Zoznam modulov ISVS SSLP, ktoré komunikujú  
priamo / nepriamo s ISVS SSLP.  
Zoznam poslancov (aktívnych) sa eviduje  
on-line (aktívnym sa poslanec stáva až po  
zložení sľubu – teda počas rokovania)  
Poslanci  
04  
Poslanci  
Hodina otázok  
Zoznam otázok položených do hodiny otázok  
(všetky otázky sú zaznamenané skôr ako  
začne rokovanie schôdze NR SR)  
16  
Hodina otázok  
Hodina otázok  
Interpelácie  
Zoznam interpelácií poslancov (všetky  
interpelácie sú zaznamenané skôr ako začne  
rokovanie schôdze NR SR)  
17  
Interpelácie  
Interpelácie  
18  
Pozmeňovacie návrhy sú podávané na  
schôdzi NR SR.  
Pozmeňovacie návrhy  
Zoznam parlamentných tlačí (všetky tlače sú  
zaznamenané skôr ako začne rokovanie  
schôdze NR SR)  
20  
Parlamentné tlače  
Program schôdze (všetky body a tlače sú  
zaznamenané skôr ako začne rokovanie  
schôdze NR SR)  
Program schôdze  
22  
Program schôdze  
Hlasovania  
Hlasovania  
23  
Hlasovania poslancov (hlasovacím  
zariadením) sa vykonáva počas rokovania  
NR SR  
Hlasovania na  
schôdzach NR SR  
24  
Zoznam uznesení NR SR  
Uznesenia NR SR  
33  
Denná informácia  
35  
DKS  
E-schôdza  
Rokovacie dni  
Informačný zdroj  
ROKOVACIE DNI  
Zoznam rokovacích dní NR SR so  
začiatkom a koncom rokovania  
IS  
Middle  
ware  
Kontextové informácie  
Zoznam kontextových informácií  
(etáp rokovania) so začiatkom a  
koncom rokovania  
Informačný zdroj  
KONTEXTOVÉ INFORMÁCIE  
Zoznam bodov rokovania na  
danej schôdze so začiatkom a  
koncom rokovania (jeden bod  
môže byť aj viac x)  
Body rokovania  
Informačný zdroj  
BODY ROKOVANIA  
Vystúpenia  
Informačný zdroj  
VYSTÚPENIA  
Zoznam vystúpení vystupujúcich  
na schôdzi NR SR (z DKS)  
Informačný zdroj  
HLASOVANIA  
Zoznam vystúpení vystupujúcich  
na schôdzi NR SR  
LEGENDA:  
LEGENDA:  
Integračná služba poskytuje dáta pre  
moduly ISVS SSLP  
Poskytovanie dát do ISVS DKS (ReadOnly)  
Integračná služba je zdrojom vzniku  
Zapisovanie dát z ISVS DKS (Write) do SSLP  
nového záznamu / aktualizácie údajov v  
informačných zdrojoch modulov ISVS SSLP  
Poskytovanie dát do ISVS DKS (ReadOnly) + zapisovanie dát  
(Write) z ISVS DKS do ISVS SSLP  
Nepriame poskytovanie dát do ISVS DKS (cez iný modul)  
Informačný zdroj modulu  
Komunikácia modulu Poslancis ISVS DKS  
04  
Poslanci  
Modul Poslancimusí integračnou  
službou cez Middleware poskytovať  
ISVS DKS zoznam aktuálnych poslancov  
(v aktívnom volebnom období).  
ISVS DKS si pred spustením hlasovacieho  
zariadenia zaktualizuje svojulokálnu databázu  
poslancov pomocou integračných služieb v  
middleware. Očakáva sa, že ISVS DKS si bude  
kontrolovať zmeny on-linea v prípade zmeny  
bude informovať operátora DKS v rokovacej sále  
(zmeny v rámci rokovacieho dňa môžu nastať iba v  
stave mandátu).  
