Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
86. schôdza
286/2022
305
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 21. apríla 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 881) a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 881)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 881) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 305
86. schôdza
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 881)
V čl. IV v 1. bode prvá veta znie:
„V § 72a ods. 1 sa slová výberu mýta41aa)“ nahrádzajú slovami výberu mýta,41aa) a slová „alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky
41ab)
sa nahrádzajú slovami „za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky
41ab)
alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy41aba)“.
Oprava dikcie ustanovenia, zohľadňujúca potrebu vloženia čiarky za slová „výberu mýta“.