebo viac hostí;  
v kúpacej sezóne s priemerným počtom návštev 1000 a viac za deň je prevádzkovateľ kúpaliska  
povinný zriadiť stanicu prvej pomoci a počas otváracích hodín mať v prevádzke aspoň jedného  
kvalifikovaného záchranára.  
Podľa vyhlášky 37/1996 (X.18.) Ministerstva národného hospodárstva  
o požiadavkách v oblasti verejného zdravia na zriaďovanie a prevádzku verejných kúpalísk  
je povinné mať vždy počas otváracích hodín v službe vedúceho kúpaliska pre každé kúpalisko.  
Podľa vyhlášky 24/2007 (VII.3.) Ministerstva životného prostredia a vody o  
pravidlách bezpečnosti vody na pobrežných plážach je záchranár povinný zdržiavať sa so svojim  
plavidlom v časti hlbokej vody a musí zaistiť, aby sa kúpajúci zdržiavali vo vyhradenom priestore pre  
kúpanie (kúpajúci nesmú opustiť určený priestor smerom k otvorenej vode).  
Povinnosť prevádzky VZS pre určité druhy činností na vode  
Podľa vyhlášky 46 z roku 2001 (XII. 27.) Ministerstva vnútra sa môžu vodné bicykle  
(šlapacie) alebo nafukovacie člny používať iba vo vyhradených priestoroch na kúpanie pod  
kontrolou vodnej záchrannej služby.  
Podľa vyhlášky 57 z roku 2011 (XI. 22.) Ministerstva národného rozvoja sa vodné  
lyžovanie môže prevádzkovať iba počas dňa a za dobrej viditeľnosti výlučne na určených  
kúpaliskách povolených príslušným orgánom. Za záchranu zodpovedá vodič eskortného člna.  
Vodný lyžiar je povinný používať záchrannú vestu.  
Podmienky fungovania VZS  
Podľa vyhlášky 5 z roku 2006 (II. 7.) Ministerstva zdravotníctva:  
Podmienky pre základne vodnej záchrany  
Umiestnenie základne VZS musí byť v dobrom dosahu z vody aj pevniny.  
Posádka musí byť v pohotovosti a musí prísť bez meškania.  
Základňa VZS musí byť integrovaná do systému Národnej záchrannej služby a je vybavená  
vhodnými komunikačnými zariadeniami.  
14  
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
Základňa neslúži na priamu lekársku pomoc.  
Personálne podmienky  
Každý vodič plavidla musí absolvovať špeciálny výcvik v plávaní a záchrane, po ktorom  
nasleduje skúška s názvom EMESE (prvá pomoc, záchranná služba a núdzový zásah). Skúška  
sa musí obnovovať každý rok. (Výnos 5 z roku 2006 (II. 7.))  
Vodné záchranné služby Maďarska a brigáda dobrovoľných hasičov organizujú vlastné kurzy  
(napr. vodný záchranár, veliteľ bazéna), v ktorých poskytujú žiadateľom nadštandardný výcvik.  
Financovanie VZS  
Vodné záchranné služby Maďarska a brigáda dobrovoľných hasičov sú riadené  
ročným rozpočtom. Zdroje financovania sú:  
prístupový poplatok (30 000 HUF)  
ročný členský poplatok (20 000 HUF/rok)  
podpory  
príspevky z verejnoprospešných aktivít  
príspevky z akcií alebo kurzov  
príspevky z podnikateľských a investičných aktivít.  
Združenie nezávisle hospodári so svojimi príjmami a majetkom. V roku 2019 dostali  
20 miliónov HUF z centrálneho rozpočtu.  
Právna definícia pozície plavčíka  
Neexistuje právna úprava pozície plavčíka.  
4.4 Nemecko  
Právna úprava VZS  
Zo 16 spolkových krajín má špeciálny zákon o vodnej záchrannej službe iba Šlezvicko-  
Holštajnsko. Zákon bol prijatý v roku 2020 a je to prvý zákon so špecifickými predpismi pre  
bezpečnosť kúpania a vodnú záchrannú službu v Nemecku. V ostatných spolkových krajinách  
sú vodné záchranné služby regulované zákonmi o všeobecnej záchrannej službe.  