Integračné služby middleware vytvára  
dodávateľ ISVS SSLP spolu so  
systemovym integrátorom IS  
Middleware s využitím všeobecne  
akceptovaných štandardov. (BPM,  
BPEL)  
Integračné služby middleware vytvára dodávateľ  
ISVS SSLP spolu s integrátorom integračných  
služieb v komponente Middleware. ISVS DKS ho iba  
využíva.  
DKS  
Komunikácia modulu Hodina otázoks ISVS DKS  
Ručný aj automatický režim  
ISVS DKS si pred spustením hlasovacieho  
Modul Hodina otázokmusí integračnými službami  
middlewaru poskytovať ISVS DKS zoznam  
položených otázok do hodiny otázok zaradených do  
danej schôdze NR SR.  
zariadenia zaktualizuje svojulokálnu verziu  
hodiny otázok daného rokovania NR SR pomocou  
integračných služieb middlewaru.  
Integračné služby v middlewary vytvára dodávateľ  
ISVS SSLP spolu s integrátorom služieb v  
middlewary. ISVS DKS ho iba využíva.  
Integračné služby middlewaru vytvára dodávateľ  
ISVS SSLP v spolupráci s integrátorom služieb v  
middlewarz.  
16  
Integračné služby middleware zabezpečujú, aby  
ISVS DKS vedelo k vystúpeniu poslanca v hodine  
otázok automaticky prideliť jednoznačný  
identifikátor otázky z modulu Hodina otázoka  
následne sa tento údaj automaticky zaznamenal do  
metadát vystúpenia poslanca.  
Hodina otázok  
Modul hodina otázokmusí umožňovať  
zobraziť, resp. prideliť vystúpenia  
poslancov k danej interpelácii.  
Komunikácia medzi modulmi Hodina  
otázoka E-schôdzaprebieha  
napriamo (bez integračných služieb v  
middleware, pretože oba sa nachádzajú  
v jednom informačnom systéme.  
DKS  
ISVS DKS si priebežne lokálne zapisuje všetky  
vystúpenia vystupujúcich aj so všetkými  
potrebnými metadátami, ktoré sa vykonávajú  
počas rokovania NR SR v daný deň rokovania.  
Všetky vystúpenia musia byť v čo najkratšom  
čase po skončení prenesené do informačného  
zdroja Vystúpeniav module E-schôdzaISVS  
SSLP – teda v prípade prepojenia danej otázky v  
hodine otázok s vystúpením počas vystúpenia  
aj s jednoznačným identifikátorom otázky v  
hodine otázok .  
V prípade, že ISVS DKS nepridelí vystúpenia  
k jednotlivým otázkam v Hodine otázok,  
musí mať modul Hodina otázokmožnosť  
zobraziť si všetky vystúpenia z modulu E-  
schôdzak bodu programu Hodina otázok“  
a prideliť vystúpenia k otázkam ručne (zmeny  
sa vykonajú v dátach informačného zdroja  
vystúpeniamodulu E-schôdza, resp. v  
module Hodina otázok.  
Obstarávateľ necháva na dohode integrátora  
služieb v midleware a dodávateľa projektov  
SSLP a DKS, aby navrhli najoptimálnejší spôsob  
založenia záznamu v informačnom zdroji  
Vystúpeniamodulu SSLP.  
35  
E-schôdza  
Úlohou integračných služieb middlewaru bude  
v čo najkratšom časovom intervale po skončení  
vystúpenia založiť nový záznam do modulu  
Vystúpeniav ISVS SSLP s požadovanými  
metadátami.  
Informačný zdroj  
VYSTÚPENIA  
Komunikácia modulu Interpelácies ISVS DKS  
Ručný aj automatický režim  
Modul Interpeláciemusí integračnou službou  
poskytovať ISVS DKS zoznam interpelácií zaradených  
ISVS DKS si pred spustením hlasovacieho  
zariadenia zaktualizuje svojulokálnu verziu  
interplácií daného rokovania NR SR pomocou  
integračných služieb middlewaru.  
do danej schôdze NR SR.  
