1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 29. mája 2014 pôvodne ustanovoval tri prekážky práva voliť. Okrem prekážky, ktorou je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, predstavovali prekážku práva voliť aj pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.
Posledné dve prekážky výkonu volebného práva boli na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade dotknutých ustanovení volebného zákona s Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými ustanoveniami medzinárodných zmlúv zrušené a vytvorila sa tak možnosť, aby sa volieb a hlasovania v referende mohol zúčastniť takmer každý a zvyšovala sa tak legitimita volených orgánov.
Prekážka, ktorou je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, bola zavedená do právneho systému hneď po politických a spoločenských zmenách v marci 1990 a pre voľby do orgánov samosprávy obcí zákonom Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. z 28. augusta 1990. Táto prekážka bola a je teda viac ako 30 rokov spoločnosťou akceptovaná z dôvodu, že spravidla sa uplatňovala pri doručovaní prenosnej volebnej schránky do nemocničných zariadení a obmedzenie sa vzťahovalo najmä na infekčné oddelenia nemocníc. Zákon, prirodzene, nepočítal s pandémiou a s takým rozsiahlym dopadom na uplatňovanie aktívneho volebného práva voličov.
Kým v minulosti sa obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia vzťahovalo možno na pár desiatok spravidla hospitalizovaných voličov, v súčasnosti môže byť obmedzené volebné právo aj tisícom voličov, podľa toho, ako sa pandemická situácia bude vyvíjať s blížiacim sa termínom volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávy krajov, ktoré sa majú v roku 2022 konať v rovnaký deň a v rovnakom čase (ďalej len „spojené voľby“).
Vzhľadom na to, že mimoriadne situácie si vyžadujú mimoriadne riešenia, navrhuje sa, aby bolo umožnené hlasovať v spojených voľbách aj voličom, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa, avšak špeciálnym spôsobom tak, aby bola zabezpečená ochrana verejného zdravia.
V súlade s vytvoreným právnym rámcom podľa § 4 volebného zákona sa ustanovuje pre prípad pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiacich karanténnych opatrení osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 alebo osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobami pozitívnymi na ochorenie COVID-19, právo týchto osôb uplatniť výkon svojho volebného práva prostredníctvom špeciálneho spôsobu hlasovania.
Predmetom úpravy návrhu zákona je komplexný proces špeciálneho spôsobu hlasovania vo všetkých jeho štádiách, najmä podmienok uplatnenia špeciálneho spôsobu hlasovania, kreovanie špeciálnych volebných komisií, vytváranie špeciálnych zoznamov oprávnených voličov na základe žiadosti, priebeh špeciálneho spôsobu hlasovania, ktoré budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie v mieste nahláseného pobytu oprávneného voliča, ako aj materiálne, personálne zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania a odmeňovanie osôb aktívne participujúcich na príprave a vykonaní tohto hlasovania.
2
Špeciálny spôsob hlasovania je určený výlučne pre osoby, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa z dôvodov ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, a to na základe ich žiadosti.
Vzhľadom na to, že vývoj epidemiologickej situácie a potrebu uplatnenia tejto špeciálnej právnej úpravy nemožno vopred predpokladať, zákon obsahuje ustanovenie, podľa ktorého sa postup podľa tohto zákona uplatní iba v prípade, ak k 30. septembru 2022 budú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) osoby pozitívne na ochorenie COVID-19 a osoby, ktoré s nimi prišli do úzkeho kontaktu, podliehať izolácii alebo karanténe.
Špeciálny spôsob hlasovania sa navrhuje realizovať hlasovaním do špeciálnej prenosnej volebnej schránky. Osobitosť spočíva v tom, že sa zriaďuje špeciálna volebná komisia s určeným sídlom v obci v rámci špeciálneho volebného obvodu. Zoznam obcí patriacich do územia jednotlivých špeciálnych volebných obvodov a sídla špeciálnych volebných komisii sú uvedené v prílohe k zákonu.
Členovia špeciálnej volebnej komisie utvorenej delegovaním politickými stranami budú na požiadanie oprávneného voliča doručovať hlasovacie lístky so špeciálnou prenosnou volebnou schránkou voličom, ktorí sa z dôvodu prekážky pri výkone práva hlasovať z dôvodu ochrany verejného zdravia nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti.
