PC ID Hlavný nadpis Vedľajší nadpis Téma DETAILNÝ POPIS POŽIADAVKY
1 NP_001 A. Úvodné informácie A.1 - Cieľ dokumentu Integračné služby Všetky popísané integračné služby môžu byť pozmenené, alebo doplnené na základe požiadavky niektorej strany (dodávateľ DKS, SSLP, resp. Middleware) ale vždy po konzultácii všetkých troch dodávateľov, pretože cieľom prepojenia všetkých troch ISVS je dosiahnutie čo najoptimálnejšieho prepojenia ISVS DKS a ISVS SSLP.
2 FP_002 A. Úvodné informácie A.2 - Najvýznamnejšie úlohy DKS Integračné služby DKS musí umožňovať prihlasovať sa účastníkov s definovanými žiadosťami o vystúpenie (podrobnosti popísané v časti C.3 – Typy vystúpení)
3 FP_003 A. Úvodné informácie A.2 - Najvýznamnejšie úlohy DKS Integračné služby DKS musí mať všetky prioritizácie, na základe ktorých je vytvárané poradie prihlásených do diskusie uložené a konfigurovateľné v samostatnom informačnom zdroji
4 FP_001 A. Úvodné informácie A.2 - Najvýznamnejšie úlohy DKS Integračné služby DKS musí umožňovať jednoduché prideľovanie/vypínanie mikrofónov v poradí podľa zoznamu prihlásených, resp. mimo poradie podľa pokynu predsedajúceho. Požiadavky na prideľovanie sú popísané v časti C.5.2.1.12)
5 IS_001 A. Úvodné informácie A.2 - Najvýznamnejšie úlohy DKS Integračné služby DKS musí poskytovať integračnú službu (bude vytvorená v spolupráci s dodávateľom integračných služieb), ktorá bude vracať informáciu o zapnutí, resp. vypnutí mikrofónu a tým poskytne réžii jednoznačný identifikátor používateľskej jednotky aktívneho mikrofónu a stav jeho zapnutia, resp. vypnutie  a tým nepriamo riadiť polohovanie kamier (samotná aplikácia na riadenie kamier v zvukovej a obrazovej réžii, ktorá bude čerpať údaje z tejto integračnej služby a polohovať kamery  nie je súčasťou tohto projektu)
6 FP_030 A. Úvodné informácie A.2 - Najvýznamnejšie úlohy DKS Integračné služby DKS musí umožňovať spúšťanie, resp. vyhodnocovania prezentácie, resp. hlasovania (podrobne popísané v časti C.5.2.1.16, resp. C.5.2.10)
7 IS_002 A. Úvodné informácie A.2 - Najvýznamnejšie úlohy DKS Integračné služby DKS musí poskytovať integračnú službu (bude vytvorená v spolupráci s dodávateľom integračných služieb), ktorá bude vracať jednoznačný identifikátor vystupujúceho a tým nepriamo riadiť informáciu ktorá sa zobrazuje v titulkovači č. 1 – metadáta k vystupujúcemu (samotná aplikácia na riadenie titulkovača v zvukovej a obrazovej réžii, ktorá bude čerpať údaje z tejto integračnej služby a napĺňať informácie, ktorá sa budú zobrazovať v titulkovači č. 1  nie je súčasťou tohto projektu)
8 IS_003 A. Úvodné informácie A.2 - Najvýznamnejšie úlohy DKS Integračná služba SSLP DKS musí poskytovať integračnú službu (bude vytvorená v spolupráci s dodávateľom integračných služieb), ktorá bude vracať jednoznačný identifikátor prerokovávaného bodu programu a tým nepriamo riadiť informáciu ktorá sa zobrazuje v titulkovači č. 2 – o čom NR SR rokuje  (samotná aplikácia na riadenie titulkovača v zvukovej a obrazovej réžii, ktorá bude čerpať údaje z tejto integračnej služby a napĺňať informácie, ktorá sa budú zobrazovať v titulkovači č. 2  nie je súčasťou tohto projektu)
9 NP_034 B. Základné požiadavky na systém B.2.3 - Miesto predsedajúceho Predsedajúca jednotka Jednotka predsedajúceho musí spĺňať všetky požiadavky ako účastnícka jednotka
10 NP_046 B. Základné požiadavky na systém B.2.4.2 - Pracovisko operátorov DKS Pracovisko operátora Na počítačoch musí byť nainštalovaná aplikácia operátora DKS. Spolupráca operátorov (na ktorom počítači sa bude čo robiť) bude súčasťou DKS. Softvér operátora musí umožniť riadiť rokovania aj iba s jedného PC.
11 FP_063 B. Základné požiadavky na systém B.2.5 - Sálové obrazovky Sálové obrazovky Výsledok posledného hlasovania možno kedykoľvek opätovne zobraziť na obrazovke – možnosť musí mať prístupnú spustiť operátorom DKS
12 NP_067 B. Základné požiadavky na systém B.5 - Dostupnosť systému Dostupnosť systému Kritické body systému (tzv. single-point-of-failure) musia byť zdokumentované, zároveň musia byť určené náhradné postupy
13 FP_080 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze V konfigurácii profilu sa musí dať nastaviť či systém pre identifikáciu účastníka používa iba identifikačnú kartu - to znamená, že každý účastník môže hovoriť, resp. hlasovať z ľubovoľného miesta v rokovacej sále po identifikácii identifikačnou kartou
14 FP_091 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze DKS musí umožniť pre každý profil nastaviť, či sa bude vykonávať ukladanie dát do informačných zdrojov (napr. „aktivity“, „vystúpenia“), alebo nie (logovanie však musí prebiehať vždy)
15 FP_031 B. Základné požiadavky na systém B.2.1 - Účastnícka jednotka Účastnícka jednotka Užívateľská jednotka musí dokázať plniť nasledovné funkcie (jednotlivé vymenované komponenty nemusia byť súčasťou jedného fyzicky kompaktného zariadenia, ale musia byť súčasťou každého rokovacieho miesta) :
• identifikácie sa identifikačnou kartou
• prihlasovanie sa účastníka s požadovaným typom vystúpenia (podľa štádia rokovania)
• vykonávať prezentáciu, resp. hlasovanie
• mikrofón s tlačidlami na ovládanie
• displej/monitor jednotky
16 NP_004 A. Úvodné informácie A.2 - Najvýznamnejšie úlohy DKS Integračná služba DKS V prípade že sa jedná o integračnú službu, ktorej obsahovým vlastníkom je DKS rozumie sa povinnosť dodávateľa DKS (jeho úlohou v procese je poskytnúť dáta a ich štruktúru) v spolupráci s dodávateľom ISVS Middleware a dodávateľom integračných služieb (ktorý vytvorí samotnú integračnú službu v ISVS Middleware) zostaviť čo najoptimálnejšiu integračnú službu na poskytnutie dát z DKS. V prípade, že integračná služba bude zapisovať dáta priamo do informačných zdrojov SSLP, resp. iného informačného systému, súčasťou tímu na tvorbu integračnej služby bude aj dodávateľ tohto informačného systému (poskytne štruktúru informačného zdroja kam sa dáta budú zapisovať)
17 NP_012 B. Základné požiadavky na systém B.2.1 - Účastnícka jednotka Účastnícka jednotka Účastnícke jednotky musia mať možnosť hlasovania (ako s hlasovacími kartami, tak aj bez nich – podľa nastavenia profilu schôdze) s požadovanými funkcionalitami v časti B.2.1.5
18 NP_013 B. Základné požiadavky na systém B.2.1 - Účastnícka jednotka Účastnícka jednotka Účastnícke jednotky musia mať možnosť prihlasovania sa o slovo s požadovanými funkcionalitami v časti C.3
19 NP_014 B. Základné požiadavky na systém B.2.1 - Účastnícka jednotka Účastnícka jednotka • súčasťou ponuky musí byť aj zabudovanie / osadenie účastníckej jednotky do každého rokovacieho stolíka a ich vzájomné prepojenie. Aby užívateľ navrhnúť dĺžky požadovaných kabeláží prikladáme prílohu č. 1 s mierkou a umožňujeme záujemcom o prehliadku priestorov.
• súčasťou ponuky musí byť aj demontáž existujúcich jednotiek a ich uskladnenie na určené miesto v K NR SR.
• súčasťou ponuky musí byť aj demontáž existujúceho rozvodu existujúcich jednotiek pod rokovacou miestnosťou a jeho uskladnenie na učené miesto v K NR SR.
20 IZ_001 B. Základné požiadavky na systém B.2.1 - Účastnícka jednotka Informačné zdroje DKS Každá aktivita účastníka musí byť zaznamenaná v logoch a neskôr identifikovateľná (kto, kde, kedy a čo urobil) – každé hlasovanie, každé vystúpenie, ale dokonca aj každé prihlásenie sa a odhlásenie sa so žiadosťou o slovo. Všetky aktivity používateľov musia byť súčasťou samostatného informačného zdroja „aktivity poslancov“, všetky reálne vystúpenia v informačnom zdroji vystúpenia poslancov.
21 NP_021 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.2 - Mikrofón Mikrofón Súčasťou každej účastníckej jednotky musí byť aj mikrofón
22 NP_024 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.2 - Mikrofón Mikrofón Mikrofón musí mať vizuálnu signalizáciu aktivácie a deaktivácie (vizualizácia môže byť na krku mikrofónu, alebo na displeji/monitore účastníckej jednotky).
23 AF_079 B. Základné požiadavky na systém B.2.1 - Účastnícka jednotka Účastnícka jednotka Požaduje sa, aby užívateľ (napr. na displejoch užívateľskej jednotky) videli s akým typom vystúpenia sa v danej etape môže prihlasovať (platí pre všetky fázy rokovania)
24 FP_032 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.1 - Identifikácia Identifikácia užívateľa Súčasťou každej účastníckej jednotky musí byť aj možnosť identifikovať sa do systému identifikačnou kartou
25 FP_033 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.1 - Identifikácia Identifikácia užívateľa Jednotka účastníka musí umožniť účastníkovi rokovania prihlásiť sa do systému (ak je to vyžadované profilom schôdze)
26 FP_034 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.1 - Identifikácia Identifikácia užívateľa Po identifikácii účastníka musí byť účastníkovi potvrdená voľba, že ho systém identifikoval a zobrazené meno pod akým ho systém rozpoznal
27 FP_035 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.1 - Identifikácia Identifikácia užívateľa Identifikácia musí byť overiteľná počas celej doby až po zrušenie identifikácie
28 FP_036 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.1 - Identifikácia Identifikácia užívateľa Účastník musí mať možnosť odhlásenia sa zo systému (napr. vysunutím identifikačnej karty)
29 IZ_003 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.1 - Identifikácia Identifikácia užívateľa Pri každom prihlásení sa musí zaznamenať
• miesto v rokovacej sále kde bolo tlačidlo stlačené,
• ID poslanca, ktorý má vsunutú hlasovaciu kartu v jednotke poslanca
• príznak o akú voľbu išlo (P,R,F,...).
30 NP_016 C. Procesné požiadavky na systém C.5 - Ovládací SW operátora DKS SW operátora Ovládací SW musí bežať na počítači umiestnenom u technikov v rokovacej sále a na ďalšom dedikovanom mieste vedľa technikov. Jednotlivé obrazovky SW sú znázornené na záverečných obrázkoch, pričom sa vyžaduje dosiahnutie popísaných cieľov a funkcionalít, nie zobrazené grafické prvky.
31 FP_037 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.2 - Mikrofón Mikrofón Aktivovanie mikrofónu daného účastníka môže vykonať iba operátor hlasovacieho zariadenia na pokyn predsedajúceho, alebo priamo predsedajúci
32 FP_038 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.2 - Mikrofón Mikrofón Deaktivovanie aktívneho mikrofónu môže vykonať:
• predsedajúci,
• operátor DKS,
• priamo vystupujúci účastník (opätovným stlačením tlačidla).
33 IZ_002 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.2 - Mikrofón Informačné zdroje DKS Každé aktivovanie a deaktivovanie mikrofónu účastníka sa musí zaznamenať do informačného zdroja „aktivity poslancov“
34 NP_018 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.3 - Kontextové informácie SW - kontextové informácie Požiadavky pre nastavovanie kontextovej informácie sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.3 „Sekcia – kontextové informácie“.
35 AF_001 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.2 - Mikrofón Mikrofón Po vložení karty do čítačky sa na displeji/monitore účastníckej jednotke zobrazí meno a priezvisko držiteľa karty z identifikačnej karty a to počas celej doby prihlásenia.
36 NP_019 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.1 - Konfiguráciam mapa, profil schôdze SW - Profil schôdze Požiadavky pre nastavovanie profilu schôdze sa nachádzajú v časti C.5.2.1.1 „Sekvencia – profil schôdze“.
37 FP_004 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.3 - Možnosti prihlásenia sa do diskusie Prihlasovanie sa do diskusie Účastnícka jednotka musí umožniť používateľovi prihlásiť sa do diskusie  pomocou tlačidla (fyzické, alebo „virtuálne“ na displeji/monitore užívateľskej jednotky) na poslaneckej jednotke v závislosti od konfigurácie systému:
• či je prihlasovanie sa do diskusie z miesta dovolené,
• v závislosti od identifikovaného používateľa (či mu je povolená možnosť prihlasovať sa o slovo),
• v závislosti od štádia rokovania (s akými rôznymi typmi vystúpenia sa môže účastník prihlásiť)
38 FP_005 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.3 - Možnosti prihlásenia sa do diskusie Prihlasovanie sa do diskusie Každý účastník musí mať možnosť (okrem etapy po zmrazení prihlásených do rozpravy) sám si deaktivovať prihlásenie sa do diskusie
39 IZ_011 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.3 - Možnosti prihlásenia sa do diskusie Informačné zdroje DKS Pri každom prihlásení sa musí zaznamenať v informačnom systéme aktivity poslancov minimálne:
• miesto v rokovacej sále kde bolo tlačidlo stlačené,
• ID poslanca, ktorý má vsunutú hlasovaciu kartu v jednotke poslanca
• príznak o akú voľbu typu prihlásenia sa jedná (P,R,F,...).
40 AF_082 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.3 - Možnosti prihlásenia sa do diskusie Prihlasovanie sa do diskusie Používateľ ISVS DKS musí mať možnosť po prihlásení sa s ľubovoľným typom prihlásenia opätovným vyjadrením voľby pre daný typ vymazať požiadavku zo zoznamu prihlásených (platí pre všetky fázy rokovania)
41 FP_007 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.4 - Displej / monitor na jednotke účastníka Displej/monitor užívateľskej jednotky Po identifikovaní sa kartou sa na monitore účastníckej jednotky a jednotke predsedajúceho musí zobraziť čitateľne minimálne meno a  priezvisko identifikovaného účastníka.
42 FP_008 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.4 - Displej / monitor na jednotke účastníka Displej/monitor užívateľskej jednotky Údaje z požiadavky FP_7 musia byť zobrazené na displeji jednotky účastníka po celý čas rokovania
43 FP_006 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.4 - Displej / monitor na jednotke účastníka Displej/monitor užívateľskej jednotky Po stlačení požadovanej voľby na prihlásenie sa o slovo, sa účastníkovi musí zobraziť na displeji/monitore užívateľskej jednotky:
• identifikácia, že jeho požiadavka bola zaradená do zoznamu prihlásených poradovým číslom, typom vystúpenia a prideleným časovým limitom
• v prípade prihlásenia sa súčasne viacerými typmi prihlásenia musia byť zobrazené všetky typy podľa predchádzajúceho popisu
44 FP_039 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.4 - Displej / monitor na jednotke účastníka Displej/monitor užívateľskej jednotky Počas rokovania o bodoch programu sa požaduje, aby bol na displeji/monitore zobrazený vždy číslo a text prerokovávaného bodu programu.
45 FP_040 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.4 - Displej / monitor na jednotke účastníka Displej/monitor užívateľskej jednotky Počas vystúpenia používateľa s ľubovoľným typom vystúpenia musí na displeji/monitore účastníckej jednotky byť zobrazený zostávajúci čas do ukončenia limitu identifikovaného používateľa.
46 FP_009 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.4 - Displej / monitor na jednotke účastníka Displej/monitor užívateľskej jednotky Počas hlasovania sa musí na displeji účastníckej jednotky zobrazovať zostávajúci čas do skončenia limitu na hlasovanie
47 FP_010 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.4 - Displej / monitor na jednotke účastníka Displej/monitor užívateľskej jednotky Po hlasovaní musí definovaný čas (konfigurovateľný parameter) ostať na displeji účastníckej jednotky zobrazené nasledovné informácie:
• výsledky hlasovania (kumulatívne)
• voľba hlasovania prihláseného účastníka do danej jednotky (za, proti,...)
48 FP_011 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.5 - Hlasovanie Hlasovania Každá účastnícka jednotka účastníka musí po spustení hlasovania umožňovať účastníkovi prezentovať sa
49 FP_012 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.5 - Hlasovanie Hlasovania Jednotka účastníka, v ktorej bola vložená identifikačná karta (pri profile schôdze, kde sa identifikačná karta vyžaduje), alebo v prípade že na nej (na mieste v rokovacej sále, kde je účastnícka jednotka osadená bol nastavený účastník) a účastník sa neprezentoval vyšle na konci hlasovacieho intervalu do systému identifikáciu „neprítomný“
50 FP_013 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.5 - Hlasovanie Hlasovania Ak sa účastník počas hlasovania prezentoval, jednotka mu už neumožňuje zmeniť stav hlasovania na „neprítomný“, teda do stavu akoby sa neprezentoval
51 FP_014 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.5 - Hlasovanie Hlasovania Jednotka účastníka po prezentovaní sa účastníka musí umožniť účastníkovi vyjadriť jednu z nasledovných volieb „ZA“, „PROTI“, „ZDRŽAL SA“
52 FP_015 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.5 - Hlasovanie Hlasovania Jednotka účastníka musí umožniť účastníkovi meniť voľby „ZA“, „PROTI“, „ZDRŽAL SA“ v časovom poradí koľkokrát stihne, no vždy sa na konci zaznamená tá voľba, ktorú účastník vykonal ako poslednú pred ukončením limitu na hlasovanie
53 FP_016 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.5 - Hlasovanie Hlasovania Ak sa účastník počas hlasovania prezentoval, no nevyjadril ani jednu z možností „ZA“, „PROTI“, alebo „ZDRŽAL SA“, jednotka vyšle na konci hlasovacieho intervalu do systému identifikáciu „nehlasoval“
54 FP_017 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.5 - Hlasovanie Hlasovania Ak sa účastník počas hlasovania prezentoval, pri hlasovaní vyjadril možností „ZA“, jednotka vyšle na konci hlasovacieho intervalu do systému identifikáciu „ZA“
55 FP_018 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.5 - Hlasovanie Hlasovania Ak sa účastník počas hlasovania prezentoval, pri hlasovaní vyjadril možností „PROTI“, jednotka vyšle na konci hlasovacieho intervalu do systému identifikáciu „PROTI“
56 FP_019 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.5 - Hlasovanie Hlasovania Ak sa účastník počas hlasovania prezentoval, pri hlasovaní vyjadril možností „ZDRŽAL SA“, jednotka vyšle na konci hlasovacieho intervalu do systému identifikáciu „ZDRŽAL SA“
57 NP_003 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.4 - Štádia rokovania SW - štádia rokovania Požiadavky pre nastavovanie štádia rokovania sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.4 „Sekcia – štádia rokovania“
58 NP_020 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.5 - Štádia legislatívneho procesu SW - štádia legislatívneho procesu Požiadavky pre nastavovanie štádia legislatívneho procesu sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.5 „Sekcia – štádia legislatívneho procesu“
59 NP_028 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.6 - Kategórie rokovania SW - kategórie rokovania Požiadavky pre nastavovanie kategórií rokovania sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.6 „Sekcia – kategórie rokovania“
60 NP_029 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.7 - Aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie Mnohé funkcie musia byť obdobné pre všetky fázy rokovania z pohľadu operátora DKS (popísané sú v časti C.2.1.7) a niektoré sú špecifické pre danú fázu a sú uvedené v časti C.5.2.2 až C.5.2.10
61 NP_022 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.7 - Aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie Požiadavky pre aplikačné funkcie sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.7 „Sekcia – aplikačné funkcie“
62 NP_023 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie V tejto časti dokumentu uvádzame požiadavky na spoločné aplikačné funkcie, ktoré musia byť dostupné vo všetkých etapách rokovania
63 NP_026 B. Základné požiadavky na systém B.2.2 - Rečnícky pult Rečnícky pukt Na rečníckom pultíku musí byť osadená účastnícka jednotka
64 NP_027 B. Základné požiadavky na systém B.2.2 - Rečnícky pult Rečnícky pukt Rečnícky pult je miesto kde vystupujú používatelia DKS v rozprave
65 FP_049 B. Základné požiadavky na systém B.2.2 - Rečnícky pult Rečnícky pukt V konfigurácii systému pri každom profile schôdze musí byť nastaviteľné, či vystúpenie z rečníckeho pultíku je možné iba s identifikačnou kartou, alebo aj bez nej
66 FP_050 B. Základné požiadavky na systém B.2.2 - Rečnícky pult Rečnícky pukt Každý typ vystúpenia musí mať v konfigurácii nastavené či sa prevažne vykonáva z rečníckeho miesta, alebo nie
67 FP_051 B. Základné požiadavky na systém B.2.2 - Rečnícky pult Rečnícky pukt V prípade, že je možné vystúpenia účastníka aj bez identifikačnej karty, musí mať operátor možnosť zadať vystupujúceho účastníka za rečníckym pultíkom a jeho identifikácia je posielaná v integračnej službe akoby bol identifikovaný kartou
68 FP_052 B. Základné požiadavky na systém B.2.2 - Rečnícky pult Rečnícky pukt Účastnícka jednotka za rečníckym pultíkom musí umožňovať fungovanie v 2 režimoch:
• používateľ si po vložení identifikačnej karty sám zapne mikrofón (alebo sa mikrofón spustí na jednotke za rečníckym pultíkom automaticky vložením karty a úspešnou identifikáciou) a tým spustí časový limit (ak mal nejaký pridelený) a limit sa končí:
• buď vypnutím mikrofónu za rečníckym pultíkom používateľom po ukončení prejavu,
• odhlásením sa identifikačnou kartou po skončení vystúpenia (napr. vysunutím kartičky)
• ukončením vystúpenia operátorom
• ukončenie vystúpenia automaticky začatím ďalšieho vystúpenia (ľubovoľného typu okrem prerušenie vystúpenia predsedajúcim)
• používateľ sa za rečníckym pultíkom neidentifikuje kartou, ale nastavuje ho na miesto operátor a spúšťa mu aj mikrofón (opäť to môže byť jedna aplikačná funkcia)
69 FP_020 B. Základné požiadavky na systém B.2.3 - Miesto predsedajúceho Predsedajúca jednotka Všetky funkcie predsedajúceho musia byť aktívne iba po identifikovaní sa do systému a overení, či sa jedná o účastníka, ktorý je v množine možných predsedajúcich, ale iba po dobu kým identifikácia trvá.
70 FP_021 B. Základné požiadavky na systém B.2.3 - Miesto predsedajúceho Predsedajúca jednotka Predsedajúci musí mať možnosť priamo si sám zapínať (aktivovať) a vypínať (deaktivovať) mikrofón.
71 FP_022 B. Základné požiadavky na systém B.2.3 - Miesto predsedajúceho Typy vystúpení Všetky vystúpenia predsedajúceho z miesta predsedajúceho sú zaznamenané ako typ „vystúpenie predsedajúceho“
72 IZ_004 B. Základné požiadavky na systém B.2.3 - Miesto predsedajúceho Informačné zdroje DKS Každé aktivovanie a deaktivovanie mikrofónu predsedajúceho sa musí zaznamenať do informačného zdroja „vystúpenia“ ako riadne vystúpenie.
73 FP_023 B. Základné požiadavky na systém B.2.3 - Miesto predsedajúceho Predsedajúca jednotka Aktivovanie mikrofónu predsedajúceho spôsobí deaktivovanie ostatných mikrofónov a zápis do informačného zdroja „aktivity poslancov“
74 FP_024 B. Základné požiadavky na systém B.2.3 - Miesto predsedajúceho Predsedajúca jednotka Po ukončení aktivácie mikrofónu predsedajúceho sa opätovne aktivuje posledný aktívny mikrofón (ak bol vypnutý iba aktiváciou predsedajúceho, t. j. ak si poslanec sám nevypol) – vznikne nový záznam do informačného zdroja „vystúpenia“, pričom časový limit bude pokračovať z predchádzajúceho prerušenia.
75 FP_053 B. Základné požiadavky na systém B.2.2 - Rečnícky pult Rečnícky pukt Po skončení limitu vystupujúceho za rečníckym pultom musí zaznieť zvukové znamenie, ktoré upozorní rečníka, no nevypne sa automaticky mikrofón. Tento môže vypnúť predsedajúci, alebo operátor DKS, alebo zamestnanec réžie. Každopádne samotné uplynutie mikrofónu automaticky nevypne mikrofón.
76 NP_033 B. Základné požiadavky na systém B.2.3 - Miesto predsedajúceho Predsedajúca jednotka Na mieste predsedajúceho v rokovacej sále sa musí nachádzať jedna účastnícka jednotku a jednu jednotku na ovládanie schôdze (spúšťanie hlasovania, zapínanie a vypínanie mikrofónov a podobne), alebo jedna kombinovaná jednotka, ktorá musí umožňovať funkcionalitu oboch jednotiek. V ostatných bodoch teda budeme ho hovoriť o požiadavkách na „jednotku predsedajúceho“.
77 FP_054 B. Základné požiadavky na systém B.2.3 - Miesto predsedajúceho Predsedajúca jednotka • Riadenie rozpravy
o prideľovanie slova nasledujúcemu v poradí
o dočasné odobratie slova s automatickým pozastavením plynúceho času aktívneho rečníka
o vrátenie dočasného pozastavenia vystupujúceho so opätovným spustením zastaveného časového intervalu – pokračovanie času, nie opätovné spustenie prideleného limitu)
o odobratie prideleného slova (deaktivovanie mikrofónu) s definitívnym ukončením vystúpenia
o pridelenie slova sebe, pričom sa vypnú všetky aktívne mikrofóny a po vypnutí sa znova aktivujú (ich časový limit bude v čase vypnutia pozastavený a po opätovnom spustení sa pokračuje z hodnoty pri deaktivovaní)
• Riadenie hlasovania
o spustenie nového hlasovania
o pozastavenie plynúceho hlasovania
o opätovné spustenie pozastaveného hlasovania
o opätovné spustenie pokračovania prerušeného hlasovania
o predčasné ukončenie plynúceho hlasovania
78 NP_036 B. Základné požiadavky na systém B.2.3 - Miesto predsedajúceho Predsedajúca jednotka Rokovacie miesto predsedajúceho bude obsahovať externý monitor (obrazovka musí mať rozmer min. 19“ a natívne rozlíšenie obrazovky 1920x1080 bodov ), vstup HDMI na ktorom sa zobrazujú tie isté údaje ako sálových obrazovkách umiestnených v rokovacej sále nad vchodmi, teda aktuálne prihlásených poslancov s požiadavkami o vystúpenie, ako aj sumárnych výsledkov hlasovaní po skončení hlasovania, .... (táto požiadavka je vyžadovaná v prípade, že súčasťou predsedajúceho nie je aplikácia, ktorá priamo zobrazuje tieto informácie). Samotná dodávka tohto monitora nie je súčasťou tohto projektu iba zobrazovanie informácie na ňom.
79 FP_055 B. Základné požiadavky na systém B.2.3 - Miesto predsedajúceho Predsedajúca jednotka Na externom monitore musí byť zobrazený počas hlasovania aj zoznam prihlásených poslancov s procedurálnym návrhom, resp. inou formou prihlásenia (táto požiadavka je vyžadovaná v prípade, že súčasťou predsedajúceho nie je aplikácia, ktorá priamo zobrazuje tieto informácie)
80 NP_038 B. Základné požiadavky na systém B.2.4.1 - Pracovisko pred rokovacou sálou Pracovisko pred rokovacou sálou Na pracovisku sa bude nachádzať počítač s aplikáciou na registrovanie prihlásených účastníkov do rozpravy písomne. Dodávka samotného počítača nie je súčasťou tohto projektu. Súčasťou tohto projektu je iba vytvorenie a nainštalovanie aplikácie slúžiacej na elektronické prihlasovanie sa poslancov do rozpravy.
81 NP_039 B. Základné požiadavky na systém B.2.4.1 - Pracovisko pred rokovacou sálou Pracovisko pred rokovacou sálou Na pracovisku sa bude nachádzať aj tlačiareň na vytlačenie zoznamu prihlásených pre predsedajúceho, resp. operátora. Dodávka samotnej tlačiarne nie je súčasťou tohto projektu.
82 NP_040 B. Základné požiadavky na systém B.2.4.1 - Pracovisko pred rokovacou sálou Pracovisko pred rokovacou sálou Pracovisko bude slúžiť na elektronické prihlasovanie sa do rozpravy.
83 NP_041 B. Základné požiadavky na systém B.2.4.1 - Pracovisko pred rokovacou sálou Pracovisko pred rokovacou sálou Pracovisko bude slúžiť na elektronické podávanie žiadostí na zmenu v programe schôdzí.