15  
 
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
Definícia VZS  
V Šlezvicku Holštajnsku platí zákon na zaistenie verejnej bezpečnosti pri kúpaní a  
5
vodnej záchrane , ktorý reguluje bezpečnosť podmienok pre kúpacie oblasti (§§ 1-4 zákona) a  
vodné záchranné služby (§ 5 zákona). Zákon neposkytuje podrobnú definíciu vodných  
záchranných služieb. § 5 ods. 1 definuje „vodnú záchranu“ ako „pomoc vodných záchranných  
jednotiek v prípade nehôd na a v povrchových vodách“. § 5 zákona upravuje vzťah vodných  
záchranných služieb s inými záchrannými službami s možnosťou previesť vodnú záchrannú  
službu na súkromné inštitúcie.  
Berlín  
V Berlíne je vodná záchrana upravená podľa § 6 ods. 1 zákona o záchrannej službe.  
Avšak zákon neustanovuje žiadne konkrétne predpisy týkajúce sa iba vodných záchranných  
služieb. Organizáciu a výkon vodnej záchrannej služby upravuje dohoda medzi berlínskym  
6
senátom (vláda Berlína) a poskytovateľmi záchranných služieb.  
Podmienky, za ktorých je povinnosť prevádzkovať VZS  
Ako bolo už spomenuté, okrem Šlezvicka-Holštajnska neexistuje žiadna špecifická  
právna úprava vodnej záchrany služby a bezpečnosti kúpania. Namiesto toho existuje  
všeobecná zákonná povinnosť zachovávať bezpečnosť, ktorá vyplýva z § 823 nemeckého  
7
občianskeho zákonníka (BGB) , ktorým sa upravuje náhrada škody (deliktuálne právo).  
Na konkretizáciu tejto povinnosti súdy často používajú usmernenie DGfdB R 94.05  
(Povinnosť zachovávať bezpečnosť a dohľad na verejných kúpaliskách) Nemeckej spoločnosti  
pre oblasť kúpania. Napriek tomu, že toto usmernenie nie je právne záväzné, pri dodržaní  
týchto pokynov existuje predpoklad, že prevádzkovateľ kúpaliska zachoval bezpečnosť podľa  
§ 823 BGB.  
Súdy vyžadujú prítomnosť vodnej záchrannej služby pre kúpaliská s infraštruktúrou,  
ako sú kúpacie móla, ostrovy, šmýkačky a oblasti na opaľovanie.  
11.04.2022]  
6 Dohoda medzi senátnym ministerstvom vnútra a športu a pracovnou skupinou pre vodnú záchrannú službu  
Berlín o organizácii a vykonávaní vodnej záchrannej služby v súlade s § 6 ods. 1 zákona o záchranných službách z  
[cit. 11.04.2022]  
16  
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
Zákon na zaistenie verejnej bezpečnosti pri kúpaní a vodnej záchrane Šlezvicka-Holštajnska  
Zákon na zaistenie verejnej bezpečnosti pri kúpaní a vodnej záchrane 2020 (BadeSichG  
SH) ukladá prevádzkovateľom kúpalísk zabezpečiť primerané bezpečnostné a záchranné  
opatrenia (§ 1 ods. 1 BadeSichG SH).  
Bezpečnostné opatrenia sú nevyhnutné pre každú osobu, ktorá zabezpečuje prevádzku  
kúpaliska (§ 1 ods. 1 BadeSichG SH), alebo prevádzkuje zariadenie v blízkosti kúpaliska, ktoré  
používajú väčšinou návštevníci kúpaliska, ako sú kempingy alebo plážové bary (§ 2  
BadeSichG SH).  
Dohľad je potrebný v areáli, ak (§ 1 ods. 2)  
do areálu na kúpanie sa platí vstupné, alebo  
existujú nebezpečenstvá, ktoré sú pre návštevníkov nepredvídateľné alebo netypické,  
alebo  
je tam intenzívne kúpanie.  
Ak prevádzkovateľ neposkytuje žiadne dozorné/záchranné služby, musí to uviesť (§ 1 ods.  
2 BadeSichG SH).  
Podrobné predpisy o dohľade môže vláda Šlezvicka-Holštajnska vydať vo forme  
nariadení (sekundárna legislatíva) (§ 4 BadeSichG SH).  
