Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
10/2022  
Etické kódexy národných  
parlamentov a parlamentných  
orgánov medzinárodných  
organizácií  
Anotácia:  
Predložený materiál  
poskytuje prehľad etických  
kódexov alebo kódexov  
správania sa národných  
parlamentov vybraných  
európskych štátov  
a parlamentných orgánov  
medzinárodných  
organizácií. Stručne  
popisuje základné  
Vypracoval: Mgr. Martin Mališka, Odbor Parlamentný inštitút  
Schválila: Mgr. Natália Švecová, riaditeľka Odboru  
Parlamentný inštitút  
charakteristiky uvedených  
dokumentov.  
Bratislava  
11. apríla 2022  
Kľúčové slová:  
etický kódex, kódex  
správania sa  
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR  
SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  
Slovenskej republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní  
informačné, vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace  
s činnosťou NR SR a jej poslancov. Súčasťou odboru je aj  
Oddelenie Parlamentná knižnica a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje  
úvodné inštruktážne semináre najmä pre novozvolených  
poslancov, účasť Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej  
spolupráci určenej pre zahraničné parlamenty, stážový program  
pre študentov vysokých škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu,  
prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky a  
zamestnancov Kancelárie NR SR  
a
nemôže v plnej miere nahrádzať právne  
alebo iné odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje, použité v materiáli, sú  
aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so  
súhlasom Odboru Parlamentný inštitút a  
autorov.  
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
3
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
1 Úvod  
Predkladaný materiál sa venuje rozboru základných charakteristík etických kódexov  
(code of ethics) alebo kódexov správania sa (code of conduct). Na tomto mieste je vhodné  
pristaviť sa pri názvosloví. Etický kódex a kódex správania sa nebývajú obsahovo totožné  
a nepovažujú sa totožné ani z hľadiska štruktúry a charakteristiky. Napríklad Organizácia  
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len ako „OECD“) ich považuje z pojmového  
hľadiska za odlišné. Kódex správania sa je v porovnaní s etickým kódexom konkrétnejší.  
Preto kódex správania sa upravuje (podľa možností) konkrétne a jednoznačné postupy, ako  
sa treba zachovať v predpokladanej situácii. Odchýlenie od stanoveného správania sa  
monitoruje a je trestané. Na druhej strane etický kódex obsahuje skôr všeobecné hodnoty  
a necháva na adresátovi, aby ich aplikoval vo svojom živote. Vzhľadom na mieru  
1
všeobecnosti je etický kódex dopĺňaný aj poradenstvom.  
Predmetom porovnávacej analýzy bolo všetkých dvadsaťsedem členských štátov  
Európskej únie spoločne so Spojeným kráľovstvom. Ide o Belgicko, Bulharsko, Česko,  
Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko,  
Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Maltu, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,  
Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Z uvedených  
2
krajín nie je etický kódex prijatý v Česku , Dánsku (na začiatku volebného obdobia dostanú  
3
poslanci list, ktorý sa venuje aj etike), Chorvátsku (ale je v štádiu prípravy) a Maďarsku.  
Tieto krajiny nie sú zahrnuté v nasledujúcej časti tejto analýzy. Etický kódex bol prijatý  
4
v roku 2021 na Cypre , ale z dôvodu nedostupnosti prekladu sa tiež v nasledujúcej časti  
nenachádza.  
Pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky dosiaľ nebol prijatý etický kódex,  
hoci jeho prijatie § 9a zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predpokladá.  
1 In: Demmke, Christoph & Autioniemi, Jari & Lenner, Florian & Paulini, Maros. (2020). The Effectiveness of  
Conflict of Interest Policies of Ministers and Top Officials in the EU- Member States - Study Requested by the  
30.03.2022].  
2 Tlač 7067. Dostupné na: https://www.seniorparlament.cz/uploads/files/eNdBAssadX.pdf. [cit. 30.03.2022].  
3 ECPRD: Request 4905 Urgent Request Bodies in charge of Parliamentary Ethics, Standards, Conduct, etc  
4
 
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
2 Prehľad etických kódexov  
2.1 Belgické kráľovstvo  
SNEMOVŇA REPREZENTANTOV  
5
Právna forma: príloha k rokovaciemu poriadku Snemovne reprezentantov , prijatý na  
základe pravidla 163bis rokovacieho poriadku.  
Dátum prijatia: 19. decembra 2013, vstup do platnosti 26. mája 2014.  