84 NP_042 B. Základné požiadavky na systém B.2.4.1 - Pracovisko pred rokovacou sálou Pracovisko pred rokovacou sálou Pracovisko môže slúžiť na elektronické evidovanie dochádzky.
85 NP_043 B. Základné požiadavky na systém B.2.4.2 - Pracovisko operátorov DKS Pracovisko operátora Miesto operátorov sa nachádza v rokovacej sále v zadnom rade (viď príloha č. 1 – schéma rokovacej sály)
86 NP_044 B. Základné požiadavky na systém B.2.4.2 - Pracovisko operátorov DKS Pracovisko operátora Na pracovisku operátorov sa nachádzajú 2 počítače s aplikáciou DKS. Dodávka samotných počítačov nie je súčasťou tohto projektu. Súčasťou projektu je iba vytvorenie a nainštalovanie aplikácie operátorov.
87 NP_045 B. Základné požiadavky na systém B.2.4.2 - Pracovisko operátorov DKS Pracovisko operátora Na pracovisku sa bude nachádzať aj tlačiareň na vytlačenie zoznamu prihlásených pre predsedajúceho a podrobného výpisu každého hlasovania. Dodávka samotnej tlačiarne nie je súčasťou tohto projektu.
88 NP_047 B. Základné požiadavky na systém B.2.4.2 - Pracovisko operátorov DKS Pracovisko operátora Aplikácia umožní plnú funkcionalitu SW a umožňuje konfigurovať, ktoré časti systému sú na aplikácii povolené.
89 NP_048 B. Základné požiadavky na systém B.2.4.2 - Pracovisko operátorov DKS Pracovisko operátora Súčasťou pracoviska operátora musí byť aj zariadenie na identifikáciu a prideľovanie identifikačných kariet
90 FP_056 B. Základné požiadavky na systém B.2.5 - Sálové obrazovky Sálové obrazovky Každé prihlásenie sa musí zaradiť do zoznamu prihlásených podľa definovaných priorít a zobrazovať na sálových obrazovkách a  zobrazovacej jednotke predsedajúceho, ako aj v SW operátora
91 FP_057 B. Základné požiadavky na systém B.2.5 - Sálové obrazovky Sálové obrazovky Počas rokovania o bodoch sa na sálových obrazovkách musí zobrazovať zoznam prihlásených v poradí v súlade s prioritami s nasledovnými údajmi pre každé prihlásenie:
• poradové číslo v zozname
• meno a priezvisko identifikovaného používateľa
• typ prihlásenia
• pridelený časový limit
92 FP_058 B. Základné požiadavky na systém B.2.5 - Sálové obrazovky Sálové obrazovky Počas vystúpenia aktívneho vystupujúceho sa musí zobrazovať na sálových obrazovkách pri jeho mene namiesto prideleného časového limitu priebežne zostávajúci čas vystúpenia do prideleného limitu
93 FP_059 B. Základné požiadavky na systém B.2.5 - Sálové obrazovky Sálové obrazovky Počas hlasovania sa na tabuliach musí zobraziť na sálových obrazovkách  (minimálne):
• číslo hlasovania
• číslo parlamentnej tlače
• zostávajúci (plynúci) čas do skončenia limitu na hlasovanie
94 FP_060 B. Základné požiadavky na systém B.2.5 - Sálové obrazovky Sálové obrazovky Sálové obrazovky musia umožniť zobraziť statickú informáciu (text) zadanú operátorom DKS (vyžaduje sa možnosť operátora, pripraviť si a uložiť niekoľko verzií statických informácií a jednoducho zobrazovať ich)
95 AF_084 B. Základné požiadavky na systém B.2.5 - Sálové obrazovky Sálové obrazovky Zoznam prihlásených sa musí zobrazovať na zobrazovacích jednotkách nad vchodmi a na monitore u technikov DKS a na monitore u predsedajúceho. Na sálových obrazovkách je potrebné zobrazovať vždy priebežne čo najviac prihlásených s tým, že v prvom riadku zoznamu musí byť prvý v poradí (ak sa ešte diskusia nespustila), resp. aktívny rečník a v poslednom riadku posledný prihlásený (aby bolo stále vidieť koľko rečníkov ešte bude vystupovať); (platí pre všetky fázy rokovania)
96 FP_061 B. Základné požiadavky na systém B.2.5 - Sálové obrazovky Sálové obrazovky Sálové obrazovky po ukončení hlasovania počas definovaného limitu (napr. 20 sekúnd – konfigurovateľná hodnota), alebo do spustenia nasledujúceho hlasovania zobrazujú kumulatívny výsledok:
  Číslo hlasovania
• Počet prezentovaných
• Počet hlasujúcich
• Počet za
• Počet zdržal sa
• Počet proti
• Počet nehlasoval
• Počet neprítomných
Text – „Národná rada nie je uznášania schopná“, alebo „Schválené“, alebo „Neschválené“
97 FP_062 B. Základné požiadavky na systém B.2.5 - Sálové obrazovky Sálové obrazovky Sálové obrazovky po ukončení hlasovania počas definovaného limitu (napr. 20 sekúnd – konfigurovateľná hodnota), alebo do spustenia nasledujúceho hlasovania nesmú prepísané ani po prihlásení sa poslanca
98 FP_064 B. Základné požiadavky na systém B.2.5 - Sálové obrazovky Sálové obrazovky DKS musí poskytovať zvukovej réžii výstup zobrazovacej tabule ako ďalšiu „fiktívnu kameru“, ktorú je možné zapojiť do výsledného signálu
99 FP_065 B. Základné požiadavky na systém B.3 - Prepojenia na externé prostredie Parlamentný informačný systém Systém musí implementovať rozhrania na:
- Kamerový systém
- Tlačiareň výsledkov hlasovania
- BackOffice databáz Kancelárie NRSR
- Titulkovače
100 FP_066 B. Základné požiadavky na systém B.3 - Prepojenia na externé prostredie Integračná služba SSLP V rámci BackOffice databáz Kancelárie NR SR musí DKS čerpať dáta z integračných služieb popísaných v časti D.1 a D.3.
101 FP_067 B. Základné požiadavky na systém B.3 - Prepojenia na externé prostredie Integračná služba DKS V rámci BackOffice databáz Kancelárie NR SR musí DKS poskytovať dáta v podobe integračných služieb popísaných v časti D.2 a D.4.
102 FP_068 B. Základné požiadavky na systém B.3 - Prepojenia na externé prostredie Informačné zdroje DKS DKS si musí uchovávať potrebné dáta z externých informačných zdrojov lokálne a pracovať s nimi (v dôsledku minimalizovania výpadku DKS pri výpadku sieťovej konektivity). V prípade, že príde k výpadku integračných služieb, systém bude pracovať s dátami naposledy načítanými do DKS a upozorní vizuálne na túto skutočnosť operátora. Systém DKS musí umožňovať načítanie potrebných dát (ktoré využíva z parlamentného informačného systému) aj zo štruktúrovaného (napr. xls súboru) a rovnako dáta, ktoré poskytuje parlamentnému informačnému systému musí vedieť exportovať do štruktúrovaného (napr. xls súboru).
103 FP_069 B. Základné požiadavky na systém B.3 - Prepojenia na externé prostredie Informačné zdroje DKS DKS musí umožňovať rokovanie aj po úmyselnom odpojení DKS od parlamentnej počítačovej siete (napr. tajné rokovanie)
104 FP_070 B. Základné požiadavky na systém B.3 - Prepojenia na externé prostredie Informačné zdroje DKS DKS si musí uchovávať potrebné dáta z externých informačných zdrojov lokálne a pracovať s nimi (v dôsledku minimalizovania výpadku DKS pri výpadku sieťovej konektivity)
105 FP_071 B. Základné požiadavky na systém B.3 - Prepojenia na externé prostredie Informačné zdroje DKS DKS musí umožniť ručné spustenie testovania zmeny informačných zdrojov poskytovaných integračnými službami). V prípade zmeny okamžite upozorniť operátora DKS.
106 FP_072 B. Základné požiadavky na systém B.4 - Podporované jazykové mutácie na účastníckych jednotkách Jazykové mutácie Požaduje sa, aby účastnícke jednotky a jednotka predsedajúceho umožňovala komunikáciu a texty na displeji minimálne v slovenskom a anglickom jazyku.
107 NP_066 B. Základné požiadavky na systém B.5 - Dostupnosť systému Dostupnosť systému Systém musí byť vysoko-dostupný, výpadok akéhokoľvek podporného systému (integračné služby ISVS Middleware, chod siete k serveru) nesmie ohroziť priebeh schôdze NR SR alebo hlasovania.
108 FP_073 B. Základné požiadavky na systém B.5 - Dostupnosť systému Dostupnosť systému Systém musí automaticky logovať všetky aktivity operátorov, ako aj používateľov (poslancov)
109 FP_074 B. Základné požiadavky na systém B.5 - Dostupnosť systému Dostupnosť systému Systém musí byť navrhnutý tak, aby umožňoval aj tajné rokovanie, pri ktorom sa zapínajú rušičky a odpája sa počítačové sieť v rokovacej sále od zvyšku parlamentnej počítačovej siete. Všetky dáta musia ostať iba v logoch počítača a neukladajú sa do informačného systému.
110 FP_075 C. Procesné požiadavky na systém Identifikácia užívateľa DKS musí byť navrhnutý tak, aby v prípade straty sieťovej konektivity (pri štarte systému, alebo v priebehu spustenej schôdze) pracoval „off-line“ s údajmi, ktoré si načítal pred výpadkom konektivity
111 NP_071 C. Procesné požiadavky na systém Integračná služba SSLP Definovanie frekvencie vytvárania lokálnej kópie s ktorou bude DKS pracovať musí byť súčasťou DFŠ
112 NP_072 C. Procesné požiadavky na systém Informačné zdroje DKS Informačné zdroje, ktoré DKS poskytuje prostredníctvom integračných služieb musia fungovať s minimálnym meškaním, v reálnom čase.
113 NP_073 C. Procesné požiadavky na systém Informačné zdroje DKS Zvolené komunikačné protokoly a prenosové médiá musia zabezpečiť, aby sa žiadne udalosti nestratili ani v dobe špičkovej záťaže systému.
114 FP_076 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze DKS musí umožniť vytváranie profilov schôdzí
115 FP_025 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze Konfigurácia každého profilu sa musí dať pomenovať skráteným názvom a ukladať za účelom jednoduchého opätovného použitia
116 FP_026 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze Systém musí umožňovať importovanie zoznamu účastníkov z iného elektronického súboru (napr. „csv“) z presne štruktúrovaných dát
117 FP_077 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze Systém musí umožňovať jednoduchým spôsobom zálohovať konfiguráciu systému profilu
118 FP_078 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze Systém musí umožniť  používanie zariadenia v rôznych obmenách, napr. bez hlasovacích kariet (identifikácia používateľov zo zasadacieho poriadku), alebo s hlasovacími kartami (identifikácia používateľov z identifikačnej karty)
119 FP_079 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze V konfigurácii profilu sa musí dať nastaviť či systém pre identifikáciu účastníka používa iba miesto účastníka v rokovacej sále bez identifikačnej karty (pre identifikáciu účastníka bude potrebné zápis v module účastníkov DKS a vyplnenie jednoznačného miesta v rokovacej sále) – to znamená, že každý účastník môže hovoriť, resp. hlasovať iba zo svojho rokovacieho miesta
120 FP_081 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze V konfigurácii profilu sa musí dať nastaviť či systém pre identifikáciu účastníka používa kombinované riešenie (na niektorých miestach identifikačnou kartou a pre niektoré miesta bez karty). V tomto prípade bude potrebné presne identifikovať na ktorých miestach sa ako možno identifikovať (to znamená, že odkiaľ sa vezme identita účastníka pre zverejnenie mena a priezviska v titulku)
121 FP_082 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze V konfigurácii profilu sa musí dať nastaviť či systém pre identifikáciu účastníka používa aj karty, ktoré umožnia iba vystúpenie od rečníckeho pultu (rokovanie parlamentu)
122 FP_083 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze V konfigurácii profilu sa musí dať nastaviť či bude systém umožňovať hlasovanie z miesta (každý zo svojho) bez kariet
123 FP_084 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze V konfigurácii profilu sa musí dať nastaviť či bude systém umožňovať hlasovanie z miesta (z ľubovoľného miesta) ale iba s kartami
124 FP_085 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze V konfigurácii profilu sa musí dať nastaviť či bude v systéme používanie kamier (polohovanie) – či sa bude vysielať integračná služba IS_1
125 FP_086 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze V konfigurácii profilu sa musí dať nastaviť či bude v systéme používanie titulkovačov – integračná služba IS_2, resp. 3
126 FP_087 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze V konfigurácii profilu sa musí dať nastaviť či bude synchronizácia s modulmi PIS
127 FP_088 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze V konfigurácii profilu sa musí dať nastaviť aké kontextové informácie možno v profile používať
128 FP_089 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze V konfigurácii profilu sa musí dať nastaviť aké štádia rokovania možno v profile používať a v akých kontextoch
129 FP_090 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze V prípade, že sa na identifikáciu používa kombinácia karta alebo miesto - DKS musí mať možnosť zadefinovať stolíky, na ktorých sa nebude vyžadovať identifikačná karta (avšak v prípade, že sa aj na nich zasunie identifikačná karta, chovajú sa akoby sa vyžadovala – teda identifikácia používateľa sa berie z identifikačnej karty a nie zo „zasadacieho poriadku“)
130 FP_092 C. Procesné požiadavky na systém C.1 Profily schôdzí SW - Profil schôdze DKS musí umožňovať nastaviť, v akej jazykovej mutácii prebieha rokovanie (ovplyvňuje zobrazenia na tabuly, ovplyvňuje zobrazenia na displeji na používateľskej jednotke, jednotke predsedajúceho a podobne). Ovládací SW pre operátora ostáva stále v slovenčine. Vyžaduje sa okrem slovenčiny minimálne „anglický jazyk“
131 FP_093 C. Procesné požiadavky na systém C.2 Identifikačné karty Identifikačná karta V prípade, že v zvolenom profile je nastavená povinná identifikácia účastníkov identifikačnou kartou, vyžaduje sa aby všetky účastnícke jednotky boli sfunkčnené až po identifikovaní sa účastníkom pomocou identifikačnej karty
132 FP_094 C. Procesné požiadavky na systém C.2 Identifikačné karty Identifikačná karta Identifikačná karta musí byť potlačiteľná v podmienkach Kancelárie NR SR s menom poslanca, poradovým číslom karty a číslom volebného obdobia (v dodávke musia byť teda čisté, nepotlačené karty v počte 700 ks)
133 FP_095 C. Procesné požiadavky na systém C.2 Identifikačné karty Identifikačná karta Karty musia poskytovať možnosť ochrany proti chybnému načítaniu identifikačného čísla používateľa, napr. formou CRC kódu alebo inou technológiou.
134 FP_096 C. Procesné požiadavky na systém C.2 Identifikačné karty Identifikačná karta DKS musí obsahovať jednotnú evidenciu kariet používateľov s ich stavmi (riadna, náhradná, duplicitná) s evidenciou životného cyklu (kedy bola vydaná, kedy bola vrátená, ...)
135 FP_097 C. Procesné požiadavky na systém C.2 Identifikačné karty Identifikačná karta DKS musí umožňovať vydávanie nových kariet, ich znefunkčnenie a podobne, na mieste pracoviska operátora
136 FP_098 C. Procesné požiadavky na systém C.2 Identifikačné karty Identifikačná karta Systém musí byť schopný vydávať náhradné identifikačné karty pre používateľa on-line (bez výpadku ostatnej funkčnosti systému) na mieste operátora
137 FP_099 C. Procesné požiadavky na systém C.2 Identifikačné karty Identifikačná karta Systém musí pri evidencii náhradnej karty používateľovi automaticky zablokovať pôvodnú identifikačnú kartu (jeden používateľ môže mať v jednom čase platnú iba jednu kartu)
138 FP_100 C. Procesné požiadavky na systém C.2 Identifikačné karty Identifikačná karta Systém musí kartou jednoznačne identifikovať používateľa rokovania a tým pádom aj typ používateľa a jeho oprávnenia (hlasovať, viesť schôdzu, prihlasovať sa do rozpravy, vystupovať iba z rečníckeho pultíku a podobne)
139 FP_101 C. Procesné požiadavky na systém C.2 Identifikačné karty Identifikačná karta Ak používateľ s identifikačnou kartou opustí svoje rokovacie miesto je povinný si so sebou vziať identifikačnú kartu, čím sa automaticky odhlási zo systému
140 NP_005 A. Úvodné informácie A.2 - Najvýznamnejšie úlohy DKS Integračná služba SSLP V prípade že sa jedná o integračnú službu, ktorej obsahovým vlastníkom je napr. SSLP bude táto integračná služba poskytnutá na využívanie jej výsledkov aj pre DKS. V prípade, že integračná služba bude zapisovať dáta priamo do informačných zdrojov DKS, resp. iného informačného systému, súčasťou tímu na tvorbu integračnej služby bude aj dodávateľ DKS (poskytne štruktúru informačného zdroja kam sa dáta budú zapisovať). Každá takáto integračná služba môže byť na základe požiadavky dodávateľa DKS rozšírená o ďalšie polia, resp. upravená.
141 NP_006 B. Základné požiadavky na systém B.2.1 - Účastnícka jednotka Účastnícka jednotka Hlasovacie jednotky sú viacúčelové a sú umiestnené v rokovacej sále na všetkých miestach určených pre poslancov, ako aj na miestach určených pre členov vlády Slovenskej republiky a pri rečníckom pulte a stolíkoch, ktoré sú určené pre predkladateľa návrhu zákona a spravodajcu výborov. Jednotlivé rokovacie miesta sú označené v príloha č. 1 na schéme rokovacej sále.
142 NP_007 B. Základné požiadavky na systém B.2.1 - Účastnícka jednotka Účastnícka jednotka Účastnícke jednotky musia byť v prípade poruchy jednoducho vymeniteľné (nemôžu byť napr. prilepené k rokovaciemu miestu).
143 NP_008 B. Základné požiadavky na systém B.2.1 - Účastnícka jednotka Účastnícka jednotka Účastnícke jednotky musia byť jednoznačne identifikovateľné (označené).
144 NP_009 B. Základné požiadavky na systém B.2.1 - Účastnícka jednotka Účastnícka jednotka Súčasťou cenovej ponuky musí byť aj riešenie výrezu existujúcich jednotiek účastníkov (vyplnenie v prípade nevyužitia), ako aj osadenie nových jednotiek (vyrezanie novej diery v prípade nevyužitia existujúcej). Schéma diery v ktorej je osadená súčasná účastnícka jednotka je na prílohe č. 2.
145 NP_010 B. Základné požiadavky na systém B.2.1 - Účastnícka jednotka Účastnícka jednotka Súčasťou účastníckej jednotky musí byť mikrofón s požadovanými funkcionalitami popísanými v častí B.2.1.2.
146 NP_011 B. Základné požiadavky na systém B.2.1 - Účastnícka jednotka Účastnícka jednotka Účastnícke jednotky musia mať možnosť prihlasovania sa identifikačnými kartami s požadovanými funkcionalitami v časti B.2.1.1
147 FP_027 C. Procesné požiadavky na systém C.4 Typy používateľov Typy vystúpení DKS musí umožňovať definovať pre jednotlivé profily schôdzí aké typy používateľov sa v nich môžu zúčastňovať rokovania
148 FP_028 C. Procesné požiadavky na systém C.4 Typy používateľov Typy vystúpení DKS musí umožňovať definovať typy používateľov (zoznam č. 1)
149 FP_029 C. Procesné požiadavky na systém C.4 Typy používateľov Typy vystúpení DKS musí umožňovať definovať k typu používateľa informáciu či používateľ je povinný identifikovať sa do systému pomocou identifikačnej karty. Takýto používateľ sa môže identifikovať v ľubovoľnej používateľskej jednotke, ktorá je určená na identifikovanie pomocou identifikačnej karty (definované v profile schôdze a definícii používateľskej jednotky)
150 FP_041 C. Procesné požiadavky na systém C.4 Typy používateľov Typy vystúpení DKS musí umožňovať definovať k typu používateľa informáciu či používateľ je identifikovaný iba na základe zasadacieho poriadku
151 FP_047 C. Procesné požiadavky na systém C.4 Typy používateľov Typy vystúpení DKS musí umožňovať definovať k typu používateľa informáciu či používateľ môže hlasovať, alebo nie (napr. členovia vlády môžu mať karty, no nebudú môcť hlasovať). O tom, či sa pri hlasovaní musia používať identifikačné karty rozhoduje nastavenie profilu schôdze
152 FP_048 C. Procesné požiadavky na systém C.4 Typy používateľov Typy vystúpení DKS musí umožňovať definovať k typu používateľa informáciu či sa používateľ môže prihlasovať o slovo používateľskou jednotkou a ak áno o aký typ vystúpenia (o tom, kedy sa daný typ môže využiť rozhoduje nastavenie typu vystúpenia pre daný profil schôdze)
153 FP_046 C. Procesné požiadavky na systém C.4 Typy používateľov Typy vystúpení DKS musí umožňovať definovať k typu používateľa informáciu či sa používateľ môže vystupovať od rečníckeho pultíku, alebo nie
154 FP_042 C. Procesné požiadavky na systém C.4 Typy používateľov Typy vystúpení V prípade, že ide vystupovať používateľ, ktorý nepoužíva identifikačnú kartu, musí mať operátor rýchlu možnosť prestavenia používateľskej jednotky na rečníckom pulte tak, aby si používateľ sám zapínal a vypínal mikrofón (aj bez karty)
155 FP_043 C. Procesné požiadavky na systém C.4 Typy používateľov Typy vystúpení V prípade, že vystupuje používateľ, ktorý používa identifikačnú kartu musí sa odhlásiť na svojom mieste a identifikovať sa na používateľskej jednotke rečníckeho pultíku. Následne si môže zapnúť a vypnúť mikrofón.
156 FP_044 C. Procesné požiadavky na systém C.4 Typy používateľov Typy vystúpení DKS musí umožniť vždy operátorovi jednoduchým spôsobom zapínať, resp. vypínať mikrofón. V prípade, že mikrofón je zapnutý, musí byť na aplikácii obrazovky viditeľne graficky znázornený stav.
157 NP_025 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.2 - Mikrofón Mikrofón Mikrofón musí byť odnímateľný, umiestnený na ohybnom krku.
Mikrofónna vložka bude mať kardioidnú smerovú charakteristiku.
Účastnícka jednotka poslanca bude obsahovať tlačidlo na zapnutie (aktiváciu) a vypnutie (deaktiváciu) mikrofónu.
158 FP_103 C. Procesné požiadavky na systém C.3 Typy vystúpení Typy vystúpení V systéme musí byť konfigurovateľné aký typ, akou voľbou sa prihlasuje v akom štádiu (tlačidlom) a s akým časovým limitom pre aký typ  užívateľa, a to najmä podľa § 24, § 28, § 30, § 33, § 34 Zákona o NR SR
159 FP_105 C. Procesné požiadavky na systém C.3 Typy vystúpení Typy vystúpení DKS musí umožňovať nastaviť k typu vystúpenia štádium rokovania, v ktorom je táto možnosť prihlásenia prístupná
160 AF_002 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.1 - Konfiguráciam mapa, profil schôdze SW - Profil schôdze Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie a modifikáciu konfigurácie systému. V navrhnutej schéme obrazovky na obrázku č. 2 označené ako „Konfigurácia“.
161 FP_045 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.1 - Konfiguráciam mapa, profil schôdze SW - Profil schôdze Po aplikovaní funkcie na modifikáciu konfigurácie systému sa musí objaviť možnosť na modifikáciu konfigurácii údajov v časti C.5.3.2, evidovanie účastníkov v časti C.5.3.3, registráciu účastníkov v časti C.5.3.4, resp. editovanie používateľov (poslancov) v zasadacom poriadku v časti C.5.3.5.
162 AF_003 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.1 - Konfiguráciam mapa, profil schôdze SW - Profil schôdze Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať aplikačná funkcia na zapínanie mikrofónov cez synoptickú mapu. V navrhnutej schéme obrazovky na obrázku č. 2 označené ako „Mapa“.
163 FP_004 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.1 - Konfiguráciam mapa, profil schôdze SW - Profil schôdze Po aplikovaní funkcie na zapínanie mikrofónov cez synoptickú mapu sa musí objaviť možnosť na modifikáciu konfigurácii údajov v časti C.5.4.1.
164 FP_107 C. Procesné požiadavky na systém C.3 Typy vystúpení Typy vystúpení DKS musí umožňovať nastaviť k typu vystúpenia a typu rečníka časový limit pre daný typ vystúpenia
165 AF_004 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.1 - Sekcia - profil schôdze SW - Profil schôdze Požaduje sa, aby súčasťou obrazovky operátora bola počas celého aplikačná funkcia na spustenie konfigurácie informačných zdrojov popísaných v časti C.5.3 (okrem „Synoptickej mapy“, ktorá musí mať samostatnú aplikačnú funkciu). Príklad aplikačnej funkcie je uvedený na obrázku č. 2 pod označením „Konfigurácia“.
166 AF_005 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.1 - Sekcia - profil schôdze SW - Profil schôdze Požaduje sa, aby súčasťou obrazovky operátora bola počas celého aplikačná funkcia na spustenie rýchleho prideľovania slova cez synoptickú mapu popísanú v časti C.5.3.1. Príklad aplikačnej funkcie je uvedený na obrázku č. 2 pod označením „Mapa“.
167 AF_006 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.1 - Sekcia - profil schôdze SW - Profil schôdze Požaduje sa, aby súčasťou obrazovky operátora bola počas celého aplikačná funkcia na pridelenie nekonfigurovateľného existujúceho profilu schôdze, resp. na zadefinovanie a nakonfigurovanie nového profilu schôdze. Príklad aplikačnej funkcie je uvedený na obrázku č. 2 pod označením „Profil schôdze“.
168 AF_007 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.1 - Sekcia - profil schôdze SW - Profil schôdze Po spustení aplikácie operátora je prvou úlohou operátora nastavovanie profilu schôdze.
169 AF_008 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.1 - Sekcia - profil schôdze SW - Profil schôdze Po spustení programu sa automaticky default hodnota profilu schôdze nastaví hodnota profilu určeného pre schôdze NR SR, pomenovaný napr. „rokovanie NR SR“ a čaká sa na potvrdenie, resp. zmenu profilu
170 AF_009 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.1 - Sekcia - profil schôdze SW - Profil schôdze Nastavenie profilu sa po jeho potvrdení zmení na prvok, ktorý ostáva neustále zobrazený, ale nebude už jednoducho meniteľný (až po napr. doubleclicku).
171 AF_010 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.1 - Sekcia - profil schôdze SW - Profil schôdze Systém musí byť schopný pre typ profilu „rokovanie NR SR“ čerpať údaje o účastníkoch rokovania, schôdzí NR SR a ich programov z integračných služieb poskytovaných ISVS Middleware.. Synchronizácia údajov musí byť automatizovaná (ale vždy až po potvrdení hlášky technikom), no musí umožniť aj ručné spustenie na vyžiadanie.
172 AF_011 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.1 - Sekcia - profil schôdze SW - Profil schôdze Systém musí byť schopný pre typ profilu „rokovanie NR SR“ čerpať údaje o iných osobách z organizačnej štruktúry, ktorí môžu byť účastníkmi rokovania z integračných služieb poskytovaných ISVS Middleware.. Synchronizácia údajov musí byť automatizovaná (ale vždy až po potvrdení hlášky technikom), no musí umožniť aj ručné spustenie na vyžiadanie.
173 AF_012 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.1 - Sekcia - profil schôdze SW - Profil schôdze Po potvrdení profilu schôdze (ak je pre daný profil nastavená synchronizácia s parlamentným informačným systémom - ID_3_J) sa overia lokálne údaje (s ktorými pracuje ISVS DKS v prípade výpadku konektivity na server) prostredníctvom integračných služieb ISVS Middleware a to najmä:
• aktuálne volebné obdobie
• schôdze NR SR, v ktorých je možné rokovať (teoreticky môže byť viac neukončených schôdzí)
• body programu schôdze v daných schôdzach o ktorých je možné rokovať (neboli ešte ukončené, presunuté a podobne)
• zoznam aktuálnych poslancov
• zoznam osôb z organizačnej štruktúry, ktorí môžu vystupovať v rozprave...
174 AF_013 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.1 - Sekcia - profil schôdze SW - Profil schôdze V prípade, že pri synchronizácii vybraných integračných služieb nastala zmena oproti lokálnym údajom upozorní na to operátora (poskytne mu aj popis v ktorých záznamoch je rozdiel) a poskytne mu možnosť aktualizácie lokálnych údajov. Toto neplatí pre „Body programu schôdze“, resp. „schôdze NR SR“, ktoré sa musia automaticky synchronizovať pri zmene, keďže medzitým sa mohli stavy ich záznamov ukončiť v systéme SSLP a už nemajú byť dostupné.
175 AF_014 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.1 - Sekcia - profil schôdze SW - Profil schôdze Operátor musí mať možnosť aj ručného spustenia synchronizácie údajov počas rokovania NR SR (nie iba pri štarte), pretože niektoré údaje sa môžu meniť aj počas rokovania, napr. zoznam aktívnych poslancov, zoznam možných bodov a podobne.
