1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
1001
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .... 2022
o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)Tento zákon upravuje právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase (ďalej len „spojené voľby“).
(2)Postup podľa tohto zákona sa uplatní, ak sa k 30. septembru 2022 vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadi izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 alebo karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
§ 2
Oprávnený volič
(1)Oprávneným voličom je osoba, ktorá právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.
(2)Prekážka práva voliť u osoby, ktorá zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, sa nevzťahuje na oprávneného voliča, ktorý požiada o špeciálny spôsob hlasovania v spojených voľbách podľa tohto zákona.
§ 3
Špeciálny volebný obvod
Na zabezpečenie hlasovania oprávnených voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania v spojených voľbách, sa určujú špeciálne volebné obvody. Zoznam obcí
2
a vojenských obvodov patriacich do územia špeciálneho volebného obvodu je uvedený v prílohe.
§ 4
Špeciálna volebná komisia
(1)Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania sa pre každý špeciálny volebný obvod zriaďuje špeciálna volebná komisia.
(2)Územný obvod špeciálnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom špeciálneho volebného obvodu.
(3)Sídlom špeciálnej volebnej komisie je obec, mesto, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť podľa prílohy (ďalej len „určená obec“).
(4)Špeciálna volebná komisia najmenej osem členov. Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať po jednom členovi politická strana, politické hnutie (ďalej len „politická strana“) alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva určenej obce.
(5)Oznámenie o delegovaní člena doručí politická strana alebo koalícia starostovi určenej obce najneskôr 20 dní predo dňom konania spojených volieb.
(6)Ak špeciálna volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 4, alebo ak sa počet jej členov zníži pod osem, chýbajúcich členov vymenuje starosta určenej obce.
(7)Člen špeciálnej volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie najskôr na prvom zasadnutí špeciálnej volebnej komisie podpísaním sľubu.
(8)Členstvo v špeciálnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie starostovi určenej obce. Členstvo v špeciálnej volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania spojených volieb. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v špeciálnej volebnej komisii.
(9)Prvé zasadnutie špeciálnej volebnej komisie zvolá starosta určenej obce tak, aby sa uskutočnilo najskôr 12 dní a najneskôr 10 dní predo dňom konania spojených volieb.
(10) Na prvom zasadnutí špeciálnej volebnej komisie starosta určenej obce určí žrebom zo všetkých členov špeciálnej volebnej komisie poradie, v akom budú členovia špeciálnej volebnej komisie vyslaní v deň konania spojených volieb so špeciálnou prenosnou volebnou schránkou (ďalej len „špeciálna schránka“) k oprávneným voličom, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania podľa tohto zákona.
(11)Hlasovanie do špeciálnej schránky zabezpečujú vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie. Ak v deň konania spojených volieb bude z dôvodu podstatného zvýšenia počtu oprávnených voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania, alebo z iných závažných dôvodov potrebné zabezpečiť vyslanie ďalších členov špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou, starosta určenej obce po predchádzajúcom súhlase predsedu okresnej volebnej komisie rozhodne o počte ďalších vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie v poradí určenom žrebom podľa odseku 10. Ak z dôvodu veľkého počtu oprávnených voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania, nebude možné zabezpečiť špeciálny spôsob
3
hlasovania vyslaním všetkých členov špeciálnej volebnej komisie, starosta určenej obce po predchádzajúcom súhlase prednostu okresného úradu vymenuje ďalších členov špeciálnej volebnej komisie v potrebnom počte.
(12)Ak v územnom obvode špeciálnej volebnej komisie na základe informácie podľa § 5 ods. 6 nepožiada žiaden z oprávnených voličov o špeciálny spôsob hlasovania, špeciálna volebná komisia nezačne vykonávať svoju činnosť; starosta určenej obce oznámi túto skutočnosť špeciálnej volebnej komisii a predsedovi okresnej volebnej komisie do 16. hodiny v posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb.
(13)Ak starosta určenej obce nesplní úlohy podľa odsekov 6 a 9 12, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta okresného úradu.