Integračné služby vytvára dodávateľ ISVS SSLP v  
spolupráci s integrátorom služieb v middleware.  
Integračné služby middlewaru vytvára dodávateľ  
ISVS SSLP spolu s integrátorom služieb  
middlewaru. ISVS DKS ho iba využíva.  
17  
Interpelácie  
Integračné služby middlewaru zabezpečujú aby  
ISVS DKS vedelo k vystúpeniu poslanca v  
interpeláciách automaticky prideliť jednoznačný  
identifikátor interpelácie z modulu Interpeláciea  
následne sa tento údaj automaticky zaznamenal do  
metadát vystúpenia poslanca.  
Modul interpeláciemusí umožňovať  
zobraziť, resp. prideliť vystúpenia  
poslancov k danej interpelácii.  
Komunikácia medzi modulmi  
Interpeláciea E-schôdzaprebieha  
napriamo (bez integračných služieb v  
middleware, pretože oba sa nachádzajú  
v jednom informačnom systéme.  
DKS  
ISVS DKS si priebežne lokálne zapisuje všetky  
vystúpenia vystupujúcich aj so všetkými  
V prípade, že ISVS DKS nepridelí vystúpenia  
k jednotlivým interpeláciám, musí mať modul  
Interpeláciemožnosť zobraziť si všetky  
vystúpenia z modulu E-schôdzak bodu  
programu Interpeláciea prideliť vystúpenia  
k jednotlivým interpeláciám ručne (zmeny sa  
vykonajú v dátach informačného zdroja  
vystúpeniamodulu E-schôdza, resp. v  
module Interpelácie.  
potrebnými metadátami, ktoré sa vykonávajú  
počas rokovania NR SR v daný deň rokovania.  
Všetky vystúpenia musia byť v čo najkratšom  
čase po skončení prenesené do informačného  
zdroja Vystúpeniav module E-schôdzaISVS  
SSLP – teda v prípade prepojenia danej  
interpelácie s vystúpením počas vystúpenia aj s  
jednoznačným identifikátorom interpelácie .  
Obstarávateľ necháva na dohode integrátora  
služieb v midleware a dodávateľa projektov  
SSLP a DKS, aby navrhli najoptimálnejší spôsob  
založenia záznamu v informačnom zdroji  
Vystúpeniamodulu SSLP.  
35  
E-schôdza  
Úlohou integračných služieb middlewaru bude  
v čo najkratšom časovom intervale po skončení  
vystúpenia založiť nový záznam do modulu  
Vystúpeniav ISVS SSLP s požadovanými  
metadátami.  
Informačný zdroj  
VYSTÚPENIA  
Komunikácia modulu Program schôdzez ISVS SSLP a ISVS DKS.  
20  
Modul Parlamentné tlače“  
poskytuje dáta pre modul Program  
schôdze NR SRnapriamo (mimo  
integračných služieb middlewaru).  
Komunikáciu zabezpečuje  
ISVS DKS si pred spustením hlasovacieho  
zariadenia zaktualizuje svojulokálnu databázu  
programu aktuálnej schôdze NR SR pomocou  
integračných služieb middlewaru. Očakáva sa, že  
ISVS DKS si bude kontrolovať zmeny on-linea v  
prípade zmeny bude informovať operátora DKS v  
rokovacej sále (môžu pribudnúť nová, mimoriadna  
schôdza).  
Parlamentné tlače  
22  
dodávateľ projektu SSLP.  
Program schôdze  
Integračné služby middlewaru zabezpečujú stav,  
aby sa dalo spustiť rokovanie o danom bode a  
všetky metadáta rokovania sa viazali na  
jednoznačný identifikátor daného bodu rokovania  
z modulu SSLP – program schôdze“  
Modul Program schôdzemusí  
integračnou službou poskytovať ISVS  
DKS zoznam aktuálnychschôdzí NR  
SR. Integračné služby vytvára  
dodávateľ projektu SSLP v spolupráci s  
integrátorom služieb middlewaru.  