176 AF_015 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.1 - Sekcia - profil schôdze SW - Profil schôdze Po potvrdení zvoleného profilu schôdze musí aplikácia operátora čakať na nastavenie schôdze NR SR.
177 AF_016 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač SW - schôdza, bod Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať sekcia na zobrazenie volebného obdobia, schôdze NR SR, bodu programu, čísla parlamentnej tlače a popis bodu programu (príklad uvedený na obrázku č. 3)
178 AF_017 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač SW - schôdza, bod Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie volebného obdobia. V navrhnutej schéme obrazovky na obrázku č. 3 označené ako „Volebné obdobie“. Uvedený údaj je z pohľadu ISVS DKS needitovateľný.
179 AF_018 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač SW - schôdza, bod Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie, resp. modifikáciu schôdze NR SR. V navrhnutej schéme obrazovky na obrázku č. 3 označené ako „Schôdza NR SR“.
180 AF_019 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač SW - schôdza, bod Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie., resp. nastavovanie bodu rokovania zvolenej schôdze NR SR. V navrhnutej schéme obrazovky na obrázku č. 3 označené ako „Bodu programu“.
181 FP_102 C. Procesné požiadavky na systém C.3 Typy vystúpení Typy vystúpení DKS musí umožňovať nastavenie typov vystúpení (minimálne typy sú uvedené v tabuľke č. 1)
182 FP_104 C. Procesné požiadavky na systém C.3 Typy vystúpení Typy vystúpení Typy vystúpenia musia byť jednoducho konfigurovateľné a podľa nich sa bude riadiť automatické prideľovanie časového limitu. Konfigurácia rozhoduje o:
• v akom štádiu rokovania je prístupný daný typ prihlásenia
• akému typu užívateľov je prístupný daný typ užívateľa
• ako sa zohľadní prioritizácia v zozname žiadostí o slovo
• aký časový limit sa účastníkovi pridelí
183 AF_020 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač SW - schôdza, bod Aplikačná funkcia na zobrazenie názvu bodu programu zobrazuje dáta z integračnej služby „Body programu schôdze“ podľa zvoleného bodu programu. Uvedený údaj je z pohľadu ISVS DKS needitovateľný.
184 AF_021 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač SW - schôdza, bod Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie čísla parlamentnej tlače prerokovávaného materiálu počas danej schôdze. V navrhnutej schéme obrazovky na obrázku č. 3 označené ako „Tlač“. Uvedený údaj je z pohľadu ISVS DKS needitovateľný.
185 AF_022 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač SW - schôdza, bod DKS musí podporovať aj rokovanie o zlúčených (viacerých) bodoch súčasne. Ako sa to prejaví na štruktúre dát navrhne dodávateľ DKS spolu s dodávateľom integračných služieb. Každopádne sa vyžaduje, aby sa v závere dali spraviť zostavy podľa bodu rokovania, podľa každej parlamentnej tlače osobitne.
186 AF_023 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač SW - schôdza, bod Aplikačná funkcia na zobrazenie tlače zobrazuje dáta z integračnej služby „Body programu schôdze“ podľa zvoleného bodu programu. Uvedený údaj je z pohľadu ISVS DKS needitovateľný.
187 AF_024 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač SW - schôdza, bod Sekcia pre zobrazenie volebného obdobia, schôdze NR SR, bodu programu, popis bodu programu a parlamentnú tlač je viditeľná a ovládateľná iba počas profilu schôdze na riadenie schôdze NR SR, teda napr. „Rokovanie NR SR“. V ostatných profiloch sa uvedená sekcia ani nezobrazuje.
188 AF_025 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu SW - schôdza, bod Aplikačná funkcia na zobrazenie volebného obdobia zobrazuje dáta z integračnej služby „Aktuálne volebné obdobie“. Zobrazuje textovú podobu volebného obdobia, no pre v uchovávaných informačných zdrojoch ISVS DKS (napr. „vystúpenia“, „aktivity“, alebo „hlasovania zoznam“) sa ako jeden z metadát uchováva jednoznačný identifikátor volebného obdobia.
189 AF_026 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu SW - schôdza, bod Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie, resp. modifikáciu bodu rokovania zvolenej schôdze NR SR. V navrhnutej schéme obrazovky na obrázku č. 3 označené ako „Bod programu“. Zobrazuje textovú podobu bodu programu, no pre v uchovávaných informačných zdrojoch ISVS DKS (napr. „vystúpenia“, „aktivity“, alebo „hlasovania zoznam“) sa ako jeden z metadát uchováva jednoznačný identifikátor bodu programu schôdze.
190 AF_027 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu SW - schôdza, bod Vyžaduje sa, aby aplikácia operátora DKS obsahovala počas všetkých svojich fáz aplikácie operátora (okrem konfigurácie častí C.5.3) aplikačnú funkciu na zmenu programu schôdze, pričom operátor si môže vyberať zo všetkých schôdzí ktoré poskytne integračná služba „Schôdze NR SR“. Vzhľadom na skutočnosť, že počas rokovania NR SR v jeden rokovací deň sa môže jedna schôdza ukončiť (zmena stavov schôdzí je súčasťou SSLP) a pokračovať bude ďalšia, predpokladá sa synchronizácia dát s výsledkom informačnej služby „schôdze NR SR“ aj v priebehu schôdzí (ideálne pred prípadným použitím aplikačnej funkcie na zmenu programu schôdze)
191 AF_028 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu SW - schôdza, bod Po nastavení schôdze systém ponúkne nastavenie bodu programu, resp. štádia rokovania.
192 AF_029 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu SW - schôdza, bod V prípade, že systém (pri ponuke jednej schôdze) alebo operátor nastaví číslo schôdze, o ktorej ešte nebolo rokované, systém automaticky nastaví kontextovú informáciu „rokovanie o bodoch“, štádium „program“ a bod programu bule NULL (schvaľovanie programu nemá bod rokovania).
193 AF_030 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu SW - schôdza, bod Fáza programu „Schvaľovanie programu“ sa aktivuje automaticky pri štarte programu v prípade, že integračná služba „program schôdzí“ vráti iba jednu schôdzu o ktorej je možné rokovať a o danej schôdzi sa ešte nerokovalo, alebo ak technik zvolí aplikačnou funkciou na výber štádia rokovania štádium “Program” (napr. obrázok č. 5)
194 AF_031 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu SW - schôdza, bod V tejto fáze sa požaduje aplikačná funkcia na automatické zobrazenie popisu bodu programu a tlače (automaticky naviazané na bod programu); (platí pre všetky fázy programu)
195 AF_032 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu SW - schôdza, bod DKS musí obsahovať aplikačnú funkciu, ktorá pri zmene bodu programu aktualizuje integračnú službu IS_3.
196 IZ_005 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu SW - schôdza, bod Všetky zmeny nastavovania bodu programu musia byť zaznamenané v informačnom zdroji „Body rokovania – priebeh“.
197 AF_033 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.3 - Kontextové informácie SW - kontextové informácie Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať sekcia na zobrazenie kontextových informácií (príklad uvedený na obrázku č. 4)
198 AF_034 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.3 - Kontextové informácie SW - kontextové informácie Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie, resp. nastavovanie kontextu. V skutočnosti sa schôdza môže nachádzať v kontexte „Rokovanie o bodoch“ keď prebieha samotné rokovanie o jednotlivých bodoch, v kontexte „Hlasovanie“ prebieha hlasovanie o jednotlivých prerokovaných veciach (hlasuje sa prevažne o 11:00 a o 17:00), v kontexte „Prestávka“ prebieha prestávka a nerokuje sa.
199 AF_035 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.3 - Kontextové informácie SW - kontextové informácie Aplikačná funkcia na zobrazenie a zmenu kontextovej informácie zobrazuje dáta z informačného zdroja „Kontextové informácie“.
200 AF_036 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.3 - Kontextové informácie SW - kontextové informácie V prípade zvolenia kontextovej informácie „Prestávka“ musí existovať aplikačná funkcia na zadanie dátumu a času na pokračovanie, ktoré musia byť súčasťou integračnej služby „Kontextové informácie“, ktorú budú vedieť využívať externé subjekty (napr. pre on-line vysielanie)
201 FP_106 C. Procesné požiadavky na systém C.3 Typy vystúpení Typy vystúpení DKS musí umožňovať nastaviť k typu vystúpenia typ používateľa, ktorý v danom štádiu rokovania môže túto možnosť prihlásenia využiť
202 AF_037 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.3 - Kontextové informácie Aké kontextové informácie sú prístupné pre aký profil schôdze musí byť súčasťou konfigurácie profilov schôdze.
203 AF_038 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.3 - Sekcia - kontextové informácie SW - kontextové informácie Vyžaduje sa, aby v SW operátora DKS bola funkcia na zmenu kontextovej informácie, pričom zobrazené kontextové informácie budú iba tie, ktoré sú v zozname kontextových informácií.
204 IZ_006 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.3 - Sekcia - kontextové informácie SW - kontextové informácie Vzhľadom na skutočnosť, že všetky zmeny kontextovej informácie, zmeny schôdze NR SR, bodu programu a štádia sa musia zapisovať do zvoleného informačného zdroja, požaduje sa, aby sa prvá záznam (začiatok kontextu) zaznamenal až v čase začiatku vystúpenia prvého rečníka (spravidla predsedajúceho). Všetky default nastavenia, resp. zmeny kontextu operátorom na začiatku schôdze sa do uvedeného informačného záznamu nezaznamenávali (ale do „log“ súborov áno aby bolo možné neskôr identifikovať, kto dané nastavenie a kedy vykonal).
205 IZ_007 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.3 - Sekcia - kontextové informácie SW - kontextové informácie Všetky zmeny nastavovania bodu programu musia byť zaznamenané v informačnom zdroji „Kontextové informácie – priebeh“.
206 AF_039 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.4 - Štádia rokovania SW - štádia rokovania Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať sekcia na zobrazenie štádií rokovania (príklad uvedený na obrázku č. 5)
207 AF_040 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.4 - Štádia rokovania SW - štádia rokovania Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie, resp. nastavovanie štádia rokovania. V navrhnutej schéme obrazovky na obrázku č. 5 označené ako „Štádia rokovania“.
208 AF_041 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.4 - Štádia rokovania SW - štádia rokovania Aké štádia rokovania sú prístupné pre aký profil schôdze musí byť súčasťou konfigurácie profilov schôdze.
209 AF_042 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.4 - Štádia rokovania SW - štádia rokovania Aké štádia rokovania sú prístupné pre aký kontext musí byť súčasťou konfigurácie profilov schôdze.
210 FP_108 C. Procesné požiadavky na systém C.3 Typy vystúpení Typy vystúpení Označenie typov vystúpení (jednoznačný identifikátor, ako aj popis) bude uchovávaný v konfiguračnej tabuľke DKS
211 AF_043 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania SW - štádia rokovania Vyžaduje sa, aby v štádiách rokovania na SW operátora ISVS DKS boli vždy prístupné všetky štádia rokovania, ktoré poskytne integračná služba „štádia rokovania“.
212 AF_044 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania SW - štádia rokovania V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW mal aplikačnú funkciu na zmenu štádia rokovania. Príklad splnenia aplikačnej funkcie je znázornený na obrázku č. 5, resp. 6 v časti obrazovky označenej „Štádia rokovania“ (platí pre všetky fázy programu). Prístupné musia byť iba tie štádia rokovania, ktoré sú preddefinované pre daný profil schôdze a danú kontextovú informáciu. 
213 AF_045 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania SW - štádia rokovania Všetky zmeny nastavovania bodu programu musia byť zaznamenané v informačnom zdroji „Štádia rokovania – priebeh“.
214 AF_046 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania SW - štádia rokovania V prípade, že vo zvolenej schôdzi operátor prepne štádium rokovania na „Hodina otázok“, program musí automaticky nastaviť bod programu schôdze z možných bodov na danej schôdzi (pozor v programe je iba jeden bod označený „Hodina otázok“, no podľa §24 rokovacieho poriadku sa tento bod koná každý štvrtok s výnimkou zvolania schôdze podľa §17. ods. 2 – mimoriadna schôdza)
215 AF_047 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania SW - štádia rokovania V prípade, že vo zvolenej schôdzi operátor prepne štádium rokovania na „Interpelácie“, program musí automaticky nastaviť bod programu schôdze z možných bodov na danej schôdzi (ak tam taký bod je)
216 AF_048 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania SW - štádia rokovania Ak v zvolenej schôdzi nie je bod „Hodina otázok“ musí byť štádium rokovania „Hodina otázok“ neviditeľný, alebo neprístupný.
217 AF_049 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania SW - štádia rokovania Ak v zvolenej schôdzi nie je bod „Interpelácia“ musí byť štádium rokovania „Interpelácie“ neviditeľný, alebo neprístupný.
218 AF_050 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania SW - štádia rokovania Ak v zvolenej schôdzi už bol schválený program schôdze musí byť štádium rokovania „Program“ neviditeľný, alebo neprístupný.
219 IZ_008 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania SW - štádia rokovania Všetky zmeny nastavovania bodu programu musia byť zaznamenané v informačnom zdroji „Štádia rokovania – priebeh“.
220 AF_051 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.5 - Štádia legislatívneho procesu SW - štádia legislatívneho procesu Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať sekcia na zobrazenie štádií legislatívneho procesu (príklad uvedený na obrázku č. 9)
221 AF_052 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.5 - Štádia legislatívneho procesu SW - štádia legislatívneho procesu Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie, resp. nastavovanie štádia legislatívneho procesu. V navrhnutej schéme obrazovky na obrázku č. 9 označené ako „Štádia legislatívneho procesu“.
222 AF_053 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.5 - Štádia legislatívneho procesu SW - štádia legislatívneho procesu Aké štádia legislatívneho procesu sú pre danú tlač prístupné poskytuje integračná služba „Štádia legislatívneho procesu“, z ktorej si bude potrebné vyfiltrovať záznamy s danou parlamentnou tlačou.
223 AF_054 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.5 - Štádia legislatívneho procesu SW - štádia legislatívneho procesu O aké štádium legislatívneho procesu sa týka v danom bode programu poskytuje integračná služba „Body programu schôdze“, z ktorej si bude potrebné vyfiltrovať daný bod programu.
224 AF_055 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.5 - Štádia legislatívneho procesu SW - štádia legislatívneho procesu Sekvencia štádia legislatívneho procesu je zobrazená na SW operátora ISVS DKS iba pre štádium rokovania „Rozprava“, resp. „Rozprava §29a“.
225 NP_015 B. Základné požiadavky na systém B.2.1 - Účastnícka jednotka Účastnícka jednotka Po inštalácii nových účastníckych jednotiek zostane účastníkovi aj naďalej možnosť pripojenia notebooku, tabletu a pod.
• zásuvka na 240 V (existujúca)
• zásuvka na Ethernet (existujúca)
Hoci dnes existuje zásuvka 220 V aj ethernetová prípojka v každom rokovacom stolíku, tieto nemôžu byť použité do navrhnutého riešenia. V prípade potreby sa vyžaduje vybudovať samostatný rozvod 220V aj siete na pripojenie jednotiek spĺňanúcich všetky požadované normy.
226 AF_056 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.5 - Sekcia - štádia legislatívneho porcesu SW - štádia legislatívneho procesu Požaduje sa, že ak v integračnej službe „štádia legislatívneho procesu“ pribudne záznam, objaví sa aj v obrazovke operátora ISVS DKS v kategóriách (ak bude povolené aj v danom profile).
227 AF_057 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.5 - Sekcia - štádia legislatívneho porcesu SW - štádia legislatívneho procesu Požaduje sa, aby SW operátora umožňoval aj spoločné rokovanie v jednom bode v II. a III. čítaní
228 AF_058 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.5 - Sekcia - štádia legislatívneho porcesu SW - štádia legislatívneho procesu Napriek skutočnosti, že štádium legislatívneho procesu by sa malo automaticky nastavovať podľa schôdze, operátor DKS musí mať možnosť zmeniť štádium (ideálne počas prvého vystupujúceho)
229 IZ_009 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.5 - Sekcia - štádia legislatívneho porcesu SW - štádia legislatívneho procesu Všetky zmeny nastavovania bodu programu musia byť zaznamenané v informačnom zdroji „Štádia legislatívneho procesu – priebeh“.
230 AF_059 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.6 - Kategórie rokovania SW - kategórie rokovania Na obrazovke SW operátora sa musí počas štádia legislatívneho procesu „II. čítanie“ nachádzať sekcia na zobrazenie kategórii rokovania (príklad uvedený na obrázku č. 10)
231 AF_060 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.6 - Kategórie rokovania SW - kategórie rokovania Počas ostatných štádií legislatívneho procesu okrem „II. čítanie“, alebo zlúčené „II. a III. čítanie“ je sekcia „kategória rokovania neviditeľná.
232 AF_061 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.6 - Kategórie rokovania SW - kategórie rokovania Na obrazovke SW operátora sa musí počas štádia legislatívneho procesu „II. čítanie“ nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie, resp. nastavovanie štádia kategórie rokovania. V navrhnutej schéme obrazovky na obrázku č. 10 označené ako „kategórie rokovania“.
233 NP_030 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač SW - schôdza, bod Požiadavky pre nastavovanie schôdze NR SR sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.2 „Sekvencia –schôdza, bod programu“.
234 AF_062 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.6 - Sekcia - kategórie rokovania SW - kategórie rokovania V prípade, že sa o bode v II. čítaní ešte nerokovalo a program schôdze je nastavený pri bode ako II. čítanie, automaticky po nastavení bodu programu sa nastaví kategória rokovania „písomne prihlásení“
235 AF_063 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.6 - Sekcia - kategórie rokovania SW - kategórie rokovania V prípade, že sa o bode v II. čítaní ešte nerokovalo a program schôdze je nastavený pri bode ako II. čítanie, automaticky po nastavení bodu programu sa nastaví kategória rokovania „písomne prihlásení“
236 IZ_010 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.6 - Sekcia - kategórie rokovania SW - kategórie rokovania Všetky zmeny nastavovania bodu programu musia byť zaznamenané v informačnom zdroji „Kategórie rokovania – priebeh“.
237 AF_064 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.7 - Aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie Na obrazovke SW operátora sa musí počas celého rokovania nachádzať sekcia na zobrazenie aplikačných funkcií (príklad uvedený na obrázku č. 29)
238 NP_017 C. Procesné požiadavky na systém C.5 - Ovládací SW operátora DKS SW operátora Cieľovým grafickým riešením jednotlivých obrazoviek bude návrh dodávateľa v definitívnej funkčnej špecifikácii, ktorá musí byť odsúhlasená oboma stranami.
239 NP_031 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač SW - schôdza, bod Požiadavky pre nastavovanie bodu programu schôdze NR SR sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.2 „Sekvencia – schôdza, bod programu“.
240 NP_002 C. Procesné požiadavky na systém C.5 - Ovládací SW operátora DKS SW operátora Ovládací SW operátora musí byť nainštalovaný a spustiteľný súčasne na 2 počítačoch (dodávka samotných počítačoch nie je súčasťou tohto projektu). Súčasťou DFŠ musí byť návrh spolupráce týchto dvoch pracovísk, pričom sa predpokladá že na jednom bude sprístupnená plná funkcionalita a na druhom štádia „Hodina otázok“, „Interpelácie“ a kontext „Hlasovania“.
241 AF_065 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie Vyžaduje sa, aby existovala konfigurácia, v ktorej sa bude nastavovať v akej štádií rokovania, štádií legislatívneho procesu a kategórii rokovania má byť aká aplikačná funkcia viditeľná
242 AF_066 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie Vyžaduje sa, aby existovala konfigurácia, v ktorej sa bude nastavovať v akej štádií rokovania, štádií legislatívneho procesu a kategórii rokovania má byť aká aplikačná funkcia zobrazená na akej pozícii (poradové číslo)
243 AF_070 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie Vyžaduje sa, aby existovala aplikačná funkcia na zastavenie vystúpenia aktívneho rečníka (pre všetky fázy programu). Funkcia pozastaví čas vystupujúceho, vypne jeho mikrofón a zapne mikrofón predsedajúceho (ak si ho nezapol sám). Po ukončení vystúpenia je možné opätovne spustiť čas aktívneho rečníka. Príklad aplikačnej funkcie je na obrázku č. 29 pod označením „STOP“. V prípade aplikovania funkcie sa zmení popis zo STOP na SPUSTI a opätovným aplikovaním funkcie sa spustí aplikačná funkcia AF_71
244 AF_071 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na opätovné spustenie pozastaveného vystúpenia aktívneho rečníka v prípade použitia aplikačnej funkcie „AF_70“. Funkcia opätovne spustiť čas aktívneho rečníka.
245 AF_067 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie Vyžaduje sa, aby existovala aplikačná funkcia na riadenie prideľovania slova na automatické pridelenie slova nasledujúcemu rečníkovi (na obrázku č. 29 označená ako „Ďalší“). Aplikačná funkcia spôsobí, že:
• rečník, ktorý vystúpenie ukončil zmizne zo zoznamu prihlásených
• ukončení sa jeho záznam v informačnom zdroji „vystúpenia“
• vznikne jeho záznam v sekcii obrazovky „zoznam vystupujúcich“
246 AF_068 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie Vyžaduje sa, aby existovala aplikačná funkcia na zmenu poradia vybraného používateľa v zozname prihlásených o jednu pozíciu hore (na obrázku č. 29 označená ako „Posuň hore“), čo spôsobí, že rečník, ktorý je vyznačený sa posunie v poradí v zozname prihlásených o jednu pozíciu hore
247 AF_069 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie Vyžaduje sa, aby existovala aplikačná funkcia na zmenu poradia vybraného používateľa v zozname prihlásených o jednu pozíciu dolu (na obrázku č. 29 označená ako „Posuň dolu“), čo spôsobí, že rečník, ktorý je vyznačený sa posunie v poradí v zozname prihlásených o jednu pozíciu dole
248 AF_072 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie V tejto fáze sa vyžaduje aby SW mal aplikačnú funkciu na ručné pridanie používateľa pred vyznačeného používateľa v zozname prihlásených (na obrázku č. 29 označená ako „Pridaj ručne“), čo spôsobí, že rečník, ktorý je vyznačený sa posunie v poradí v zozname prihlásených o jednu pozíciu dole
249 AF_073 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie V tejto fáze sa vyžaduje aby SW mal aplikačnú funkciu na ručné vymazanie vyznačeného používateľa v zozname prihlásených (na obrázku č. 29 označená ako „Vymaž“), čo spôsobí, že rečník, ktorý je vyznačený sa posunie v poradí v zozname prihlásených o jednu pozíciu dole (platí pre všetky fázy rokovania)
250 AF_074 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie Systém DKS musí umožňovať operátorovi ISVS DKS kedykoľvek vytlačiť, resp. vyexportovať zoznam prihlásených (platí pre všetky fázy rokovania). Na obrázku č. 29 je táto aplikačná funkcia označená ako „Tlač zoznam“
251 AF_075 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na načítanie zoznamu prihlásených k danému bodu rokovania a danej kategórii či štádiu legislatívneho procesu (pri prerušení rokovania o danom bode). Príklad aplikačnej funkcie je na obrázku č. 29 pod označením „Načítaj zoznam“.
252 AF_076 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na automatické načítanie zoznamu prihlásených k danému bodu rokovania a danej kategórii či štádiu legislatívneho procesu pri zmene bodu programu pri zmene bodu programu.
253 AF_077 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na uloženie zoznamu prihlásených k danému bodu rokovania a danej kategórii či štádiu legislatívneho procesu (pri prerušení rokovania o danom bod. Príklad aplikačnej funkcie je na obrázku č. 29 pod označením „Ulož zoznam“. Aplikačná funkcia je viditeľná iba v prípade, že sa od posledného uloženia zoznam zmenil (vždy je potrebné viazať zoznam na bod rokovania). V každej chvíli je potrebné viditeľne odlíšiť či je možné spustiť alebo nie túto funkciu.
254 AF_078 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na automatické uloženie zoznamu prihlásených k danému bodu rokovania a danej kategórii či štádiu legislatívneho procesu pri zmene bodu programu (pri prerušení rokovania o danom bode ak nebola aplikovaná funkcia AF_45
255 AF_080 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na okamžité spustenie hlasovania. Príklad aplikačnej funkcie je na obrázku č. 29 pod označením „Štart hlasovania“.
256 AF_081 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.2 - Mikrofón Mikrofón Po uplynutí časového limitu sa automaticky vypne mikrofón
257 AF_083 B. Základné požiadavky na systém B.2.1.3 - Možnosti prihlásenia sa do diskusie Prihlasovanie sa do diskusie V prípade opätovného vyjadrenia voľby prihlásiť sa do diskusie (po predchádzajúcom vymazaní) sa zaradí jeho požiadavka úplne na koniec zoznamu (v prípade, že už nebola zastavená možnosť prihlasovať sa účastníkov do diskusie)
258 NP_074 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.8 - Zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených Na obrazovke SW operátora sa musí počas celého rokovania nachádzať sekcia na zobrazenie zoznamu prihlásených (príklad uvedený na obrázku č. 30)
259 FP_109 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.8 - Zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených Počas spustenia hlasovania a zobrazenia výsledkov hlasovaní sa zoznam prihlásených zmení zoznam prihlásených na informácie o hlasovaní (príklad na obrázku č. 13, resp. 14)
260 FP_110 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.8 - Zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených Počas štádia rokovania „Hodina otázok“ sa v tomto priestore obrazovky po naimportovaní otázok  položených do hodiny otázok zobrazí okrem sekcie „zoznam prihlásených“ aj sekcia „zoznam otázok“  (príklad na obrázku č. 15, resp. 14)
261 FP_111 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.8 - Zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených Počas štádia rokovania „Interpelácie“ sa v tomto priestore obrazovky po naimportovaní otázok  položených do hodiny otázok zobrazí okrem sekcie „zoznam prihlásených“ aj sekcia „zoznam interpelácií“  (príklad na obrázku č. 23)
262 FP_112 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.8 - Zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených Počas štádia rokovania „Rozprava §29a“ sa v tomto priestore obrazovky po naimportovaní otázok  položených do hodiny otázok zobrazí okrem sekcie „zoznam prihlásených“ aj sekcia „rozpočítaný čas“  (príklad na obrázku č. 27)
263 NP_075 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.8 - Zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených Požiadavky pre zoznam prihlásených sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.8 „Sekcia – zoznam prihlásených“
264 NP_076 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.9 - Preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Na obrazovke SW operátora sa musí počas celého rokovania nachádzať sekcia na zobrazenie preddefinovaných stolíkov (príklad uvedený na obrázku č. 31)
265 FP_113 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.9 - Preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Preddefinované stolíky slúžia na rýchle zapínanie/vypínanie mikrofónu operátorom na:
• mieste predsedajúceho
• rečníckom pultíku
• mieste určenom pre spravodajcu
• mieste určenom pre predkladateľa
266 NP_077 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.9 - Preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Požiadavky pre aplikačné funkcie v sekcii „preddefinované stolíky“ sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.9 „Sekcia – preddefinované stolíky“
267 NP_078 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.10 - Zoznam vystupujúcich SW - zoznam vystupujúcich Na obrazovke SW operátora sa musí počas celého rokovania nachádzať sekcia na zobrazenie ukončených vystúpení (príklad uvedený na obrázku č. 32)
268 FP_114 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.10 - Zoznam vystupujúcich SW - zoznam vystupujúcich V sekcii „zoznam vystúpených“ sa bude nachádzať zoznam všetkých ukončených vystúpení s metadátami.
269 NP_079 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.10 - Zoznam vystupujúcich SW - zoznam vystupujúcich Požiadavky pre aplikačné funkcie v sekcii „Zoznam vystúpených“ sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.10 „Sekcia – zoznam vystúpených“
270 NP_080 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.11 - Prepínanie obrazoviek SW - prepínanie obrazoviek Na obrazovke SW operátora sa musí počas celého rokovania nachádzať sekcia na prepínanie obrazoviek (príklad uvedený na obrázku č. 33)
271 NP_081 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.11 - Prepínanie obrazoviek SW - prepínanie obrazoviek Požiadavky pre aplikačné funkcie v sekcii „Zoznam vystúpených“ sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.11 „Sekcia – prepínanie obrazoviek“
272 NP_082 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.12 - Očakávané hlasovania SW - očakávané hlasovania Na obrazovke SW operátora sa musí počas kontextu „Hlasovania“ musí nachádzať sekcia na očakávané hlasovania (príklad uvedený na obrázku č. 34)
273 FP_115 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.12 - Očakávané hlasovania SW - očakávané hlasovania V zozname očakávaných hlasovaní sa nachádza zoznam hlasovaní s metadátami v poradí ako sa bude o jednotlivých bodoch hlasovať.
274 NP_083 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.12 - Očakávané hlasovania SW - očakávané hlasovania Požiadavky pre aplikačné funkcie v sekcii „Očakávané hlasovania“ sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.12 „Sekcia – očakávané hlasovania“
275 NP_084 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.13 - Preddefinované názvy hlasovaní SW - očakávané hlasovania Na obrazovke SW operátora sa počas celého rokovania“ musí nachádzať sekcia na preddefinované názvy hlasovaní (príklad uvedený na obrázku č. 35)
276 FP_116 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.13 - Preddefinované názvy hlasovaní SW - očakávané hlasovania V zozname preddefinovaných názvov hlasovaní sa nachádza zoznam názvov hlasovaní o ktorých sa môže potencionálne hlasovať v danom štádiu rokovania s metadátami. Zo zoznamu sa môže priamo spúšťať hlasovanie.
