ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
119. schôdza
Číslo: CRD-514/2022
500
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 21. apríla 2022
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 933)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 933);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 933) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 500
z 21. apríla 2022
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 933)
______________________________________________________________________
1.V čl. I, 14. bode, § 6 ods. 5 sa vypúšťa slovo „do“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
2.V čl. I, 4. bode, § 3 ods. 12, prvá veta znie:
„Ak sa výkon funkcie člena rady fondu skončí, nového člena rady fondu vymenuje do 30 dní od skončenia výkonu funkcie člena rady fondu ten, kto vymenoval do funkcie člena rady fondu, ktorému výkon funkcie člena rady fondu skončil.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
3.V čl. I, 20. bode 7 ods. 7) sa na konci pripájajú tieto slová: „a slová „§ 3 ods. 10“ sa nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 11“.“.
Legislatívno-technická úprava; preznačenie odseku 10 na odsek 11 z dôvodu navrhovanej úpravy § 3 v čl. I, 4. bode návrhu zákona.
4.V čl. I, 21. bode, § 7 ods. 8, prvá veta znie:
„Ak sa výkon funkcie člena dozornej rady skončí, nového člena dozornej rady vymenuje do 30 dní od skončenia výkonu funkcie člena dozornej rady ten, kto vymenoval do funkcie člena dozornej rady, ktorému výkon funkcie člena dozornej rady skončil.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
5.V čl. I, 26. bode 8 ods. 4 písm. c) sa slovo „pôžičiek“ nahrádza slovami „pôžičiek pre nedostatkové regulované povolanie“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
6.V čl. I, 36. bode 13 ods. 6) sa slová „ktorý nie je dlžníkom fondu podľa § 10 ods. 5 písm. a)“ nahrádzajú slovami „ktorému sa neposkytla pôžička podľa § 10 ods. 5 písm. a)“.
Legislatívno-technická úprava; zjednotenie textu (napr. § 13 ods. 7).
7.V čl. I, 39. bode, § 13a ods. 4 sa slová „sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva školstva“ nahrádzajú slovami „zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.