§ 5
Špeciálne zoznamy oprávnených voličov
(1)Na účel vykonania špeciálneho spôsobu hlasovania v spojených voľbách podľa tohto zákona sa vyhotovuje osobitne špeciálny zoznam oprávnených voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a osobitne špeciálny zoznam oprávnených voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí (ďalej len „špeciálne zoznamy voličov“), a to podľa príslušného volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča, ktorý požiadal o špeciálny spôsob hlasovania.
(2)Špeciálne zoznamy voličov vyhotovuje zapisovateľ miestnej volebnej komisie a v meste zapisovateľ mestskej volebnej komisie (ďalej len „zapisovateľ“) na základe žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania v rozsahu údajov podľa odseku 4.
(3)Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu; v posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.
(4)Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu
a)meno a priezvisko,
b)rodné číslo,
c)adresa trvalého pobytu,
d)adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
e)telefonický kontakt.
(5)Na účel podávania žiadosti podľa odseku 3 obec najneskôr päť pracovných dní predo dňom konania spojených volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, telefonický kontakt na zapisovateľa.
(6)V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb do 14. hodiny oznámi zapisovateľ starostovi určenej obce počet oprávnených voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania v jednotlivých volebných obvodoch.
4
(7)Zapisovateľ zabezpečí vyčiarknutie oprávneného voliča, ktorý požiadal o špeciálny spôsob hlasovania zo zoznamu voličov v obci trvalého pobytu oprávneného voliča s poznámkou, že požiadal o špeciálny spôsob hlasovania.
(8)Najneskôr hodinu pred začatím hlasovania odovzdá zapisovateľ špeciálne zoznamy voličov okrskovej volebnej komisii volebného okrsku s najnižším poradovým číslom v príslušnom volebnom obvode pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča (ďalej len „príslušná okrsková volebná komisia“).
§ 6
Špeciálny spôsob hlasovania
(1)Oprávnený volič, ktorý požiadal o špeciálny spôsob hlasovania (ďalej len „volič“), hlasuje podľa tohto zákona do špeciálnej schránky v deň konania spojených volieb v mieste svojho trvalého pobytu alebo pobytu podľa § 5 ods. 4 písm. d). Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
(2)Hlasovanie špeciálnym spôsobom sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.
(3)Špeciálna volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov v poradí určenom žrebom podľa § 4 ods. 10. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie sa dostavia do volebného okrsku podľa § 5 ods. 8, v ktorom si od príslušnej okrskovej volebnej komisie prevezmú
a)špeciálne zoznamy voličov,
b)špeciálnu schránku pre voľby do orgánov samosprávnych krajov označenú nápisom „Špeciálna volebná schránka pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022“, názvom obce a číslom volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva,
c)špeciálnu schránku pre voľby do orgánov samosprávy obcí označenú nápisom „Špeciálna volebná schránka pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022“, názvom obce a číslom volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva,
d)hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,
e)hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávy obcí,
f)obálky na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov,
g)obálky na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.
(4)Po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie vyzvú voliča na hlasovanie a na mieste zotrvajú desať minút. Ak sa volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že volič hlasovanie odmietol.
(5)Volič preukazuje vyslaným členom špeciálnej volebnej komisie svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak ide o obvineného alebo odsúdeného, preukazuje sa jeho totožnosť preukazom odsúdeného, alebo preukazom obvineného, alebo svedectvom dvoch príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže prítomných v miestnosti ústavu, v ktorej sa má hlasovanie vykonať.
(6)Vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie vydá voličovi najskôr hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Prevzatie podľa prvej vety volič potvrdí vlastnoručným podpisom v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov; ak tak urobiť nemôže, alebo ak prevzatie odmietne podpísať, vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov
5
samosprávnych krajov. Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálky podľa prvej vety vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie zakrúžkuje poradové číslo voliča v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
(7)Vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie vydá voličovi následne hlasovacie lístky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Prevzatie podľa prvej vety volič potvrdí vlastnoručným podpisom v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí; ak tak urobiť nemôže, alebo ak prevzatie odmietne podpísať, vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálky podľa prvej vety vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie zakrúžkuje poradové číslo voliča v špeciálnom zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
(8)Vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie vykoná pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov ostatných voličov zapísaných v špeciálnych zoznamoch voličov.