277 NP_085 C. Procesné požiadavky na systém C.5.1.13 - Preddefinované názvy hlasovaní SW - očakávané hlasovania Požiadavky pre aplikačné funkcie v sekcii „Preddefinované názvy hlasovaní“ sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.13 „Sekcia – preddefinované názvy hlasovaní“
278 NP_086 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1 - Spoločné požiadavky na požadované sekcie SW - spoločné požiadavky na sekcie Umiestnenie sekcií povinných častí použité na obrázkoch sú iba návrhové a nie povinné a slúžia na lepšie pochopenie požadovaného cieľa, ktorý musí byť dosiahnutý.
279 NP_087 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1 - Spoločné požiadavky na požadované sekcie SW - spoločné požiadavky na sekcie Návrhy aplikačných funkcií použité na obrázkoch sú iba jedným z možných riešení a slúžia na lepšie pochopenie požadovaného cieľa, ktorý musí byť dosiahnutý.
280 NP_088 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1 - Spoločné požiadavky na požadované sekcie SW - spoločné požiadavky na sekcie Požaduje sa, aby aplikačné funkcie mohli mať pridelené aj klávesové skratky na ich jednoduchšie ovládanie operátorom.
281 NP_089 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1 - Spoločné požiadavky na požadované sekcie SW - spoločné požiadavky na sekcie Požaduje sa, aby všetky použité prvky na obrazovke operátora boli znázornené v dostatočne čitateľnej podobe.
282 NP_090 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených DKS musí v sekcii „zoznam prihlásených zobrazovať zoznam prihlásených so žiadosťou o slovo
283 AF_085 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených Musí existovať aplikačná funkcia na jednoduché prideľovanie slova v poradí zo zoznamu prihlásených (aj s dohodnutou klávesovou skratkou). Odporúča sa, aby pri kliknutí na meno a priezvisko myšou sa objavilo submenu so všetkými aplikačnými funkciami na ovládanie poradia v zozname prihlásených a zapínanie, resp. vypínanie mikrofónu
284 FP_117 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených Zoznam poradia prihlásených musí zohľadňovať všetky prioritizácie v súlade s rokovacím poriadkom NR SR, najmä:
o všetky žiadosti o pridelenie slova sa zoraďujú v poradí ako boli vykonané od najstaršej po najnovšiu
o všetky žiadosti sa zobrazujú na zobrazovacej tabuly v poradí prihlásenia a podľa prioritizácie podľa legislatívnych pravidiel (predsedajúci teda priraďuje slovo prvému zobrazenému zo zoznamu)
o všetky aktivovania mikrofónov sú zaznamenávané v informačnom zdroji „aktivity“„ resp. „vystúpenia“ s presne definovanými metadátami (na základe tohto stavu je možné dodatočne zobraziť priebeh schôdze v grafickej podobe –  kto k čomu, odkedy a dokedy hovoril, na koho reagoval a podobne)
285 IS_005 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených Musí existovať integračná služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednoznačný identifikátor vystupujúcej osoby, meno a priezvisko rečníka, ako aj príslušnosť k poslaneckému klubu (ak sa jedná o poslanca), typ prihlásenia. Dodávateľ DKS poskytne do tejto služby údaj jednoznačný identifikátor aktívneho rečníka (v prípade že nikto nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL); (platí pre všetky fázy rokovania)
286 IS_006 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených Musí existovať integračná služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednoznačný identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, meno a priezvisko rečníka, ako aj príslušnosť k poslaneckému klubu (ak sa jedná o poslanca), ale aj typ prihlásenia. Dodávateľ DKS poskytne do tejto služby údaj jednoznačný identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že nikto nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL)
287 IS_007 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených Musí existovať integračná, ktorá bude poskytovať externým komponentom zoznam prihlásených poslancov s údajmi:
• poradové číslo v zozname
• jednoznačný identifikátor osoby
• údaj či sa jedná o aktívneho rečníka, alebo iba účastníka v poradí
• meno a priezvisko účastníka
• typ prihlásenia
• pridelený časový limit
Dodávateľ DKS poskytne do tejto služby všetky údaje okrem mena a priezviska účastníka.
288 AF_086 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW mal aplikačnú funkciu na zobrazenie počtu prihlásených so žiadosťou o vystúpenie. Príklad splnenia aplikačnej funkcie je znázornený na obrázku č. 30 v časti „Počet prihlásených“ v lokalite „Preddefinované stolíky“. 
289 AF_087 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW mal aplikačnú funkciu na zobrazenie všetkých prihlásených so žiadosťou o vystúpenie. Príklad splnenia aplikačnej funkcie je znázornený na obrázku č. 30 v strednej časti obrazovky (platí pre všetky fázy programu).  Očakáva sa, že budú existovať skrátené voľby na najpoužívateľnejšie funkcie (napr. krúžok pred menom na rýchle pridelenie slova, alebo klik na meno, ...).
290 AF_088 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených Musí existovať aplikačná funkcia na zmenu prideleného času používateľa v zozname prihlásených
291 AF_089 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených Musí existovať aplikačná funkcia na zmenu plynúceho času aktívne vystupujúceho používateľa
292 AF_090 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených Musí existovať aplikačná funkcia na zmenu typu vystúpenia používateľa v zozname prihlásených
293 AF_091 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených SW - zoznam prihlásených V prípade, že vystupuje rečník v zozname, zmení sa údaj v sekcii „Zoznam prihlásených“ pri jeho mene v stĺpci „pridelený čas“ na zvyšok času k uplynutiu limitu
294 AF_092 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Vyžaduje sa, aby SW operátora mal počas celého rokovania aplikačnú funkciu na rýchle pridelenie slova na preddefinovaný stolík „predsedajúci“. Táto funkcia slúži na aktivovanie/deaktivovanie mikrofónu na danej účastníckej jednotke, ale aj na zobrazenie keď si mikrofón aktivuje predsedajúci sám.
295 AF_093 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Ak je používateľ na stolíku označenom ako „predsedajúci“ identifikovaný ako „predsedajúci“ (inak sa do tej jednotky nemôže identifikovať), automaticky sa zobrazí jeho meno na danej pozícii preddefinovaného stolíka označeného ako „predsedajúci“ (obrázok č. 31)
296 AF_094 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Ak má používateľ na stolíku označenom ako „predsedajúci“ aktívny mikrofón, v tejto časti to musí byť vizuálne zobrazené (platí pre všetky fázy rokovania). Na obrázku č. 31 je to zobrazené ako „preddefinované stolíky – Predsedajúci“.
297 AF_095 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Vyžaduje sa, aby SW operátora mal počas celého rokovania aplikačnú funkciu na rýchle pridelenie slova na preddefinovaný stolík „rečnícky pult“. Táto funkcia slúži na aktivovanie/deaktivovanie mikrofónu na danej účastníckej jednotke operátorom, ale aj na zobrazenie keď si mikrofón aktivuje používateľ sám po zasunutí identifikačnej karty.
298 AF_096 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Ak je používateľ na stolíku označenom ako „rečnícky pult“ identifikovaný, automaticky sa zobrazí jeho meno na danej pozícii preddefinovaného stolíka označeného ako „rečnícky pult“ (obrázok č. 31)
299 AF_097 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Ak má používateľ na stolíku označenom ako „rečnícky pult“ aktívny mikrofón, v tejto časti to musí byť vizuálne zobrazené. Na obrázku č. 31 je to zobrazené ako „preddefinované stolíky – Rečnícky pult“.
300 AF_098 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Vyžaduje sa, aby SW operátora mal počas celého rokovania aplikačnú funkciu na rýchle pridelenie slova na preddefinovaný stolík „spravodajca“. Táto funkcia slúži na aktivovanie/deaktivovanie mikrofónu na danej účastníckej jednotke operátorom, ale aj na zobrazenie keď si mikrofón aktivuje používateľ sám po zasunutí identifikačnej karty.
301 AF_099 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Ak je používateľ na stolíku označenom ako „spravodajca“ identifikovaný, automaticky sa zobrazí jeho meno na danej pozícii preddefinovaného stolíka označeného ako „spravodajca“ (obrázok č. 31)
302 AF_100 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Ak má používateľ na stolíku označenom ako „spravodajca“ aktívny mikrofón, v tejto časti to musí byť vizuálne zobrazené.
303 AF_101 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Vyžaduje sa, aby SW operátora mal počas celého rokovania aplikačnú funkciu na rýchle pridelenie slova na preddefinovaný stolík „predkladateľ“. Táto funkcia slúži na aktivovanie/deaktivovanie mikrofónu na danej účastníckej jednotke operátorom, ale aj na zobrazenie keď si mikrofón aktivuje používateľ sám po zasunutí identifikačnej karty.
304 AF_102 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Ak je používateľ na stolíku označenom ako „predkladateľ“ identifikovaný, automaticky sa zobrazí jeho meno na danej pozícii preddefinovaného stolíka označeného ako „predkladateľ“ (obrázok č. 31)
305 AF_103 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stolíky SW - preddefinované stolíky Ak má používateľ na stolíku označenom ako „predkladateľ“ aktívny mikrofón, v tejto časti to musí byť vizuálne zobrazené.
306 AF_104 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.10 - Sekcia - zoznam vystupujúcich SW - zoznam vystupujúcich V sekcii „zoznam vystúpených“ sa bude nachádzať zoznam všetkých ukončených vystúpení s metadátami:
• meno a priezvisko používateľa
• skratka typu vystúpenia
• čas, ktorý vystúpenie trvalo
307 AF_105 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.10 - Sekcia - zoznam vystupujúcich SW - zoznam vystupujúcich V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW mal aplikačnú funkciu na rýchle opätovné zapnutie mikrofónu posledného rečníka, ktorý hovoril zo svojho miesta
308 AF_106 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.10 - Sekcia - zoznam vystupujúcich SW - zoznam vystupujúcich V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW mal aplikačnú funkciu na zobrazenie počtu účastníkov, ktorí sú oprávnení sa zúčastňovať rokovania (poslancov). Príklad splnenia aplikačnej funkcie je znázornený na obrázku č. 32 v časti „Počet účastníkov“ v lokalite „Preddefinované stolíky“
309 AF_107 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.10 - Sekcia - zoznam vystupujúcich SW - zoznam vystupujúcich V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW mal aplikačnú funkciu na zobrazenie počtu identifikovaných používateľov, ktorí sú identifikovaní identifikačnými kartami. Príklad splnenia aplikačnej funkcie je znázornený na obrázku č. 32 v časti „Počet identifikovaných“
310 AF_108 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.10 - Sekcia - zoznam vystupujúcich SW - zoznam vystupujúcich Všetky vystúpenia musia byť uložené do informačného zdroja „vystúpenia“ s požadovanými metadátami v samostatnej kapitole tohto dokumentu (platí pre všetky fázy programu).
311 FP_118 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.10 - Sekcia - zoznam vystupujúcich SW - zoznam vystupujúcich Každé vystúpenie poslanca, resp. predsedajúceho musí byť vo zvukovej réžii nahrávané a v databáze uložené v súlade s požiadavkami na ukladanie vystúpení poslancov (platí pre všetky fázy programu). Úlohou dodávateľa ISVS DKS je poskytnúť výsledný zvukový signál do réžie NR SR.
312 AF_109 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.10 - Sekcia - zoznam vystupujúcich SW - zoznam vystupujúcich V prípade opätovného pridelenia slova zo zoznamu vystupujúcich sa musí zaradiť vystúpenie ako nový záznam v zozname prihlásených (ako na sálových obrazovkách tak aj u predsedajúceho aj na jednotke účastníka, ktorý má zapnutý mikrofón)
313 AF_110 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.11 - Sekcia - prepínanie obrazoviek SW - prepínanie obrazoviek V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW mal aplikačnú funkciu na prepínanie sálových obrazoviek (v prípade že počet prihlásených prevyšuje kapacitu zobrazenia – v opačnom prípade je aplikačná funkcia zneprístupnená, alebo sa nezobrazuje). Príklad splnenia aplikačnej funkcie je znázornený na obrázku č. 633 v časti „Obrazovky. 
314 AF_111 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.12 - Sekcia - očakávané hlasovania SW - očakávané hlasovania Vyžaduje sa, aby v čase kontextovej informácie „hlasovania“ existovala aplikačná funkcia na načítanie očakávaných hlasovaní a z nich sa potom inou aplikačnou funkciou budú spúšťané jednotlivé hlasovania, ktoré už budú mať známe metadáta.
315 AF_112 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.12 - Sekcia - očakávané hlasovania SW - očakávané hlasovania Očakávané hlasovania sa musia načítať automaticky pri prepnutí na kontext „Hlasovania“
316 AF_113 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.12 - Sekcia - očakávané hlasovania SW - očakávané hlasovania Musí existovať aplikačná funkcia na načítanie „očakávaných hlasovaní“ z integračnej služby „očakávané hlasovania“, pričom sa musia načítať vždy tie, ktoré sú určené na daný čas hlasovania (9:00, resp. 17:00)
317 AF_114 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.12 - Sekcia - očakávané hlasovania SW - očakávané hlasovania Musí existovať aplikačná funkcia (napríklad doubleclick na hlasovanie v zozname) ktorá zabezpečí:
• spustí nové hlasovanie a poradovým číslom ako nasleduje v číslovaní hlasovaní (číslovanie hlasovaní prebieha vždy od čísla 1 počas celého rokovania danej schôdze)
• názov hlasovania doplní z vybraného záznamu zo zoznamu očakávaných hlasovaní
• kvórum a majoritu doplní z vybraného záznamu zo zoznamu očakávaných hlasovaní
• typ materiálu doplní z vybraného záznamu zo zoznamu očakávaných hlasovaní
• číslo materiálu doplní z vybraného záznamu zo zoznamu očakávaných hlasovaní
318 AF_115 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.12 - Sekcia - očakávané hlasovania SW - očakávané hlasovania Vyžaduje sa, aby hlasovanie z očakávaných hlasovaní zmizlo až po spustení ďalšieho hlasovania, čím sa umožní rozdeliť hlasovanie o danom bode na 2 a viac hlasovaní
319 AF_116 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.13 - Sekcia - preddefinované názvy hlasovania SW - preddefinované názvy hlasovaní Vyžaduje sa, aby v každom štádiu rokovania boli prístupné všetky typy hlasovaní pre dané štádium z tohto informačného zdroja (na obr. č. 11 označenie sekcie „Typ hlasovania“).
320 AF_117 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.13 - Sekcia - preddefinované názvy hlasovania SW - preddefinované názvy hlasovaní V prípade, že súčasťou názvu hlasovania bude aj sekvencia %meno a priezvisko%”, vyžaduje sa  nahradenie sekvencie meno a priezviskom poslanca, ktorý ho predniesol (posladene vystupujúci, nie predsedajúci).
321 AF_118 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.13 - Sekcia - preddefinované názvy hlasovania SW - preddefinované názvy hlasovaní V prípade, že sa spúšťa hlasovanie v kontexte „hlasovania“ zo zoznamu preddefinovaných názvov na hlasovanie, názov sa berie zo zoznamu
322 AF_119 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.13 - Sekcia - preddefinované názvy hlasovania SW - preddefinované názvy hlasovaní Vyžaduje sa, aby v čase zmeny kontextovej informácie na hlasovania, resp. zmeny štádií rokovania existovala aplikačná funkcia na automatické načítanie typov hlasovaní a z nich sa potom inou aplikačnou funkciou budú spúšťať. Typy hlasovaní môžu mať v sebe aj sekvenciu %meno%, kde sa po spustení hlasovania očakáva nahradenie za meno a priezvisko poslanca.
323 AF_120 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.13 - Sekcia - preddefinované názvy hlasovania SW - preddefinované názvy hlasovaní Zoznam preddefinovaných názvov hlasovaní pre jednotlivé štádia rokovania bude poskytovať integračná služba „preddefinované názvy hlasovaní“.
324 NP_091 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.2 Spustenie systému operátorom SW - fáza spustenie programu operátorom Operátor po spúšťaní a iniciovaní systému musí nastaviť jeden z preddefinovaných systémových profilov, resp. môže nakonfigurovať nový
325 NP_092 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.2 Spustenie systému operátorom SW - fáza spustenie programu operátorom Po nastavení profilu schôdze a prípadnej aktualizácii lokálnych údajov operátor nastaví o akú schôdzu sa jedná. V prípade že integračná služba ISVS Middleware poskytne viac schôdzí na spustenie, default sa nastaví schôdza, o ktorej sa ešte nerokovalo a SW čaká na voľbu schôdze. V prípade, že integračná služba poskytne iba jednu schôdzu, nastaví ju do požadovaného poľa „Schôdza NR SR“ a automaticky prejde na nastavenie bodu programu.
326 FP_118 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.2 Spustenie systému operátorom SW - fáza spustenie programu operátorom Ovládací systém musí umožniť prepnutie do „testovacieho režimu“, ktorý musí byť výrazne vizuálne odlíšiteľný aby neprišlo k jeho zámene s „ostrým režimom“. Príklad uvedený na obrázku č. 1 (musí byť viditeľne odlíšený aby neprišlo k jeho zámene s ostrou verziou)
327 NP_093 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.2 Spustenie systému operátorom SW - fáza spustenie programu operátorom Úlohou testovacieho režimu je otestovať „hlasovanie“, resp. „riadenie mikrofónov“ s tým, že všetky činnosti sa budú riadne zapisovať do „log“ súborov, ale nebudú sa zapisovať údaje do informačných zdrojov ako počas riadnej schôdze.
328 FP_119 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.3 Identifikovanie sa poslanca do systému Identifikácia užívateľa ISVS DKS musí byť schopný identifikovať účastníka s identifikačnou kartou a poskytnúť mu také funkcionality, ktoré má v systéme nastavené
329 IS_008 D. Integračné služby D.1.1 Aktuálne volebné obdobie SW - schôdza, bod Integračná služba „Aktuálne volebné obdobie“ bude poskytovať záznam s metadátami o aktuálnom volebnom období (pre ukladanie vytváraných dát je dôležité zaznamenávať jednoznačný identifikátor volebného obdobia)
330 IS_009 D. Integračné služby D.1.1 Aktuálne volebné obdobie SW - schôdza, bod Integračná služba poskytujúca „Aktuálne volebné obdobie“ bude poskytovať nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor volebného obdobia
• číslo volebného obdobia
• skratka označenia volebného obdobia (napr. „NR SR – 8. VO“)
• popis volebného obdobia (napr. „NR SR – 8 volebné obdobie“)
331 IS_010 D. Integračné služby D.1.1 Aktuálne volebné obdobie SW - schôdza, bod Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_009 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
332 AF_122 D. Integračné služby D.1.1 Aktuálne volebné obdobie SW - schôdza, bod ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
333 IS_012 D. Integračné služby D.1.1 Aktuálne volebné obdobie SW - schôdza, bod Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_009 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
334 IS_013 D. Integračné služby D.1.2 Štádia legislatívneho procesu SW - štádia legislatívneho procesu Integračná služba „Štádia legislatívneho procesu“ bude poskytovať informácie o všetkých štádiách legislatívneho procesu, ktoré prebiehajú v rokovacej sále NR SR k danej parlamentnej tlači a teda sú relevantné pre DKS, resp. bod programu (definitívne rozhodnutie bude po nasadení SSLP). V  DKS ich pomenúvame „štádia legislatívneho procesu“ – viď obrázok č. 9.
335 IS_014 D. Integračné služby D.1.2 Štádia legislatívneho procesu SW - štádia legislatívneho procesu Integračná služba, ktorá poskytuje metadáta k bodom programu bude poskytovať aj jednoznačný identifikátor štádia legislatívneho procesu a pomocou integračnej služby „štádia legislatívneho procesu“ budeme vedieť názov štádia, resp. v ISVS DKS „kategórie“ a systém podľa toho po zmene bodu programu bude automaticky vedieť nastaviť „kategóriu“.
336 IS_015 D. Integračné služby D.1.2 Štádia legislatívneho procesu SW - štádia legislatívneho procesu Integračná služba „Štádiá legislatívneho procesu“ bude poskytovať nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor štádia legislatívneho procesu
• jednoznačný identifikátor čísla parlamentnej tlače
• názov štádia legislatívneho procesu
337 IS_016 D. Integračné služby D.1.2 Štádia legislatívneho procesu SW - štádia legislatívneho procesu V prípade ak nenastanú zmenu v legislatívnom procese, očakáva sa, že integračná funkcia vráti tieto záznamy:
• I. čítanie
• II. čítanie
• III. čítanie
• II. a III. čítanie
• Rokovanie NR SR (je určené pre parlamentné tlače, o ktorých sa rokuje v NR SR, ale neprechádzajú samostatnými čítaniami)
• číslo parlamentnej tlače
338 IS_017 D. Integračné služby D.1.2 Štádia legislatívneho procesu SW - štádia legislatívneho procesu Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_016 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
339 AF_123 D. Integračné služby D.1.2 Štádia legislatívneho procesu SW - štádia legislatívneho procesu ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
340 IS_019 D. Integračné služby D.1.2 Štádia legislatívneho procesu SW - štádia legislatívneho procesu Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_016 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
341 IS_020 D. Integračné služby D.1.3 Spôsoby hlasovania SW - hlasovania Integračná služba „Spôsoby hlasovania“ bude poskytovať informácie o spôsoboch hlasovania.
342 AF_121 D. Integračné služby D.1.3 Spôsoby hlasovania SW - hlasovania Požaduje sa, aby SW operátov ISVS DKS poskytoval vykonávať iba „prezentáciu“, ale aj samotné hlasovanie v súlade s legislatívnymi požiadavkami. V prípade spôsobu hlasovania „prezentácia poslancov pomocou DKS“ bude prístupná jediná voľba („Prezentácie“), po ktorej sa vyhodnotia výsledky (budú iba v poli „prezentovalo sa“). V prípade spôsobu „hlasovania poslancov pomocou DKS“ bude po prezentácia sprístupnená aj možnosť vyjadriť voľby „za“, „proti“, resp. „zdržal sa“.
343 IS_021 D. Integračné služby D.1.3 Spôsoby hlasovania SW - hlasovania Integračná služba „Spôsoby hlasovania“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor spôsobu hlasovania
• názov spôsobu hlasovania
344 IS_022 D. Integračné služby D.1.3 Spôsoby hlasovania SW - hlasovania Integračná funkcia vráti tieto záznamy:
• prezentácia poslancov pomocou DKS
• hlasovanie poslancov pomocou DKS
345 IS_017 D. Integračné služby D.1.3 Spôsoby hlasovania SW - hlasovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_022 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
346 AF_124 D. Integračné služby D.1.3 Spôsoby hlasovania SW - hlasovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
347 IS_024 D. Integračné služby D.1.3 Spôsoby hlasovania SW - hlasovania Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_022 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
348 IS_025 D. Integračné služby D.1.4 Typy výsledkov hlasovaní ako o celku SW - hlasovania Integračná služba „Typy výsledkov hlasovaní ako celku“ bude poskytovať zoznam všetkých možných výsledkov hlasovaní ako celku.
349 IS_026 D. Integračné služby D.1.4 Typy výsledkov hlasovaní ako o celku SW - hlasovania Každý záznam o hlasovaní v informačnom zdroji „hlasovania – zoznam“ musí obsahovať aj jednoznačný identifikátor typu výsledku hlasovania ako celku v dôsledku možných budúcich štatistík.
350 IS_027 D. Integračné služby D.1.4 Typy výsledkov hlasovaní ako o celku SW - hlasovania Integračná služba „Typy výsledkov hlasovania ako celku“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor typu výsledku hlasovania ako celku
• názov typu výsledku hlasovania ako celku
351 IS_028 D. Integračné služby D.1.4 Typy výsledkov hlasovaní ako o celku SW - hlasovania Integračná funkcia vráti tieto záznamy:
• návrh prešiel
• návrh neprešiel
• Parlament je uznášaniaschopný (určené pre spôsob hlasovania - prezentácia)
• Parlament nie je uznášaniaschopný (určené pre oba spôsoby hlasovania)
• Zrušené hlasovanie
352 IS_029 D. Integračné služby D.1.4 Typy výsledkov hlasovaní ako o celku SW - hlasovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_028 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
353 AF_125 D. Integračné služby D.1.4 Typy výsledkov hlasovaní ako o celku SW - hlasovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
354 IS_031 D. Integračné služby D.1.4 Typy výsledkov hlasovaní ako o celku SW - hlasovania Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_028 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
355 IS_032 D. Integračné služby D.1.5 Typy výsledkov hlasovania poslanca SW - hlasovania Integračná služba „Typy výsledkov hlasovania poslanca“ bude poskytovať zoznam všetkých možných výsledkov vyjadrenia voľby hlasovania u poslanca.
356 IS_011 D. Integračné služby D.1.5 Typy výsledkov hlasovania poslanca SW - hlasovania Každý záznam o hlasovaní v informačnom zdroji „hlasovania podrobnosti“ musí obsahovať aj jednoznačný identifikátor typu výsledku poslanca v dôsledku možných budúcich štatistík.
357 IS_018 D. Integračné služby D.1.5 Typy výsledkov hlasovania poslanca SW - hlasovania Integračná služba „Typy výsledkov hlasovania poslanca“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor typu výsledku hlasovania poslanca
• názov typu výsledku hlasovania poslanca
358 IS_023 D. Integračné služby D.1.5 Typy výsledkov hlasovania poslanca SW - hlasovania Integračná funkcia vráti tieto záznamy:
• neprítomný
• za
• proti
• zdržal sa
• nehlasoval
359 IS_030 D. Integračné služby D.1.5 Typy výsledkov hlasovania poslanca SW - hlasovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_023 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
360 AF_126 D. Integračné služby D.1.5 Typy výsledkov hlasovania poslanca SW - hlasovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
361 IS_033 D. Integračné služby D.1.5 Typy výsledkov hlasovania poslanca SW - hlasovania Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_023 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
362 IS_034 D. Integračné služby D.1.6 Kvóra pre hlasovania SW - hlasovania Integračná služba „Kvóra pre hlasovanie“ bude poskytovať zoznam všetkých možných kvór hlasovaní. Kvórum je jedným z predpokladov pre jednoznačné stanovenie typu výsledku hlasovania ako celku.
363 IS_035 D. Integračné služby D.1.6 Kvóra pre hlasovania SW - hlasovania Každý záznam o hlasovaní v informačnom zdroji „hlasovania - zoznam“ musí obsahovať aj jednoznačný identifikátor typu kvóra hlasovania v dôsledku možných budúcich štatistík.
364 IS_036 D. Integračné služby D.1.6 Kvóra pre hlasovania SW - hlasovania Integračná služba „Kvóra pre hlasovanie“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor kvóra hlasovania
• názov kvóra hlasovania
• počet poslancov potrebných na uznášaniaschopnosť (majorita)
• minimálny počet poslancov potrebných aby návrh prešiel (počet, ktorých musí byť za návrh)
365 IS_037 D. Integračné služby D.1.6 Kvóra pre hlasovania SW - hlasovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_023 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
366 AF_127 D. Integračné služby D.1.6 Kvóra pre hlasovania SW - hlasovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
367 IS_038 D. Integračné služby D.1.6 Kvóra pre hlasovania SW - hlasovania Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_023 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
368 IS_039 D. Integračné služby D.1.7 Preddefinované názvy hlasovania SW - hlasovania Integračná služba „Preddefinované názvy hlasovania“ bude poskytovať zoznam možných typov názvov hlasovaní v jednotlivých štádiách rokovania (napr. obrázok č. 11 ako sekvencia typ hlasovania).
369 IS_040 D. Integračné služby D.1.7 Preddefinované názvy hlasovania SW - hlasovania Integračná služba „Názvy hlasovaní“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor preddefinovaného názvu hlasovania
• názov hlasovania
• poradové číslo v akom sa bude záznam zobrazovať v sekcii „typy hlasovaní“ na obrazovke SW operátora DKS
• jednoznačný identifikátor kvóra pre hlasovanie
• jednoznačný identifikátor štádia rokovania v ktorom je typ zobrazovaný na obrazovke operátora
• jednoznačný identifikátor kontextovej informácie v ktorej je typ zobrazovaný na obrazovke operátora
370 IS_041 D. Integračné služby D.1.7 Preddefinované názvy hlasovania SW - hlasovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_040 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
371 AF_128 D. Integračné služby D.1.7 Preddefinované názvy hlasovania SW - hlasovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
372 IS_042 D. Integračné služby D.1.7 Preddefinované názvy hlasovania SW - hlasovania Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_040 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
373 IS_043 D. Integračné služby D.1.8 Štádia rokovania SW - štádia rokovania Integračná služba „Štádia rokovania“ bude poskytovať zoznam možných štádií rokovania (napr. obrázok č. 11).
374 IS_044 D. Integračné služby D.1.8 Štádia rokovania SW - štádia rokovania Vyžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „vystúpenia“, resp. „aktivity používateľov“  bola aj informácia o jednoznačnom identifikátore štádiu rokovania.