Vyhláška o bezpečnostných opatreniach na kúpaliskách Durínsko  
V Durínsku existuje vyhláška (sekundárny právny predpis), ktorá upravuje  
8
bezpečnostné opatrenia pre verejné kúpaliská . Požiadavky sú podobné ako v Šlezvicku-  
Holštajnsku.  
Definícia vody na kúpanie  
Vlády spolkových krajín vydali nariadenia na implementáciu smernice EÚ 2006/7/ES  
týkajúcej sa riadenia kvality vody na kúpanie. Napríklad vyhláška v Šlezvicku-Holštajnsku  
definuje vodu na kúpanie ako „každú časť pobrežnej alebo povrchovej vody, v ktorej sa očakáva veľký  
9
počet kúpajúcich sa a pre ktorú nebol vydaný trvalý zákaz kúpania“ (§ 1 ods. 3 BadegewVO) .  
9 Štátne nariadenie o kvalite a manažmente vôd určených na kúpanie (vyhláška o vode na kúpanie - BadegewVO)  
z 10. septembra 2018. Dostupné na internete (v nemčine): https://www.gesetze-  
17  
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
Povinnosť prevádzky VZS pre určité druhy činností na vode  
Neexistuje zo zákona špecifická povinnosť prevádzkovať VZS pre určité aktivity na  
kúpaliskách, alebo určité vodné športy. Prevádzkovatelia vodných športov musia dodržiavať  
zákonnú povinnosť zabezpečiť bezpečnú prevádzku, vyplývajúcu z konkrétnych podmienok.  
Financovanie VZS  
Spolkové krajiny a miestne komunity sú vo všeobecnosti zodpovedné za financovanie  
záchrannej služby. Náklady však zvyčajne prenášajú na sociálne a zdravotné poisťovne.  
Väčšinu nákladov preto znášajú poisťovatelia. Poisťovne a záchranné služby si dohodnú  
poplatky za svoje služby (§ 21 zákona o záchrannej službe Berlín; čl. 36 zákona o záchrannej  
službe Bavorsko).  
Spolková krajina poskytuje finančné prostriedky na potrebné vybavenie, ako sú  
záchranné člny (článok 33 zákon o záchrannej službe Bavorsko).  
Právna definícia pozície plavčíka  
Obsluha bazéna  
Dohľad nad kúpaním môže vykonávať „Meister fuer Baederbetriebe“ alebo  
„Fachangestellter fuer Baederbetriebe“ (preklad do slovenčiny: obsluha bazéna).  
Titul „Fachangestellter“ je možné získať po trojročnom výcviku a absolvovaní  
10  
praktickej a písomnej skúšky. Podrobnosti o výcviku sú upravené federálnou vyhláškou.  
Kvalifikácia vyžaduje výcvik v oblasti záchranárstva, plávania a prvej pomoci.  
Po tomto výcviku môže osoba absolvovať pokročilý výcvik (približne 15 týždňov) so  
11  
skúškou z plaveckého záchranárstva (§ 6 BaederMeistPrV).  
V plaveckých oblastiach s nízkym rizikom môžu dohľad vykonávať aj asistenti, ktorí  
12  
musia mať strieborný nemecký odznak plaveckého záchranára alebo vyšší, musia byť  
iz=true [cit. 11.04.2022]  
11 Vyhláška o skúške pre kvalifikáciu certifikovaného “Meister für Bäderbetriebe“. Dostupné na internete (v  
12 Strieborný odznak záchranného plavca:  
200 metrov pláva za menej ako 15 minút  
1x potápanie do hĺbky 2 metrov a vytiahnutie prsteňa  
ovládanie plaveckých pravidiel  
18  
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
vyškolení v poskytovaní prvej pomoci a musia dostať primerané poučenie (§ 2 vyhlášky o  
13  
bezpečnostných opatreniach v kúpacích zariadeniach Durínsko ).  
Asistent plavčíka, plavčík  
Nemecký červený kríž, Samaritánska nadácia pracovníkov Nemecko a Nemecká  
záchranná asociácia (DLRG) udeľujú odznaky pre plaveckých záchranárov na základe  
spoločného usmernenia. Existujú tri odznaky: bronzový, strieborný a zlatý. Na získanie  
odznaku musí plavec absolvovať písomnú aj praktickú skúšku. Testy pozostávajú z o. i.  
preverenia plaveckých schopností a základných lekárskych schopností (prvá pomoc a CPR).  