DKS  
Integračné služby vytvára dodávateľ ISVS SSLP  
spolu s integrátorom služieb v middleware . ISVS  
DKS ich iba využíva.  
Komunikácia modulu Hlasovanias ISVS DKS  
ISVS DKS si pred každou etapou hlasovania  
18  
v hlasovacom zariadení zaktualizuje svoju“  
lokálnu databázu očakávaných hlasovaní  
NR SR pomocou integračných služieb  
middlewaru.  
Pozmeňovacie návrhy  
Moduly poskytujú dáta pre  
informačný zdroj  
Očakávané hlasovania“  
modulu Hlasovania“  
napriamo (mimo  
20  
Parlamentné tlače  
Integračné služby middlewaru zabezpečujú  
stav, aby sa dali spúšťať hlasovania presne v  
pripravenom poradí (i keď vždy musí byť  
možnosť zaradiť hlasovanie aj mimo  
poradia).  
integračných služieb v  
middleware).  
24  
Uznesenia NR SR  
Komunikáciu zabezpečuje  
dodávateľ projektu SSLP  
spolu s integrátorom  
Integračné služby middlewaru vytvára  
dodávateľ ISVS SSLP spolu s integrátorom  
webservisov v komponente Middleware.  
ISVS DKS ho iba využíva.  
29  
služieb v middleware.  
Legislatívny proces  
30  
Agenda výborov  
DKS  
23  
Hlasovanie poslancov  
Informačný zdroj  
OČAKÁVANÉ HLASOVANIA  
Komunikácia modulu Hlasovanias ISVS DKS  
Založenie nového záznamu  
ISVS DKS si priebežne lokálne zapisuje všetky  
hlasovania, ktoré sa vykonávajú pomocou  
digitálneho kongresového systému (Hlasovacieho  
zariadenia v rokovacej sále). Všetky hlasovania  
musia byť v čo najkratšom čase po skončení  
hlasovania prenesené do modulu Hlasovaniav  
ISVS SSLP.  
23  
Hlasovania na  
schôdzach NR SR  
35  
E-schôdza  
Obstarávateľ necháva na dohode integrátora  
služieb middlewaru a dodávateľov projektov SSLP a  
DKS aby navrhli najoptimálnejší spôsob založenia  
záznamu v informačnom zdroji Hlasovania“  
modulu SSLP.  
Informačný zdroj  
HLASOVANIA  
33  
Denná informácia  
Úlohou integračných služieb bude v čo najkratšom  
časovom intervale po skončení hlasovania založiť  
nový záznam do modulu Hlasovaniav ISVS SSLP  
s požadovanými metadátami.  
Informačný zdroj  
HLASOVANIA  
Hlasovania  
DKS  
Modul Hlasovaniapo založení nového záznamu zapíše  
nový záznam do informačného zdroja Hlasovaniamodulu  
E-schôdza“  
Modul Denná informáciamôže bežať v ručnom režime,  
resp. v automatickom režime.  
V prípade, že modul beží v automatickom režime akonáhle  
sa založí nový záznam do informačného zdroja  
Hlasovaniav module Hlasovaniasa automaticky založí  
aj nový záznam v module Denná informáciav  
informačnom zdroji Hlasovania.  
V prípade, že modul beží v ručnom režime, nové záznamy v  
module Denná informáciav informačnom zdroji  
Hlasovaniasa zakladajú ručne užívateľom modulu.  
Úlohou automatického režimu je automaticky zakladať  
záznamy v informačnom zdroji Hlasovaniav module  
Denná informácia.  
Komunikácia medzi modulmi Denná informáciaa E-  
schôdzaprebieha napriamo (bez integračných služieb v  
middleware, pretože oba sa nachádzajú v jednom  
informačnom systéme.  