375 IS_045 D. Integračné služby D.1.8 Štádia rokovania SW - štádia rokovania Integračná služba „Štádia rokovania“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor štádia rokovania
• popis štádia rokovania
• poradové číslo v akom sa budú zobrazovať v aplikácii operátora
376 IS_046 D. Integračné služby D.1.8 Štádia rokovania SW - štádia rokovania Integračná služba „Štádia rokovania“ (ak nenastane legislatívna zmena) vráti nasledovné údaje:
• schvaľovanie programu schôdze (v obrázkoch aplikácie operátora ISVS DKS označené ako „Program“)
• rozprava
• hodina otázok
• interpelácie
• rozprava podľa §29a Rokovacieho poriadku (v obrázkoch aplikácie operátora ISVS DKS označené ako „Rozprava §29a RP“)
377 IS_047 D. Integračné služby D.1.8 Štádia rokovania SW - štádia rokovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_046 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
378 AF_129 D. Integračné služby D.1.8 Štádia rokovania SW - štádia rokovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
379 IS_048 D. Integračné služby D.1.8 Štádia rokovania SW - štádia rokovania Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_046 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
380 IS_049 D. Integračné služby D.1.9 Typy materiálov pre hlasovanie SW - hlasovania Integračná služba „Typy materiálov pre hlasovanie“ bude poskytovať zoznam možných typov materiálov o ktorých je možné rokovať. Údaj by mal byť súčasťou záznamu o každom hlasovaní v informačnom zdroji „hlasovania – zoznam“ a umožňuje nám prepájať evidenciu materiálov (napr. uznesení NR SR) a výsledku hlasovaní o tomto materiály.
381 IS_050 D. Integračné služby D.1.9 Typy materiálov pre hlasovanie SW - hlasovania Vyžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „hlasovania - zoznam“ bola aj informácia o jednoznačnom identifikátore typu materiálu (je samozrejme možná aj hodnota NULL).
382 IS_051 D. Integračné služby D.1.9 Typy materiálov pre hlasovanie SW - hlasovania Integračná služba „Typy materiálov pre hlasovanie“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor typu materiálu pre hlasovanie
• názov typu materiálu
• jednoznačný identifikátor modulu, v ktorom sa daný typ materiálu spracúva v  SSLP
383 IS_052 D. Integračné služby D.1.9 Typy materiálov pre hlasovanie SW - hlasovania Integračná služba „Typy materiálov pre hlasovanie“ vráti napr. nasledovné údaje:
• uznesenie NR SR
• rozhodnutie predsedu NR SR
• ...
384 IS_053 D. Integračné služby D.1.9 Typy materiálov pre hlasovanie SW - hlasovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_052 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
385 AF_130 D. Integračné služby D.1.9 Typy materiálov pre hlasovanie SW - hlasovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
386 IS_054 D. Integračné služby D.1.9 Typy materiálov pre hlasovanie SW - hlasovania Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_052 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
387 IS_055 D. Integračné služby D.1.10 Kategórie rokovania SW - kategórie rokovania Integračná služba „Kategórie rokovania“ bude poskytovať zoznam možných kategórii rokovania pre zvolené štádium legislatívneho procesu. 
388 IS_056 D. Integračné služby D.1.10 Kategórie rokovania SW - kategórie rokovania Vyžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „vystúpenia“, resp. „aktivity používateľov“  bola aj informácia o kategórii rokovania.
389 IS_057 D. Integračné služby D.1.10 Kategórie rokovania SW - kategórie rokovania Integračná služba „Kategórie rokovania“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor kategórie rokovania
• jednoznačný identifikátor štádia legislatívneho procesu
• jednoznačný identifikátor kategórie rokovania
• názov kategórie rokovania
• poradové číslo kategórie rokovania
390 IS_058 D. Integračné služby D.1.10 Kategórie rokovania SW - kategórie rokovania Integračná služba „Kategórie rokovania“ vráti nasledovné údaje:
• písomne prihlásení
• ústne prehlásení
alebo žiadny záznam. V prípade vrátenia žiadneho záznamu sa sekvencia pre zobrazenie a zmenu kategórie rokovania pre operátora DKS nezobrazí.
391 IS_059 D. Integračné služby D.1.10 Kategórie rokovania SW - kategórie rokovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_058 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
392 AF_131 D. Integračné služby D.1.10 Kategórie rokovania SW - kategórie rokovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
393 IS_060 D. Integračné služby D.1.10 Kategórie rokovania SW - kategórie rokovania Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_058 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
394 IS_061 D. Integračné služby D.2.1 Kontextové informácie SW - kontextové informácie Integračná služba „Kontextové informácie“ bude poskytovať zoznam možných kontextových informácií.  V konfigurácii profilu schôdze je potrebné definovať, ktoré z týchto kontextových informácií sú prístupné v danom profile.
395 IS_062 D. Integračné služby D.2.1 Kontextové informácie SW - kontextové informácie Vyžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „vystúpenia“, resp. „aktivity používateľov“  bola aj informácia o jednoznačnom identifikátore štádiu rokovania.
396 IS_063 D. Integračné služby D.2.1 Kontextové informácie SW - kontextové informácie Integračná služba „Kontextové informácie“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor kontextovej informácie
• textový popis kontextovej informácie
397 IS_064 D. Integračné služby D.2.1 Kontextové informácie SW - kontextové informácie Integračná služba „Kontextové informácie“ vráti nasledovné údaje:
• rokovanie o bodoch
• hlasovanie
• prestávka
• dátum a čas pokračovania
398 IS_065 D. Integračné služby D.2.1 Kontextové informácie SW - kontextové informácie Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_064 priamo zapisovať do SSLP.
399 AF_132 D. Integračné služby D.2.1 Kontextové informácie SW - kontextové informácie ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
400 IS_066 D. Integračné služby D.2.2 Zasadací poriadok SW - zasadací poriadok Integračná služba „Zasadací poriadok“ bude poskytovať zoznam všetkých miest v rokovacej sále určených na rokovanie a pri každom zázname miesta jednoznačný identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorý je na danej pozícii identifikovaný, ako aj jednoznačný identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorá je v zasadacom poriadku daného profilu nastavená na dané rokovacie miesto (pre možnosť vysielania schémy sály aj počas nerokovania NR SR).
401 IS_067 D. Integračné služby D.2.2 Zasadací poriadok SW - zasadací poriadok Vyžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „vystúpenia“, resp. „aktivity používateľov“  bola aj informácia aj o mieste na ktorom je používateľská jednotka z ktorej bola žiadosť o vystúpenie (informačný zdroj aktivity), resp. samotné vystúpenie (informačný zdroj vystúpenia) uskutočnené.
402 IS_068 D. Integračné služby D.2.2 Zasadací poriadok SW - zasadací poriadok Integračná služba „Zasadací poriadok“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor miesta v rokovacej sále
• číslo rokovacieho stolíka
• textový popis rokovacieho stolíka
• jednoznačný identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorý je na danej pozícii identifikovaný
• jednoznačný identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorá je v zasadacom poriadku daného profilu nastavená na dané rokovacie miesto (pre možnosť vysielania schémy sály aj počas nerokovania NR SR).
403 IS_069 D. Integračné služby D.2.2 Zasadací poriadok SW - zasadací poriadok Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_068 priamo zapisovať do SSLP.
404 AF_133 D. Integračné služby D.2.2 Zasadací poriadok SW - zasadací poriadok ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
405 IS_070 D. Integračné služby D.3.1 Schôdza NR SR SW - schôdza, bod Informačný zdroj „Schôdze NR SR“ je súčasťou SSLP bude pre DKS poskytovať zoznam schôdzí NR SR, o ktoré podľa ich štádia môžu byť v daný deň prerokovávané. Pre ďalšie spracovanie (uchovávanie si dát v informačných zdrojoch DKS bude relevantný iba údaj o jednoznačnom identifikátore schôdzi NR SR, ktorý si zvolí operátor DKS pri aplikačnej funkcii na nastavovanie schôdzí NR SR.
406 IS_071 D. Integračné služby D.3.1 Schôdza NR SR SW - schôdza, bod Vyžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „vystúpenia“, resp. „aktivity používateľov“  bol aj jednoznačný identifikátor schôdze NR SR počas ktorej bola žiadosť o vystúpenie (informačný zdroj aktivity), resp. samotné vystúpenie (informačný zdroj vystúpenia) uskutočnené.
407 IS_072 D. Integračné služby D.3.1 Schôdza NR SR SW - schôdza, bod Integračná služba „Program schôdzí“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor schôdze NR SR
• jednoznačný identifikátor volebného obdobia
• číslo schôdze NR SR
• jednoznačný identifikátor, či sa schvaľuje program schôdze
408 IS_073 D. Integračné služby D.3.1 Schôdza NR SR SW - schôdza, bod Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_072 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
409 AF_134 D. Integračné služby D.3.1 Schôdza NR SR SW - schôdza, bod ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
410 IS_074 D. Integračné služby D.3.1 Schôdza NR SR SW - schôdza, bod Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_072 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
411 IS_075 D. Integračné služby D.3.2 Body programu SW - schôdza, bod Integračná služba „Body programu schôdze“ dáva prehľad o neprorokovaných bodoch zvolenej schôdze NR SR zo všetkých schôdzí NR SR z integračnej služby „Schôdze NR SR“. Pre ďalšie spracovanie (uchovávanie si dát v informačných zdrojoch DKS bude relevantný iba údaj o jednoznačnom identifikátore bodu schôdze NR SR, ktorý si zvolí operátor pri aplikačnej funkcii na nastavovanie bodov schôdzí NR SR.
412 IS_076 D. Integračné služby D.3.2 Body programu SW - schôdza, bod Vyžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „vystúpenia“, resp. „aktivity používateľov“  bol aj jednoznačný identifikátor bodu programu schôdze NR SR počas ktorého bola žiadosť o vystúpenie (informačný zdroj aktivity), resp. samotné vystúpenie (informačný zdroj vystúpenia) uskutočnené.
413 IS_077 D. Integračné služby D.3.2 Body programu SW - schôdza, bod Integračná služba „Body programu schôdze“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor bodu programu schôdze NR SR
• číslo bodu programu v rámci danej schôdze
• názov bodu programu
• jednoznačný identifikátor schôdze NR SR
• číslo schôdze
• jednoznačný identifikátor parlamentnej tlače
• číslo parlamentnej tlače
• jednoznačný identifikátor štádia legislatívneho procesu
• jednoznačný identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorá uvedie daný bod (predkladateľ)
• jednoznačný identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorá je spravodajcom daného bodu
• jednoznačný identifikátor, či sa jedná o bod „Hodina otázok“
• jednoznačný identifikátor, či sa jedná o bod „Interpelácie poslancov“
• jednoznačný identifikátor, či sa jedná o bod „Písomné odpovede členov vlády SR“
414 IS_078 D. Integračné služby D.3.2 Body programu SW - schôdza, bod Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_077 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
415 AF_135 D. Integračné služby D.3.2 Body programu SW - schôdza, bod ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
416 IS_079 D. Integračné služby D.3.2 Body programu SW - schôdza, bod Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_077 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
417 IS_080 D. Integračné služby D.3.3 Poslanci SW - schôdza, bod Integračná služba „Poslanci“ obsahuje zozname aktuálnych poslancov NR SR. Pre ďalšie spracovanie (uchovávanie si dát v informačných zdrojoch ISVS bude relevantný iba údaj o jednoznačnom identifikátore poslanca NR SR, resp. jednoznačný identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorý sa pri rokovaní bude zisťovať z identifikačnej karty. Očakáva sa teda, že informácia v identifikačnej karty jednoznačne pridelí identifikátor osoby.
418 IS_081 D. Integračné služby D.3.3 Poslanci SW operátora Vyžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „vystúpenia“, resp. „aktivity používateľov“  bol aj jednoznačný poslanca (ak je odlišný od jednoznačného identifikátora osoby z organizačnej štruktúry) ktorá vykonala žiadosť o vystúpenie (informačný zdroj aktivity), resp. samotné vystúpenie (informačný zdroj vystúpenia) uskutočnila.
419 IS_082 D. Integračné služby D.3.3 Poslanci SW operátora Integračná služba „Body programu schôdze“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor osoby z informačného zdroja "OS-osoby"
• jednoznačný identifikátor postu z informačného zdroja "OS-posty"
• priezvisko
• krstné meno
• pohlavie
• mužský ekvivalent postu pre post - "poslanec"
• ženský ekvivalent postu pre post - "poslanec"
420 IS_083 D. Integračné služby D.3.3 Poslanci SW operátora Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_082 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
421 AF_136 D. Integračné služby D.3.3 Poslanci SW operátora ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
422 IS_084 D. Integračné služby D.3.3 Poslanci SW operátora Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_082 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
423 IS_085 D. Integračné služby D.3.4 Poslanecké kluby SW operátora Integračná služba „Poslanecké kluby“ obsahuje zozname aktuálnych poslaneckých klubov NR SR. Tento údaj sa neočakáva pri spracúvaní DKS, no integračná služba bude k dispozícií pre dodávateľa DKS.
424 IS_086 D. Integračné služby D.3.4 Poslanecké kluby SW operátora Integračná služba „Poslanecké kluby“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor klubu
• jednoznačný identifikátor volebného obdobia
• jednoznačný identifikátor útvaru z informačného zdroja "organizačná  štruktúra - útvary", ktorý zodpovedá danému poslaneckému klubu
• názov klubu
425 IS_087 D. Integračné služby D.3.4 Poslanecké kluby SW operátora Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_086 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
426 AF_137 D. Integračné služby D.3.4 Poslanecké kluby SW operátora ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
427 IS_088 D. Integračné služby D.3.4 Poslanecké kluby SW operátora Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_086 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
428 IS_089 D. Integračné služby D.3.5 Organizačná štruktúra - osoby SW operátora Integračná služba ISVS Middleware „Organizačná štruktúra - osoby“ dáva prehľad o osobách evidovaných v Organizačnej štruktúre. V organizačnej štruktúre musí byť každý poslanec, každá osoba ktorá môže vystúpiť v rokovacej sále počas rokovania NR SR. Informačný zdroj bude poskytovať iba také osoby, ktoré sú pre rokovanie NR SR relevantné (môžu hlasovať, resp. mať identifikačnú kartu, resp. vystúpiť v rokovacej sále NR SR) Pre uchovávanie si dát v informačných zdrojoch DKS bude relevantný iba údaj o jednoznačnom identifikátore osoby z organizačnej štruktúry, ktorý bude priamo naviazaný na identifikačnú kartu, resp. zasadací poriadok.
429 IS_090 D. Integračné služby D.3.5 Organizačná štruktúra - osoby SW operátora Vyžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „vystúpenia“, resp. „aktivity používateľov“  bol aj jednoznačný identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorá vykonala žiadosť o vystúpenie (informačný zdroj aktivity), resp. samotné vystúpenie (informačný zdroj vystúpenia) uskutočnila.
430 IS_091 D. Integračné služby D.3.5 Organizačná štruktúra - osoby SW operátora Integračná služba „Body programu schôdze“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor osoby
• krstné meno
• priezvisko
• pohlavie
• mužský ekvivalent postu pre post z organizačnej štruktúry (ktorého je súčasťou)
• ženský ekvivalent postu pre post z organizačnej štruktúry (ktorého je súčasťou)
431 IS_092 D. Integračné služby D.3.5 Organizačná štruktúra - osoby SW operátora Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_091 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
432 AF_138 D. Integračné služby D.3.5 Organizačná štruktúra - osoby SW operátora ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
433 IS_093 D. Integračné služby D.3.5 Organizačná štruktúra - osoby SW operátora Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_091 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
434 IS_094 D. Integračné služby D.3.6 Organizačná štruktúra - útvary SW operátora Integračná služba „Organizačná štruktúra - útvary“ obsahuje zozname útvarov organizačnej štruktúry, ktorých môžu byť osoby organizačnej štruktúry súčasťou. Tento údaj sa neočakáva pri spracúvaní DKS, no integračná služba bude k dispozícií pre dodávateľa DKS.
435 IS_095 D. Integračné služby D.3.6 Organizačná štruktúra - útvary SW operátora Integračná služba „Organizačná štruktúra - útvary“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor útvaru
• názov organizačného útvaru
• skratka organizačného útvaru
436 IS_096 D. Integračné služby D.3.6 Organizačná štruktúra - útvary SW operátora Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_095 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
437 AF_139 D. Integračné služby D.3.6 Organizačná štruktúra - útvary SW operátora ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
438 IS_097 D. Integračné služby D.3.6 Organizačná štruktúra - útvary SW operátora Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_095 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
439 IS_098 D. Integračné služby D.3.7 Organizačná štruktúra - posty SW operátora Integračná služba „Organizačná štruktúra - posty“ obsahuje  prehľad o postoch evidovaných v Organizačnej štruktúre, na ktorých môžu sedieť osoby z organizačnej štruktúry. Tento údaj sa neočakáva pri spracúvaní DKS, no integračná služba bude k dispozícií pre dodávateľa DKS.
440 IS_099 D. Integračné služby D.3.7 Organizačná štruktúra - posty SW operátora Integračná služba „Organizačná štruktúra - posty“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• mužský ekvivalent postu
• ženský ekvivalent postu
• jednoznačný identifikátor útvaru z informačného zdroja "OS-posty" v organizačnej štruktúre, kde je zriadený  post
• Jednoznačný identifikátor postu
• jedná sa o post, ktorého obsadenie je sledované modulom VNF
• jedná sa o vládny post ?
• jedná sa o post, ktorý má právo vystúpiť v rozprave ?
441 IS_100 D. Integračné služby D.3.7 Organizačná štruktúra - posty SW operátora Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_099 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
442 AF_140 D. Integračné služby D.3.7 Organizačná štruktúra - posty SW operátora ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
443 IS_101 D. Integračné služby D.3.7 Organizačná štruktúra - posty SW operátora Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_099 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
444 IS_102 D. Integračné služby D.3.8 Organizačná štruktúra - obsadenie postov SW operátora Integračná služba „Organizačná štruktúra – obsadenie postov“ obsahuje  prehľad o obsadenosti postoch evidovaných v Organizačnej štruktúre, na ktorých môžu sedieť osoby z organizačnej štruktúry. Tento údaj sa neočakáva pri spracúvaní DKS, no integračná služba bude k dispozícií pre dodávateľa DKS.
445 IS_103 D. Integračné služby D.3.8 Organizačná štruktúra - obsadenie postov SW operátora Integračná služba „Organizačná štruktúra – obsadenie postov“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor záznamu
• jednoznačný identifikátor osoby z informačného zdroja "OS-osoby"
• jednoznačný identifikátor postu z informačného zdroja "OS-posty“
446 IS_104 D. Integračné služby D.3.8 Organizačná štruktúra - obsadenie postov SW operátora Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_103 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
447 AF_141 D. Integračné služby D.3.8 Organizačná štruktúra - obsadenie postov SW operátora ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
448 IS_105 D. Integračné služby D.3.8 Organizačná štruktúra - obsadenie postov SW operátora Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_103 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
449 IS_106 D. Integračné služby D.3.9 Hodina otázok SW - hodina otázok Integračná služba „Hodina otázok“ dáva prehľad o vylosovaných otázkach do najbližšej hodiny otázok.  Pre uchovávanie si dát v informačných zdrojoch DKS bude relevantný iba údaj o jednoznačnom identifikátore otázky do hodiny otázok.
450 IS_107 D. Integračné služby D.3.9 Hodina otázok SW - hodina otázok Vyžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „vystúpenia“, resp. „hlasovania“  bol aj jednoznačný identifikátor otázky z hodiny otázok o ktorej sa práve diskutovalo, resp. hlasovalo.
451 IS_108 D. Integračné služby D.3.9 Hodina otázok SW - hodina otázok Integračná služba „Hodina otázok“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor otázky do Hodiny otázok
• poradie otázky v akom bola otázka položená
• text otázky
• jednoznačný identifikátor, či je adresátom predseda vlády SR
• jednoznačný identifikátor osoby, ktorá položila otázku z informačného zdroja "organizačná štruktúra - osoby"
• jednoznačný identifikátor poslanca
• jednoznačný identifikátor adresáta otázky z informačného zdroja "organizačná štruktúra - osoby"
• jednoznačný identifikátor postu adresáta otázky z informačného zdroja "organizačná štruktúra - post", ktorú zastával v čase položenia otázky
• názov postu adresáta otázky z informačného zdroja "organizačná štruktúra - post", ktorý zastával v čase položenia otázky
452 IS_109 D. Integračné služby D.3.9 Hodina otázok SW - hodina otázok Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_108 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
453 AF_142 D. Integračné služby D.3.9 Hodina otázok SW - hodina otázok ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
454 IS_110 D. Integračné služby D.3.9 Hodina otázok SW - hodina otázok Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_108 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
455 IS_111 D. Integračné služby D.3.10 Interpelácie SW - Interpelácie Integračná služba „Interpelácie“ dáva prehľad o  položených interpeláciách poslancami NR SR do bodu programu „Odpovede na interpelácie poslancov“. Informačný zdroj bude pre DKS v každom dni poskytovať zoznam všetkých „aktuálnych interpelácií“..  Pre uchovávanie si dát v informačných zdrojoch DKS bude relevantný iba údaj o jednoznačnom identifikátore interpelácie.
456 IS_112 D. Integračné služby D.3.10 Interpelácie SW - Interpelácie Integračná služba „Hodina otázok“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor interpelácie
• text interpelácie
• jednoznačný identifikátor osoby (poslanca), ktorá podala interpeláciu z informačného zdroja "organizačná štruktúra - osoby"
• jednoznačný identifikátor adresáta interpelácie z informačného zdroja "organizačná štruktúra - osoby"
• jednoznačný identifikátor postu adresáta interpelácie z informačného zdroja "organizačná štruktúra - post", ktorú zastával v čase položenia otázky
• názov postu adresáta interpelácie z informačného zdroja "organizačná štruktúra - post", ktorý zastával v čase položenia otázky
457 IS_113 D. Integračné služby D.3.10 Interpelácie SW - Interpelácie Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_112 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
458 AF_143 D. Integračné služby D.3.10 Interpelácie SW - Interpelácie ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
459 IS_114 D. Integračné služby D.3.10 Interpelácie SW - Interpelácie Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_112 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
460 IS_115 D. Integračné služby D.3.11 Očakávané hlasovania SW - hlasovania Integračná služba „Očakávané hlasovania“ dáva prehľad o očakávaných hlasovaniach v kontextovej informácii „Hlasovania“.
461 IS_116 D. Integračné služby D.3.11 Očakávané hlasovania SW - hlasovania Integračná služba „Hodina otázok“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor očakávaného hlasovania
• názov hlasovania
• očakávaný dátum a čas hlasovania
• jednoznačný identifikátor modulu ISVS SSLP, ktorého sa hlasovanie týka (napr. uznesenia NR SR)
• jednoznačný identifikátor záznamu z modulu, ktorého sa očakávané hlasovanie týka
• očakávané poradie hlasovania
• jednoznačný identifikátor typu materiálu pre hlasovanie
• jednoznačný identifikátor kvóra
462 IS_117 D. Integračné služby D.3.11 Očakávané hlasovania SW - hlasovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_116 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
463 AF_144 D. Integračné služby D.3.11 Očakávané hlasovania SW - hlasovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
464 IS_118 D. Integračné služby D.3.11 Očakávané hlasovania SW - hlasovania Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_116 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
465 IS_119 D. Integračné služby D.3.12 Preddefinované názvy hlasovaní SW - hlasovania Integračná služba ISVS Middleware „Typy hlasovaní v jednotlivých etapách“ dáva prehľad o názvoch hlasovaní, ktoré je možné spúšťať zo sekcie „Typy hlasovaní“ v aplikácii operátora DKS v jednotlivých štádiách rokovania, resp. v kontexte „hlasovania“.
466 IS_120 D. Integračné služby D.3.12 Preddefinované názvy hlasovaní SW - hlasovania Integračná služba „Typy hlasovaní v etapách rokovania“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor typu hlasovania
• jednoznačný identifikátor kontextovej informácie
• jednoznačný identifikátor štádia rokovania
• jednoznačný identifikátor štádia legislatívneho procesu
• jednoznačný identifikátor kategórie rokovania
• poradové číslo pre DKS v akom sa bude zobrazovať
• jednoznačný identifikátor typu materiálu pre hlasovanie
• jednoznačný identifikátor kvóra
467 IS_121 D. Integračné služby D.3.12 Preddefinované názvy hlasovaní SW - hlasovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_120 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
468 AF_145 D. Integračné služby D.3.12 Preddefinované názvy hlasovaní SW - hlasovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
469 IS_122 D. Integračné služby D.3.12 Preddefinované názvy hlasovaní SW - hlasovania Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_120 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
470 IS_123 D. Integračné služby D.3.13 Parlamentné tlače SW - schôdza, bod Integračná služba „Parlamentné tlače“ dáva prehľad o parlamentných tlačiach. Informačný zdroj bude pre DKS v každom dni poskytovať zoznam všetkých „aktuálnych parlamentných tlačí“, ktoré sa nachádzajú v bodoch rokovania.
471 IS_124 D. Integračné služby D.3.13 Parlamentné tlače SW - schôdza, bod Integračná služba „Parlamentné tlače“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor parlamentnej tlače
• číslo parlamentnej tlače
• názov
472 IS_125 D. Integračné služby D.3.13 Parlamentné tlače SW - schôdza, bod Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_124 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
473 AF_146 D. Integračné služby D.3.13 Parlamentné tlače SW - schôdza, bod ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
474 IS_126 D. Integračné služby D.3.13 Parlamentné tlače SW - schôdza, bod Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_124 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
475 IS_127 D. Integračné služby D.3.14 Uznesenia NR SR SW operátora Integračná služba „Uznesenia NR SR“ dáva prehľad o všetkých uzneseniach NR SR o ktorých sa ešte nehlasovalo. Informačný zdroj bude pre DKS v každom dni poskytovať zoznam všetkých „aktuálnych uznesení“.
476 IS_128 D. Integračné služby D.3.14 Uznesenia NR SR SW operátora Integračná služba „Uznesenia NR SR“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• Jednoznačný identifikátor unesenia
• číslo uznesenia
• popis (text)
• jednoznačný identifikátor typu uznesenia NR SR
477 IS_129 D. Integračné služby D.3.14 Uznesenia NR SR SW operátora Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_128 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
478 AF_147 D. Integračné služby D.3.14 Uznesenia NR SR SW operátora ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používanej pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
479 IS_130 D. Integračné služby D.3.14 Uznesenia NR SR SW operátora Požaduje sa vytvorenie aplikačnej funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integračnej služby IS_128 automaticky presmeruje zdroj dát z „integračnej služby“ na „lokálny zdroj“.
480 IS_131 D. Integračné služby D.4.1 Rokovacie dni - priebeh SW - schôdza, bod Integračná služba „Rokovacie dni - priebeh“ dáva prehľad o tom v aký deň a v akom časovom intervale sa prerokovávala každá schôdza NR SR.
481 IS_132 D. Integračné služby D.4.1 Rokovacie dni - priebeh SW - schôdza, bod Jedna schôdza sa môže prerokovávať viac dní
482 IS_133 D. Integračné služby D.4.1 Rokovacie dni - priebeh SW - schôdza, bod V jeden deň sa môže prerokovávať viac schôdzí a tá istá aj viac krát
483 IS_135 D. Integračné služby D.4.1 Rokovacie dni - priebeh SW - schôdza, bod Integračná služba „Rokovacie dni - priebeh“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• Jednoznačný identifikátor záznamu
• jednoznačný identifikátor schôdze NR SR
• začiatok rokovania (dátum a čas začiatku rokovania danej schôdze NR SR v daný deň)
• koniec rokovania (dátum a čas konca rokovania danej schôdze NR SR v daný deň)
484 IS_136 D. Integračné služby D.4.1 Rokovacie dni - priebeh SW - schôdza, bod Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_135 priamo zapisovať do SSLP.
485 AF_148 D. Integračné služby D.4.1 Rokovacie dni - priebeh SW - schôdza, bod ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
486 IS_137 D. Integračné služby D.4.2 Body rokovania - priebeh SW - schôdza, bod Integračná služba „Body rokovania - priebeh“ dáva prehľad o tom v akých dňoch a v akých časových intervaloch sa prerokovával každý bod ľubovoľnej schôdze NR SR.
487 IS_138 D. Integračné služby D.4.2 Body rokovania - priebeh SW - schôdza, bod Jeden bod sa môže prerokovávať viac dní
488 IS_139 D. Integračné služby D.4.2 Body rokovania - priebeh SW - schôdza, bod V jeden deň sa môže prerokovávať viac bodov a ten istý bod aj viac krát
489 IS_141 D. Integračné služby D.4.2 Body rokovania - priebeh SW - schôdza, bod Integračná služba „Body rokovania - priebeh“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• ID záznamu
• jednoznačný identifikátor schôdze NR SR
• jednoznačný identifikátor bodu schôdze NR SR
• začiatok rokovania (dátum a čas začiatku rokovania daného bodu schôdze NR SR)
• koniec rokovania (dátum a čas konca rokovania daného bodu schôdze NR SR)
490 IS_142 D. Integračné služby D.4.2 Body rokovania - priebeh SW - schôdza, bod Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_153 priamo zapisovať do SSLP.
491 AF_149 D. Integračné služby D.4.2 Body rokovania - priebeh SW - schôdza, bod ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
492 IS_150 D. Integračné služby D.4.3 Kontextové informácie - priebeh SW - kontextové informácie Integračná služba „Kontextové informácie - priebeh“ dáva prehľad o časových intervaloch v akých prebiehali kontextové informácie (ako prebiehala každá schôdza v každom rokovacom dni).