Prepojenie na iné právne normy: ústava, rokovací poriadok parlamentu, zákon z  
roku 2014 ustanovujúci federálnu komisiu pre etiku (deontológiu), zákon z roku 1931  
upravujúci inkompatibilitu a obmedzenia týkajúce sa ministrov, bývalých ministrov a  
štátnych tajomníkov, ako aj poslancov a bývalých poslancov parlamentu.  
Formálna štruktúra dokumentu: Dokument pozostáva zo šiestich kapitol. Celková  
dĺžka dokumentu je 5 strán. Kódex má 20 článkov.  
Materiálna štruktúra dokumentu: Pravidlá správania sa poslancov upravujú  
rôzne oblasti v závislosti od ich zaradenia do kapitol. Kým prvá kapitola upravuje rozsah  
pôsobnosti pravidiel správania sa, tak druhá kapitola sa zameriava na všeobecné zásady  
(napríklad bezúhonnosť, transparentnosť, čestnosť, dôstojnosť, zákaz diskriminácie atď.).  
Osobitná pozornosť sa venuje zásadám pri výkone funkcie predsedu parlamentu. Pozornosť  
sa venuje aj nezneužívaniu verejnej funkcie na súkromné účely, prednosti verejného  
záujmu, definícii konfliktu záujmov a jeho nahlasovaniu. Poslanci nemôžu prijímať iné  
príspevky a dary než tie symbolickej hodnoty. Tretia kapitola sa venuje získavaniu a  
nakladaniu s informáciami získanými počas výkonu funkcie. Štvrtá kapitola sa zameriava na  
intervencie poslancov v prospech občana alebo skupiny občanov. Piata kapitola sa venuje  
publicite služby a posledná kapitola obsahuje záverečné ustanovenia.  
Špecifiká dokumentu: názov dokumentu je deontologický kódex (pozn. aut. –  
deontológia je časť etiky skúmajúca povinnosti).  
Cieľové skupiny, na ktoré sa vzťahuje dokument: poslanci Snemovne  
reprezentantov  
a
zamestnanci Kancelárie Snemovne reprezentantov, zamestnanci  
poslaneckých klubov a tretie osoby konajúce v mene poslancov a ich poslaneckých klubov.  
5
 
 
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
Subjekt, zodpovedný za kontrolu dodržiavania dokumentu: politické skupiny  
a federálna etická komisia. Keďže v kódexe nie sú uvedené žiadne sankcie za jeho  
porušovanie, nie je určený ani špecifický orgán na kontrolu jeho dodržiavania. Ustanovenia  
kódexu, ktoré sú zároveň uvedené aj v rokovacom poriadku, sú kontrolované predsedom  
Snemovne reprezentantov.  
Formy sankcií: sankcie môžu byť udelené len za porušenie ustanovení rokovacieho  
poriadku (nie deontologického kódexu) – napr. porušenie zasadacieho poriadku, násilie,  
nerešpektovanie povinnosti zachovania tajomstva, apod.  
SENÁT  
6
Právna forma: príloha k rokovaciemu poriadku Senátu , prijatý na základe článku 74  
7
rokovacieho poriadku.  
Dátum prijatia: 2013.  
Prepojenie na iné právne normy: ústava, rokovací poriadok parlamentu, zákon z  
roku 2014 ustanovujúci federálnu komisiu pre etiku (deontológiu), zákon z roku 1931  
upravujúci inkompatibilitu a obmedzenia týkajúce sa ministrov, bývalých ministrov a  
štátnych tajomníkov, ako aj poslancov a bývalých poslancov parlamentu.  
Formálna štruktúra dokumentu: Dokument pozostáva zo šiestich kapitol. Celková  
dĺžka dokumentu je 6 strán. Kódex má 19 článkov.  
Materiálna štruktúra dokumentu: Pravidlá správania sa senátorov upravujú  
rôzne oblasti v závislosti od ich zaradenia do kapitol. Kým prvá kapitola upravuje rozsah  
pôsobnosti pravidiel správania sa, tak druhá kapitola sa zameriava na všeobecné zásady  
(napríklad bezúhonnosť, transparentnosť, pracovitosť, čestnosť, dôstojnosť atď.). Pozornosť  
sa venuje aj nezneužívaniu verejnej funkcie na súkromné účely a účely, ktoré nesúvisia  
s výkonom funkcie. Ďalej sa stanovuje prednosť verejného záujmu, upravuje sa konflikt  
záujmov a jeho oznamovanie, zákaz prijímať iné dary alebo výhody než tie symbolickej  
hodnoty a zákaz diskriminácie. Tretia kapitola sa venuje získavaniu a nakladaniu  
s informáciami získanými počas výkonu funkcie. Štvrtá kapitola sa zameriava na intervencie  
poslancov v prospech občana alebo skupiny občanov v určitých oblastiach (napr. pri  
pohovoroch a výberových konaniach). Piata kapitola sa venuje publicite služby a posledná  
kapitola obsahuje záverečné ustanovenia.  