(9)Ak volič odmietne hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov alebo vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, vyslaný člen špeciálnej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v príslušnom špeciálnom zozname voličov a materiály na hlasovanie voličovi nevydá; poradové číslo voliča v príslušnom špeciálnom zozname voličov nezakrúžkuje.
(10)Po úprave hlasovacích lístkov a ich vložení do príslušných obálok volič pred vyslanými členmi špeciálnej volebnej komisie vloží obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov do špeciálnej schránky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a obálku na hlasovanie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí do špeciálnej schránky pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky volič znehodnotí pred vyslanými členmi špeciálnej volebnej komisie.
(11)Po skončení hlasovania voličov zapísaných v špeciálnych zoznamoch voličov príslušného volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie odovzdajú príslušnej okrskovej volebnej komisii špeciálnu schránku pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a špeciálnu schránku pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktorá ich zapečatí a odloží vo volebnej miestnosti tak, aby sa zabránilo manipulácii s nimi. Ďalej vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie odovzdajú príslušnej okrskovej volebnej komisii špeciálny zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktorý príslušná okrsková volebná komisia pripojí k zoznamu voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov príslušného volebného okrsku a špeciálny zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktorý príslušná okrsková volebná komisia pripojí k zoznamu voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí príslušného volebného okrsku.
(12)Špeciálna volebná komisia ukončí svoju činnosť odovzdaním špeciálnych schránok a špeciálnych zoznamov voličov príslušnej okrskovej volebnej komisii v poslednom volebnom obvode pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v územnom obvode špeciálnej volebnej komisie, pre ktorý vykonávala svoju činnosť a oznámi túto skutočnosť okresnej volebnej komisii.
§ 7
Zisťovanie výsledkov hlasovania
(1)Pri zisťovaní výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov predseda príslušnej okrskovej volebnej komisie po otvorení volebnej schránky pre voľby do orgánov
6
samosprávnych krajov a prenosnej volebnej schránky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov otvoriť aj špeciálnu schránku pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Príslušná okrsková volebná komisia obsah všetkých volebných schránok podľa prvej vety zmieša.
(2)Pri zisťovaní výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí predseda príslušnej okrskovej volebnej komisie po otvorení volebnej schránky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a prenosnej volebnej schránky pre voľby do orgánov samosprávy obcí otvoriť aj špeciálnu schránku pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Príslušná okrsková volebná komisia obsah všetkých volebných schránok podľa prvej vety zmieša.
(3)Príslušná okrsková volebná komisia posudzuje hlasy a zisťuje výsledky hlasovania podľa § 29 až 31, § 195c a 195d zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8
Materiálne a personálne zabezpečenie
(1)Materiálne prostriedky potrebné na činnosť špeciálnej volebnej komisie, umiestnenie špeciálnej volebnej komisie, osoby na organizačnú a technickú prípravu špeciálneho spôsobu hlasovania a jeho vykonanie, osobné motorové vozidlo a vodiča na účel prepravy vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie zabezpečuje určená obec.
(2)Na účel úhrady výdavkov spojených so špeciálnym spôsobom hlasovania podľa tohto zákona sa špeciálna volebná komisia považuje za okrskovú volebnú komisiu podľa zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri úhrade výdavkov súvisiacich s jej činnosťou sa postupuje podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení neskorších predpisov.
(3)Členovi špeciálnej volebnej komisie patrí za členstvo v špeciálnej volebnej komisii odmena 30 eur a za výkon funkcie vyslaného člena špeciálnej volebnej komisie mu patrí odmena 170 eur, ak v tento deň nemá nárok na náhradu mzdy alebo náhradu platu podľa volebného zákona.
(4)Vodič zabezpečujúci prepravu vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie sa na účely odmeňovania považuje za člena špeciálnej volebnej komisie a patrí mu odmena 170 eur.
(5)Odmenu podľa odsekov 3 a 4 vypláca určená obec. Pri úhrade odmeny člena špeciálnej volebnej komisie a vodiča sa postupuje podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(6)Zapisovateľovi patrí odmena vo výške odmeny zapisovateľa okrskovej volebnej komisie ustanovenej pre spojené voľby podľa § 195b ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. v znení zákona č. 512/2021 Z. z.