Komunikácia modulu E-schôdza- DKS (Rokovacie dni)  
Ručný aj automatický režim  
ISVS DKS pri spustení prvého vystúpenia lokálne  
35  
založí nový záznam rokovacieho dňa a  
integračnou službou middlewaru poskytne  
tento údaj ISVS SSLP pre založenie nového  
záznamu v module E-schôdza. Obstarávateľ  
necháva na dohode integrátora webservisov a  
dodávateľa projektov SSLP a DKS aby navrhli  
najoptimálnejší spôsob založenia záznamu v  
informačnom zdroji Rokovacie dnimodulu  
SSLP.  
E-schôdza  
Založenie nového  
rokovacieho dňa  
Informačný zdroj  
ROKOVACIE DNI  
Založenie novej dennej  
informácie  
Úlohou integračných služieb middlewaru bude  
v čo najkratšom časovom intervale po začatí  
rokovania založiť nový záznam do  
informačného zdroja Rokovacie dniv ISVS  
SSLP v module E-schôdzas požadovanými  
metadátami. Na konci rokovania sa doplní v  
danom zázname čas ukončenia rokovania.  
33  
Denná informácia  
Informačný zdroj  
DENNÉ INFORMÁCIE  
Rokovacie dni  
DKS  
Modul Denná informáciamôže bežať v ručnom,  
alebo automatickom režime.  
V prípade, že modul beží v automatickom režime  
akonáhle sa založí nový rokovací deň v  
informačnom zdroji Rokovacie dniv module E-  
schôdzasa založí aj nový záznam v module  
Denná informáciav informačnom zdroji Denné  
informácie.  
V prípade, že modul beží v ručnom režime, nové  
záznamy v module Denná informáciav  
informačnom zdroji Denné informáciesa  
zakladajú ručne užívateľom modulu.  
Úlohou automatického režimu je automaticky  
zakladať záznamy v informačnom zdroji Denné  
informáciev module Denná informácia.  
Komunikácia medzi modulmi Denná informácia“  
a E-schôdzaprebieha napriamo (bez  
integračných služieb v middleware, pretože oba  
sa nachádzajú v jednom informačnom systéme.  
Komunikácia modulu E-schôdza- DKS (Kontextové informácie)  
ISVS DKS si priebežne lokálne zapisuje  
kontextové informácie (etapy rokovania), v  
ktorých sa rokovanie nachádza (otvorenie  
schôdze, rokovanie o bodoch, blok hlasovaní,  
prestávka).  
35  
Ukončenie starej a  
založenie novej  
kontextovej informácie  
E-schôdza  
Informačný zdroj  
KONTEXTOVÉ INFORMÁCIE  
Úlohou integračných služieb bude priebežne  
zakladať nové, resp. aktualizovať všetky zmeny  
kontextových informácií v informačnom zdroji  
Kontextové informáciev ISVS SSLP v module  
E-schôdzas požadovanými metadátami.  
Poskytnutie informácii o  
aktuálnej kontextovej  
informácii  
33  
Denná informácia  
Kontextové informácie  
Modul Denná informáciamôže bežať v ručnom,  
alebo automatickom režime.  
DKS  
V oboch prípadoch sa kontextové informácie v  
module denná informáciaiba zobrazujú z  
informačného zdroja Kontextové informáciez  
modulu E-schôdza, no nie je možné ich modulom  
Denná informáciameniť.  
Komunikácia medzi modulmi Denná informácia“  
a E-schôdzaprebieha napriamo (bez  
integračných služieb v middleware, pretože oba  
sa nachádzajú v jednom informačnom systéme.  
Komunikácia modulu E-schôdza- DKS (Body programu)  
Ručný aj automatický režim  
ISVS DKS si priebežne lokálne zapisuje body  
programu schôdze, ktoré sa na danom  
rokovacom dni a danej schôdzi preberajú aj s  
metadátami (začiatok, koniec, ...). O tom istom  
bode sa môže na tej istej schôdzi a v tom istom  
rokovacom dni prejednávať aj viac krát (napr.  
prerušený bod obednou prestávkou).  