Zákon upravuje spôsob kreovania špeciálnej volebnej komisie, ustanovuje podmienky členstva v nej, ako aj činnosť členov špeciálnej volebnej komisie. Určuje sa, že komisia musí mať minimálne osem členov, pričom hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky v mieste pobytu oprávneného voliča budú zabezpečovať vždy dvaja vyslaní členovia tejto komisie. Je nevyhnutné počítať aj so situáciou, že epidémia bude na ústupe a dvaja členovia špeciálnej volebnej komisie budú postačovať na zabezpečenie hlasovania vo všetkých obciach patriacich do územného obvodu špeciálnej volebnej komisie, prípadne ani nebude potrebné, aby členovia tejto komisie vo volebný deň začali svoju činnosť, pretože žiaden z oprávnených voličov s trvalým pobytom v príslušnom špeciálnom volebnom obvode nepožiada o špeciálnu prenosnú volebnú schránku. Na druhej strane možno bude potrebné, aby všetci ôsmi členovia komisie v štyroch dvojiciach vo volebný deň zabezpečovali hlasovanie oprávnených voličov podľa tohto zákona z dôvodu, že epidemiologická situácia v príslušnom špeciálnom volebnom obvode bude nepriaznivá a o špeciálny spôsob hlasovania požiada veľké množstvo oprávnených voličov.
Zákon ďalej upravuje podrobnosti o zapisovaní oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu voličov oprávnených hlasovať špeciálnym spôsobom, ako aj o vyčiarknutí oprávneného voliča zo zoznamu voličov vo volebnom okrsku podľa miesta trvalého pobytu voliča. Ustanovuje sa, že žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania je možné podať najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb do dvanástej hodiny, a to telefonicky zapisovateľovi miestnej volebnej komisie za účelom potreby overenia údajov, telefonického kontaktu a vyhotovenia špeciálnych zoznamov oprávnených voličov.
Od zapisovateľov miestnych volebných komisií sa očakáva vysoká profesionalita a pracovné nasadenie pri prijímaní žiadostí oprávnených voličov, tvorbe špeciálnych zoznamov oprávnených voličov a pri zabezpečovaní vyčiarknutia oprávnených voličov v zozname voličov v obci.
Vzhľadom na náročnosť práce, určité riziko z dôvodu priameho kontaktu s osobami v izolácii alebo v karanténe, navrhuje sa členom špeciálnej komisie vyslaným so špeciálnou
3
prenosnou volebnou schránkou odmena v úhrnnej výške 200 eur. Vzhľadom na nevyhnutnú prepravu motorovým vozidlom na území špeciálneho volebného obvodu, ktorý tvorí spravidla niekoľko obcí, sa ustanovuje, že vodič motorového vozidla sa na účely odmeňovania považuje za člena volebnej komisie a patrí mu odmena vo výške 170 eur.
Zákon ustanovuje tiež špeciálny spôsob hlasovania a postupy, ktoré zabezpečia, aby každý, kto požiadal o špeciálny spôsob hlasovania, mal umožnené uplatniť právo hlasovať, ale zároveň, aby postup pri hlasovaní a vykonávaní záznamov v špeciálnom zozname oprávnených voličov, vzbudzoval u voličov dôveru v zákonnosť volieb.
Navrhuje sa, aby špeciálna volebná komisia mala sídlo v obci podľa prílohy zákona, pričom každá z týchto obcí zabezpečí potrebné podmienky pre činnosť špeciálnej volebnej komisie, vrátane motorového vozidla a vodiča. Výdavky spojené so špeciálnym spôsobom hlasovania a s činnosťou špeciálnej volebnej komisie, vrátane odmeny člena špeciálnej volebnej komisie a vodiča zabezpečujúceho prepravu členov špeciálnej volebnej komisie, patriace k výdavkom spojeným s voľbami, nebude znášať obec, ktorá je sídlom špeciálnej volebnej komisie, ale tieto výdavky budú hradené zo štátneho rozpočtu.
Keďže tento zákon upravuje odchýlky od právneho predpisu upravujúceho podmienky výkonu volebného práva, ktorým je volebný zákon, ustanovuje sa, že veci, ktoré nie upravené navrhovaným zákonom, sa spravujú volebným zákonom.