6
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
Špecifiká dokumentu: názov dokumentu je deontologický kódex (pozn. aut. –  
deontológia je časť etiky skúmajúca povinnosti).  
Cieľové skupiny, na ktoré sa vzťahuje dokument: senátori, zamestnanci klubov a  
tretie osoby konajúce v mene senátorov a ich klubov.  
Subjekt, zodpovedný za kontrolu dodržiavania dokumentu: politické skupiny  
a federálna etická komisia. Keďže v kódexe nie sú uvedené žiadne sankcie za jeho  
porušovanie, nie je určený ani špecifický orgán na kontrolu jeho dodržiavania. Ustanovenia  
kódexu, ktoré sú zároveň uvedené aj v rokovacom poriadku, sú kontrolované predsedom  
Senátu.  
Formy sankcií: sankcie môžu byť udelené len za porušenie ustanovení rokovacieho  
poriadku (nie deontologického kódexu).  
2.2 Bulharská republika  
NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE  
8
Právna forma: súčasť rokovacieho poriadku.  
Dátum prijatia: rokovací poriadok je účinný od 2017.  
Prepojenie na iné právne normy: zákon o boji proti korupcii a konfiškácii nezákonne  
nadobudnutého majetku.  
Formálna štruktúra dokumentu: Rokovací poriadok obsahuje dvanástu hlavu  
nazvanú „Poslanci“. Najmä druhý (Etické normy správania sa) a tretí oddiel (Správanie sa v  
parlamente) sa venujú etike poslancov. Jazyk je normatívny, nakoľko ide o súčasť zákona.  
Materiálna  
štruktúra  
dokumentu: V druhom oddiele dvanástej hlavy sú  
obsiahnuté etické zásady, ktorými sa musia poslanci riadiť (čl. 142 - rešpektovanie vlády  
práva, ochrana verejného záujmu, otvorenosť a transparentnosť, čl. 143 - rešpekt voči  
občanom, čl. 144 - osobný výkon mandátu, zákaz využitia funkcie na reklamu, čl. 145 -  
nezávislosť pri rozhodovaní, nezneužívanie funkcie na vlastné obohatenie sa, zachovávanie  
deľby moci a iné). Voči poslancovi, ktorý sa dopustí porušenia, možno vyvodiť  
zodpovednosť. Návrh na konanie môže podať poslanec a fyzická alebo právnická osoba.  
7
 
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
Tretí oddiel stanovuje, že správanie poslanca je založené na rešpekte voči autorite  
parlamentu, jeho poslancom a tretím osobám. Svojím konaním nesmie spôsobovať problémy  
pri činnosti parlamentu. Poslanec nesmie prerušovať hovoriaceho, podnikať osobné útoky,  
používať urážlivé slová, gestá a hrozby, zverejňovať osobné dáta alebo poškodzovať dobré  
meno občanov, správať sa nedôstojne a konať spôsobom, ktorý narušuje priebeh schôdze.  
Špecifiká dokumentu: súčasť rokovacieho poriadku.  
Cieľové skupiny, na ktoré sa vzťahuje dokument: poslanci.  
Subjekt, zodpovedný za kontrolu dodržiavania dokumentu: výbor v prípade  
druhého oddielu a predseda alebo predsedajúci v prípade tretieho oddielu.  
Formy sankcií: porušenie druhého oddielu (upozornenie, pokarhanie, vylúčenie  
z jedného až troch zasadnutí spojené aj so stratou platu počas vylúčenia), porušenie tretieho  
oddielu (napomenutie, upozornenie, pokarhanie, odobratie slova, vykázanie zo schôdze  
a zákaz zúčastniť sa až troch schôdzí).  
2.3 Estónska republika  
RIIGIKOGU  
Právna forma: odporúčanie parlamentnej rady starších tvorenej funkcionármi  
9
parlamentu a predstaviteľmi frakcií (súčasť Príručky prácou poslanca).  
Dátum prijatia: 17. decembra 2014, novelizácia – január 2015.  
Prepojenie na iné právne normy: ústava, protikorupčný zákon.  
Formálna štruktúra dokumentu: Dokument pozostáva z 2 častí – pravidlá správania  
sa poslancov a prípadové príklady. Celková dĺžka dokumentu je 7 strán. Pravidlá správania  
sa nemajú špeciálne členenú štruktúru. Prípadové príklady sú graficky spracované  
v tabuľke. Dokument nebol prijatý vo forme, ktorá by bola záväzná pre jej adresáta. Má len  
odporúčací charakter.  