Na získanie titulu plaveckého záchranára musí mať osoba strieborný odznak.  
4.5 Rakúsko  
Právna úprava VZS  
Legislatíva v oblasti záchranných služieb je v kompetencii jednotlivých spolkových  
krajín. Ako príklad uvádzame právnu úpravu VZS v spolkovej krajine Horné Rakúsko.  
Záchrannú službu v Hornom Rakúsku upravuje zákon o záchrannej službe z roku 1988  
(Oö. Rettungsgesetz 1988).  
Definícia, úlohy VZS  
Zákon neobsahuje špecifickú definíciu VZS. VZS definuje § 1 ods. 3 ako súčasť miestnej  
pohotovostnej a záchrannej služby. Úlohou pohotovostnej a záchrannej služby je záchrana  
osôb v prípade významného nebezpečenstva, ktoré priamo ohrozuje ich život alebo zdravie  
v prírodnom jaskynnom prostredí, horskom prostredí, alebo vodnom prostredí. Toto zahŕňa  
poskytnutie prvej pomoci priamo na mieste, ako aj plnenie ďalších úloh, vyplývajúcich  
z daných okolností každého jednotlivého prípadu.  
Podmienky, za ktorých je povinnosť prevádzkovať VZS  
VZS je povinné poskytovať osobám, ktoré sa ocitnú vo vode v stave vážneho  
nebezpečenstva, ohrozujúceho priamo ich život, alebo zdravie. Zákon nedefinuje oblasti, alebo  
jeden skok z odrazového mostíka s výškou 1 meter.  
19  
 
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
miesta, kde je povinné prevádzkovať VZS. Takisto v zákone nie je zakotvená povinnosť  
prevádzkovať VZS pri určitých druhoch organizovaných vodných športov.  
Podmienky prevádzkovania VZS  
V Rakúsku zabezpečujú fungovanie vodnej záchrannej služby neziskové združenia,  
predovšetkým Rakúska vodná záchranná služba (Österreichische Wasserrettung „ÖWR“),  
ktorá je humanitárnou organizáciou pôsobiacou vo vodnej záchrane. ÖWR je nezisková,  
nezávislá organizácia, ktorá pracuje v zásade na dobrovoľnej báze s dobrovoľníkmi. Ide o  
združenie, ktorého činnosť pokrýva celé federatívne územie Rakúskej republiky. Úlohou  
ÖWR je výlučne a priamo vytváranie a propagácia všetkých opatrení a zariadení, ktoré slúžia  
na predchádzanie a zabránenie utopeniu, najmä výučba a výcvik v plávaní, záchrane,  
potápaní, záchrannom potápaní, riadení veslovacích a motorových člnov, ako aj zriadenie a  
zavedenie služby vodnej záchrannej služby a pomoci pri katastrofách.  
Financovanie VZS  
Keďže Rakúska vodná záchranná služba (Österreichische Wasserrettung „ÖWR“) je  
neziskovým združením, je financovaná z členských príspevkov, darov a sponzorských darov.  
Právna úprava pozície plavčíka  
V Rakúsku neexistuje žiadna právna definícia pozície plavčíka. Od roku 2018 má  
Rakúsko právne nezáväznú normu - ÖNORM S 1150. Upravuje školenie personálu bazéna,  
ale nevyjadruje sa k požiadavkám na dozor bazénu (kúpaliska). Požiadavka na dozor pri  
kúpaní, ako aj otázka, či musí byť personál bazéna vyškolený podľa ÖNORM S 1150, nie je v  
Hornom Rakúsku výslovne upravená zákonom. Je však možné, že oznámenie o  
prevádzkovaní zariadenia obsahuje zodpovedajúci predpis.  
Zamestnávatelia (ako napríklad obce) môžu okrem toho stanoviť požiadavky na určité  
pozície. Spravidla sú spojené s absolvovaním príslušných skúšok. V tejto súvislosti je možné  
odkázať na odznaky, ktoré udeľuje „ARGE Österreichisches Wasserrettungswesen“  
kancelára (číslo 704,730/0004-VI/4/2005) .  