493 IS_152 D. Integračné služby D.4.3 Kontextové informácie - priebeh SW - kontextové informácie Integračná služba „Kontextové informácie  - priebeh“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor záznamu
• jednoznačný identifikátor kontextovej informácie z číselníka kontextových informácií
• jednoznačný identifikátor schôdze NR SR
• začiatok (dátum a čas začiatku rokovania daného kontextu v danom dni)
• koniec (dátum a čas konca rokovania daného kontextu v danom dni)
• predpokladaný dátum a čas ukončenia kontextu (bude sa používať pri prestávke)
494 IS_153 D. Integračné služby D.4.3 Kontextové informácie - priebeh SW - kontextové informácie Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_152 priamo zapisovať do SSLP.
495 AF_150 D. Integračné služby D.4.3 Kontextové informácie - priebeh SW - kontextové informácie ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
496 IS_154 D. Integračné služby D.4.4 Štádia rokovania - priebeh SW - štádia rokovania Integračná služba „Štádia rokovania - priebeh“ dáva prehľad o časových intervaloch v akých prebiehali štádia rokovania (ako prebiehala každá schôdza v každom rokovacom dni).
497 IS_155 D. Integračné služby D.4.4 Štádia rokovania - priebeh SW - štádia rokovania Integračná služba „Štádia rokovania  - priebeh“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor záznamu
• jednoznačný identifikátor štádia rokovania z číselníka štádií rokovania
• jednoznačný identifikátor schôdze NR SR z informačného zdroja „Schôdze NR SR“
• jednoznačný identifikátor kontextovej informácie z  číselníka kontextových informácií
• začiatok (dátum a čas začiatku štádia rokovania v danom dni)
• koniec (dátum a čas konca štádia rokovania v danom dni)
498 IS_156 D. Integračné služby D.4.4 Štádia rokovania - priebeh SW - štádia rokovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_155 priamo zapisovať do SSLP.
499 AF_151 D. Integračné služby D.4.4 Štádia rokovania - priebeh SW - štádia rokovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
500 IS_157 D. Integračné služby D.4.5 Kategórie rokovania - priebeh SW - kategórie rokovania Integračná služba „Kategórie rokovania - priebeh“ dáva prehľad o časových intervaloch v akých prebiehali kategórie rokovania (ako prebiehala každá schôdza v každom rokovacom dni).
501 IS_158 D. Integračné služby D.4.5 Kategórie rokovania - priebeh SW - kategórie rokovania Integračná služba „Kategórie rokovania - priebeh“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor záznamu (jednoznačné číselné označenie záznamu v poradí ako vznikali priebežne v celej tabuľke)
• jednoznačný identifikátor kategórii rokovania z číselníka kategórii rokovania
• jednoznačný identifikátor schôdze NR SR
• jednoznačný identifikátor bodu rokovania
• jednoznačný identifikátor kontextovej informácie
• jednoznačný identifikátor štádia rokovania
• začiatok (dátum a čas začiatku kategórie rokovania v danom dni)
• koniec (dátum a čas konca štádia rokovania v danom dni)
502 IS_159 D. Integračné služby D.4.5 Kategórie rokovania - priebeh SW - kategórie rokovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_158 priamo zapisovať do SSLP.
503 AF_152 D. Integračné služby D.4.5 Kategórie rokovania - priebeh SW - kategórie rokovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
504 IS_160 D. Integračné služby D.4.6 Štádia legislatívneho procesu - priebeh SW - kategórie rokovania Integračná služba „Štádia legislatívneho procesu - priebeh“ dáva prehľad o časových intervaloch v akých prebiehali štádia LP (ako prebiehala každá schôdza v každom rokovacom dni).
505 IS_161 D. Integračné služby D.4.6 Štádia legislatívneho procesu - priebeh SW - kategórie rokovania Integračná služba „Štádia legislatívneho procesu - priebeh“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor záznamu (jednoznačné číselné označenie záznamu v poradí ako vznikali priebežne v celej tabuľke)
• jednoznačný identifikátor štádia legislatívneho procesu
• jednoznačný identifikátor schôdze NR SR „program schôdze“
• jednoznačný identifikátor bodu rokovania
• jednoznačný identifikátor kontextovej informácie
• jednoznačný identifikátor štádia rokovania
• začiatok (dátum a čas začiatku štádia legislatívneho procesu v danom dni)
• koniec (dátum a čas konca štádia legislatívneho procesu v danom dni)
506 IS_162 D. Integračné služby D.4.6 Štádia legislatívneho procesu - priebeh SW - kategórie rokovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_161 priamo zapisovať do SSLP.
507 AF_153 D. Integračné služby D.4.6 Štádia legislatívneho procesu - priebeh SW - kategórie rokovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
508 IS_163 D. Integračné služby D.4.7 Vystúpenia SW operátora Integračná služba „Vystúpenia“ dáva prehľad o všetkých vystúpenia počas rokovania s metadátami.
509 IS_164 D. Integračné služby D.4.7 Vystúpenia SW operátora Integračná služba „Vystúpenia“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor záznamu (jednoznačné číselné označenie záznamu v poradí ako vznikali priebežne v celej tabuľke)
• Jednoznačný identifikátor vystúpenia
• jednoznačný identifikátor volebného obdobia
• jednoznačný identifikátor schôdze
• jednoznačný identifikátor bodu rokovania
• jednoznačný identifikátor parlamentnej tlače
• jednoznačný identifikátor kontextovej informácie
• jednoznačný identifikátor štádia rokovania
• jednoznačný identifikátor štádia legislatívneho procesu
• jednoznačný identifikátor kategórie rokovania
• jednoznačný identifikátor poslanca
• jednoznačný identifikátor osoby z informačného zdroja „organizačná štruktúra – osoby“
• jednoznačný identifikátor typu vystúpenia z číselníka typov vystúpení
• pridelený limit času
• dátum a čas začiatku vystúpenia – čas aktivovanie mikrofónu daného účastníka
• dátum a čas konca vystúpenia - čas vypnutia mikrofónu daného účastníka
• jednoznačný identifikátor miesta v rokovacej sále, na ktorom bol aktivovaný mikrofón
• jednoznačný identifikátor otázky z hodiny otázok z ISVS SSLP informačný zdroj „hodina otázok“
• jednoznačný identifikátor interpelácie z ISVS SSLP informačný zdroj „interpelácie“
• jednoznačný identifikátor vystúpenia (ak sa jedná o faktickú poznámku), na ktoré je „F“ – faktická poznámka vystupujúceho
510 IS_165 D. Integračné služby D.4.7 Vystúpenia SW operátora Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_164 priamo zapisovať do SSLP.
511 AF_154 D. Integračné služby D.4.7 Vystúpenia SW operátora ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
512 IS_166 D. Integračné služby D.4.8 Aktivity SW operátora Integračná služba „Aktivity“ dáva prehľad o všetkých aktivitách počas rokovania – teda aj prihlásení sa poslancov, resp. odhlásenia sa bez vystúpenia.
513 IS_167 D. Integračné služby D.4.8 Aktivity SW operátora Integračná služba „Vystúpenia“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• ID záznamu (jednoznačné číselné označenie záznamu v poradí ako vznikali priebežne v celej tabuľke)
• jednoznačný identifikátor poslanca (z ISVS SSLP modul „poslanci“, informačný zdroj „poslanci“)
• jednoznačný identifikátor miesta v rokovacej sále, na ktorom vykonal aktivitu
• jednoznačný identifikátor volebného obdobia
• jednoznačný identifikátor schôdze
• jednoznačný identifikátor bodu rokovania
• jednoznačný identifikátor kontextovej informácie
• jednoznačný identifikátor štádia rokovania
• jednoznačný identifikátor štádia legislatívneho procesu
• jednoznačný identifikátor kategórie rokovania
• jednoznačný identifikátor aktivity (napr. typ vystúpenie)
• jednoznačný identifikátor akcie (prihlásenie sa / odhlásenie sa)
• dátum a čas aktivity
514 IS_168 D. Integračné služby D.4.9 Hlasovania - zoznam SW - hlasovania Integračná služba „Hlasovania - zoznam“ dáva prehľad o všetkých hlasovaniach vykonaných DKS.
515 IS_169 D. Integračné služby D.4.9 Hlasovania - zoznam SW - hlasovania Integračná služba „Hlasovania - zoznam“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor záznamu (jednoznačné číselné označenie záznamu v poradí ako vznikali priebežne v celej tabuľke)
• jednoznačný identifikátor hlasovania
• jednoznačný identifikátor volebného obdobia
• dátum a čas hlasovania
• číslo hlasovania (hlasovania sa číslujú automaticky od čísla 1 v rámci každej schôdzi NR SR, nezávisle na tom akého sú typu).
• Jednoznačný identifikátor schôdze z informačného zdroja „program schôdze“ (C.1)
• názov hlasovania
• jednoznačný identifikátor bodu programu schôdze
• jednoznačný identifikátor parlamentnej tlače
• jednoznačný identifikátor typu materiálu
• jednoznačný identifikátor pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu
• jednoznačný identifikátor materiálu
• jednoznačný identifikátor typu hlasovania z číselníka typov hlasovaní
• jednoznačný identifikátor kvóra z ISVS SSLP z informačného zdroja číselník kvór
• jednoznačný identifikátor typu výsledku hlasovania
• jednoznačný identifikátor návrhu na zmenu programu z informačného zdroja „Návrhy na zmenu programu schôdze“ (z aplikácie)
• počet poslancov ZA
• počet poslancov PROTI
• počet poslancov ZDRŽAL SA
• počet poslancov NEHLASOVALI
• počet poslancov PRÍTOMNÍ
• počet poslancov NEPRÍTOMNÍ
516 IS_170 D. Integračné služby D.4.9 Hlasovania - zoznam SW - hlasovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_169 priamo zapisovať do SSLP.
517 AF_155 D. Integračné služby D.4.9 Hlasovania - zoznam SW - hlasovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
518 IS_171 D. Integračné služby D.4.10 Hlasovania podrobnosti SW - hlasovania Integračná služba „Hlasovania podrobnosti“ dáva prehľad o podrobnostiach všetkých hlasovaniach vykonaných DKS.
519 IS_172 D. Integračné služby D.4.10 Hlasovania podrobnosti SW - hlasovania Integračná služba „Hlasovania - zoznam“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• ID identifikátor záznamu (jednoznačné číselné označenie záznamu v poradí ako vznikali priebežne v celej tabuľke)
• jednoznačný identifikátor poslanca z informačného zdroja „poslanci“ (C.3)
• jednoznačný identifikátor hlasovania z informačného systému "hlasovania" (D.9)
• jednoznačný identifikátor typu výsledku hlasovania poslanca z číselníka typov výsledkov hlasovaní poslanca (A.6)
520 IS_173 D. Integračné služby D.4.10 Hlasovania podrobnosti SW - hlasovania Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_169 priamo zapisovať do SSLP.
521 AF_156 D. Integračné služby D.4.10 Hlasovania podrobnosti SW - hlasovania ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby).
522 IS_174 D. Integračné služby D.5.1 Prihlásenia sa so zmenou programu Aplikácia pred rokovacou sálou Informačný zdroj programu na evidovanie prihlásení sa so zmenou programu bude evidovať jednotlivé prihlásenia (iba do začatia rokovania o danom bode), umožní ich automatický import do SW operátora DKS
523 IS_175 D. Integračné služby D.5.1 Prihlásenia sa so zmenou programu Aplikácia pred rokovacou sálou Informačný zdroj „Prihlásenie sa so zmenou programu“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor záznamu
• dátum a čas
• jednoznačný identifikátor schôdze NR SR
• jednoznačný identifikátor poslanca z informačného zdroja „poslanci NR SR“
• spôsob zápisu (mobilná aplikácia, web, elektronicky pri registrácii, zamestnancom K NR SR)
• identifikácia či ide o:
o doplnenie programu o nový bod
o vypustenie bodu programu
o ak áno ktorý bod
• zdôvodnenie
524 AF_157 D. Integračné služby D.5.1 Prihlásenia sa so zmenou programu Aplikácia pred rokovacou sálou Aplikácia musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby) a ich následné importovanie operátorom DKS.
525 IS_176 D. Integračné služby D.5.1 Prihlásenia sa so zmenou programu Aplikácia pred rokovacou sálou Vyžaduje sa vytvorenie integračnej služby pre zápis údajov do databázy (pre budúcu mobilnú aplikáciu, resp. intranet)
526 IS_177 D. Integračné služby D.5.2 Prihlásenie sa písomne do rozpravy Aplikácia pred rokovacou sálou Informačný zdroj programu na evidovanie prihlásení sa písomne do rozpravy bude evidovať jednotlivé prihlásenia (iba do začatia rokovania o danom bode písomne prihlásených), umožní ich automatický import do SW operátora DKS
527 IS_178 D. Integračné služby D.5.2 Prihlásenie sa písomne do rozpravy Aplikácia pred rokovacou sálou Informačný zdroj „Prihlásenie sa písomne do „rozpravy“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor záznamu
• dátum a čas prihlásenia sa do rozpravy
• jednoznačný identifikátor schôdze NR SR
• jednoznačný identifikátor bodu programu schôdze
• jednoznačný identifikátor poslanca z informačného zdroja „poslanci NR SR“
• spôsob zápisu (mobilná aplikácia, web, elektronicky pri registrácii, zamestnancom K NR SR)
528 AF_158 D. Integračné služby D.5.2 Prihlásenie sa písomne do rozpravy Aplikácia pred rokovacou sálou Aplikácia musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby) a ich následné importovanie operátorom DKS.
529 IS_179 D. Integračné služby D.5.2 Prihlásenie sa písomne do rozpravy Aplikácia pred rokovacou sálou Vyžaduje sa vytvorenie integračnej služby pre zápis údajov do databázy (pre budúcu mobilnú aplikáciu, resp. intranet)
530 IS_180 D. Integračné služby D.5.3 Elektronická prezentácia Aplikácia pred rokovacou sálou Informačný zdroj programu na elektronickú prezentáciu bude evidovať prítomnosť poslancov na schôdzach NR SR
531 IS_181 D. Integračné služby D.5.3 Elektronická prezentácia Aplikácia pred rokovacou sálou Informačný zdroj „Prihlásenie sa písomne do „rozpravy“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
• jednoznačný identifikátor záznamu
• dátum a čas prihlásenia sa do rozpravy
• jednoznačný identifikátor schôdze NR SR
• jednoznačný identifikátor poslanca z informačného zdroja „poslanci NR SR“
• spôsob zápisu (mobilná aplikácia, web, elektronicky pri registrácii, zamestnancom K NR SR)
532 AF_159 D. Integračné služby D.5.3 Elektronická prezentácia Aplikácia pred rokovacou sálou Aplikácia musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integračnej služby) a ich následné importovanie operátorom DKS.
533 IS_182 D. Integračné služby D.5.3 Elektronická prezentácia Aplikácia pred rokovacou sálou Vyžaduje sa vytvorenie integračnej služby pre prenos údajov do SSLP
534 FP_120 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.3 Identifikovanie sa poslanca do systému Identifikácia užívateľa Ak systém identifikuje účastníka, naviaže na jeho identitu typ užívateľa
535 FP_121 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.3 Identifikovanie sa poslanca do systému Identifikácia užívateľa DKS musí umožňovať účastníkovi s identifikačnou kartou rokovať na ľubovoľnom rokovacom mieste, ktoré je na rokovanie s kartami nastavené
536 FP_122 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.3 Identifikovanie sa poslanca do systému Identifikácia užívateľa Po naštartovaní DKS technikmi a správnom identifikovaní jednotky do systému sa v jednotke poslanca musí objaviť jeho meno, čím je potvrdená jeho správna identifikácia do systému. Tento údaj musí svietiť na jednotke poslanca počas celej doby (teda až kým sa neodhlási zo systému)
537 FP_123 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.3 Identifikovanie sa poslanca do systému Identifikácia užívateľa Každý poslanec, ktorý chce opustiť rokovacie miesto na ktorom je identifikovaný do systému DKS, je povinný si zobrať so sebou identifikačnú kartu, čím sa automaticky odhlási zo systému, aby nemohla byť jednotka zneužitá počas jeho neprítomnosti jeho identifikačnými údajmi
538 FP_124 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.3 Identifikovanie sa poslanca do systému Identifikácia užívateľa Pre vybrané poslanecké jednotky musí systém umožniť identifikáciu aj bez karty, napr. operátorom v prípade vystupovania od rečníckeho pultíku, alebo jeho presným miestom v rokovacej sále (zo zasadacieho poriadku)
539 FP_125 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.3 Identifikovanie sa poslanca do systému Identifikácia užívateľa Pre vybraných účastníkov musí systém umožniť iba vystúpenie s mikrofónom, no nie účasti na hlasovaní. V takomto prípade musí byť konfigurovateľné s akou požiadavkou o slovo je možné danému účastníkovi sa prihlásiť
540 FP_126 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.3 Identifikovanie sa poslanca do systému Identifikácia užívateľa Identifikačná karta účastníka nemá vyžadovať zadanie PIN-u
541 FP_127 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.3 Identifikovanie sa poslanca do systému Identifikácia užívateľa Systém musí poskytnúť možnosť správy kariet: vydanie karty a zablokovanie karty
542 FP_128 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.3 Identifikovanie sa poslanca do systému Identifikácia užívateľa Systém musí byť dodaný s čistými identifikačnými kartami v počte 800 ks. Karty musia byť schopné potlače na špeciálnej tlačiarni na potlač kariet.
543 FP_129 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.3 Identifikovanie sa poslanca do systému Identifikácia užívateľa Členovia vlády majú svoje identifikačné karty, ktoré im umožňujú vystupovať od rečníckeho pultu, ale ktoré im neumožňujú hlasovať, no nemusia ich používať
544 FP_130 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.4 Otvorenie schôdze - schvaľovanie programu SW - fáza schvaľovanie programu Fáza programu „Schvaľovanie programu“ sa aktivuje iba v prípade, keď je povolená pre daný profil schôdze v integračnej službe „schôdze NR SR“
545 AF_160 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.4 Otvorenie schôdze - schvaľovanie programu SW - fáza schvaľovanie programu Systém DKS počas štádia „Schvaľovanie programu“ musí obsahovať aplikačnú funkciu na import prihlásených poslancov z aplikácie pred rokovacou sálou, ktorý podali „požiadavku na zmenu programu schôdze“, čo zapríčiní automatické uzatvorenie podávania prihlášok na zmenu programu v aplikácii pred rokovacou sálou. Na obrázku č. 6 je táto aplikačná funkcia označená ako „Import“
546 FP_131 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.4 Otvorenie schôdze - schvaľovanie programu SW - fáza schvaľovanie programu V zozname prihlásených sa zobrazujú naimportované požiadavky v poradí ako boli podané s konfigurovateľnou skratkou a časovým limitom (z konfigurácie typov vystúpenia)
547 FP_132 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.4 Otvorenie schôdze - schvaľovanie programu SW - fáza schvaľovanie programu Po aplikovaní funkcie na import prihlásených z aplikácie sa aplikačná funkcia AF_160  zneprístupní, alebo zmizne.
548 FP_133 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.4 Otvorenie schôdze - schvaľovanie programu SW - fáza schvaľovanie programu Systém DKS počas štádia „Schvaľovanie programu“ musí umožňovať riadenie mikrofónov v 2 fázach (musí byť konfigurovateľné):
• v prvej sa môžu poslanci opakovať (teda ak poslanec bude mať 2 návrhy, tak bude mať 2 záznamy s požiadavkou o vystúpenia a v každej stanovený počet minút na jedno vystúpenie)
• v druhej sa poslanec nebude môcť opakovať, no koľko zmien bude mať toľko násobkov limitu pri danom vystúpení dostane) – pri aplikácii každú zmenu uvedie samostatne.
549 FP_134 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.4 Otvorenie schôdze - schvaľovanie programu SW - fáza schvaľovanie programu Operátor SW ISVS DKS musí mať možnosť aplikačnou funkciou zastaviť možnosť prihlásenia sa ďalších s požiadavkami na zmenu programu. Po tomto úkone už nie je možné prihlásiť sa o slovo. Procedurálne návrhy však môžu predkladať ďalej. Na obrázku č. 6 je táto aplikačná funkcia označená ako „STOP“
550 FP_135 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.4 Otvorenie schôdze - schvaľovanie programu SW - fáza schvaľovanie programu DKS musí byť pripravený na importovanie podaných návrhov na zmenu programu schôdze z elektronickej podoby (po jej vypracovaní) – xls, csv, ...
551 FP_136 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení V prípade, že systém automaticky zmení bod programu (pri spustení programu), alebo to zmení operátor, systém musí nastaviť automaticky kontext na „Rokovanie o bodoch“
552 FP_137 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení V prípade, že systém automaticky zmení bod programu (pri spustení programu), alebo to zmení operátor, systém musí nastaviť automaticky Štádium rokovania podľa toho či ide o „hodinu otázok“, „interpeláciu“, resp. obyčajný bod (z integračnej služby „body programu“)
553 FP_138 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení V prípade, že systém automaticky zmení bod programu (pri spustení programu), alebo to zmení operátor, systém musí nastaviť automaticky Štádium legislatívneho procesu (z integračnej služby „body programu“)
554 FP_139 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení V prípade, že systém automaticky zmení bod programu (pri spustení programu), alebo to zmení operátor, systém musí nastaviť automaticky Kategóriu rokovania (ak sa o bode ešte nerokovalo v kategórii „písomne prihlásení“, alebo v kategórii „písomne prihlásení“ bol bod prerušený, nastaví kategóriu „písomne prihlásení“. V opačnom prípade nastaví kategóriu „ústne prihlásení“)
555 AF_161 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení Po aplikovaní aplikačnej funkcie sa musí v prípade že sa už o tomto bode rokovalo automaticky načítať zoznam prihlásených v takom stave ako bol uložený zoznam prihlásených pri ukončení rokovania o tomto bode (ak sa jednalo o fázu rozpravy písomne prihlásených)
556 AF_162 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na importovanie prihlásených v aplikácii pred vchodom do rokovacej sály. Príklad aplikačnej funkcie je na obrázku č. 11 pod označením „Import“. Po aplikovaní funkcie sa funkcia stáva neviditeľná, resp. nespustiteľná.
557 FP_140 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení Po naimportovaní sa všetci prihlásení dostanú do zoznamu prihlásených v poradí v akom boli podané prihlášky do rozpravy.
558 FP_141 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení Užívatelia sa do zoznamu prihlásených zaraďujú vždy až po naimportovaných užívateľov z aplikácie a v poradí ako svoju voľbu vykonali
559 AF_163 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na automatické ukončenie prihlásenia sa s faktickými poznámkami po uplynutí konfigurovateľného časového limitu (napr. 10 s)  po skončení vystúpenia v rozprave; (platí pre všetky etapy kontextu „Rokovanie o bodoch“). Aplikačná funkcia existuje iba v prípade, že v danom štádiu je faktická poznámka v profile schôdze povolená.
560 AF_164 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na ukončenie možnosti prihlásenia sa s faktickou poznámkou (prístupná je iba v štádiu keď je možné sa prihlásiť, teda od začiatku vystúpenia v rozprave); (platí pre všetky etapy kontextu „Rokovanie o bodoch“). Príklad aplikačnej funkcie je na obrázku č. 11 pod označením „Stop F“. Aplikačná funkcia je viditeľná iba v prípade, že v danom štádiu je faktická poznámka v profile schôdze povolená. V každej chvíli je potrebné viditeľne odlíšiť či je možné spustiť alebo nie túto funkciu.
561 AF_165 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení V prípade, že poslanec, ktorý má vystupovať podľa poradia v rozprave a nie je v rokovacej sále pri prvom raze stratí poradie a automaticky sa zaradí na koniec prihlásených do rozpravy k danému bodu programu. Ak sa to stane opätovne, stratí poradie automaticky. Skutočnosť, že poslanec je zobrazený už druhý krát musí byť zrejmé z pohľadu na zoznam (napr. za menom bude v zátvorke číslo 2x). Musí byť umožnené operátorovi rýchle aplikovanie uvedenej funkcie); (platí pre všetky etapy kontextu „Rokovanie o bodoch“)
562 AF_166 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení Poslanci vystupujú v rozprave „spravidla“ od rečníckeho pultíku. Systém musí umožniť nastavenie verzie, kde mikrofón rečníka u poslaneckého pultíku je aktívny až po zasunutí kartičky poslanca a následným ručným zapnutím mikrofónu, čím systém automaticky nastaví čas začiatku vystupujúceho) a súčasne kde mikrofón sa môže ovládať aj bez zasunutej karty (v prípade používateľa, pri rečníckom pulte s daným oprávnením – vystúpenie od rečníckeho pultíku bez identifikačnej karty)
563 AF_167 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení Ak predsedajúci prečíta poslanca, ktorý má nasledovať v rozprave a ten nie je prítomný v rokovacej sále (ak sa to stane druhý krát) má operátor možnosť jednoduchým spôsobom zrušiť poslanca zo zoznamu prihlásených, pričom bude systémom označené, že sa jedná o definitívne stratené poradie; (platí pre všetky etapy kontextu „Rokovanie o bodoch“)
564 AF_168 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení Prihlásení poslanci s faktickou poznámkou sa zobrazujú na sálovej obrazovke vždy za riadok v ktorom je zobrazený aktuálne vystupujúci poslanec v rozprave a pred riadok, v ktorom je meno poslanca, ktorý nasleduje v rozprave ako ďalší v poradí ako sa prihlasovali s označením typu vystúpenia F a prideleným časovým limitom.
565 AF_169 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení Predsedajúci, resp. operátor na pokyn predsedajúceho môže poslancovi kedykoľvek odobrať slovo tým že mu deaktivuje mikrofón.
566 FP_142 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení Systém musí automaticky prideliť čas v rozprave podľa §28, resp. 30 zákona 350/1996
567 FP_143 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení Systém musí automaticky v zoraďovaní poradia zohľadňovať §28 zákona 350/1996
568 IZ_012 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení Po prechode na nový bod programu sa automaticky zaznamená v databáze čas spustenia bodu program a pri jeho ukončení čas ukončenia. Vzhľadom na skutočnosť, že jeden bod sa prerokováva viackrát na jednej, resp. viacerých schôdzach, je potrebné uchovávať vzťah M:N aby sa dalo neskôr zobraziť priebeh kedy a dokedy sa zvolený bod programu prerokovával.
569 FP_144 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení Operátor na pokyn predsedajúceho priraďuje (aktivuje mikrofón) poslancovi, ktorí nasleduje v poradí (napr. stláčaním klávesnice SHIFT, kliknutím myšou a pod.)
570 FP_145 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení V prípade, že používateľ nemá pridelený časový limit, zobrazuje sa pri jeho mene nie zostávajúci čas do skončenia vystúpenia, ale čas, ktorý má rečník aktívny mikrofón (trvá jeho vystúpenia)
571 AF_170 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení Operátor môže nastaviť čas rečníka pri rečníckom pulte aj keď nemá časový limit. V takomto prípade sa na sálovej obrazovke pre rečníkovi nezobrazuje čas jeho vystúpenia, ale zostávajúci čas od prideleného času operátorom
572 AF_171 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení Spustením každého vystúpenia v rozprave sa spustí možnosť prihlasovania sa s faktickou poznámkou, ktorou môže reagovať poslanec na predrečníka. Každý poslanec sa môže na jedného konkrétneho predrečníka v rozprave prihlásiť s faktickou poznámkou maximálne jeden krát. Ani po ukončení svojho vystúpenia sa už k tomu istému vystúpeniu v rozprave nemôže prihlásiť. Opätovne sa mu spustí možnosť prihlásenia s faktickou poznámkou až po spustení vystúpenia nového rečníka. Prihlasovať sa s faktickou poznámkou môžu poslanci počas celého vystúpenia, avšak len do aplikovanie funkcie zastavenia prihlasovania sa s faktickou poznámkou. Po zastavení prihlásenia sa s faktickou poznámkou sa už žiadny poslanec nedokáže prihlásiť s faktickou poznámkou až do spustenia ďalšieho vystúpenia v rozprave; (platí pre všetky etapy kontextu „Rokovanie o bodoch“). Aplikačná funkcia je viditeľná iba v prípade, že v danom štádiu je faktická poznámka v profile schôdze povolená.