Materiálna  
štruktúra  
dokumentu:  
Pravidlá  
správania  
sa  
poslancov  
pozostávajú z taxatívneho vymedzenia 17 všeobecných pravidiel. Prípadové príklady  
predpokladajú 12 možných situácií, na ktoré zároveň navrhujú (odporúčajú) procesný  
postup poslancom tak, aby svojím konaním dodržiavali etické princípy zakotvené  
8
 
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
v pravidlách správania sa poslancov. Všetky prípadové príklady vychádzajú zo základného  
vymedzenia 5 vybraných všeobecných pravidiel správania sa poslancov, ako aj z ustanovení  
protikorupčného zákona.  
Špecifiká dokumentu: Dokument obsahuje praktickú časť vo forme prípadových  
príkladov, ktoré navrhujú a odporúčajú procesný postup a správanie sa poslancov za  
určitých predpokladaných okolností. Ide najmä o prípady, kedy môže dochádzať ku  
konfliktu záujmov pri výkone verejnej funkcie. Vzhľadom na vyššie uvedené obsahuje  
graficky znázornená tabuľka:  
a)  
b)  
rozhodujúcu skutočnosť  
odporúčané relevantné správanie sa poslanca vzhľadom na uvedenú  
skutočnosť  
c)  
odôvodnenie.  
Cieľové skupiny, na ktoré sa vzťahuje dokument: poslanci.  
Subjekt, zodpovedný za kontrolu dodržiavania dokumentu: dokument neobsahuje  
sankcie za porušenie pravidiel v ňom obsiahnutých.  
2.4 Fínska republika  
EDUSKUNTA  
Právna forma: nekomplexná právna úprava.  
Dátum prijatia: ústava, zákon o rokovacom poriadku č. 17/1999.  
Prepojenie na iné právne normy: ústava, rokovací poriadok, podzákonné právne  
normy.  
Formálna štruktúra dokumentu: absencia jednotnej právnej úpravy princípov  
správania sa poslancov zákonodarného zboru. Princípy možno nájsť v:  
10  
-
-
Ústave (články 29 – 32) – právne záväzné  
11  
rokovacom poriadku (§ 76a, § 76b) – právne záväzné  
#L3P29. [cit. 01.04.2022].  
9
 
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
-
smerniciach Rady predsedov o oznámení súkromných záujmov zo strany  
členov parlamentu a ďalších zodpovedajúcich postupoch týkajúcich sa funkcie  
12  
poslancov.  
Použitý jazyk je právny, nakoľko ide o normatívne texty.  
Materiálna štruktúra dokumentu:  
-
-
-
ústavné normy pojednávajúce o nezávislosti zástupcov, parlamentnej imunite,  
slobode prejavu, správania sa poslancov, konflikte záujmov  
ustanovenie rokovacieho poriadku pojednávajúce o osobných záujmoch  
poslancov  
13  
smernice Rady predsedov upravujúc okrem iného podávanie majetkových  
priznaní (aktíva, pasíva), priznaní o príjme, prijímanie darov a cestovanie.  
V priznaní o súkromných záujmoch sa uvádzajú tie, ktoré môžu byť relevantné pre  
posúdenie konania poslancov (napr. povinnosti a úlohy, ktoré nesúvisia s poslaneckými  
14  
povinnosťami a príjem z nich prevyšuje 5 000 EUR v daný kalendárny rok , podnikateľské  
15  
aktivity, ak príjem z nich prevyšuje 5 000 EUR v daný kalendárny rok, značné holdingy  
16  
alebo značné vlastnícke podiely získané za účelom podnikania alebo ako investičné  
17  
18  
aktivity, značné dlhy alebo záruky z podnikateľských a investičných dôvodov).  
Dary, ktoré dostane poslanec ako reprezentant parlamentu a ich hodnota prevyšuje  
400 EUR, sú majetkom parlamentu. Takéto dary musia byť registrované v registri  
spravovanom ústrednou kanceláriou (tá rozhoduje aj o tom, či si poslanec smie nejaký dar  
nechať, ak má oň záujem). Ak si poslanec nie je istý jeho hodnotou, tak ho môže nechať  
12 Smernice Rady predsedov o oznámení súkromných záujmov zo strany členov parlamentu a ďalších  
01.04.2022].  
14  
Povinnosti a úlohy v predmetnom význame zahŕňajú verejné miesta v štátnej alebo miestnej správe alebo  
v iných verejných subjektoch, platené miesta alebo administratívne povinnosti a „miesta založené na dôvere“  
(osoba je ustanovená voľbou alebo podobným výberom) v súkromných alebo verejných spoločnostiach.  