20  
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
4.6 Švajčiarsko  
Právna úprava VZS  
Na federálnej úrovni neexistuje špecifická právna úprava VZS. Na úrovni kantónov  
však môže existovať takáto právna úprava. Napr. na úrovni kantónu Bern je to zákon o lodnej  
14  
doprave a zdaňovaní lodnej dopravy z 19.2.1990 a nariadenie o námornej záchrannej službe  
15  
z 1.7.2020 . Na úrovni kantónu Neuchâtel je to zákon, ktorým sa zavádzajú federálne právne  
16  
predpisy o vnútrozemskej plavbe .  
Kantonálne predpisy sú veľmi odlišné. Nie všetky kantóny majú také explicitné právne  
predpisy ohľadom VZS ako kantón Bern. Najmä pokiaľ ide o záchranu z tečúcich vôd a  
menších jazier, kde nie je navigácia.  
Výkon VZS na jazerách (s navigáciou) a na riekach (bez navigácie) sa výrazne líši. Hoci  
je právny stav v oboch oblastiach rovnaký, záchrana na jazerách a riekach vo Švajčiarsku má  
veľmi odlišnú úroveň vyspelosti. Záchrana na jazerách (a riekach) s navigáciou je spravidla  
veľmi dobre zorganizovaná a implementovaná. V iných vodných útvaroch bez navigácie je  
17  
možné vodnú záchranu ešte zlepšiť.  
Definícia, princípy VZS  
Príklad kantónu Bern  
Hlavné princípy:  
kantonálna polícia je zodpovedná za verejnú bezpečnosť, pokoj a poriadok na vodných  
cestách;  
kantonálna polícia spolupracuje so súkromnými vodnými záchrannými službami pri  
plnení svojej záchrannej misie;  
za týmto účelom uzatvorí servisné zmluvy;  
kantonálna polícia definuje požiadavky na personál, školenia a vybavenie;  
kantonálna polícia kompenzuje súkromným vodným záchranným službám služby,  
ktoré poskytujú v mene kantónu, vo forme ročného poplatku;  
kantonálna polícia dohliada na plnenie delegovaných úloh.  
14 767.1 - Gesetz über die Schifffahrt und die Besteuerung der Schiffe (Schifffahrtsgesetz)  
16 766.10. - Loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure (LI-LNI) Etat au 1er  
janvier 2011. Dostupné na internete (vo francúzštine): https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/11093/versions/58683/fr  
[cit. 11.04.2022]  
17 Odpoveď na požiadavku ECPRD č. 4858 Water Rescue Service. Uzavretá databáza.  
21  
 
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
Príklad kantónu Neuchâtel  
Zákon, ktorým sa zavádzajú federálne právne predpisy o vnútrozemskej plavbe  
v článku 4 uvádza „Príslušný útvar vymenovaný Štátnou radou […] zabezpečuje a koordinuje  
bezpečnostnú a záchrannú službu. Za týmto účelom môže po ich dohode spolupracovať s obcami a  
záchrannými spoločnosťami.“  
Záchranu na jazere Neuchâtel vykonávajú:  
Hasičský a záchranný zbor mesta Neuchâtel – SIS, ktorý má divíziu pre VZS  
Záchranná spoločnosť Bas-Lac SSBL.  
Príkladom organizácie, ktorá sa špecializuje na VZS na riekach vo Švajčiarsku je SLRG  
18  
Sektion Mittelrheintal im St. Galler Rheintal . Služba sa aktivuje prostredníctvom  
kantolnálnych núdzových telefonických liniek.  
Podmienky, za ktorých je povinnosť prevádzkovať VZS  
Keďže túto oblasť si upravujú jednotlivé kantóny (prípadne obce), nedá sa komplexne  
zhodnotiť situácia v tejto oblasti za celé Švajčiarsko.  
V niektorých prípadoch sa do akcií vodnej záchrany zapájajú aj miestne hasičské zbory  
povolané v zmysle „všeobecnej záchrannej misie“. Podľa oblasti pôsobenia - napr. nehody  
19  
počas canyoningu - môže byť zmobilizovaný aj Alpine Rettung Schweiz .  