V článku II sa navrhuje predĺženie lehoty na vykonanie volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí v medziach volebného obdobia o sedem dní a vytvárajú sa tak predpoklady na určenie optimálneho termínu konania predmetných volieb.
V článku III sa novelizáciou zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších prepisov precizovaním textu poskytuje právna istota koalícii politických strán a politických hnutí, že zodpovednosť za vedenie volebnej kampane kandidátom uvedeným na kandidátnej listine tejto koalície po čase ustanovenom na volebnú kampaň budú politické strany niesť len v tom prípade, ak ide o kandidáta vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a voľbách do Európskeho parlamentu a úprava sa nevzťahuje na blížiace sa spojené voľby do orgánov územnej samosprávy.
Účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia, ešte pred vyhlásením spojených volieb do orgánov územnej samosprávy.
Návrh zákona vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom zakladá negatívny dopad na štátny rozpočet. Návrh zákona pozitívny sociálny vplyv a nezakladá vplyv na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu, na služby verejnej správy pre občana, ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
4
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
minister vnútra Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
1. – 10. marec 2022
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
skrátené medzirezortné pripomienkové konanie
14. – 22. marec 2022
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
apríl 2022
2.Definovanie problému
Vytvorenie špeciálnych podmienok na uplatnenie práva osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, vrátane osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase (ďalej len „spojené voľby“). Postup podľa tohto zákona sa uplatní iba v prípade, ak bude k 30. septembru 2022 Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 alebo karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
3.Ciele a výsledný stav
Hlavným cieľom navrhovaného zákona je vytvorenie legislatívnych podmienok na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania v určenom územnom obvode podľa prílohy zákona oprávnenými voličmi, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, a ktorí majú ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19.
4.Dotknuté subjekty
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, okresné úrady, obce.
5.Alternatívne riešenia
Nulový variant je vykonanie spojených volieb s obvyklým počtom volebných komisií bez špeciálnych volebných komisií.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Žiadne.
5
8.Preskúmanie účelnosti
Navrhované zmeny vyplývajúce z návrhu zákona budú priebežne sledované a účelnosť vynaložených finančných prostriedkov bude vyhodnotená v rámci vyúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s konaním spojených volieb. Kvalitatívne ukazovatele sa z dôvodu povinnosti štátu zabezpečiť ústavné právo voliča nesledujú.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
-
11.Kontakt na spracovateľa
Ing. Eva Chmelová, riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR,č. t. 02/48592310, e-mail: eva.chmelova@minv.sk
12.Zdroje
Kvantifikácia výdavkov na zabezpečenie spojených volieb v roku 2022, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení neskorších predpisov.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 034/2022
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
6
K doložke vybraných vplyvov
V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 8. Preskúmanie účelnosti, a to v súlade s časťou II. Obsahové požiadavky doložky vybraných vplyvov Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov účinnej od 1. júna 2021.
Vyhodnotené v bode 8 doložky vybraných vplyvov.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny, rozpočtovo nezabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov je v tabuľke č. 1 kvantifikovaný celkový negatívny vplyv na kapitolu MV SR v sume 1 070 000 eur v roku 2022.
Komisia žiada uviesť čiastkové sumy a postup ako sa predkladateľ dopracoval k odhadovanej sume 1 070 000 eur.
V analýze vplyvov v časti 2.1.1. Financovanie návrhu predkladateľ uvádza, že „Finančné prostriedky na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania nie zohľadnené v rozpočte kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva vnútra“) rozpočtovaných na zabezpečenie spojených volieb v roku 2022. O uvedený objem výdavkov, ktorý nie je zohľadnený v rozpočte na rok 2022, požaduje ministerstvo vnútra zvýšiť limit výdavkov kapitoly ministerstva vnútra, ako aj limit záväzného ukazovateľa štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku volieb v rámci kategórie 640 – bežné transfery.“
Všetky negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy vyplývajúce z návrhu zákona Komisia žiada zabezpečiť v rámci schválených limitov výdavkov dotknutého subjektu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. V nadväznosti na uvedené je potrebné upraviť doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy tak, aby z nich nevyplýval rozpočtovo nekrytý vplyv. Predmetné konštatovanie je potrebné uviesť v časti 2.1.1. Financovanie návrhu analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy.
Vyhodnotené v časti 2.1.1. Financovanie návrhu analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy a v časti 2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy.