15 Trhová hodnota prevyšuje 50 000 EUR.  
16 Podiel hlasov prevyšuje 20 %.  
17 Pre dlhy je stanovený limit 100 000 EUR a pre záruky 200 000 EUR.  
18 Strana 2 smernice Rady predsedov o oznámení súkromných záujmov zo strany členov parlamentu a ďalších  
01.04.2022].  
10  
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
ohodnotiť ústrednou kanceláriou, ktorá za týmto účelom zriadi komisiu. Dary a vstupenky  
na kultúrne, športové alebo iné podobné podujatie prijaté poslancom, ak nevystupuje ako  
zástupca parlamentu, je potrebné registrovať iba v prípade, ak ich hodnota presahuje 400  
EUR (aj súhrnne od tej istej osoby). Na vstupenky sa táto úprava vzťahuje iba v prípade, že  
sú pre poslanca určené osobne. Predmetná úprava sa nevzťahuje na predsedu  
a podpredsedov. Nie je potrebné registrovať dary, ktoré nesúvisia s poslancovou funkciou  
(dary od rodiny). Rovnako nie je potrebné registrovať dary, ktoré sa tradične odovzdávajú  
pri výročiach. Hodnota takého daru však musí byť v rozumných medziach. Poslanci musia  
do registra nahlásiť svoju účasť na cestách do zahraničia alebo vo Fínsku (cestovné  
a ubytovanie), ktoré sú financované treťou stranou a nesúvisia s prácou poslanca, ak tretia  
19  
strana hradí sumu prevyšujúcu 400 EUR.  
Cieľové skupiny, na ktoré sa vzťahuje dokument: poslanci parlamentu.  
Subjekt, zodpovedný za kontrolu dodržiavania dokumentu: predseda parlamentu,  
funkcionári parlamentu, výbor.  
Subjekt, oprávnený vyvodiť sankcie za porušovanie dokumentu: predseda  
parlamentu, parlament na schôdzi.  
Formy sankcií: varovanie, dočasné vylúčenie, odobratie imunity, odobratie mandátu,  
celkové alebo čiastočné odňatie platu v prípade nesplnenia povinností týkajúcich sa  
podávania majetkových priznaní a priznaní o príjme.  
2.5 Francúzska republika  
NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE  
Právna forma: rozhodnutie predsedníctva Národného zhromaždenia (pozn. aut. –  
predsedníctvo t. j. Bureau Národného zhromaždenia sa skladá z predsedu Národného  
zhromaždenia, 6 podpredsedov Národného zhromaždenia, 3 kvestorov a 12 tajomníkov;  
pričom všetci títo funkcionári sú volení spomedzi poslancov na začiatku každého volebného  
obdobia).  
20  
Dátum prijatia: 9. apríla 2011 (najnovšie znenie je z 21. februára 2022).  
19 Strany 7 až 10 smernice Rady predsedov o oznámení súkromných záujmov zo strany členov parlamentu a  
01.04.2022].  
11  
 
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
Prepojenie na iné právne normy: ústava, rokovací poriadok, viaceré právne  
predpisy upravujúce boj proti korupcii a otázky transparentnosti.  
Formálna štruktúra dokumentu: Etický kódex má 2 strany a obsahuje 8 článkov  
(pravidiel), ktoré majú svoje osobitné nadpisy. Jazyk dokumentu je ceremoniálny a  
všeobecný, avšak obsahuje aj normatívne prvky.  
Materiálna štruktúra dokumentu: Etický kódex začína preambulou odvolávajúc sa  
na princípy Deklarácie práv človeka a občana z roku 1789 a ústavné zásady ako suverenita  
ľudu, zákaz imperatívneho mandátu, materiálna imunita poslancov (indemnita) a  
prednosť verejného záujmu pred záujmom osobným. Po preambule nasleduje 8 článkov.  
Prvý článok zakotvuje povinnosť poslancov konať iba v záujme štátu a občanov a  
povinnosť vylúčiť pri výkone mandátu svoj osobný záujem alebo dosiahnutie finančného  
alebo materiálneho zisku pre seba alebo pre svojich blízkych. Druhý článok upravuje  
podmienku nezávislosti poslancov. Tretí článok reguluje princíp nestrannosti. Štvrtý článok  
špecifikuje zásadu zodpovednosti poslancov spôsobom, že výslovne stanovuje, že poslanci  
musia byť zodpovední za svoje rozhodnutia a činy občanom, ktorých reprezentujú. V piatom  
článku je upravený princíp čestnosti. Poslanci majú používať prostriedky a príspevky na  
účel, na ktorý boli určené. Poslanci taktiež nemôžu využívať prostriedky a priestor  
Národného zhromaždenia na podporu súkromných záujmov. Šiesty článok uvádza, že  
poslanec musí pri výkone svojho mandátu zachovávať princípy etického kódexu. Siedmy  
článok upravuje ohlasovaciu povinnosť poslancov vo vzťahu k zverejneniu darov, výhod a  
cestovateľských pozvánok s hodnotou presahujúcou 150 EUR. Posledný článok upravuje  
pôsobnosť etického komisára.  