§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)Každý, kto je oprávnený oboznamovať sa s osobnými údajmi podľa tohto zákona, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.
(2)Na právne vzťahy neupravené týmto zákonom sa vzťahuje zákon č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7
(3)Podrobnosti o používaní ochranných prostriedkov pre členov špeciálnej volebnej komisie a vodiča zabezpečujúceho prepravu členov špeciálnej volebnej komisie určí Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Čl. II
Zákon č.
180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 165/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 37/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 512/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 149 ods. 2 a § 181 ods. 2 sa číslo „14“ nahrádza číslom „21“.
Čl. III
Zákon č.
181/2014 Z. z.
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 208/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 501/2019 Z. z., zákona č. 280/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/2021 Z. z. a zákona č. 512/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 19 ods. 2 sa za slová „tejto koalície“ vkladajú slová „vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Príloha k zákonu č. ..../2022 Z. z.
ZOZNAM OBCÍPATRIACICH DO ÚZEMIA ŠPECIÁLNEHO VOLEBNÉHO OBVODUA SÍDLA ŠPECIÁLNYCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ
(§ 5 a § 6 ods. 3)
Sídlo okresnej volebnej komisie
Sídlo špeciálnej volebnej komisie
Zoznam obcí patriacich do územia špeciálneho volebného obvodu
Bratislava
Bratislava-Staré Mesto
Bratislava-Staré Mesto
Bratislava-Podunajské Biskupice
Bratislava-Podunajské Biskupice
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Vrakuňa
Bratislava-Vrakuňa
Bratislava-Nové Mesto
Bratislava-Nové Mesto
Bratislava-Rača
Bratislava-Rača
Bratislava-Vajnory
Bratislava-Devínska Nová Ves
Bratislava-Devínska Nová Ves
Bratislava-Devín
Bratislava-Dúbravka
Bratislava-Dúbravka
Bratislava-Karlova Ves
Bratislava-Karlova Ves
Bratislava-Lamač
Bratislava-Lamač
Bratislava-Záhorská Bystrica
Bratislava-Petržalka
Bratislava-Čunovo
Bratislava-Jarovce
Bratislava-Petržalka
Bratislava-Rusovce
Malacky
Malacky
Malacky
Rohožník
Jablonové
Kuchyňa
Lozorno
Pernek
Plavecké Podhradie
Plavecký Mikuláš
Sološnica
Rohožník
Záhorie (vojenský obvod)
Stupava
Borinka
Stupava
Marianka
Veľké Leváre
Gajary
Jakubov
Kostolište
Malé Leváre
Studienka
Veľké Leváre
Závod
Zohor
Láb
Plavecký Štvrtok
Suchohrad
Vysoká pri Morave
Zohor
Záhorská Ves
Pezinok
Pezinok
Viničné
Pezinok
Vinosady
Budmerice
Báhoň
Častá
Doľany
Jablonec
Píla
Štefanová
Budmerice
Vištuk
9
Modra
Dubová
Modra
Šenkvice
Svätý Jur
Limbach
Svätý Jur
Slovenský Grob
Senec
Senec
Senec
Bernolákovo
Bernolákovo
Chorvátsky Grob