K sociálnym vplyvom
Predkladateľ vyhodnotil sociálne vplyvy predloženého návrhu zákona ako žiadne sociálne vplyvy. Z predloženého návrhu vyplýva , že sa navrhuje vytvorenie špeciálnych podmienok na uplatnenie práva osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, vrátane osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase. Navrhuje sa ustanoviť legislatívne podmienky na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania v určenom územnom obvode oprávnenými voličmi, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, a ktorí majú ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19.
Na základe vyššie uvedeného považuje Komisia za potrebné prehodnotiť sociálne vplyvy predloženého návrhu zákona a zhodnotiť ich v bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov (prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám). Sociálne vplyvy je potrebné označiť v bode 9. doložky vybraných vplyvov ako pozitívne sociálne vplyvy. Zároveň je potrebné primerane upraviť informáciu o vplyvoch predloženého návrhu zákona uvedenú vo všeobecnej časti dôvodovej správy.
Vyhodnotené v bode 9. doložky vybraných vplyvov a v bode 4.2 a) analýzy sociálnych vplyvov.
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
7
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2022
2023
2024
2025
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
1 070 000
0
0
0
v tom: Ministerstvo vnútra SR
1 070 000
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
1 070 000
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
1 070 000
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: Ministerstvo vnútra SR
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
1 070 000
0
0
0
8
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Podľa § 37 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 180/2014 Z. z.“) sa výdavky spojené s voľbami uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.
Výdavky spojené s činnosťou špeciálnej volebnej komisie (ďalej len „špeciálna komisia“) za účelom zabezpečenia špeciálneho spôsobu hlasovania oprávneným voličom vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase (ďalej len „spojené voľby“) tak patria k výdavkom hradeným z prostriedkov štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania nie zohľadnené v rozpočte kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva vnútra“) rozpočtovaných na zabezpečenie spojených volieb v roku 2022. O uvedený objem výdavkov, ktorý nie je zohľadnený v rozpočte na rok 2022, požaduje ministerstvo vnútra zvýšiť limit výdavkov kapitoly ministerstva vnútra, ako aj limit záväzného ukazovateľa štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku volieb v rámci kategórie 640 bežné transfery, a to z dôvodu, že finančné vplyvy vyplývajúce z návrhu zákona nie je možné zabezpečiť v rámci vlastných limitov výdavkov kapitoly ministerstva vnútra na rok 2022. Keďže ministerstvo vnútra nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami na pokrytie výdavkov spojených so špeciálnym spôsobom hlasovania a s činnosťou špeciálnej volebnej komisie, rozpočtovo nekrytý objem výdavkov aj naďalej požaduje predkladateľ zabezpečiť zvýšením limitu výdavkov kapitoly ministerstva vnútra, ako aj limitu záväzného ukazovateľa štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej spravy na úseku volieb v rámci kategórie 640 – bežné transfery.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrhom zákona sa pre spojené voľby zabezpečuje špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky v určenom územnom obvode podľa prílohy zákona oprávnenými voličmi, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania, a ktorí majú ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 vrátane osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti. Vzhľadom na to, že vývoj epidemiologickej situácie nemožno vopred predpokladať, postup podľa tohto zákona sa uplatní len v prípade, ak k 30. septembru 2022 budú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky osoby pozitívne na ochorenie COVID-19 a osoby, ktoré s nimi prišli do úzkeho kontaktu, podliehať izolácii alebo karanténe.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
9
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2022
2023
2024
2025
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Finančné prostriedky spojené so špeciálnym spôsobom hlasovania a s činnosťou špeciálnej komisie nie zohľadnené v rozpočte kapitoly ministerstva vnútra na rok 2022. Rozpočtovo nekrytý objem výdavkov požaduje ministerstvo vnútra pokryť navýšením limitov výdavkov kapitoly ministerstva vnútra, ako aj navýšením limitu záväzného ukazovateľa štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku volieb v rámci kategórie 640 – bežné transfery z Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Spojené voľby sa konajú v roku 2022, preto sa v ďalších rokoch finančné dopady neuvádzajú.