Cieľové skupiny, na ktoré sa vzťahuje dokument: poslanci Národného  
zhromaždenia.  
Subjekt zodpovedný za kontrolu dodržiavania dokumentu: predsedníctvo  
Národného zhromaždenia a tzv. komisár pre etiku, ktorý je menovaný na základe návrhu  
predsedu Národného zhromaždenia so súhlasom minimálne 3/5 väčšiny členov  
21  
predsedníctva so súhlasom aspoň jedného predsedu opozičného poslaneckého klubu.  
01.04.2022].  
12  
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
Subjekt oprávnený vyvodiť sankcie za porušovanie dokumentu: predsedníctvo  
22  
Národného zhromaždenia.  
Formy sankcií: zverejnenie informácie o porušení etického kódexu a uloženie  
disciplinárnych sankcií (napomenutie, napomenutie so zápisom do zápisnice, odsúdenie  
konania a zrážka zo mzdy, odsúdenie konania a zrážka zo mzdy s dočasným vylúčením zo  
23  
zasadnutia parlamentu).  
Prípady uplatnenia sankcií: v XV. legislatívnom období (jún 2017 až júna 2022) bolo  
24  
zatiaľ udelených 7 sankcií (napomenutie so zápisom do zápisnice).  
2.6 Helénska republika  
VOULI TON ELLINON  
25  
Právna forma: rozhodnutie parlamentu (príloha rokovacieho poriadku).  
26  
Dátum prijatia: 12. apríl 2016.  
Prepojenie na iné právne normy: ústava, rokovací poriadok, zákon o priznaní a  
kontrole majetku poslancov, verejných činiteľov a zamestnancov, vlastníkov hromadných  
informačných prostriedkov a iných kategórií osôb.  
Formálna štruktúra dokumentu: Etický kódex má 4 strany. Obsahuje 11 článkov  
a v úvode je preambula. Jazyk kódexu je normatívny.  
Materiálna štruktúra dokumentu: Etický kódex v úvode obsahuje preambulu, ktorá  
opisuje dôvod prijatia kódexu. Nasleduje vymedzenie účelu. Článok 2 obsahuje všeobecné  
zásady (dodržiavanie rokovacieho poriadku, nestrannosť, objektivita, pracovitosť, ochrana  
dobrého mena parlamentu, prednosť verejného záujmu, zákaz diskriminácie a iné).  
01.04.2022].  
details/551347. [cit. 01.04.2022].  
04.04.2022].  
26 ECPRD: Request 4905 Urgent Request Bodies in charge of Parliamentary Ethics, Standards, Conduct, etc  
13  
 
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
Nasledujúci článok vymedzuje konflikt záujmov. Štvrtý článok upravuje prijímanie darov  
a iných výhod. Rozlišovacou sumou je 200 EUR. Poslanci nesmú prijímať dary s vyššou  
hodnotu v súvislosti s výkonom povinností. Dary s nižšou hodnotou, ktoré sú prejavom  
pohostinnosti alebo pozornosti prejavenej v súvislosti s funkciou, sú evidované poslaneckým  
klubom, ktorého je poslanec členom. Článok 5 zakazuje využívanie informácií získaných pri  
výkone funkcie na osobný prospech. V článku 6 je upravený postup preskúmavania  
porušenia ustanovení etického kódexu. Osobitný stály výbor pre parlamentnú etiku koná na  
návrh alebo z vlastnej iniciatívy. Poslanci (ale aj iné orgány) sú v zmysle článku 7 povinní  
poskytnúť výboru súčinnosť. Nasledujúci článok upravuje disciplinárne sankcie za porušenie  
ustanovení kódexu. Článok 10 upravuje zasadania výboru.  
Cieľové skupiny, na ktoré sa vzťahuje dokument: poslanci parlamentu.  
Subjekt zodpovedný za kontrolu dodržiavania dokumentu: osobitný stály výbor  
pre parlamentnú etiku.  
Subjekt oprávnený vyvodiť sankcie za porušovanie dokumentu: predseda  
parlamentu a parlament.  