573 AF_172 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení SW - písomne prihlásení V ľubovoľnom čase môže predsedajúci, resp. operátor na pokyn predsedajúceho dať pokyn na spustenie hlasovania (aplikačná funkcia „Štart hlasovania“ na obrázku č. 11) po ktorom sa zobrazia informácie na obrázku č. 13 počas limitu na hlasovanie, resp. 8. na zobrazenie výsledkov hlasovania – schéma pre schvaľovanie programu je obdobná)
574 AF_173 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.6 Rozprava - ústne prihlásení SW - písomne prihlásení V tejto etape musí SW operátora ISVS DKS obsahovať aplikačnú funkciu na spustenie prihlasovania sa do rozpravy „Štart prihlásenia“
575 FP_146 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.6 Rozprava - ústne prihlásení SW - písomne prihlásení Po spustení AF_173 sa sprístupní používateľom možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne
576 FP_147 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.6 Rozprava - ústne prihlásení SW - písomne prihlásení Po aplikovaní funkcie AF_173 sa popis danej voľby automaticky zmení na aplikačnú funkciu pre ukončenie intervalu na prihlasovania sa ústne do rozpravy (napr. zmení sa text „Štart prihlásenia“ na „Koniec prihlasovania sa“)
577 FP_148 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.6 Rozprava - ústne prihlásení SW - písomne prihlásení Po spustení rozpravy písomne prihlásených sa opakuje proces z procesu „písomne prihlásených“
578 AF_174 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok DKS musí mať možnosť nastaviť časový limit pre predsedu vlády na odpoveď na hodinu otázok (v konfigurácii typu vystúpenia)
579 FP_149 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.4 Otvorenie schôdze - schvaľovanie programu SW - fáza schvaľovanie programu V prípade spustenia aplikačnej funkcie na hlasovanie počas sa v type materiálu o ktorom sa hlasuje nastaví „Návrh na zmenu programu“ a na základe typu materiálu sa automaticky nastaví kvórum, majorita, potrebné počty ako pre kvórum, tak aj pre majoritu (viď obrázok č. 7)
580 NP_094 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10 Hlasovanie SW - hlasovania DKS musí umožňovať operátorovi riadiť  hlasovania v súlade s §36 – §39 rokovacieho poriadku
581 NP_095 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10 Hlasovanie SW - hlasovania DKS musí umožňovať operátorovi riadiť  hlasovania v súlade s „Pravidlami hlasovania na schôdzach NR SR“
582 NP_096 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10 Hlasovanie SW - hlasovania DKS musí umožňovať poslancovi hlasovať v súlade s §36 – §39 rokovacieho poriadku
583 NP_097 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10 Hlasovanie SW - hlasovania DKS musí umožňovať poslancovi hlasovať v súlade s „Pravidlami hlasovania na schôdzach NR SR“
584 NP_098 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10 Hlasovanie SW - hlasovania Štandardne sa hlasovanie vykonáva v kontexte „Hlasovanie“ (príklad na obrázku č. 28 A, B, C) každý rokovací deň o 11:00, resp. 17:00 v sérii všetkých hlasovaní k prerokovaným bodom
585 FP_149 B. Základné požiadavky na systém B.2.3 - Miesto predsedajúceho Predsedajúca jednotka Operátor musí mať možnosť nastaviť v profile schôdze, či predsedajúci môže spúšťať a ovládať hlasovania, alebo to bude robiť iba operátor na pokyn predsedajúceho
586 FP_150 B. Základné požiadavky na systém B.2.3 - Miesto predsedajúceho Predsedajúca jednotka Operátor musí mať možnosť nastaviť v profile schôdze, či predsedajúci môže prideľovať slovo ďalším v poradí, alebo to bude robiť iba operátor na pokyn predsedajúceho.
587 NP_099 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10 Hlasovanie SW - hlasovania Z pohľadu požiadaviek n aplikačné funkcie rozdeľujeme hlasovanie na 3 fázy:
• spustenie hlasovania
• priebeh hlasovania
• vyhodnotenie hlasovania
588 AF_175 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie SW - aplikačné funkcie V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na spustenie prezentácie. Príklad aplikačnej funkcie je na obrázku č. 29 pod označením „Prezentácia“
589 NP_101 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie halsovania SW - hlasovania Operátor DKS, ako aj predsedajúci musí mať v etape spustenia kontextu „Hlasovanie“, alebo v čase spúšťania ďalších hlasovaní prístupné sekcie:
• zoznam prihlásených
• zoznam návrhov na hlasovanie (z integračnej služby „očakávané hlasovania“)
590 NP_100 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10 Hlasovanie SW - hlasovania Operátor a predsedajúci musí mať možnosť spúšťať hlasovanie, resp. prezentáciu aj mimo kontextu hlasovania (napr. na obrázku č. 6, resp. 11)
591 AF_176 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie halsovania SW - hlasovania Vyžaduje sa aby počas kontextu „hlasovanie“ mal operátor prístupnú aplikačnú funkciu na import dát z integračnej služby „očakávané hlasovania“ (na obrázku č. 28 A znázornená ako „Import“)
592 AF_177 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie halsovania SW - hlasovania Vyžaduje sa aby prechodom na  kontext „hlasovanie“ sa automaticky načítali dáta z integračnej služby „očakávané hlasovania“
593 AF_178 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie halsovania SW - hlasovania Vyžaduje sa aby počas kontextu „hlasovanie“ mal operátor prístupnú aplikačnú funkciu na import dát z integračnej služby „očakávané hlasovania“
594 AF_179 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie halsovania SW - hlasovania Vyžaduje sa, aby počas hlasovania v SW operátora pri hlasovaní bola vždy prístupná aj aplikačná funkcia na spustenie prezentácie (na obrázku č. 28 A znázornená ako „Prezentácia“)
595 AF_180 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie halsovania SW - hlasovania Vyžaduje sa, aby počas hlasovania v SW operátora pri hlasovaní bola vždy prístupná aj aplikačná funkcia na spustenie hlasovania (na obrázku č. 28 A znázornená ako „Štart hlasovania“)
596 AF_181 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie halsovania SW - hlasovania V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW operátora mal aplikačnú funkciu na vytlačenie hlasovania. Aplikačná funkcia spôsobí že sa opýta na číslo hlasovania a následne ho vytlačí na tlačiarni (na obrázku č. 28 A znázornená ako „Tlač hlasovania“)
597 AF_182 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie halsovania SW - hlasovania V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW operátora mal možnosť aktivovať / deaktivovať mikrofón ako zo zoznamu prihlásených, zoznamu vystupujúcich, ako aj preddefinovaných stolíkov rovnako ako v kontexte „Rokovania o bodoch“
598 AF_183 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie halsovania SW - hlasovania V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW operátora mal možnosť spúšťať hlasovania  zo zoznamu návrhov na hlasovania (očakávané hlasovania) s tým, že sa vyplnia prednastavené metadáta k hlasovaniu (z integračnej služby očakávané hlasovania)
599 AF_184 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie halsovania SW - hlasovania V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW operátora mal možnosť opätovne zobraziť na sálových obrazovkách výsledok posledného hlasovania. (na obrázku č. 28 A znázornená ako „Zobrazovacia tabuľa“)
600 AF_185 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie halsovania SW - hlasovania V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW operátora mal aplikačnú funkciu na prerušenie prebiehajúceho hlasovania. Aplikačná funkcia spôsobí, že časový limit zostane zmrazený a pridelí sa automaticky slovo predsedajúcemu a zastavia sa na účastníckych jednotkách možnosti hlasovania. Následne má predsedajúci možnosť opätovného spustenia prerušeného hlasovania, po ktorom bude pokračovať časový limit hlasovania a na účastníckych jednotkách sa opätovne sprístupnia voľby hlasovania (na obrázku č. 28 A znázornená ako „Prerušiť hlasovanie“)
601 AF_186 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie halsovania SW - hlasovania V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW operátora mal aplikačnú funkciu na zrušenie hlasovania. Aplikačná funkcia spôsobí, že časový limit sa nastaví na 0s, názov hlasovania sa nastaví ako „Zrušené hlasovanie“ (na obrázku č. 28 A znázornená ako „Zrušiť hlasovanie“)
602 NP_102 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.2 Prezentácia SW - hlasovania Prezentácia je jedným z typov hlasovania, pri ktorom sa zisťuje iba počet prítomných používateľov
603 FP_151 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.2 Prezentácia SW - hlasovania Prezentovať sa môže používateľ z ľubovoľného miesta podľa nastavení miesta (či sa na ňom môže hlasovať, či sa hlasuje iba pomocou identifikačnej karty,...), typu používateľa (či môže hlasovať).
604 IZ_013 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.2 Prezentácia SW - hlasovania Prezentácia sa zapisuje do informačného zdroja obdobne ako ostatné hlasovania s typom hlasovania „prezentácia pomocou DKS“ ktorá je aktívna v čase uplynutia konfigurovateľného limitu na prezentáciu.
605 FP_152 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.2 Prezentácia SW - hlasovania Počas prezentácie je možná iba jedna voľba „prezentovať sa“.
606 FP_153 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.2 Prezentácia SW - hlasovania Prezentáciu spúšťa predsedajúci, alebo technik DKS.
607 FP_154 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.2 Prezentácia SW - hlasovania Ak sa poslanec už prezentoval, nemôže voľbu vrátiť späť
608 FP_155 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.2 Prezentácia SW - hlasovania Počas prezentácie sa na displejoch jednotiek poslancov, ako aj na zobrazovacích tabuliach zobrazuje čas, zostávajúci do konca intervalu na prezentáciu.
609 FP_156 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.2 Prezentácia SW - hlasovania Po zaprezentovaní sa musí sa poslancovi vizuálne aj na displeji jednotky objaviť informácia, že systém spracoval jeho prezentáciu.
610 AF_187 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie halsovania SW - hlasovania V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW operátora mal aplikačnú funkciu na nastavenie všeobecných konfigurácii hlasovania (napr. aktualizácia kvóra, resp. majority v prípade výpadku informačného zdroja) (na obrázku č. 28 A znázornená ako „Číselníky“)
611 FP_157 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania SW - hlasovania Operátor DKS, ako aj predsedajúci musí mať v etape priebehu hlasovania, resp. prezentácie zobrazené nasledovné sekcie:
• zoznam prihlásených
• hlasovanie
príklad na obrázku č. 28 B.
612 FP_158 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania SW - hlasovania Operátor DKS, predsedajúci a sálové obrazovky musia mať v etape priebehu hlasovania zobrazené nasledovné informácie:
• číslo hlasovania
• názov hlasovania
• typ materiálu (iba u operátora)
• číslo materiálu (iba u operátora)
• kvórum (iba u operátora)
• majorita (iba u operátora)
• potrebné počty (iba u operátora)
• zostávajúci plynúci čas do skončenia
613 FP_159 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania SW - hlasovania Hlasovať môže používateľ z ľubovoľného miesta podľa nastavení miesta (či sa na ňom môže hlasovať, či sa hlasuje iba pomocou identifikačnej karty,...), typu používateľa (či môže hlasovať).
614 FP_160 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania SW - hlasovania Počas hlasovania či prezentácie (pred uplynutím intervalu na hlasovanie) musí mať operátor možnosť jednoduchým spôsobom nastaviť kvórum a majoritu, podľa ktorého sa ukončené hlasovanie vyhodnocuje.
615 FP_161 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania SW - hlasovania Hlasovanie sa poslancovi musí sprístupniť aj keď sa identifikuje do účastníckej jednotky v priebehu hlasovania (musí prejsť prezentáciou a následne sa mu skráti adekvátne jeho limit na hlasovanie)
616 FP_162 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania SW - hlasovania Dĺžka hlasovania je nastaviteľná (v súčasnosti 20 sekúnd)
617 FP_163 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania SW - hlasovania Počas trvania hlasovania (od spustenia hlasovania predsedajúcim) musí byť na účastníckych jednotkách zobrazovaný minimálne časový interval do skončenia hlasovania, ako aj číslo parlamentnej tlače a viditeľne odlíšená voľba identifikovaného užívateľa (ako by ju uchoval DKS ak by hlasovanie skončilo v danej chvíli)
618 FP_164 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania SW - hlasovania Počas trvania hlasovania môže poslanec voľbu meniť, ako hlasovanie sa započíta posledná aktívna voľba na konci hlasovania.
619 FP_165 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania SW - hlasovania Po spustení procesu hlasovania sa aktivuje možnosť prezentácie poslanca na hlasovaní.
620 FP_166 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania SW - hlasovania Po zvolení voľby prezentácie sa aktivujú 3 voľby (za, proti, zdržal sa), medzi ktorými je možné sa preklikávať počas celú dobu hlasovania.
621 FP_167 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.4 Fáza vyhodnocovania hlasovania SW - hlasovania Po skončení hlasovania sa výsledok v preddefinovanej podobe s informáciami o hlasovaní zobrazí aj na displejoch účastníkov, pričom sa požaduje, aby voľba ktorú vykonal identifikovaný účastník na danej jednotke bola graficky viditeľne odlíšená
622 FP_168 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.4 Fáza vyhodnocovania hlasovania SW - hlasovania Po skončení hlasovania musí SW integračnou službou sprístupniť výsledok hlasovania ostatným komponentom PIS
623 FP_169 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.4 Fáza vyhodnocovania hlasovania SW - hlasovania Po skončení hlasovania sa na zobrazovacích tabuliach musia zobraziť minimálne nasledovné informácie:
• počet prítomných poslancov
• počet poslancov, ktorí boli za
• počet poslancov, ktorí boli proti
• počet poslancov, ktorí sa zdržali
• počet poslancov, ktorí nehlasovali
• informácia či bolo hlasovanie úspešné, alebo nebolo úspešné, alebo NR SR nebola uznášaniaschopná
624 FP_170 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.4 Fáza vyhodnocovania hlasovania SW - hlasovania Každé hlasovanie sa automaticky bezprostredne po skončení intervalu na hlasovanie a spracovaní výsledkov vytlačí na tlačiarni
625 FP_171 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.4 Fáza vyhodnocovania hlasovania SW - hlasovania SW DKS musí mať modul (nemusí byť súčasťou SW operátora), ktorý umožní dodatočne meniť názvy hlasovaní a metadáta k nim (okrem výsledku jednotlivých uchádzačov)
626 FP_172 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.4 Fáza vyhodnocovania hlasovania SW - hlasovania Poverený zamestnanec v SW na modifikáciu metadát (napr. čísla hlasovania) musí mať možnosť v čo najkratšom čase zvoliť stav záznamu na „publikovaný“, čím sa záznam o hlasovaní sprístupní integračnými službami iným informačným systémom, alebo webovému sídlu na hlasovanie
627 IZ_014 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.5 Typy hlasovania SW - hlasovania DKS musí umožňovať spúšťať prezentáciu, resp. hlasovanie čo sa musí prejaviť v metadátach hlasovania v type hlasovania:
• Prezentácia poslancov pomocou DKS
• Hlasovanie pomocou DKS
628 FP_173 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.6 Kvórum SW - hlasovania Vyhodnocovanie výsledku každého hlasovania musí vyhovovať čl.84 Ústavy SR (ods. 1, resp. 4)
629 FP_174 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.6 Kvórum SW - hlasovania O výsledku hlasovania rozhoduje kvórum, ktoré musí umožňovať nastavenie minimálne z 2 záznamov:
• 76 hlasov (potrebný počet 76 hlasov)
• Ústavný zákon (potrebný počet hlasov je 90)
pričom ich popis sa môže mierne pozmeniť
630 FP_175 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.6 Kvórum SW - hlasovania Operátor musí mať možnosť meniť v priebehu hlasovania kvórum daného hlasovania
631 FP_176 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.6 Kvórum SW - hlasovania Kvórum pre halsovanie sa musí načítavať po spustení hlasovania:
• z metadát očakávaných hlasovaní (ak sa spúšťa z očakávaných hlasovaní)
• z metadát preddefinovaných názvov hlasovaní (ak sa spúšťa z preddefinovaných názvov hlasovaní)
• z metadát materiálu (ak sa spúšťa priamo aplikačnou funkciou „Štart hlasovania“)
• z typu hlasovania (pri prezentácii)
632 FP_177 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.7 Majorita SW - hlasovania Vyhodnocovanie výsledku každého hlasovania musí vyhovovať čl.84 Ústavy SR (ods. 2, resp. 3,4)
633 FP_178 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.7 Majorita SW - hlasovania O výsledku hlasovania rozhoduje kvórum, ktoré musí umožňovať nastavenie minimálne zo záznamov:
- absolútna väčšina hlasujúcich (za aspoň 76 zo 150)
- relatívna väčšina (za aspoň 76)
- 3/5 väčšina – ústavný zákon (za aspoň 90 poslancov)
pričom ich popis sa môže mierne pozmeniť
634 FP_179 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.7 Majorita SW - hlasovania Operátor musí mať možnosť meniť v priebehu hlasovania majoritu daného hlasovania
635 FP_180 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.10.7 Majorita SW - hlasovania Majorita pre hlasovanie sa musí načítavať po spustení hlasovania:
• z metadát očakávaných hlasovaní (ak sa spúšťa z očakávaných hlasovaní)
• z metadát preddefinovaných názvov hlasovaní (ak sa spúšťa z preddefinovaných názvov hlasovaní)
• z metadát materiálu (ak sa spúšťa priamo aplikačnou funkciou „Štart hlasovania“)
z typu hlasovania (pri prezentácii)
636 FP_181 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.11 Dodatočné editovanie hlasovaní, resp. vystúpení SW - hlasovania V DKS musí existovať modul na modifikovanie ako hlasovaní, tak aj rozpravy na zvolenej schôdzi NR SR. Modul bude slúžiť na dodatočné zmeny v hlasovaní, alebo štruktúre vystúpení rečníkov, ak sa ich nepodarilo modifikovať správne napr. v limite hlasovania, alebo vystúpenia daného poslanca.
637 FP_182 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.11 Dodatočné editovanie hlasovaní, resp. vystúpení SW - hlasovania Daný modul musí byť spustiteľný v parlamentnom informačnom systéme aj na počítači mimo rokovacej sály
638 FP_183 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.11 Dodatočné editovanie hlasovaní, resp. vystúpení SW - hlasovania Daný modul musí byť konfigurovateľný či umožňuje modifikovať iba hlasovanie, iba vystúpenia, alebo oba moduly
639 FP_184 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.11 Dodatočné editovanie hlasovaní, resp. vystúpení SW - hlasovania Daný modul musí byť konfigurovateľný, ktoré metadáta sú modulom modifikovateľné a ktoré nie
640 FP_185 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.11 Dodatočné editovanie hlasovaní, resp. vystúpení SW - hlasovania Daný modul musí presne identifikovať v metadátach (alebo histórii) čo bolo modifikované voči priebehu schôdze, kým a kedy
641 FP_186 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Po spustení aplikácie a overení, že daný užívateľ je oprávnený prihlásiť sa do vzdialeného rokovania na danú schôdzu NR SR sa požaduje zobrazenie obrazovky aplikácie (príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1)
642 FP_187 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie kontextovej informácie v akej práve prebieha rokovanie NR SR zobrazenie (príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „Kontext schôdze“)
643 FP_188 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie V prípade, že prebieha kontext „Prestávka“ požaduje sa zobrazenie informácie kedy bude rokovanie pokračovať
644 FP_189 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie štádia rokovania v akej práve prebieha rokovanie NR SR (príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „Štádia rokovania“)
645 FP_190 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie štádia legislatívneho procesu v akej práve prebieha rokovanie NR SR (príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „Štádia LP“)
646 FP_191 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie kategórie rokovania v akej práve prebieha rokovanie NR SR (príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „Kategórie rokovania“)
647 FP_192 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie aktuálneho dátumu (prípadne aj času minimálne v tvare hodina : minúta)
648 FP_193 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie schôdze NR SR aká práve prebieha (príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „Dátum“)
649 FP_194 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie volebného obdobia NR SR aké práve prebieha (príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „Volebné obdobie“)
650 FP_195 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie mena a priezviska prihláseného užívateľa do aplikácie (príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „Prihlásený užívateľ“)
651 FP_196 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie všetkých možností o prihlásenie sa s typom vystúpenia (zobrazené sú podobne ako pri užívateľskej jednotke iba tie, ktoré je možné v danom štádiu rokovania využiť). Príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „Žiadosť o slovo“
652 FP_197 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie obrazového a zvukového streamu z rokovania NR SR, resp. užívateľa (ak má aktivovaný mikrofón) - súčasťou projektu je iba zobrazenie streamu z externého projektu, nie jeho vytvorenie (príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „On-line“)
653 FP_198 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie záznamov o ukončených vystúpeniach v danej fáze projektu (štádiu a bode) . Príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „Vystúpenia“ z integračnej funkcie „vystúpenia“
654 FP_199 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie identifikácie aktívneho rečníka (príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „Aktívny rečník“)
655 FP_200 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie zoznamu všetkých dokumentov, ktoré majú vzťah k aktívne prerokovávanému bodu programu (príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „Dokumenty“). Tento zoznam bude poskytovať integračná služba. Bude sa jednať o zoznam, ktorý bude „aktívny“ a teda bude umožnené po kliku zobraziť daný dokument.
656 FP_201 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie zoznamu prihlásených, resp. hlasovania – obdoba sálových obrazoviek (príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „Zobrazovacia tabuľa“)
657 FP_202 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie zoznamu hlasovaní, ktoré už prebehli k danému bodu programu / tlači (príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „Hlasovania“), resp. počas hlasovania na vyjadrenie voľby
658 FP_203 E. Vzdialené rokovanie E.3 Požadované komponenty aplikácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Obrazovka aplikácie musí obsahovať sekciu na zobrazenie doplňujúcich informácií (príklad na obrázku č. Aplikácia č. 1 pod označením „Návrh na zmenu programu“), ktorá sa mení podľa štádia rokovania
659 FP_204 E. Vzdialené rokovanie E.4.1 spustenie aplikácie na vzdialené rokovanie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Do aplikácie je potrebné sa identifikovať.
660 FP_205 E. Vzdialené rokovanie E.4.1 spustenie aplikácie na vzdialené rokovanie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Aplikácia sa spustí aj bez identifikácie, ale ostane iba pasívna a nebude možné aktívne vyjadrovať ani žiadosť o slovo, ani hlasovať či prezentovať sa.
661 FP_206 E. Vzdialené rokovanie E.4.1 spustenie aplikácie na vzdialené rokovanie Aplikácia na vzdialené hlasovanie V aplikácii musí byť konfigurovateľné či bude on-line sekcia aktívna, alebo nie. Predpokladá sa, že aplikáciu bude možné nainštalovať aj v pracovni poslanca, resp. poslancom aj keď je v rokovacej sále
662 FP_207 E. Vzdialené rokovanie E.4.1 spustenie aplikácie na vzdialené rokovanie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Pre úspešné prihlásenie sa do aplikácie vzdialene (aktívne) sa predpokladá overenie s integračnou službou, ktorá bude poskytovať zoznam poslancov, ktorí majú schválené prihlasovať sa vzdialene (predpokladá sa schvaľovanie predsedom pred rokovaním NR SR). V prípade, že sa poslanec identifikuje správne, ale nebude v zozname oprávnených používať vzdialené rokovanie, aplikácia nebude aktívna (neumožní hlasovať, hlasovať, ... ale ostatné sekcie budú plnohodnotne funkčné)
663 FP_208 E. Vzdialené rokovanie E.4.1 spustenie aplikácie na vzdialené rokovanie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Na rozdiel od rokovacej sále musí byť umožnené aj podávanie návrhu na zmenu programu schôdze ako jeden z typov vzdialeného rokovania (až do začiatku rokovania o danom bode a importe prihlásení sa z aplikácie). Informácia, že prihlásenie prebehlo vzdialene musí byť označené v informačnom zdroji.
664 FP_209 E. Vzdialené rokovanie E.4.2 NR SR nerokuje Aplikácia na vzdialené hlasovanie V prípade, že neprebieha rokovanie musí aplikácia umožňovať poslancovi podávať návrhy na doplnenie, resp. zmenu programu schôdze (príklad fázy je na obrázku Aplikácia č. 2)
665 FP_210 E. Vzdialené rokovanie E.4.2 NR SR nerokuje Aplikácia na vzdialené hlasovanie V tejto fáze je sekcia „schôdza NR SR aktívna a poslanec si môže zvoliť do ktorej schôdze môže podávať návrh na doplnenie, resp. zmenu programu schôdze
666 FP_211 E. Vzdialené rokovanie E.4.2 NR SR nerokuje Aplikácia na vzdialené hlasovanie K akým schôdzam je možné podávať návrhy bude súčasťou integračnej služby, ktorá bude definované pred uplatnením opcie.
667 FP_212 E. Vzdialené rokovanie E.4.2 NR SR nerokuje Aplikácia na vzdialené hlasovanie V prípade voľby schôdze sa v časti „Dokumenty“ musia objaviť dokumenty viazané k danej schôdzi (príklad na obrázku Aplikácia č. 2)
668 FP_213 E. Vzdialené rokovanie E.4.2 NR SR nerokuje Aplikácia na vzdialené hlasovanie V prípade voľby schôdze sa v časti „Návrhy na zmenu programu“ musia objaviť v sekcii „Návrhy na zmenu programu“ všetky návrhy ktoré už boli podané k danej schôdzi (príklad na obrázku Aplikácia č. 2), ale možnosť zobrazenia obsahu návrhu má poslanec iba pri svojom návrhu/návrhoch. Vyžaduje sa, aby návrh prihláseného poslanca bol vizuálne odlíšený pre jeho ľahšiu identifikáciu.
669 FP_214 E. Vzdialené rokovanie E.4.2 NR SR nerokuje Aplikácia na vzdialené hlasovanie V prípade voľby schôdze sa v časti „Žiadosti o slovo“ musí objaviť jediná možnosť „Zmena programu“ (príklad na obrázku Aplikácia č. 2)
670 FP_215 E. Vzdialené rokovanie E.4.2 NR SR nerokuje Aplikácia na vzdialené hlasovanie Akonáhle predsedajúci otvorí schôdzu NR SR automaticky sa sekcia prestaví do danej fázy rokovania („Štádium – Program“ a znemožní sa prihlasovanie sa tejto voľby, podobne aj sekcia „schôdza NR SR“ sa stane pasívnou a bude zobrazovať aktívne prerokovávanú schôdzu NR SR.
671 FP_216 E. Vzdialené rokovanie E.4.2 NR SR nerokuje Aplikácia na vzdialené hlasovanie Požaduje sa, aby v prípade akceptovania návrhu systémom bola informácia pri možnosti prihlásenia sa viditeľne odlíšená a doplnená poradovým číslom.
672 FP_217 E. Vzdialené rokovanie E.4.2 NR SR nerokuje Aplikácia na vzdialené hlasovanie V prípade voľby na zmenu programu sa musí objaviť obrazovka na zadanie návrhu s požadovanými metadátami v informačnom systéme (obdobne ako v aplikácii pred rokovacou sálou)
673 FP_218 E. Vzdialené rokovanie E.4.3 Schvaľovaie programu schôdze Aplikácia na vzdialené hlasovanie V prípade, že prebieha štádium rokovania „Program“ (príklad fázy je na obrázku Aplikácia č. 3), sekcia „schôdza NR SR“ sa opäť stane neaktívna (zobrazuje práve prebiehajúcu schôdzu NR SR)
674 FP_219 E. Vzdialené rokovanie E.4.3 Schvaľovaie programu schôdze Aplikácia na vzdialené hlasovanie V prípade, že prebieha štádium rokovania „Program“ sprístupnia sa voľby na prihlásenia sa s takými istými možnosťami ako pri užívateľskej jednotke
675 FP_220 E. Vzdialené rokovanie E.4.3 Schvaľovaie programu schôdze Aplikácia na vzdialené hlasovanie Požaduje sa, aby v prípade že systém zaregistroval v ľubovoľnej fáze návrh s danou voľbou  bola informácia pri možnosti prihlásenia sa viditeľne odlíšená a doplnená poradovým číslom
676 FP_221 E. Vzdialené rokovanie E.4.3 Schvaľovaie programu schôdze Aplikácia na vzdialené hlasovanie Pri zmene štádia na „Program“ sa v sekcii „Zobrazovacia tabuľa“ zobrazujú stále tie isté informácie ako pri sálových obrazovkách s výnimkou, že záznam o prihlásenom užívateľovi musí byť viditeľne odlíšený (platí pre všetky sekcie a pre všetky typy prihlásenia)
677 FP_222 E. Vzdialené rokovanie E.4.3 Schvaľovaie programu schôdze Aplikácia na vzdialené hlasovanie Pri zmene štádia na „Program“ sa v sekcii „Aktívny rečník“ začnú zobrazovať informácie o aktívnom rečníkovi (platí pre všetky fázy rokovania)
678 FP_223 E. Vzdialené rokovanie E.4.3 Schvaľovaie programu schôdze Aplikácia na vzdialené hlasovanie Sekcia „Dokumenty“ musí zobrazovať všetky dokumenty k danému bodu rokovania (bude poskytovať integračná služba) – platí pre všetky fázy rokovania
679 FP_224 E. Vzdialené rokovanie E.4.3 Schvaľovaie programu schôdze Aplikácia na vzdialené hlasovanie V prípade, že integračná funkcia pre sekciu dokumenty bude vracať aj linku na daný elektronický dokument, musí sekcia obsahovať aplikačnú funkciu na jeho zobrazenie v samostatnom okne prehliadača prihláseného užívateľa – platí pre všetky fázy rokovania
680 FP_225 E. Vzdialené rokovanie E.4.3 Schvaľovaie programu schôdze Aplikácia na vzdialené hlasovanie Požaduje sa, aby v sekcii „Zobrazovacia tabula“ bol prvý riadok so súčtami prihlásených s daným typom prihlásenia
681 FP_226 E. Vzdialené rokovanie E.4.3 Schvaľovaie programu schôdze Aplikácia na vzdialené hlasovanie Predsedajúci postupne prideľuje slovo poslancom v poradí ako podali návrhy na zmenu programu. Akonáhle poslanec ukončil svoje vystúpenie, jeho záznam o vystúpení sa objaví v sekcii „Vystúpenie“ – platí pre všetky fázy rokovania
682 FP_227 E. Vzdialené rokovanie E.4.3 Schvaľovaie programu schôdze Aplikácia na vzdialené hlasovanie Všetky prihlásenia, ktoré vykonal užívateľ z aplikácie pre vzdialené rokovanie musia byť v systéme označené príznakom a v zozname prihlásených boli viditeľne odlíšené.