35  
Založenie nového záznamu  
do informačného zdroja  
Body rokovania“  
E-schôdza  
Informačný zdroj  
BODY ROKOVANIA  
Založenie nového záznamu do  
informačného zdroja Body  
programu“  
Úlohou integračných služieb middlewaru bude  
v čo najkratšom časovom intervale po začatí  
nového bodu rokovania založiť nový záznam do  
informačného zdroja Body rokovaniav ISVS  
SSLP v module E-schôdzas požadovanými  
metadátami. Pri ukončení rokovania o danom  
bode sa doplní v danom zázname čas ukončenia  
rokovania.  
33  
Denná informácia  
Informačný zdroj  
BODY PROGRAMU  
Body programu  
DKS  
Modul Denná informáciamôže bežať v ručnom,  
alebo automatickom režime.  
V prípade, že modul beží v automatickom režime  
akonáhle sa založí nový záznam do informačného  
zdroja Body rokovaniav module E-schôdzasa  
automaticky založí aj nový záznam v module  
Denná informáciav informačnom zdroji Body  
programu.  
V prípade, že modul beží v ručnom režime, nové  
záznamy v module Denná informáciav  
informačnom zdroji Body programusa zakladajú  
ručne užívateľom modulu.  
Úlohou automatického režimu je automaticky  
zakladať záznamy v informačnom zdroji Body  
programuv module Denná informácia.  
Komunikácia medzi modulmi Denná informácia“  
a E-schôdzaprebieha napriamo (bez  
integračných služieb v middleware, pretože oba  
sa nachádzajú v jednom informačnom systéme.  
Komunikácia modulu E-schôdza- DKS (Vystúpenia)  
Ručný aj automatický režim  
ISVS DKS si priebežne lokálne zapisuje všetky  
vystúpenia vystupujúcich aj so všetkými potrebnými  
metadátami, ktoré sa vykonávajú počas rokovania  
NR SR v daný deň rokovania. Všetky vystúpenia  
musia byť v čo najkratšom čase po skončení  
hlasovania prenesené do modulu Hlasovaniav ISVS  
SSLP.  
35  
E-schôdza  
Založenie nového  
záznamu  
Obstarávateľ necháva na dohode integrátora služieb  
middlewaru a dodávateľov projektu SSLP a DKS aby  
navrhli najoptimálnejší spôsob založenia záznamu v  
informačnom zdroji Rokovacie dnimodulu SSLP.  
Informačný zdroj  
VYSTÚPENIA  
Úlohou integračných služieb bude v čo najkratšom  
časovom intervale po skončení hlasovania založiť  
nový záznam do modulu Vystúpeniav ISVS SSLP s  
požadovanými metadátami.  
33  
Denná informácia  
Informačný zdroj  
VYSTÚPENIA  
Vystúpenia  
DKS  
Modul Denná informáciamôže bežať v ručnom režime,  
resp. v automatickom režime.  
V prípade, že modul beží v automatickom režime akonáhle  
sa založí nový záznam do informačného zdroja Vystúpenia“  
v module E-schôdzas typom vystúpenia Rozprava“  
automaticky sa založí aj nový záznam v module Denná  
informáciav informačnom zdroji Vystúpenia.  
V prípade, že modul beží v ručnom režime, nové záznamy v  
module Denná informáciav informačnom zdroji  
Vystúpeniasa zakladajú ručne užívateľom modulu.  
Úlohou automatického režimu je automaticky zakladať  
záznamy v informačnom zdroji Vystúpeniav module  
Denná informácia.  
Komunikácia medzi modulmi Denná informáciaa E-  
schôdzaprebieha napriamo (bez integračných služieb v  
middleware, pretože oba sa nachádzajú v jednom  
informačnom systéme.