V prípade potreby vodné záchranné akcie (a najmä pátranie po nezvestných osobách)  
zo vzduchu podporujú:  
Švajčiarska záchranná služba (REGA)  
Alpská vzdušná ambulancia (AAA)  
Air Zermatt/Ľadovce  
Vrtuľníky väčších kantonálnych policajných jednotiek.  
Financovanie VZS  
Organizácie, vykonávajúce VZS sú často neziskové združenia. Ich členovia pracujú na  
báze dobrovoľnosti. Napriek tomu, že v závislosti od regiónu dostávajú určité kantonálne a  
komunálne dotácie, väčšinu svojich finančných zdrojov získavajú z členských príspevkov,  
darov a výnosov z akcií (festivaly, večere za finančný príspevok atď.).  
19 Alpine Rettung Schweiz. Dostupné na internete (v nemčine): https://www.alpinerettung.ch/ [cit. 11.04.2022]  
22  
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
Právna úprava pozície plavčíka  
Na federálnej úrovni neexistuje takáto definícia, avšak na úrovni kantónov, prípadne  
obcí môžu byť rozličné pravidlá.  
20  
Švajčiarska asociácia záchrany života SLRG  
(nezisková asociácia/strešná  
organizácia a súčasť Švajčiarskeho červeného kríža) zodpovedná za:  
počiatočné a ďalšie školenia plavčíkov,  
prevenciu nehôd,  
koncepciu, organizáciu  
a implementáciu bezpečnostnej služby pri veľkých  
udalostiach,  
vodnú záchrana na riekach a jazerách v úzkej spolupráci so záchrannou službou,  
políciou, hasičským zborom a armádou,  
opakovacie kurzy pre ľudí s požadovanou kvalifikáciou (plavčíci).  
Osoby poverené vodnou záchranou sú týmto združením vyškolené ako plavčíci.  
Toto školenie je často povinné pre učiteľov telesnej výchovy, vedúcich mládežníckych  
skupín, trénerov, policajtov a učiteľov, ktorí pracujú s účastníkmi kurzov na vode a vo vode.  
Dohľad nad verejnými kúpaliskami je úlohou miestnych plavčíkov. Každý plavčík by  
mal mať certifikát od SLRG. Tieto požiadavky sú často regulované na kantonálnej alebo  
komunálnej úrovni.  
Okrem školenia SLRG ponúkajú asociácie prevádzkovateľov kúpalísk ďalšie  
školenia/vzdelávanie pre profesionálnych zamestnancov kúpalísk.  
23  
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
5. Záver  
Väčšina nami sledovaných štátov nemá prijatý špecifický zákon, upravujúci VZS. VZS  
je väčšinou upravená v rámci legislatívy o záchrannej službe, ako jedna z jej zložiek. V prípade  
federatívnych štátov je legislatíva ohľadom VZS v kompetencii jednotlivých spolkových krajín  
(Nemecko, Rakúsko), respektíve kantónov (Švajčiarsko). Maďarská VZS je upravená  
viacerými zákonmi a vyhláškami.  
Zo sledovaných štátov má jedine Bulharsko špecifickú vyhlášku, upravujúcu VZS  
a z nemeckých spolkových krajín, je to iba Šlezvicko-Holštajnsko.  
S tým súvisí aj vymedzenie vodných plôch (oblastí) s povinnosťou zabezpečiť  
bezpečnosť zo zákona. Takéto zákonné vymedzenie sme zaevidovali (z nami sledovaných  
štátov) v prípade štátov (spolkových krajín), ktoré majú špecifickú právnu úpravu VZS, t. j.  
Bulharsko a Šlezvicko-Holštajnsko. V prípade Bulharska sú definované tri stupne  
zabezpečenia bezpečnosti. Pre oblasti s maximálnou bezpečnosťou existuje aj podrobnejšia  
úprava, týkajúca sa stanovíšť VZS.  
Jedinou výnimkou je Maďarsko, ktoré síce nemá špecializovanú právnu normu,  
upravujúcu VZS, ale napriek tomu viaceré vyhlášky definujú, na ktorých kúpaliskách je  
povinnosť prevádzkovať VZS a dokonca aj pri ktorých typoch vodných športov existuje takáto  
povinnosť (najmä vodné bicykle). Taktiež sú do určitej miery upravené technické a personálne  
podmienky pre fungovanie VZS.  