Formy sankcií: napomenutie (článok 78 rokovacieho poriadku), pokarhanie (článok  
80 rokovacieho poriadku, znamená stratu ¼ mesačného platu), dočasné vylúčenie zo  
zasadnutia na maximálne 15 dní (článok 81 rokovacieho poriadku, znamená aj stratu  
27  
polovice platu), zrážka z platu (maximálne ½) a odovzdanie daru/výhody.  
Špecifiká dokumentu: osobitný stály výbor pre parlamentnú etiku.  
2.7 Holandské kráľovstvo  
DRUHÁ KOMORA (POSLANECKÁ SNEMOVŇA)  
28  
Právna forma: rozhodnutie komory.  
29  
Dátum prijatia: 29. septembra 2020.  
Prepojenie na iné právne normy: ústava, rokovací poriadok.  
[cit. 01.04.2022].  
14  
 
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
Formálna štruktúra dokumentu: Kódex správania sa má 5 stn. Znenie kódexu je  
obsiahnuté v 5 článkoch na jednej strane. Ďalšie 4 strany tvoria vysvetlivky k ustanoveniam.  
Jazyk kódexu je normatívny, avšak pomerne stručný.  
Materiálna štruktúra dokumentu: Kódex sa začína stanovením účelu, ktorým je  
zvýšenie dostupnosti pravidiel a oboznámenia sa s nimi. Nasleduje vymedzenie pôsobnosti.  
Po pôsobnosti nasledujú pravidlá správania sa. Ide o 5 bodov. Prvý bod stanovuje, že  
poslanec vykonáva mandát nezávisle a vo verejnom záujme. Druhým bodom sa zakazuje  
prijatie daru, ktorého účelom je ovplyvňovanie konania poslanca. Tretí bod stanovuje, že  
poslanec splní registračné povinnosti vyplývajúce z funkcie. Štvrtý článok zakazuje  
zneužívanie informácií získaných počas funkcie na osobný prospech. Posledný bod  
stanovuje, že poslanec sa má správať podľa kódexu.  
Cieľové skupiny, na ktoré sa vzťahuje dokument: poslanci druhej komory  
parlamentu.  
Subjekt zodpovedný za kontrolu dodržiavania dokumentu: Vyšetrovacia komisia  
pre bezúhonnosť - nezávislý orgán zriadený za predmetným účelom, pozostáva z troch  
30  
členov navrhovaných predsedníctvom a volených parlamentom.  
Subjekt oprávnený vyvodiť sankcie za porušovanie dokumentu: druhá komora  
31  
parlamentu.  
Formy sankcií: pokyn poslancovi, ktorý smeruje k náprave porušenia kódexu,  
napomenutie (list predsedníctva poslancovi, v ktorom sa odsudzuje porušenie) a vylúčenie  
z rokovania (maximálne na jeden mesiac z činnosti parlamentu, nevzťahuje sa to na  
32  
hlasovanie).  
Špecifiká dokumentu: Kódex správania sa je pomerne stručný, obsahuje iba 5  
stručných bodov. Podstatne rozsiahlejšie sú preto vysvetlivky k jednotlivým bodov, ktoré ich  
značne rozvíjajú. Zaujímavosťou je, že povinnosť uvádzať vedľajšie činnosti a príjmy alebo  
30 Paragraf 3 rozhodnutia o monitorovaní a presadzovaní Kódexu správania sa pre členov Druhej komory  
_engels_mei_2021_2.pdf [cit. 01.04.2022].  
31 Paragraf 12 a nasledujúce rozhodnutia o monitorovaní a presadzovaní Kódexu správania sa pre členov Druhej  
_engels_mei_2021_2.pdf [cit. 01.04.2022].  
32 Paragraf 11 rozhodnutia o monitorovaní a presadzovaní Kódexu správania sa pre členov Druhej komory  
_engels_mei_2021_2.pdf [cit. 01.04.2022].  
15  
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
záujmy nie je úplne presne vymedzená. Poslanec je povinný uviesť všetko, čo by sa dôvodne  
mohlo považovať za relevantné. Zodpovednosť je tak presunutá na poslanca, ktorý musí  
zvážiť, ktoré konkrétne okolnosti možno odôvodnene považovať za relevantné pre výkon  
poslaneckých povinností. Odporúča sa uviesť všetky skutočnosti, pri ktorých by si bežný  
pozorovateľ mohol dôvodne myslieť, že môžu mať vplyv na výkon poslaneckých povinností.  
Dary a výhody (napríklad aj zahraničné zájazdy) sa priznávajú od hodnoty 50 EUR.  