Dunajská Lužná
Hamuliakovo
Kalinkovo
Miloslavov
Dunajská Lužná
Rovinka
Ivanka pri Dunaji
Malinovo
Most pri Bratislave
Ivanka pri Dunaji
Zálesie
Kráľová pri Senci
Blatné
Boldog
Čataj
Hrubá Borša
Hrubý Šúr
Hurbanova Ves
Igram
Kaplna
Kostolná pri Dunaji
Nový Svet
Kráľová pri Senci
Reca
Veľký Biel
Nová Dedinka
Tomášov
Tureň
Veľký Biel
Vlky
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Malé Dvorníky
Dolný Štál
Baloň
Boheľov
Čiližská Radvaň
Dolný Bar
Dunajský Klátov
Jahodná
Kľúčovec
Kútniky
Mad
Medveďov
Padáň
Pataš
Povoda
Dolný Štál
Veľké Dvorníky
Gabčíkovo
Baka
Bodíky
Dobrohošť
Jurová
Vojka nad Dunajom
Gabčíkovo
Vrakúň
Holice
Blatná na Ostrove
Horný Bar
Kostolné Kračany
Holice
Kráľovičove Kračany
10
Lúč na Ostrove
Trstená na Ostrove
Veľké Blahovo
Vieska
Vydrany
Lehnice
Báč
Bellova Ves
Blahová
Horná Potôň
Kyselica
Macov
Michal na Ostrove
Orechová Potôň
Potônske Lúky
Rohovce
Trnávka
Lehnice
Veľká Paka
Okoč
Horné Mýto
Ohrady
Topoľníky
Okoč
Trhová Hradská
Šamorín
Šamorín
Štvrtok na Ostrove
Čakany
Čenkovce
Hubice
Hviezdoslavov
Janíky
Kvetoslavov
Mierovo
Nový Život
Oľdza
Štvrtok na Ostrove
Zlaté Klasy
Veľký Meder
Ňárad
Veľký Meder
Sap
Galanta
Galanta
Galanta
Mostová
Čierna Voda
Čierny Brod
Kajal
Košúty
Tomášikovo
Topoľnica
Mostová
Vozokany
Sereď
Sereď
Sládkovičovo
Jánovce
Jelka
Sládkovičovo
Veľké Úľany
Šoporňa
Pata
Pusté Sady
Šalgočka
Šintava
Vinohrady nad Váhom
Šoporňa
Zemianske Sady
Trstice
Dolné Saliby
Dolný Chotár
Horné Saliby
Kráľov Brod
Trstice
Matúškovo
Veľká Mača
Veľká Mača
Abrahám
11
Dolná Streda
Gáň
Hoste
Malá Mača
Pusté Úľany
Váhovce
Veľký Grob
Piešťany
Piešťany
Piešťany
Banka
Ducové
Hubina
Moravany nad Váhom
Ratnovce
Banka
Sokolovce
Veľké Kostoľany
Borovce
Dolný Lopašov
Drahovce
Dubovany
Chtelnica
Nižná
Pečeňady
Rakovice
Veľké Kostoľany
Veselé
Vrbové
Bašovce
Kočín-Lančár
Krakovany
Ostrov
Prašník
Šípkové
Šterusy
Trebatice
Vrbové
Veľké Orvište
Senica
Senica
Senica
Gbely
Kopčany
Letničie
Petrova Ves
Radimov
Gbely
Unín
Holíč
Holíč
Jablonica
Cerová
Častkov
Hlboké
Hradište pod Vrátnom
Koválov
Osuské
Plavecký Peter
Podbranč
Prietrž
Prievaly
Rohov
Rovensko
Rybky
Smrdáky
Jablonica
Sobotište
Kúty
Borský Svätý Jur
Čáry
Kuklov
Moravský Svätý Ján
Sekule
Kúty
Smolinské
Radošovce
Radošovce
Brodské
12
Dubovce
Chropov
Kátov
Koválovec
Lopašov
Mokrý Háj
Oreské
Popudinské Močidľany
Prietržka
Trnovec
Vrádište
Skalica
Skalica
Šaštín-Stráže
Bílkove Humence
Borský Mikuláš
Dojč
Lakšárska Nová Ves
Šajdíkove Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov
Trnava
Trnava
Trnava
Brestovany
Dolné Lovčice
Križovany nad Dudváhom
Majcichov
Opoj
Šúrovce
Vlčkovce
Zavar
Brestovany
Zeleneč
Cífer
Biely Kostol
Borová
Hrnčiarovce nad Parnou
Pavlice
Ružindol
Slovenská Nová Ves
Suchá nad Parnou
Voderady
Cífer
Zvončín
Dvorníky
Bojničky
Dolné Otrokovce
Dolné Trhovište
Dolné Zelenice
Horné Otrokovce
Horné Trhovište
Horné Zelenice
Jalšové
Kľačany
Koplotovce
Merašice
Pastuchov
Sasinkovo
Siladice
Tekolďany
Dvorníky
Tepličky
Hlohovec
Hlohovec
Jaslovské Bohunice
Bučany
Dechtice
Dobrá Voda
Dolná Krupá
Dolné Dubové
Horná Krupá
Horné Dubové
Kátlovce
Jaslovské Bohunice
Malženice
13
Naháč
Radošovce
Špačince
Leopoldov
Červeník
Madunice
Ratkovce
Trakovice
Leopoldov
Žlkovce
Smolenice
Bíňovce
Bohdanovce nad Trnavou
Boleráz
Buková
Dlhá
Dolné Orešany
Horné Orešany
Košolná
Lošonec
Šelpice
Smolenice
Trstín
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou
Podlužany
Borčany
Brezolupy
Cimenná
Čierna Lehota
Dežerice
Dolné Naštice
Dubnička
Dvorec
Haláčovce
Horné Naštice
Chudá Lehota
Krásna Ves
Kšinná
Libichava
Ľutov
Malá Hradná
Malé Hoste
Miezgovce
Nedašovce
Omastiná
Otrhánky
Pečeňany
Pochabany
Pravotice
Prusy
Ruskovce
Rybany
Slatina nad Bebravou
Slatinka nad Bebravou
Šípkov
Šišov
Timoradza
Trebichava
Uhrovec
Uhrovské Podhradie
Veľké Držkovce
Veľké Hoste
Veľké Chlievany
Vysočany
Zlatníky
Podlužany
Žitná-Radiša
Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
Brezová pod Bradlom
Brezová pod Bradlom
Brestovec
14
Bukovec
Hrašné
Jablonka
Kostolné
Košariská
Krajné
Podkylava
Polianka
Poriadie
Priepasné
Rudník
Stará Myjava
Čachtice
Bošáca
Častkovce
Dolné Srnie
Haluzice
Hrachovište
Moravské Lieskové
Nová Bošáca
Trenčianske Bohuslavice
Vaďovce
Višňové
Čachtice
Zemianske Podhradie
Kočovce
Beckov
Brunovce
Horná Streda
Hôrka nad Váhom
Hrádok
Kálnica
Lúka
Modrová
Modrovka
Nová Lehota
Nová Ves nad Váhom
Očkov
Pobedim
Podolie
Potvorice
Považany
Kočovce
Stará Lehota
Myjava
Chvojnica
Myjava
Vrbovce
Stará Turá
Bzince pod Javorinou
Stará Turá
Lubina
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Beluša
Dolné Kočkovce
Lazy pod Makytou
Lúky
Lysá pod Makytou
Mestečko
Mojtín
Visolaje
Vydrná
Beluša
Záriečie
Domaniža
Bodiná
Čelkova Lehota
Dolný Lieskov
Ďurďové
Horný Lieskov
Kostolec
Domaniža
Malé Lednice
15
Plevník-Drienové
Počarová
Podskalie
Prečín
Pružina
Sádočné
Slopná
Sverepec
Vrchteplá
Záskalie
Lednické Rovne
Dohňany
Dolná Breznica
Horná Breznica
Horovce
Kvašov
Lednica
Nimnica
Streženice
Lednické Rovne
Zubák
Púchov
Púchov
Udiča
Brvnište
Dolná Mariková
Hatné
Horná Mariková
Jasenica
Klieština
Papradno
Udiča
Stupné
Prievidza
Prievidza
Prievidza
Bojnice
Chrenovec-Brusno
Jalovec
Kanianka
Kocurany
Lipník
Malá Čausa
Ráztočno
Bojnice
Veľká Čausa
Bošany
Chynorany
Ješkova Ves
Klátova Nová Ves
Livina
Livinské Opatovce
Nadlice
Nedanovce
Ostratice
Turčianky
Bošany
Veľký Klíž
Bystričany
Čereňany
Horná Ves
Kamenec pod Vtáčnikom
Lehota pod Vtáčnikom
Oslany
Podhradie
Radobica
Bystričany
Zemianske Kostoľany
Handlová
Handlová
Malé Uherce
Brodzany
Hradište
Kolačno
Krásno
Malé Uherce
Malé Kršteňany
16
Pažiť
Skačany
Veľké Kršteňany
Veľké Uherce
Žabokreky nad Nitrou
Nitrianske Pravno
Chvojnica
Kľačno
Lazany
Malinová
Nedožery-Brezany
Poluvsie
Poruba
Pravenec
Nitrianske Pravno
Tužina
Nitrianske Rudno
Čavoj
Diviacka Nová Ves
Diviaky nad Nitricou
Dlžín
Kostolná Ves
Liešťany
Nevidzany
Nitrianske Sučany
Rudnianska Lehota
Seč
Šútovce
Temeš
Nitrianske Rudno
Valaská Belá
Nováky
Cigeľ
Dolné Vestenice
Horné Vestenice
Koš
Nitrica
Opatovce nad Nitrou
Nováky
Sebedražie
Partizánske
Partizánske
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Drietoma
Adamovské Kochanovce
Chocholná-Velčice
Ivanovce
Kostolná-Záriečie
Krivosúd-Bodovka
Melčice-Lieskové
Opatovce
Selec
Štvrtok
Trenčianske Stankovce
Drietoma
Veľké Bierovce
Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
Nová Dubnica
Ilava
Bohunice
Bolešov
Borčice
Červený Kameň
Dulov
Horná Poruba
Kameničany
Košeca
Košecké Podhradie
Krivoklát
Ladce
Mikušovce
Ilava
Pruské
17
Sedmerovec
Slavnica
Tuchyňa
Vršatské Podhradie
Zliechov
Nemšová
Dolná Súča
Horná Súča
Horné Srnie
Hrabovka
Skalka nad Váhom
Nemšová
Zamarovce
Soblahov
Dubodiel
Horňany
Mníchova Lehota
Svinná
Trenčianska Turná
Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Mitice
Soblahov
Veľká Hradná
Trenčianske Teplice
Bobot
Dolná Poruba
Motešice
Neporadza
Omšenie
Petrova Lehota
Trenčianske Teplice
Trenčianska Teplá
Komárno
Komárno
Komárno
Hurbanovo
Dulovce
Hurbanovo
Pribeta
Kolárovo
Bodzianske Lúky
Čalovec
Dedina Mládeže
Kolárovo
Kameničná
Marcelová
Bátorove Kosihy
Búč
Chotín
Iža
Kravany nad Dunajom
Moča
Modrany
Mudroňovo
Patince
Radvaň nad Dunajom
Šrobárová
Marcelová
Virt
Nesvady
Bajč
Imeľ
Martovce
Svätý Peter
Nesvady
Vrbová nad Váhom
Zemianska Olča
Bodza
Brestovec
Číčov
Holiare
Klížska Nemá
Lipové
Okoličná na Ostrove
Sokolce
Zemianska Olča
Tôň
18
Trávnik
Veľké Kosihy
Zlatná na Ostrove
Levice
Levice
Levice
Kalná nad Hronom
Beša
Dolná Seč
Hontianska Vrbica
Horná Seč
Iňa
Jesenské
Jur nad Hronom
Lok
Lula
Mýtne Ludany
Nový Tekov
Starý Hrádok
Tehla
Tekovský Hrádok
Turá
Veľký Ďur
Vyšné nad Hronom
Kalná nad Hronom
Žemliare
Pukanec
Bátovce
Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov
Devičany
Domadice
Drženice
Hontianske Trsťany
Hronské Kosihy
Jabloňovce
Krškany
Nová Dedina
Pečenice
Podlužany
Uhliská
Pukanec
Žemberovce
Šahy
Demandice
Dolné Semerovce
Hokovce
Horné Semerovce
Horné Turovce
Hrkovce
Ipeľské Úľany
Plášťovce
Santovka
Sazdice
Slatina
Tupá
Veľké Turovce
Šahy
Vyškovce nad Ipľom
Tekovské Lužany
Bajka
Dolný Pial
Farná
Horný Pial
Keť
Kuraľany
Málaš
Nýrovce
Ondrejovce
Tekovské Lužany
Plavé Vozokany
19
Šarovce
Veľké Ludince
Tlmače
Hronské Kľačany
Kozárovce
Malé Kozmálovce
Rybník
Starý Tekov
Tlmače
Veľké Kozmálovce
Želiezovce
Bielovce
Čaka
Čata
Hronovce
Ipeľský Sokolec