Subjektom, ktorý je povinný zabezpečiť VZS na predpísaných vodných plochách je  
majiteľ vodnej plochy (Bulharsko), respektíve prevádzkovateľ kúpaliska (Šlezvicko-  
Holštajnsko).  
V mnohých štátoch funguje VZS ako nezisková organizácia, ktorá organizuje aj výcvik  
plaveckých záchranárov, resp. plavčíkov. Niektoré štáty uviedli, že VZS je zložkou Červeného  
kríža (Bulharsko, Česká republika). V prípade neziskových organizácií sú financované najmä  
z členských príspevkov, darov a sponzorských darov, ale väčšinou dostávajú aj nejaké  
príspevky od štátu (respektíve spolkovej krajiny alebo obce): Bulharsko, Česká republika,  
Nemecko, Švajčiarsko, Maďarsko. V prípade Českej republiky je VZS ako zložka Českého  
červeného kríža financovaná z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra ČR v rámci  
dotačného programu „Rozvoj a modernizácia materiálnej a technickej základne Vodnej  
záchrannej služby Českého červeného kríža“.  
Právne zakotvenie pozície plavčíka sme z nami sledovaných štátov zaznamenali  
v Bulharsku a Nemecku. Vo všetkých sledovaných štátoch je však potrebné pre vykonávanie  
tejto profesie absolvovanie kurzu (výcviku), ktorého hlavnými súčasťami sú plávanie, prvá  
24  
 
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
pomoc a plavecké záchranárstvo. Tento výcvik je zvyčajne ukončený skúškou a spravidla má  
určitú obmedzenú trvácnosť, pričom sa dá obnoviť. V niektorých štátoch je definovaný aj  
minimálny vek na výkon tejto funkcie a v prípade Bulharska aj zdravotný stav.  
25  
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
6. Použité zdroje  
11.04.2022]. Uzavretá databáza dostupná po prihlásení.  
3. Zákon č. 239/2000 Sb. o o integrovaném záchranném systému a o změně některých  
zákonů. Dostupné na internete (v češtine): https://www.epi.sk/zzcr/2000-239 [cit.  
11.04.2022].  
rod.psml&max=true [cit. 11.04.2022].  
5. Dohoda medzi senátnym ministerstvom vnútra a športu a pracovnou skupinou pre  
vodnú záchrannú službu Berlín o organizácii a vykonávaní vodnej záchrannej služby  
v súlade s § 6 ods. 1 zákona o záchranných službách z 8. júla 1993 (GVBI. S. 313) v  
barung_wasserrettung.pdf [cit. 11.04.2022].  
im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p3489 [cit. 11.04.2022].  
7. Vyhláška regulačného orgánu o bezpečnostných opatreniach v kúpacích zariadeniach  
8. Štátne nariadenie o kvalite a manažmente vôd určených na kúpanie (Vyhláška o vode  
shoprod.psml&max=true&aiz=true [cit. 11.04.2022].  
10. Vyhláška o skúške pre kvalifikáciu certifikovaného“ Meister für Bäderbetriebe“.  
internet.de/b_dermeistprv/ [cit. 11.04.2022].  
11. Vyhláška regulačného orgánu o bezpečnostných opatreniach na kúpaliskách v štáte  
Durínsko. Dostupné na internete (v nemčine): https://beck-  
26  
 
Porovnávacia analýza: Vodná záchranná služba  
12. 767.1 - Gesetz über die Schifffahrt und die Besteuerung der Schiffe  
(Schifffahrtsgesetz)  
11.04.2022].  
13. 767.32 - Seerettungsdienstverordnung (SRDV) vom 01.07.2020 (Stand 01.01.2021).  
11.04.2022].  
14. 766.10. - Loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation  
15. SLRG Sektion Mittelrheintal im St. Galler Rheintal. Dostupné na internete (v  
11.04.2022].  
16. Alpine Rettung Schweiz. Dostupné na internete (v nemčine):  
https://www.alpinerettung.ch/ [cit. 11.04.2022].  
11.04.2022].  
27