PRVÁ KOMORA (SENÁT)  
33  
Právna forma: rozhodnutie komory.  
Dátum prijatia: 11. júna 2019.  
Prepojenie na iné právne normy: ústava, rokovací poriadok.  
Formálna štruktúra dokumentu: Kódex správania sa má 8 stn. Znenie kódexu je  
obsiahnuté v 12 článkoch. Ku každému článku je pripojené vysvetlenie. Jazyk kódexu je  
normatívny.  
Materiálna štruktúra dokumentu: Kódex začína článkom 1, ktorý je pomenovaný  
„všeobecné ustanovenia“. Stanovuje, že poslanec musí konať v súlade so zásadami  
bezúhonnosti, spoľahlivosti a ním zloženou prísahou. Druhý článok upravuje konflikt  
záujmov. V treťom sa upravuje styk s tretími stranami (aj lobistami). Štvrtý článok upravuje  
oblasť prijímania, nakladania a registrácie darov. Článok 5 upravuje zahraničné cesty platené  
tretími stranami. V šiestom článku sa stanovuje povinnosť uvádzať mimoparlamentné  
funkcie. Ďalšie články sa zaoberajú dôvernosťou rokovaní výborov alebo komory, ak sú  
neverejné. Desiaty upravuje dohľad nad dodržiavaním kódexu. Článok 11 stanovuje postup  
v prípade porušenia kódexu. Posledný článok ustanovuje dôverného poradcu, ktorý  
poskytuje poradenstvo v súvislosti s výkladom kódexu.  
Cieľové skupiny, na ktoré sa vzťahuje dokument: poslanci prvej komory  
parlamentu, t. j. senátori.  
Subjekt zodpovedný za kontrolu dodržiavania dokumentu: vnútorný výbor  
(predseda a dvaja podpredsedovia komory).  
Subjekt oprávnený vyvodiť sankcie za porušovanie dokumentu: vnútorný výbor  
a komora.  
omhe.pdf. [cit. 04.04.2022].  
16  
Porovnávacia analýza: Etické kódexy národných parlamentov a parlamentných orgánov  
medzinárodných organizácií  
Formy sankcií: pokyn senátorovi, ktorý smeruje k náprave porušenia kódexu,  
napomenutie (list predsedníctva senátorovi, v ktorom sa odsudzuje porušenie) a vylúčenie  
34  
z rokovania (maximálne na jeden mesiac, nevzťahuje sa to na hlasovanie).  
Špecifiká dokumentu: Kódex správania sa je relatívne stručný. Jednotlivé  
ustanovenia sú však rozvinuté rozsiahlejšími vysvetlivkami, ktoré nasledujú za každým  
článkom. Dary a výhody sa priznávajú od hodnoty 50 EUR.  
2.8 Írska republika  
POSLANECKÁ SNEMOVŇA  
Právna forma: súčasť pravidiel prijatých k zákonu o etike vo verejných funkciách  
z roku 1995 a 2001 (príloha č. 2 k pravidlám pre poslancov Poslaneckej snemovne, ktorí  
nevykonávajú ďalšie verejné funkcie, stanovujúce kroky, ktoré musia uskutočniť na  
zabezpečenie súladu so zákonom o etike vo verejných funkciách z roku 1995 a 2001).  
Dátum prijatia: 28. február 2002.  
Prepojenie na iné právne normy: ústava (čl. 15 ods. 10); zákon o etike vo verejných  
35  
36  
funkciách z roku 1995 a zákon o štandardoch vo verejných funkciách z roku 2001.  
Formálna štruktúra parlamentu: Etický kódex sa skladá z dvoch častí – preambuly a  
37  
11 samotných článkov, ktoré nemajú osobitné nadpisy. Dokument má 2 strany. Jazyk  
dokumentu je ceremoniálny a všeobecný, avšak obsahuje aj normatívne prvky.  
Materiálna štruktúra dokumentu: Preambula stanovuje základné pravidlá a ciele  
etického kódexu (napr. potreba pestovania dôvery verejnosti v integritu poslancov a  
Poslaneckej snemovne, ochrana spoločenského dobra, zodpovednosť poslancov voličstvu  
atď.). Cieľom etického kódexu je napomôcť poslancom pri napĺňaní ich povinností voči  
parlamentu a verejnosti. Samotný kódex pozostáva z 11 článkov, ktoré do značnej miery  
všeobecne, ceremoniálne a vágne stanovujú pravidlá správania sa poslancov Poslaneckej  
snemovne. Napr. „Poslanci sa musia, v dobrej viere, usilovať o udržanie verejnej dôvery do  
_engels_mei_2021_2.pdf [cit. 04.04.2022].  
17