683 FP_228 E. Vzdialené rokovanie E.4.3 Schvaľovaie programu schôdze Aplikácia na vzdialené hlasovanie Ak dostane pridelené slovo vzdialený užívateľ, systém musí viditeľne odlíšiť že v systéme je jeho aplikácia aktívna. Príklad na obrázku č. 5 červená on-line sekcia.
684 FP_229 E. Vzdialené rokovanie E.4.4 Hlasovanie - fáza hlasovania Aplikácia na vzdialené hlasovanie Po vystúpení poslanca predsedajúci dá hlasovať o danom návrhu. Informácie vo fáze „prebieha hlasovanie“ sa zobrazujú v sekcii „Zobrazovacie tabule“ aj s možnosťami volieb hlasovania, ktorých postup je rovnaký ako pri užívateľských jednotkách (príklad fázy je na obrázku Aplikácia č. 4). Platí pre všetky hlasovania vo všetkých fázach. Možnosti hlasovanie je samozrejme možné aplikovať aj v inej sekcii obrazovky.
685 FP_230 E. Vzdialené rokovanie E.4.4 Hlasovanie - fáza hlasovania Aplikácia na vzdialené hlasovanie V prípade vyjadrenia voľby vzdialeného užívateľa sa zvýrazní jeho voľba ako bude zaslaná po ukončení limitu do systému DKS
686 FP_231 E. Vzdialené rokovanie E.4.5 Hlasovanie - fáza vyhodnotenia hlasovania Aplikácia na vzdialené hlasovanie Po ukončení limitu na hlasovanie systém DKS spracuje hlasovania ako užívateľov v rokovacej sále, tak aj užívateľov zo vzdialeného rokovania. Požaduje sa aby každá informácia o hlasovaní daného poslanca obsahovala informáciu či hlasoval vzdialene, alebo z užívateľskej jednotky v rokovacej sále.
687 FP_232 E. Vzdialené rokovanie E.4.5 Hlasovanie - fáza vyhodnotenia hlasovania Aplikácia na vzdialené hlasovanie Po skončení hlasovania sa musí zobraziť hlasovanie v sekcii „Hlasovania“ (príklad na obrázku Aplikácia č. 4).
688 FP_233 E. Vzdialené rokovanie E.4.5 Hlasovanie - fáza vyhodnotenia hlasovania Aplikácia na vzdialené hlasovanie Po skončení hlasovania sa zobrazí podrobná štatistika hlasovania v sekcii „Hlasovania“ (obdoba informácii na sálových obrazovkách) s tým, že musí byť zvýraznená farebne aj voľba prihláseného užívateľa (príklad na obrázku Aplikácia č.5). Odporúča sa, aby v čase vyhodnotenia hlasovania bol v sekcii „Zobrazovacia tabuľa“ zobrazený zoznam prihlásených, aby sa užívateľ vedel pripraviť ak bude nasledovať
689 FP_234 E. Vzdialené rokovanie E.4.5 Hlasovanie - fáza vyhodnotenia hlasovania Aplikácia na vzdialené hlasovanie Sekcia „Hlasovania“ musí obsahovať aktívne záznamy, ktoré umožnia po kliknutí zobraz podrobný výpis hlasovania (napr. obdobný ako bude prístupný na internete). 
690 FP_235 E. Vzdialené rokovanie E.4.6 Rozprava Aplikácia na vzdialené hlasovanie Príklad obrazovky počas štádia rokovania „Rozprava“ je znázornená na obrázku „Aplikácia č. 6“
691 FP_236 E. Vzdialené rokovanie E.4.6 Rozprava Aplikácia na vzdialené hlasovanie V štádiu rokovania sa požaduje sekcia „Rokovanie o bodoch“, ktorá bude zobrazovať informácie o akom bode sa rokuje. Príklad na obrázku „Aplikácia č.6“
692 FP_237 E. Vzdialené rokovanie E.4.6 Rozprava Aplikácia na vzdialené hlasovanie V štádiu rokovania sa požaduje sekcia „Pozmeňovacie návrhy“, ktorá bude zobrazovať zoznam pozmeňujúcich návrhov k danému bodu. Príklad na obrázku „Aplikácia č.6“
693 FP_238 E. Vzdialené rokovanie E.4.6 Rozprava Aplikácia na vzdialené hlasovanie Sekcia zoznam pozmeňujúcich návrhov bude čerpať informácie z integračnej služby, ktorá poskytne aj linku na samotný pozmeňovací návrh.
694 FP_239 E. Vzdialené rokovanie E.4.7 Hodina otázok Aplikácia na vzdialené hlasovanie Príklad obrazovky počas štádia rokovania „Hodina otázok“ je znázornená na obrázku „Aplikácia č. 7“
695 FP_240 E. Vzdialené rokovanie E.4.7 Hodina otázok Aplikácia na vzdialené hlasovanie V štádiu rokovania sa požaduje sekcia „Otázky“, ktorá bude zobrazovať zoznam položených a vylosovaných otázok. Zoznam poskytne integračná služba. Príklad na obrázku „Aplikácia č.7“
696 FP_241 E. Vzdialené rokovanie E.4.7 Hodina otázok Aplikácia na vzdialené hlasovanie Požaduje sa, aby sekcia „Otázky“ bola interaktívna a ak sa na ňu klikne v sekcii „Otázka do hodiny otázok“ sa zobrazí položená otázka.
697 FP_242 E. Vzdialené rokovanie E.4.8 Interpelácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Príklad obrazovky počas štádia rokovania „Interpelácie“ je znázornená na obrázku „Aplikácia č. 8“
698 FP_243 E. Vzdialené rokovanie E.4.8 Interpelácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie V štádiu rokovania sa požaduje sekcia „Interpelácie“, ktorá bude zobrazovať zoznam položených interpelácií a doručených odpovedí na interpelácie. Zoznam poskytne integračná služba. Príklad na obrázku „Aplikácia č.8“
699 FP_244 E. Vzdialené rokovanie E.4.8 Interpelácie Aplikácia na vzdialené hlasovanie Požaduje sa, aby sekcia „Interpelácie“ bola interaktívna a ak sa na ňu klikne v sekcii „Interpelácia“ sa zobrazí položená interpelácia, ako aj odpoveď na ňu.
700 FP_245 E. Vzdialené rokovanie E.4.9 Rozprava podľa §29a RP Aplikácia na vzdialené hlasovanie Príklad obrazovky počas štádia rokovania „Rozprava podľa §29a RP“ je znázornená na obrázku „Aplikácia č. 9“
701 FP_246 E. Vzdialené rokovanie E.4.9 Rozprava podľa §29a RP Aplikácia na vzdialené hlasovanie V štádiu rokovania sa požaduje sekcia „Rozpočítané časy“, ktorá bude zobrazovať zoznam časov rozpočítaných na jednotlivé kluby. Zoznam poskytne integračná služba. Príklad na obrázku „Aplikácia č.9“
702 FP_247 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.1 Synoptická mapa Aplikácia na vzdialené hlasovanie Operátor má možnosť prideľovať slovo poslancovi (aktivovať jeho mikrofón) cez synoptickú mapu aj pri jednotkách bez vsunutej karty poslanca – z pozícii nadefinovaných v synoptickej mape
703 FP_248 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.1 Synoptická mapa Aplikácia na vzdialené hlasovanie Miesto, kde sa mikrofón aktivoval musí byť graficky zvýraznený.
704 FP_249 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.1 Synoptická mapa Aplikácia na vzdialené hlasovanie Súčasťou musí byť možnosť aj mikrofón deaktivovať. De aktivácia mikrofónu prebehne aj aktivovaním ďalšieho rokovacieho stolíka.
705 FP_250 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.2 Konfigurácia SW - konfigurácia V SW operátora sa vyžaduje konfigurácia profilov (podľa kapitoly C1)
706 FP_251 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.2 Konfigurácia SW - konfigurácia V SW operátora sa vyžaduje konfigurácia identifikačných kariet (podľa kapitoly C2)
707 FP_252 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.2 Konfigurácia SW - konfigurácia V SW operátora sa vyžaduje konfigurácia typov vystúpení (podľa kapitoly C3)
708 FP_253 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.2 Konfigurácia SW - konfigurácia V SW operátora sa vyžaduje konfigurácia typov používateľov (podľa kapitoly C4)
709 FP_254 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.3 Evidencia používateľov SW - konfigurácia V SW operátora sa vyžaduje konfigurácia účastníkov, v ktorej sa bude nachádzať zoznam všetkých užívateľov, ktorý majú právo sa zúčastňovať rokovania NR SR
710 FP_255 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.3 Evidencia používateľov SW - konfigurácia Vyžaduje sa, aby zoznam užívateľov bol rozdelený podľa typu práv pre vystupovanie, pre hlasovanie a podobne ...
711 FP_256 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.4 Identifikácia používateľov SW - konfigurácia V SW operátora sa vyžaduje zobrazenie zoznamu identifikovaných používateľov
712 FP_257 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.4 Identifikácia používateľov SW - konfigurácia Zoznam musí zobraziť zoznam všetkých možných používateľov, ktorí sa môžu identifikovať do systému v danom profile s viditeľnou identifikáciou kto je identifikovaný kartou a kto je identifikovaný zo zasadacieho poriadku
713 FP_258 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.4 Identifikácia používateľov SW - konfigurácia Zoznam musí umožňovať filtrovanie všetkých, identifikovaných, resp. iba neidentifikovaných používateľov
714 FP_259 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.4 Identifikácia používateľov SW - konfigurácia Zoznam musí poskytovať sumárne súčty všetkých, identifikovaných, resp. iba neidentifikovaných používateľov
715 FP_260 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.5 Zasadací poriadok SW - konfigurácia Vyžaduje sa, aby v SW operátora bola funkcia na priraďovanie používateľov na rokovacie miesta v synoptickej mape (zasadací poriadok), pričom pri rokovaní s identifikačnými kartami identifikácia kartou prebije identifikáciu zo zasadacieho poriadku. Zasadací poriadok musí byť previazaný z profilom schôdze.
716 FP_261 C. Procesné požiadavky na systém C.5.3.5 Zasadací poriadok SW - konfigurácia Informačný zdroj „Zasadací poriadok“ (pre rokovania NR SR) musí byť on-line poskytovaný middlewaru formou integračnej služby „zasadací poriadok“
717 AF_175 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok DKS musí mať možnosť nastaviť časový limit pre členov vlády na odpoveď na hodinu otázok (v konfigurácii typu vystúpenia)
718 AF_176 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok DKS musí mať možnosť nastaviť časový limit pre predsedu vlády na doplňujúcu odpoveď na otázku v hodine otázok(v konfigurácii typu vystúpenia)
719 AF_177 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok DKS musí mať možnosť nastaviť časový limit pre členov vlády na doplňujúcu odpoveď na otázku v hodine otázok(v konfigurácii typu vystúpenia)
720 AF_178 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok DKS musí mať možnosť nastaviť časový limit pre doplňujúcu otázku v hodine otázok (v konfigurácii typu vystúpenia)
721 AF_179 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Počas hodiny otázok musí na zobrazovacích jednotkách svietiť:
• text otázky
• kto otázku položil
722 AF_180 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok „Hodina otázok“ je špecifických bod programu, kedy v časovom limite 60 minút odpovedá predseda vlády (prvých 15 minút) a následne členovia vlády na vopred položené a náhodne zlosované otázky (zvlášť poradie otázok položených na predsedu vlády a zvlášť na členov vlády).
723 AF_181 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Otázku vždy prečíta predsedajúci a následne na ňu odpovedá ten komu bola položená (alebo poverená osoba predsedom vlády na tento akt) a to v časovom limite max. 5 minút.
724 AF_182 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Po prednesení otázky sa môže poslanec, ktorý otázku položil prihlásiť s doplňujúcou otázkou, ktorej limit je maximálne 2 minúty.
725 AF_183 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Následne odpovedá ten komu bola položená (alebo poverená osoba predsedom vlády na tento akt) a to v časovom limite max. 5 minút.
726 AF_184 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Takto sa postupuje buď do uplynutia časového limitu (15 minút pre predsedu vlády a 45 minút pre členov vlády), alebo do ukončenia odpovedí na všetky položené otázky.
727 AF_185 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Počas hodiny otázok musí svietiť na sálových obrazovkách text položenej otázky a všetky časové intervaly
• zostávajúci čas pre predsedu vlády z 15 minút (počas prvých 15 minút)
• zostávajúci čas pre člena vlády zo 45 minút (počet 45 minút pre členov vlády)
• meno a priezvisko kto odpovedá na položenú otázku a zostávajúci časový limit (po vystúpení sa zmení na čas ktorý trvalo jeho vystúpenie)
• meno a priezvisko kto položil doplňujúcu otázku zostávajúci časový limit doplňujúcej otázky (po vystúpení sa zmení na čas ktorý trvalo jeho vystúpenie)
• meno a priezvisko kto odpovedá na doplňujúcu otázku a zostávajúci časový limit (po vystúpení sa zmení na čas ktorý trvalo jeho vystúpenie)
a toto všetko sa mení po prejdenie na novú otázku.
728 AF_186 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Počas vystúpenia premiéra, resp. člena vlády (nie doplňujúcej otázky), alebo bezprostredne po jeho vystúpení (do začatia ďalšieho vystúpenia) musí byť poslancovi, ktorý položil otázku prístupná možnosť prihlásiť sa s typom vystúpenia „doplňujúca otázka“
729 AF_187 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok SW operátora ISVS DKS musí poskytovať v štádiu „Hodina otázok“ vedieť riadiť schôdzu v súlade s § 131 Zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR.
730 AF_188 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok SW operátora ISVS DKS musí poskytovať v štádiu „Hodina otázok“ aplikačnú funkciu na načítanie vylosovaných otázok z integračnej služby ISVS Middleware „Hodina otázok“ (na obrázku č. 14 je pod označením „Import otázok“). Po aplikovaní sa funkcia stane nedostupnou/neviditeľnou.
731 AF_189 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok SW operátora ISVS DKS musí poskytovať v štádiu „Hodina otázok“ sekciu, v ktorej sa po spustení aplikačnej funkcie na importovanie otázok z hodiny otázok zobrazia naimportované otázky, pričom sa musia dať filtrovať podľa toho či sú položené na premiéra, alebo na člena vlády (na obrázku č. 15 je táto sekcia označená „Zoznam otázok“ s prepínačmi či ide o otázky na predsedu, alebo na člena vlády)
732 AF_190 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok SW operátora ISVS DKS musí poskytovať v štádiu „Hodina otázok“ aplikačnú funkciu na prepínanie (filtrovanie) otázok na predsedu vlády SR, resp. na členov vlády SR.
733 AF_191 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok SW operátora ISVS DKS musí poskytovať v štádiu „Hodina otázok“ možnosti vystúpenia s nasledovnými typmi vystúpenia:
• vystúpenie predsedajúceho zo svojho miesta (uvádza každú otázku samostatne)
• odpoveď na otázku - vystúpenie predsedu vlády, resp. člena vlády od rečníckeho pultu po vystúpení predsedajúceho
• doplňujúca otázka - vystúpenie poslanca ktorý položil otázku; vystupuje z používateľskej ,jednotky kde je identifikovaný
• odpoveď na doplňujúcu otázku - vystúpenie člena vlády od rečníckeho pultu
734 AF_192 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Po naimportovaní otázok sa nastaví filtrovanie otázok položených na predsedu vlády v poradí ako boli vylosované.
735 AF_193 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok SW operátora ISVS DKS musí poskytovať v štádiu „Hodina otázok“ aplikačnú funkciu na zmenu rečníka za rečníckym pultíkom, ktorý bol poverený zastupovaním predsedu vlády na hodine otázok.
736 AF_194 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Každé vystúpenie musí vyť zaznamenané v informačnom zdroji „vystúpenia“, pričom meno a typ vystúpenia sa aktualizuje v čase ukončenia vystúpenia aby sa umožnil čas operátorovi zmeniť tieto údaje aj počas vystúpenia
737 AF_195 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok SW operátora ISVS DKS musí poskytovať v štádiu „Hodina otázok“ aplikačnú funkciu na spustenie hodiny otázok, čo spôsobí že sa spustí 15 minútový interval určený na odpovede na otázky položené na predsedu vlády SR (na obrázku č. 16 je aplikačná funkcia označená ako „Spustiť“. Počas celej hodiny otázok musí byť aplikačná funkcia viditeľne zvýraznená (na obrázku č. 16 je zelená)
738 AF_196 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Akonáhle príde predseda vlády, alebo ním poverená osoba za rečnícky pult, vloží svoju identifikačnú kartu do poslaneckej jednotky na rečníckom pulte tak sa zobrazí jeho meno a priezvisko na pozícii preddefinovaného stolíka „rečnícky pult“ s typom vystúpenia a časovým limitom 5 minút
739 AF_197 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Akonáhle predseda vlády, alebo operátor ISVS DKS zapne mikrofón za rečníckym pultíkom, automaticky sa spustí odpočítavanie jeho času na zodpovedanie otázky
740 AF_198 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok V prípade že
• sa spustil program,
• vystúpil predseda vlády, alebo člen vlády s odpoveďou po ktorej nebola doplňujúca otázka,
• vystúpil predseda vlády, alebo člen vlády s odpoveďou na doplňujúcu odpoveď
nasleduje prečítanie otázky predsedajúcim, po ktorej nasleduje odpoveď.
Počas rokovania o danej otázke (vystúpenie predsedu v ktorom číta otázku, vystúpenie s odpoveďou, vystúpenie s doplňujúcou otázkou a vystúpenie s doplňujúcou odpoveďou – pričom doplňujúca otázka, resp. odpoveď nemusí odznieť) musí byť zvýraznená otázka v zozname otázok a v informačnom zdroji vystúpenia musí každý záznam mať aj informáciu o jednoznačnom identifikátore otázky z hodiny otázok). Opäť sa predpokladá že zápis bude vykonávaný v čase ukončenia vystúpenia, aby pri zmene otázky – keď predsedajúci číta otázku mal operátor čas na zmenu otázky).
Vyžaduje sa, aby existoval aplikačná funkcia, ktorá umožní rýchly prechod medzi jednotlivými stavmi. Teda v prípade popísanými na začiatku tejto funkcie automaticky stlačením preddefinovanej klávesovej skratky (napr. shift klávesnica) sa automaticky zmenila otázka (ak sa spúšťa rokovanie zvýrazní sa prvá, ak nie tak pri prechode odznená otázka zmizne a druhá otázka sa dostane ako prvá a zvýrazní sa). Príklad tejto funkcie po spustení hodiny otázok je znázornená na obrázku č. 16, príklad prechodu na druhú otázku na obrázku č. 21)
741 AF_199 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok SW operátora ISVS DKS musí poskytovať v štádiu „Hodina otázok“ aplikačnú funkciu na pozastavenie plynutia času limitu 15 minút (otázky pre predsedu vlády), resp. 45 minút (otázky na členov vlády), ako aj času aktívneho rečníka. Aplikovaním tejto funkcie sa zvýrazní farebne táto voľba (namiesto aplikačnej funkcie „Spustiť“). Opakovaným aplikovaním funkcie na spustenie hodiny otázok sa pozastavené časomiery opäť spustia.
742 AF_200 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok V prípade že si predsedajúci prestal čítať otázku do hodiny otázok a vypne si mikrofón, sprístupní sa predsedovi vlády, resp. členovi vlády možnosť zapnutia mikrofónu za rečníckym pultom, čím sa spustí jeho vystúpenie s odpoveďou na otázku položenú v hodine otázok. Príklad tejto funkcie je na obrázku č. 17. V prípade, že sa nastaví na rečníckom pultíku že spúšťanie mikrofónu je možné iba operátorom, požaduje sa aby po vystúpení predsedajúceho bola aplikovaná rovnaká klávesová skratka na zapnutie mikrofónu za rečníckym pultílkom (cieľový stav je že operátor bude stláčať iba túto klávesovú skratku).
743 AF_201 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Počas vystúpenia predsedu vlády, resp. člena vlády s odpoveďou na vylosovanú otázku (nie na doplňujúcu otázku), resp. až do prechodu na ďalšiu otázku, musí byť poskytnutá poslancovi na užívateľskej jednotke na ktorej je identifikovaný možnosť prihlásiť sa v typom žiadosti o vystúpenie „doplňujúca otázka v hodine otázok“. Následne aplikovaním tejto funkcie sa objaví záznam o jeho žiadosti v zozname prihlásených (viď obrázok č. 18)
744 AF_202 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Po skončení vystúpenia s odpoveďou na otázku si zapne mikrofón predsedajúci (čo spôsobí vypnutie mikrofónu za rečníckym pultíkom a ukončenie dané vystúpenie – musí sa prejaviť v informačnom zdroji „vystúpenia“) a vyzve či má poslanec doplňujúcu otázku. Musí existovať aplikačná funkcia na rýchle zapnutie mikrofónu poslancovi operátorom. Požaduje sa aby to bolo päť možné tou istou klávesovou skratkou. Následne začne hovoriť poslanec doplňujúcu otázku, čo spôsobí že ukončené vystúpenie premiéra sa dostane do sekcie „vystupujúci“. Tento stav je znázornený na obrázku č. 19.
745 AF_203 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Následne po vyzvaní predsedajúcim sa opäť sprístupní zapnutie mikrofónu za rečníckym pultíkom (v prípade nastavenia že si nesmie zapínať mikrofón sám rečník za rečníckym pultíkom to musí zapnúť operátor). Na zapnutie mikrofónu operátorom sa opäť aplikuje klávesová skratka. Tento stav spôsobí, že záznam o vystúpení poslanca s doplňujúcou otázkou sa objaví vo sekcii „vystupujúci“, čo vidieť názorne na obrázku č. 20.
746 AF_204 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok V prípade, že poslanec sa neprihlási s typom žiadosti „doplňujúca otázka v hodine otázok“ aplikovanie klávesovej skratky počas vystúpenia predsedajúceho kedy číta novú otázku, spôsobí automatickú prepnutie na ďalšiu otázku (viď obrázok č. 21)
747 AF_205 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Po ukončení vystúpenia s odpoveďou na doplňujúcu otázku počas vystúpenia predsedajúceho kedy číta novú otázku, spôsobí automatickú prepnutie na ďalšiu otázku (viď obrázok č. 21)
748 AF_206 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Po uplynutí časového limitu 15 minút na odpovede premiéra na otázky položené na premiéra, ukončí sa automaticky časový limit. Následne predsedajúci opäť vyzve na odpovede na otázky členov vlády, čo spôsobí prepnutie filtrovaných otázok na členov vlády a opätovne sa sprístupní aplikačná funkcia na spustenie. Jej spustením sa všetko opakuje, ale limit miesto 15 minút bude 45 minút.
749 AF_207 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.7 Hodina otázok SW - hodina otázok Po ukončení limitu 45 minút sa hodina otázok skončí. Operátor potom prepne štádium rokovania.
750 FP_262 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.8 Rozprava podľa §29a RP SW - hodina otázok SW operátora ISVS DKS musí umožňovať riadiť štádium rokovania „Rozprava podľa §29a“ v súlade s §29a Rokovacieho poriadku
751 FP_263 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.8 Rozprava podľa §29a RP SW - hodina otázok Rozprava riadená podľa §29a je podobne riadená ako klasická fáza rozpravy, s nasledovnými rozdielmi:
• stanoví sa celkový čas rozpravy (musí mať políčko program),
• celkový čas rozpravy sa následne rozpočíta na poslanecké kluby podľa ich členov (súčasťou ovládacieho SW pri tejto fáze),
• kluby si určia presné poradie svojich rečníkov (kto a koľkí bude vystupovať),
• počas vystúpenia poslanca z daného klubu sa odpočítava čas stanovení pre klub,
• časový limit zostávajúci pre všetky kluby musí byť súčasťou zobrazovacích tabúľ,
• časový interval, ktorý práve hovorí daný poslanec s menom a priezviskom a klubom musí byť súčasťou zobrazovacích tabúľ,
• poradie najbližších u každého klubu musí byť súčasťou zobrazovacích tabúľ (počet v závislosti na veľkosti použitých tabúl)
752 AF_208 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.8 Rozprava podľa §29a RP SW - hodina otázok DKS musí obsahovať aplikačnú funkciu na rozpočítanie stanoveného času medzi poslanecké kluby podľa počtu poslancov v kluboch (aplikačná funkcia „Zlosovanie“) – príklad uvedený na obrázku č. 27 pod označením „Zlosovanie“.
753 AF_209 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.8 Rozprava podľa §29a RP SW - hodina otázok SW operátora počas štádia rokovania „Rozprava podľa §29a“ musí obsahovať aplikačnú funkciu na uloženie, resp. opätovné načítanie rozpočítaného času a vytvárať z neho informačný zdroj viazaný na daný bod rokovania - – príklad uvedený na obrázku č. 27 pod označením „Import“.
754 AF_210 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.8 Rozprava podľa §29a RP SW - hodina otázok SW operátora počas štádia rokovania „Rozprava podľa §29a“ musí obsahovať sekvenciu na zobrazenie „rozpočítaného času zlosovania“
755 AF_211 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.8 Rozprava podľa §29a RP SW - hodina otázok DKS musí vytvoriť a následne poskytovať integračnú službu na zobrazenie rozpočítaného času k danému bodu rokovania
756 AF_212 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.8 Rozprava podľa §29a RP SW - hodina otázok SW operátora počas štádia rokovania „Rozprava podľa §29a“ musí obsahovať aplikačnú funkciu na určenie poradia členov jednotlivých klubov v zozname vystupujúcich podľa požiadavky klubov
757 AF_213 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.9 Interpelácie SW - hodina otázok SW operátora ISVS DKS musí umožňovať riadiť štádium rokovania „Interpelácie“ v súlade s §129, resp. §130 Rokovacieho poriadku
758 AF_214 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.9 Interpelácie SW - hodina otázok SW operátora ISVS DKS musí umožňovať riadiť štádium rokovania „Interpelácie“ v dvoch častiach – Odpovede na interpelácie poslancov, resp. Ústne podané interpelácie (príklad na obrázku č. 23, 24, 25, 26)
759 AF_215 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.9 Interpelácie SW - hodina otázok SW operátora ISVS DKS musí počas štádia rokovania „Interpelácie“ v časti „Odpovede na interpelácie poslancov“ zobrazovať sekvenciu so zoznamom interpelácii (príklad na obrázku č. 23, 24 pod označením „Zoznam interpelácií“)
760 AF_216 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.9 Interpelácie SW - hodina otázok SW operátora ISVS DKS musí počas štádia rokovania „Interpelácie“ v časti „Odpovede na interpelácie poslancov“ obsahovať aplikačnú funkciu na import zoznamu interpelácii (príklad na obrázku č. 23, 24 pod označením „Import interpelácií“)
761 AF_217 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.9 Interpelácie SW - hodina otázok Zoznam interpelácii musí zobrazovať zoznam z integračnej služby „Interpelácie“
762 AF_218 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.9 Interpelácie SW - hodina otázok SW operátora ISVS DKS musí počas štádia rokovania „Interpelácie“ v časti „Odpovede na interpelácie poslancov“ obsahovať možnosť na vyznačenie interpelácie o ktorej sa práve rokuje a jej jednoznačný identifikátor ukladať do informačného zdroja „vystúpenia“ (príklad na obrázku č. 23, 24)
763 AF_219 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.9 Interpelácie SW - hodina otázok Podobne ako pri rozprave pri spustení bodu sa musí nastaviť ako „default“ (ak nebol bod prerušený) interpelácia časť ako „Odpovede na interpelácie poslancov“ a kategória „Písomne prihlásení“ – príklad na obrázku č. 23
764 AF_220 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.9 Interpelácie SW - hodina otázok Podobne ako pri rozprave pri kategórii „Písomne prihlásení“ musí existovať aplikačná funkcia na import písomne prihlásených z aplikácie pred rokovacou sálou – príklad na obrázku č. 23, 25 pod označením „Import písomne prihlásených“
765 AF_221 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.9 Interpelácie SW - hodina otázok Podobne ako pri rozprave po kategórii písomne prihlásených nasleduje kategória „ústne prihlásených“
766 AF_222 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.9 Interpelácie SW - hodina otázok Podobne ako pri rozprave v kategórii písomne prihlásených musí existovať aplikačná funkcia na spustenie prihlasovania sa ústne pomocou DKS užívateľských jednotiek -  príklad na obrázku č. 24, 26 pod označením „Štart prihlásenia“
767 AF_223 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.9 Interpelácie SW - hodina otázok Po spustení aplikačnej funkcie „Štart prihlásenie“ umožní používateľom prihlasovanie sa do rozpravy ústne pomocou používateľských jednotiek
768 AF_224 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.9 Interpelácie SW - hodina otázok Po spustení aplikačnej funkcie na prihlasovanie sa ústne do rozpravy sa musí sprístupniť aplikačná funkcia na ukončenie prihlasovania sa ústne pomocou DKS užívateľských jednotiek -  užívateľ už nebude mať na používateľskej jednotke daný typ prihlásenia aktívny
769 AF_225 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.9 Interpelácie SW - hodina otázok Po ukončení ústne prihlásených do rozpravy sa prechádza na Ústne podanie interpelácií“ - príklad na obrázku č. 25, 26
770 AF_226 C. Procesné požiadavky na systém C.5.2.9 Interpelácie SW - hodina otázok V časti interpelácií „Ústne podané interpelácie“ sa už sekcia zoznam interpelácii nezobrazuje.
771