Pripomienky k projektu Digitálny Konferenčný Systém: 
p.č. Zadávateľ Strana Príslušný text Pripomienka Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/
doplnenia textu dokumentu
Typ závažnosti pripomienky
[Vysoká, Stredná, Nízka]
Stav zapracovania pripomienky
[Zapracovaná, Zamietnutá,
Vysvetlená, Nevyriešená]
Vyjadrenie  predkladateľov
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29