Podľa § 218 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. obce zabezpečujú úlohy ako prenesený výkon štátnej správy. Na úhradu výdavkov spojených s činnosťou špeciálnej komisie sa obci, ktorá je sídlom špeciálnej komisie (ďalej len „určená obec“) poskytne dotácia z kapitoly ministerstva vnútra. Výdavky spojené so špeciálnym spôsobom hlasovania a s činnosťou špeciálnej komisie, vrátane odmeny člena špeciálnej komisie a odmeny vodiča zabezpečujúceho prepravu členov špeciálnej komisie uplatnené podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení neskorších predpisov nebudú znášať určené obce z vlastných rozpočtových zdrojov, ale tieto výdavky budú na základe predloženého vyúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s konaním spojených volieb hradené zo štátneho rozpočtu.
Vplyv na rozpočet z titulu zabezpečenia špeciálneho spôsobu hlasovania oprávneným voličom a v súvislosti so zabezpečením činnosti špeciálnej komisie nie je možné v súčasnosti presne kvantifikovať, nakoľko výška vynaložených výdavkov závisí od stupňa vývoja pandémie v čase konania spojených volieb. Kvantifikácia dopadu na štátny rozpočet vychádza z odhadovaného počtu členov špeciálnej komisie utvorenej delegovaním politických strán, hnutí alebo koalícií, ktoré predložili kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva v určenej obci, v určenom územnom obvode podľa prílohy zákona (počet delegovaných členov špeciálnej komisie nie je zákon limitovaný, zákon ustanovuje minimálnu hranicu osem členov špeciálnej komisie) s odmenou za členstvo vo výške 30 eur v predpokladanej sume 113 400 eur, z odhadovaného počtu členov špeciálnej komisie vyslaných so špeciálnou prenosnou volebnou schránkou k oprávnenému voličovi (vytvorenie jednej alebo štyroch dvojíc členov špeciálnej komisie vyslaných so špeciálnou prenosnou volebnou schránkou k oprávnenému voličovi závisí od stupňa pandémie v čase konania spojených volieb a s tým súvisiacim možným zvýšením počtu oprávnených voličov, ktorí požiadajú o špeciálny spôsob hlasovania v územnom obvode špeciálnej volebnej komisie) s odmenou v úhrnnej výške 200 eur v predpokladanej v sume 428 400 eur a z odhadu počtu vodičov zabezpečujúcich prepravu
10
členov špeciálnej komisie vyslaných so špeciálnou prenosnou volebnou schránkou, s odmenou vo výške 170 eur v predpokladanej sume 214 200 eur. Potreba finančných prostriedkov ďalej zohľadňuje odhad odmeny zapisovateľa miestnej volebnej komisie a v meste zapisovateľa mestskej volebnej komisie závislej od výšky priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konajú spojené voľby v predpokladanej sume 45 000 eur a odhad ďalších výdavkov spojených s výkonom funkcie člena špeciálnej komisie (cestovné náhrady, stravovanie, občerstvenie, náhrada mzdy a platu a pod.) v predpokladanej sume 56 700 eur a so zabezpečením činnosti špeciálnej komisie (materiálne prostriedky, prepravné, hovorné, odmeny osobám na organizačnú a technickú prípravu špeciálneho spôsobu hlasovania a jeho vykonanie a pod.) v predpokladanej sume 212 300 eur. Výdavky spojené so špeciálnym spôsobom hlasovania a s činnosťou 315 špeciálnych komisií predkladateľ odhaduje v celkovej sume (kategória 640) 1 070 000 eur.
11
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
12
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Bežné výdavky (600)
1 070 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
1 070 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
1 070 000
0
0
0
13
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2022
2023
2024
2025
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Z predloženého materiálu nevyplývajú zvýšené nároky na počty zamestnancov zainteresovaných subjektov verejnej správy podieľajúcich sa na realizácií spojených volieb. Nadväzne na uvedené sa tabuľka č. 5 nevypĺňa.
14
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rovnosť žien a mužov a vplyvy na zamestnanosť
(Ak v niektorej z hodnotených oblastí sociálnych vplyvov (bodov 4.1 4.4) nebol identifikovaný vplyv, uveďte v príslušnom riadku analýzy poznámku „Bez vplyvu.“.)
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
(V prípade vyššieho počtu hodnotených opatrení doplňte podľa potreby do tabuľky pred bod 4.2 ďalšie sekcie - 4.1.1 Pozitívny vplyv/4.1.2 Negatívny vplyv).
a)
4.1.1 Pozitívny vplyv
b)
Popíšte opatrenie a jeho vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Špecifikujte ovplyvnené skupiny:
Ovplyvnená skupina č. 1
c)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
d)
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.
-priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
-veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 1
e)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
f)
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
g)
4.1.1.1 Z toho pozitívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia
(V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte pozitívny vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. znižovanie miery rizika chudoby, priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine)
h)
Popíšte opatrenie a jeho vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Špecifikujte ovplyvnené skupiny:
Ovplyvnená skupina č. 1
i)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
j)
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.
-priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
-veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 1
k)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
l)
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
a)
4.1.2 Negatívny vplyv
b)
Popíšte opatrenie a jeho vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Špecifikujte ovplyvnené skupiny:
Ovplyvnená skupina č. 1
c)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
15
d)
Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.
-priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
-veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 1
e)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
f)
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
g)
4.1.2.1 Z toho negatívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia
(V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte negatívny vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. zvyšovanie miery rizika chudoby, priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine)
h)
Popíšte opatrenie a jeho vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Špecifikujte ovplyvnené skupiny:
Ovplyvnená skupina č. 1
i)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
j)
Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.
-priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
-veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 1
k)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
l)
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
16
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Popíšte hodnotené opatrenie, špecifikujte ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
a)
Rozumie sa najmä na prístup k:
-sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
-kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
-pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
-zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
-zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
-k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
-bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
-doprave,
-ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
-spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
-informáciám,
-k iným právam (napr. politickým).
Zákonom sa vytvárajú podmienky na uplatnenie volebného práva prostredníctvom špeciálneho spôsobu hlasovania pre osoby, ktoré by pre zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody, z dôvodu ochrany verejného zdravia mali prekážku výkonu volebného práva v spojených voľbách.
b)
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
c)
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
-domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
-nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
-deti (0 – 17),
-mladí ľudia (18 – 25 rokov),
17
-starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
-ľudia so zdravotným postihnutím,
-marginalizované rómske komunity
-domácnosti s 3 a viac deťmi,
-jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
-príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
-iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
18
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rovnosť žien a mužov.
a)
4.3.1 Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie alebo iného statusu? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Ak áno, ktoré skupiny sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
b)
c)
4.3.2 Môže návrh viesť k zväčšovaniu nerovností medzi ženami a mužmi? Podporuje návrh rovnosť príležitostí? Má návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Popíšte vplyvy.
d)
Popíšte riziká návrhu, ktoré môžu viesť k zväčšovaniu nerovností:
e)
Popíšte pozitívne vplyvy návrhu na dosahovanie rovnosti žien a mužov, rovnosti príležitostí žien a mužov, prípadne vplyvy na ženy a mužov, ak sú odlišné:
f)
návrh významné vplyvy na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva? Ak áno, aké? Akým spôsobom? Zraniteľnou skupinou obyvateľstva sa rozumejú najmä ženy ohrozené viacnásobnou diskrimináciou, tehotné matky, seniorky, ženy patriace do marginalizovaných skupín obyvateľstva, migrantky, ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím, obete násilia a pod.
g)
Pri identifikovaní vplyvov na rovnosť žien a mužov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi ženami a mužmi, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rovnosti žien a mužov nespočíva len v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti ako aj rodinnom živote, ale taktiež v podpore rovnosti medzi nimi.
V ktorých oblastiach podpory rovnosti žien a mužov návrh odstraňuje prekážky a/alebo podporuje rovnosť žien a mužov? Medzi oblasti podpory rovnosti žien a mužov okrem iného patria:
-podpora slobodného výberu povolania a ekonomickej činnosti
-podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
-zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
-podpora rovnosti príležitostí pri participácii na rozhodovaní,
-boj proti domácemu násiliu, násiliu na ženách a obchodovaniu s ľuďmi,
-podpora vnímania osobnej starostlivosti o dieťa za rovnocennú s ekonomickou činnosťou a podpora neviditeľnej práce v domácnosti ako takej,
19
-rešpektovanie osobných preferencií pri výbere povolania a zosúlaďovania pracovného a rodinného života.
20
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
a)
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
b)
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
c)
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu
d)
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
e)
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
f)
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
g)
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
h)
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
i)
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
j)
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
k)
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
l)
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.
21
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI