ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
119. schôdza
Číslo: CRD-400/2022
490
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 21. apríla 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 881)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 881);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 881) schváliť s touto zmenou:
V čl. IV v 1. bode prvá veta znie:
„V § 72a ods. 1 sa slová výberu mýta41aa)“ nahrádzajú slovami výberu mýta,41aa) a slová „alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky
41ab)
sa nahrádzajú slovami „za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky
41ab)
alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy41aba)“.
Oprava dikcie ustanovenia, zohľadňujúca potrebu vloženia čiarky za slová „výberu mýta“.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok