1
Obsahové požiadavky na DKS
Obsah
2
C.5Ovládací SW operátora DKS......................................................................................................29
3
4
C.10Integračné služby, informačné zdroje DKS...............................................................................83
5
A.
ÚVODNÉ INFORMÁCIE
A.1Cieľ dokumentu
Cieľom dokumentu je popísať všetky funkčné a nefunkčné požiadavky na informačný systém verejnej správy „Digitálny konferenčný systém“ (ďalej iba DKS), požiadavky na jeho napojenie na parlamentný informačný systém (ďalej iba PIS“) a požiadavky na údaje, ktoré PIS poskytuje, resp. očakáva od DKS. Súčasťou dokumentu aj požiadavky na ovládací SW operátora DKS (ďalej iba „operátor“), resp. na ovládací SW na PC pred rokovacou sálou, ktorý bude slúžiť ako na prihlasovanie sa písomne do rozpravy, tak aj na elektronickú prezentáciu, resp. podávanie žiadostí o zmenu programu schôdze.
Samostatnou časťou dokumentu je aj presné definovanie integračných služieb ISVS Middleware (ďalej iba „integračné služby“), ktoré budú k dispozícii pre dosiahnutie čo najefektívnejšieho prepojenia DKS a PIS ako pre využívanie existujúcich dát DKS, tak aj pre poskytovanie dát, ktoré vzniknú v DKS a musia byť poskytnuté PIS. Vzhľadom k tomu že obstaranie, ako aj nasadzovanie integračných služieb, informačného systému verejnej správy „Systém na sledovanie legislatívneho procesu (ďalej iba „SSLP“) ako aj DKS bude prebiehať skoro súbežne, všetky popísané integračné služby môžu byť pozmenené, alebo doplnené na základe požiadavky niektorej strany po konzultácii všetkých troch dodávateľov (cieľom prepojenia všetkých troch ISVS je dosiahnutie najoptimálnejšieho prepojenia ISVS DKS a ISVS SSLP).
Číslo
Popis
NP_001
Všetky popísané integračné služby môžu byť pozmenené, alebo doplnené na základe požiadavky niektorej strany (dodávateľ DKS, SSLP, resp. Middleware) ale vždy po konzultácii všetkých troch dodávateľov, pretože cieľom prepojenia všetkých troch ISVS je dosiahnutie čo najoptimálnejšieho prepojenia ISVS DKS a ISVS SSLP.
A.2Najvýznamnejšie úlohy DKS
DKS je základným nástrojom na riadenie schôdze Národnej rady Slovenskej Republiky (ďalej iba „NR SR“). Medzi jeho najvýznamnejšie úlohy patrí:
možnosť prihlasovania sa účastníkov so žiadosťou o vystúpenie
vytváranie zoznamu prihlásených v poradí ako sa prihlásili so zohľadnením priorít zo Zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej iba „rokovací poriadok“) na sálových obrazovkách
možnosť jednoduchého prideľovanie mikrofónov v poradí ako majú poslanci vystupovať, alebo podľa pokynov predsedajúceho (bez ohľadu na poradie) operátorom
integračnou službou (IS_1) prispievať k automatickému polohovaniu kamier
spúšťanie a vyhodnocovanie hlasovania
integračnou službou (IS_2) prispievať k vysielaniu titulku o metadátach aktívneho rečníka
integračnou službou (IS_3) prispievať k vysielaniu titulku o práve prebiehajúcom bode programu
6
Číslo
Popis
FP_002
DKS musí umožňovať prihlasovať sa účastníkov s definovanými žiadosťami o vystúpenie (podrobnosti popísané v časti C.3 – Typy vystúpení)
FP_003
DKS musí mať všetky prioritizácie, na základe ktorých je vytvárané poradie prihlásených do diskusie uložené a konfigurovateľné v samostatnom informačnom zdroji
FP_001
DKS musí umožňovať jednoduché prideľovanie/vypínanie mikrofónov v poradí podľa zoznamu prihlásených, resp. mimo poradie podľa pokynu predsedajúceho. Požiadavky na prideľovanie sú popísané v časti C.5.2.1.12)
IS_001
DKS musí poskytovať integračnú službu (bude vytvorená v spolupráci s dodávateľom integračných služieb), ktorá bude vracať informáciu o zapnutí, resp. vypnutí mikrofónu a tým poskytne réžii jednoznačný identifikátor používateľskej jednotky aktívneho mikrofónu a stav jeho zapnutia, resp. vypnutie a tým nepriamo riadiť polohovanie kamier (samotná aplikácia na riadenie kamier v zvukovej a obrazovej réžii, ktorá bude čerpať údaje z tejto integračnej služby a polohovať kamery nie je súčasťou tohto projektu)
FP_030
DKS musí umožňovať spúšťanie, resp. vyhodnocovania prezentácie, resp. hlasovania (podrobne popísané v časti C.5.2.1.16, resp. C.5.2.10)
IS_002
DKS musí poskytovať integračnú službu (bude vytvorená v spolupráci s dodávateľom integračných služieb), ktorá bude vracať jednoznačný identifikátor vystupujúceho a tým nepriamo riadiť informáciu ktorá sa zobrazuje v titulkovači č. 1 metadáta k vystupujúcemu (samotná aplikácia na riadenie titulkovača v zvukovej a obrazovej réžii, ktorá bude čerpať údaje z tejto integračnej služby a napĺňať informácie, ktorá sa budú zobrazovať v titulkovači č. 1 nie je súčasťou tohto projektu)
IS_003
DKS musí poskytovať integračnú službu (bude vytvorená v spolupráci s dodávateľom integračných služieb), ktorá bude vracať jednoznačný identifikátor prerokovávaného bodu programu a tým nepriamo riadiť informáciu ktorá sa zobrazuje v titulkovači č. 2 o čom NR SR rokuje (samotná aplikácia na riadenie titulkovača v zvukovej a obrazovej réžii, ktorá bude čerpať údaje z tejto integračnej služby a napĺňať informácie, ktorá sa budú zobrazovať v titulkovači č. 2 nie je súčasťou tohto projektu)
NP_004
V prípade že sa jedná o integračnú službu, ktorej obsahovým vlastníkom je DKS rozumie sa povinnosť dodávateľa DKS (jeho úlohou v procese je poskytnúť dáta a ich štruktúru) v spolupráci s dodávateľom ISVS Middleware a dodávateľom integračných služieb (ktorý vytvorí samotnú integračnú službu v ISVS Middleware) zostaviť čo najoptimálnejšiu integračnú službu na poskytnutie dát z DKS. V prípade, že integračná služba bude zapisovať dáta priamo do informačných zdrojov SSLP, resp. iného informačného systému, súčasťou tímu na tvorbu integračnej služby bude aj dodávateľ tohto informačného systému (poskytne štruktúru informačného zdroja kam sa dáta budú zapisovať). Spolupráca pri vytváraní takýchto integračných služieb musí byť súčasťou cenovej ponuky vytvorenia dieľa.
NP_005
V prípade že sa jedná o integračnú službu, ktorej obsahovým vlastníkom je napr. SSLP bude táto integračná služba poskytnutá na využívanie jej výsledkov aj pre DKS. V prípade, že integračná služba bude zapisovať dáta priamo do informačných zdrojov DKS, resp. iného informačného systému, súčasťou tímu na tvorbu integračnej služby bude aj dodávateľ DKS (poskytne štruktúru informačného zdroja kam sa dáta budú zapisovať). Každá takáto integračná služba môže byť na základe požiadavky dodávateľa DKS rozšírená o ďalšie polia, resp. upravená bez finančného nároku na DKS.
7
Vzhľadom na skutočnosť, že požiadavky kladené na DKS sa docieliť rôznymi spôsobmi, v tomto materiály popíšeme požiadavky na nový DKS, nie však spôsob ako ich dosiahnuť. V prípade popisu aj spôsobu riešenie (napr. obrázky na konci materiálu, resp. aplikačné funkcie na nich) sa jedná iba o návrh riešenia, nie definovanie presného spôsobu aplikovania funkcií, resp. dizajnu obrazoviek. Obrázky a ich popisy slúžia iba na presnejšie definovanie požadovaného cieľa aplikácie.
A.3Požiadavky na systém
V tomto dokumente uvedené požiadavky na systém, ktoré môže dodávateľ pri svojom návrhu zmeniť (rozšíriť), no vždy tak aby bol dosiahnutý cieľ, ktorý je vyžadovaný legislatívou, alebo
bol stanovený popisom v tomto dokumente. Podrobná dohoda na cieľovom stave (informačných
zdrojov) musí byť súčasťou dokumentu „Definitívna funkčná špecifikácia“ (ďalej iba DFŠ), ktorú vypracuje dodávateľ po analýze súčasného stavu v úvodnej fáze projektu a bude popisovať podrobne všetky komponenty, všetky poskytované aplikačné funkcie aj informačné zdroje a ich procesy tvorby, obmeny, resp. integračné služby middlewaru používané v informačnom systéme. Dokument musí byť odsúhlasený oboma stranami (dodávateľom aj objednávateľom) a bude súčasťou odovzdávacieho protokolu. V prípade, že s navrhnutou zmenu v DFŠ oproti požiadavke vo verejnej súťaži nebude súhlasiť objednávateľ, musí byť realizácia podľa podrobnej požiadavky obstarávateľa definovanej v tomto dokumente.
V tomto dokumente sa za každou kapitolou nachádza tabuľka požiadaviek. V prípade, že sa nejaká požiadavka nachádza iba v textovej podobe mimo tabuľky, je rovnako dôležitá pre splnenie požiadaviek na dielo, akoby bola súčasťou tabuľky. V tabuľke sú označené požiadavky ako:
NP_xxx - nefunkčná požiadavka
FP_xxx - funkčná požiadavka
AF_xxx - požiadavka týkajúca sa aplikačnej funkcie
IS_xxx - požiadavka týkajúca sa integračnej služby
IZ_xxx - požiadavka týkajúca sa informačného zdroja DKS (vytváraná tabuľka na uchovávanie dát)
Všetky tieto požiadavky sa nachádzajú aj v priloženom excely, ktoré obohatené o tému ktorej sa týkajú a teda umožňujú ich zoradenie podľa popisujúcej témy. V prípade, že chceme v dokumente na niektorú časť upriamiť pozornosť, uvádzame ju červenou farbou.
8
B.
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA SYSTÉM
B.1Základné funkcie DKS
DKS sa bude využívať minimálne na nasledovné funkcie, ktoré využíva na naplnenie základných úloh DKS:
riadenie mikrofónov (podrobnosti uvedené v časti C.5.2.1.11 a C.5.2.1.12)
hlasovanie (podrobnosti uvedené v časti C.5.2.1.16)
nepriame polohovanie kamier (integračná služba IS_1) - dodávka a riadenie kamier nie je súčasťou tohto projektu
informácie pre titulkovače (integračné služby IS_2, IS_3) - dodávka a riadenie titulkovačov nie je súčasťou tohto projektu
sálové obrazovky (zobrazovanie informácii popísaných v časti B.2.5, C.5.2.1.11, resp. C.5.2.1.16) - dodávka sálových obrazoviek nie je súčasťou tohto projektu
B.2Základné komponenty DKS
DKS bude plniť ako celok všetky svoje funkcie prostredníctvom svojich komponentov. Medzi tieto komponenty patria najmä:
účastnícke jednotky (ktorých súčasťou je možnosť hlasovania, prihlasovania sa do diskusie s rôznymi typmi vystúpenia podľa etapy rokovania, mikrofón, možnosť identifikovania sa identifikačnou kartou a monitor/displej na zobrazovanie požadovaných informácií). Jednotlivé časti účastníckej jednotky nemusia byť súčasťou jedného fyzického zariadenia, no musia byť súčasťou každého rokovacieho miesta). Požiadavky na účastnícke jednotky popísané v časti B.2.1.
rečnícky pult s účastníckou jednotkou (miesto, z ktorého sa vystupuje v rozprave, samostatný rečnícky stôl nie je súčasťou dodávky, využije sa existujúci). Požiadavky na rečnícky pult popísané v časti B.2.2.
miesto predsedajúceho s účastníckou jednotkou a samostatnou jednotkou na prípadné riadenie hlasovania (spúšťanie, zastavenie, opätovné spustenie, zrušenie, ...) a riadenie schôdze (prideľovanie mikrofónov, dočasné odobratie mikrofónu aktívneho rečníka, opätovné spustenie odobratého mikrofónu, definitívne zrušenie aktívneho rečníka, ...). Umožňuje sa osadenie jedného zariadenia s funkciou účastníckej jednotky aj jednotky na riadenie schôdze a hlasovania. Požiadavky na miesto predsedajúceho sú popísané v časti B.2.3.
počítač a monitor na mieste prezentácie (dodávka počítača a monitora nie je súčasťou tohto projektu) v prípade, že nebude súčasťou predsedajúcej jednotky, ktorý bude spĺňať všetky funkcie popísané v časti B.2.4.1
počítač operátora v počte 2 ks (dodávka počítača a monitora nie je súčasťou tohto projektu), s aplikáciou operátora. Požiadavky sú popísané v časti B.2.4.2.
sálové obrazovky (samotné sálové obrazovky obrazovky nie súčasťou dodávky ale funkcie na zobrazenie požadovaných informácii na nich je súčasťou DKS). Požiadavky na sálové obrazovky sú popísané v časti B.2.5.
9
B.2.1Účastnícka jednotka
Základným komponentom DKS je účastnícka jednotka. Každá jednotka musí fungovať (umožňovať všetky požadované funkcionality) podľa nastavenej konfigurácie profilu schôdze (napr. či sa umožňuje identifikácia účastníka kartou, alebo definovaním účastníka v zasadacom poriadku na konkrétnom mieste; či sa môže hlasovať iba identifikačnými kartami, alebo aj bez nich a podobne), podľa konfigurácie miesta (v prípade kombinovaného spôsobu napr. niektoré miesta vyžadujú hlasovanie iba kartami a niektoré (konkrétne) aj bez kariet) na ktorej je jednotka umiestnená (napr. z miesta člena vlády sa môže iba prihlásiť o slovo, nie hlasovať, resp. hlasovať iba hlasovacou kartou) , resp. podľa konfigurácie účastníka, ktorý je identifikovaný na danom mieste (danej jednotke) či je identifikovaný identifikačnou kartou, alebo zadefinovaním účastníka v zasadacom poriadku (ak sa karty nepoužívajú) – napr. či môže účastník hlasovať, či môže žiadať o slovo a pod..
Číslo
Popis
NP_006
Hlasovacie jednotky viacúčelové a umiestnené v rokovacej sále na všetkých miestach určených pre poslancov, ako aj na miestach určených pre členov vlády Slovenskej republiky a pri rečníckom pulte a stolíkoch, ktoré určené pre predkladateľa návrhu zákona a spravodajcu výborov. Jednotlivé rokovacie miesta označené v príloha č. 1 na schéme rokovacej sále.
NP_007
Účastnícke jednotky musia byť v prípade poruchy jednoducho vymeniteľné (nemôžu byť napr. prilepené k rokovaciemu miestu).
NP_008
Účastnícke jednotky musia byť jednoznačne identifikovateľné (označené).
NP_009
Súčasťou cenovej ponuky musí byť aj riešenie výrezu existujúcich jednotiek účastníkov (vyplnenie v prípade nevyužitia), ako aj osadenie nových jednotiek (vyrezanie novej diery v prípade nevyužitia existujúcej). Schéma diery v ktorej je osadená súčasná účastnícka jednotka je na prílohe č. 2.
FP_031
Užívateľská jednotka musí dokázať plniť nasledovné funkcie (jednotlivé vymenované komponenty nemusia byť súčasťou jedného fyzicky kompaktného zariadenia, ale musia byť súčasťou každého rokovacieho miesta) :
identifikácie sa identifikačnou kartou
mikrofón s tlačidlami na ovládanie
prihlasovanie sa účastníka s požadovaným typom vystúpenia (podľa štádia rokovania)
vykonávať prezentáciu, resp. hlasovanie
displej/monitor jednotky
NP_010
Súčasťou účastníckej jednotky musí byť mikrofón s požadovanými funkcionalitami popísanými v častí B.2.1.2.
NP_011
Účastnícke jednotky musia mať možnosť prihlasovania sa identifikačnými kartami s požadovanými funkcionalitami v časti B.2.1.1
NP_012
Účastnícke jednotky musia mať možnosť hlasovania (ako s hlasovacími kartami, tak aj bez nich – podľa nastavenia profilu schôdze) s požadovanými funkcionalitami v časti B.2.1.5
NP_013
Účastnícke jednotky musia mať možnosť prihlasovania sa o slovo s požadovanými funkcionalitami v časti C.3
IZ_001
Každá aktivita účastníka musí byť zaznamenaná v logoch a neskôr identifikovateľná (kto, kde, kedy a čo urobil) každé hlasovanie, každé vystúpenie, ale dokonca aj každé prihlásenie sa a odhlásenie sa so žiadosťou o slovo. Všetky aktivity používateľov musia
10
byť súčasťou samostatného informačného zdroja „aktivity poslancov“, všetky reálne vystúpenia v informačnom zdroji vystúpenia poslancov.
NP_014
súčasťou ponuky musí byť aj zabudovanie / osadenie účastníckej jednotky do každého rokovacieho stolíka a ich vzájomné prepojenie. Aby užívateľ navrhnúť dĺžky požadovaných kabeláží prikladáme prílohu č. 1 s mierkou a umožňujeme záujemcom o prehliadku priestorov.
súčasťou ponuky musí byť aj demontáž existujúcich jednotiek a ich uskladnenie na určené miesto v K NR SR.
súčasťou ponuky musí byť aj demontáž existujúceho rozvodu existujúcich jednotiek pod rokovacou miestnosťou a jeho uskladnenie na učené miesto v K NR SR.
NP_015
Po inštalácii nových účastníckych jednotiek zostane účastníkovi aj naďalej možnosť pripojenia notebooku, tabletu a pod.
zásuvka na 240 V (existujúca)
zásuvka na Ethernet (existujúca)
Hoci dnes existuje zásuvka 220 V aj ethernetová prípojka v každom rokovacom stolíku, tieto nemôžu byť použité do navrhnutého riešenia. V prípade potreby sa vyžaduje vybudovať samostatný rozvod 220V aj siete na pripojenie jednotiek spĺňanúcich všetky požadované normy.
AF_079
Požaduje sa, aby užívateľ (napr. na displejoch užívateľskej jednotky) videli s akým typom vystúpenia sa v danej etape môže prihlasovať (platí pre všetky fázy rokovania)
B.2.1.1Identifikácia
Číslo
Popis
FP_032
Súčasťou každej účastníckej jednotky musí byť aj možnosť identifikovať sa do systému identifikačnou kartou
FP_033
Jednotka účastníka musí umožniť účastníkovi rokovania prihlásiť sa do systému (ak je to vyžadované profilom schôdze)
FP_034
Po identifikácii účastníka musí byť účastníkovi potvrdená voľba, že ho systém identifikoval a zobrazené meno pod akým ho systém rozpoznal
FP_035
Identifikácia musí byť overiteľná počas celej doby až po zrušenie identifikácie
FP_036
Účastník musí mať možnosť odhlásenia sa zo systému (napr. vysunutím identifikačnej karty)
IZ_003
Pri každom prihlásení sa musí zaznamenať
• miesto v rokovacej sále kde bolo tlačidlo stlačené,
• ID poslanca, ktorý má vsunutú hlasovaciu kartu v jednotke poslanca
• príznak o akú voľbu išlo (P,R,F,...).
B.2.1.2Mikrofón
Číslo
Popis
NP_021
Súčasťou každej účastníckej jednotky musí byť aj mikrofón
FP_037
Aktivovanie mikrofónu daného účastníka môže vykonať iba operátor hlasovacieho zariadenia na pokyn predsedajúceho, alebo priamo predsedajúci
FP_038
Deaktivovanie aktívneho mikrofónu môže vykonať:
predsedajúci,
11
operátor DKS,
priamo vystupujúci účastník (opätovným stlačením tlačidla).
IZ_002
Každé aktivovanie a deaktivovanie mikrofónu účastníka sa musí zaznamenať do informačného zdroja „aktivity poslancov“
NP_024
Mikrofón musí mať vizuálnu signalizáciu aktivácie a deaktivácie (vizualizácia môže byť na svetelnom prstenci mikrofónu, alebo na displeji/monitore účastníckej jednotky).
AF_001
Po vložení karty do čítačky sa na displeji/monitore účastníckej jednotke zobrazí meno a priezvisko držiteľa karty z identifikačnej karty a to počas celej doby prihlásenia.
NP_025
Mikrofón musí byť odnímateľný, umiestnený na ohybnom krku
Mikrofónna vložka bude mať kardioidnú smerovú charakteristiku
Účastnícka jednotka poslanca bude obsahovať tlačidlo na zapnutie (aktiváciu) a vypnutie (deaktiváciu) mikrofónu.
AF_081
Po uplynutí časového limitu sa automaticky vypne mikrofón
B.2.1.3Možnosti prihlásenia sa do diskusie
Číslo
Popis
FP_004
Účastnícka jednotka musí umožniť používateľovi prihlásiť sa do diskusie pomocou tlačidla (fyzické, alebo „virtuálne“ na displeji/monitore užívateľskej jednotky) na poslaneckej jednotke v závislosti od konfigurácie systému:
či je prihlasovanie sa do diskusie z miesta dovolené,
v závislosti od identifikovaného používateľa (či mu je povolená možnosť prihlasovať sa o slovo),
v závislosti od štádia rokovania (s akými rôznymi typmi vystúpenia sa môže účastník prihlásiť)
FP_005
Každý účastník musí mať možnosť (okrem etapy po zmrazení prihlásených do rozpravy) sám si deaktivovať prihlásenie sa do diskusie
IZ_011
Pri každom prihlásení sa musí zaznamenať v informačnom systéme aktivity poslancov minimálne:
miesto v rokovacej sále kde bolo tlačidlo stlačené,
ID poslanca, ktorý má vsunutú hlasovaciu kartu v jednotke poslanca
príznak o akú voľbu typu prihlásenia sa jedná (P,R,F,...).
AF_082
Používateľ ISVS DKS musí mať možnosť po prihlásení sa s ľubovoľným typom prihlásenia opätovným vyjadrením voľby pre daný typ vymazať požiadavku zo zoznamu prihlásených (platí pre všetky fázy rokovania)
AF_083
V prípade opätovného vyjadrenia voľby prihlásiť sa do diskusie (po predchádzajúcom vymazaní) sa zaradí jeho požiadavka úplne na koniec zoznamu (v prípade, že nebola zastavená možnosť prihlasovať sa účastníkov do diskusie)
B.2.1.4Displej / monitor na jednotke účastníka
Číslo
Popis
12
FP_007
Po identifikovaní sa kartou sa na monitore účastníckej jednotky a jednotke predsedajúceho musí zobraziť čitateľne minimálne meno a priezvisko identifikovaného účastníka.
FP_008
Údaje z požiadavky FP_7 musia byť zobrazené na displeji jednotky účastníka po celý čas rokovania
FP_006
Po stlačení požadovanej voľby na prihlásenie sa o slovo, sa účastníkovi musí zobraziť na displeji/monitore užívateľskej jednotky:
identifikácia, že jeho požiadavka bola zaradená do zoznamu prihlásených poradovým číslom, typom vystúpenia a prideleným časovým limitom
v prípade prihlásenia sa súčasne viacerými typmi prihlásenia musia byť zobrazené všetky typy podľa predchádzajúceho popisu
FP_039
Počas rokovania o bodoch programu sa požaduje, aby bol na displeji/monitore zobrazený vždy číslo a text prerokovávaného bodu programu.
FP_040
Počas vystúpenia používateľa s ľubovoľným typom vystúpenia musí na displeji/monitore účastníckej jednotky byť zobrazený zostávajúci čas do ukončenia limitu identifikovaného používateľa.
FP_009
Počas hlasovania sa musí na displeji účastníckej jednotky zobrazovať zostávajúci čas do skončenia limitu na hlasovanie
FP_010
Po hlasovaní musí definovaný čas (konfigurovateľný parameter) ostať na displeji účastníckej jednotky zobrazené nasledovné informácie:
výsledky hlasovania (kumulatívne)
voľba hlasovania prihláseného účastníka do danej jednotky (za, proti,...)
B.2.1.5Hlasovanie
Číslo
Popis
FP_011
Každá účastnícka jednotka účastníka musí po spustení hlasovania umožňovať účastníkovi prezentovať sa
FP_012
Jednotka účastníka, v ktorej bola vložená identifikačná karta (pri profile schôdze, kde sa identifikačná karta vyžaduje), alebo v prípade že na nej (na mieste v rokovacej sále, kde je účastnícka jednotka osadená bol nastavený účastník) a účastník sa neprezentoval vyšle na konci hlasovacieho intervalu do systému identifikáciu „neprítomný“
FP_013
Ak sa účastník počas hlasovania prezentoval, jednotka mu neumožňuje zmeniť stav hlasovania na „neprítomný“, teda do stavu akoby sa neprezentoval
FP_014
Jednotka účastníka po prezentovaní sa účastníka musí umožniť účastníkovi vyjadriť jednu z nasledovných volieb „ZA“, „PROTI“, „ZDRŽAL SA“
FP_015
Jednotka účastníka musí umožniť účastníkovi meniť voľby „ZA“, „PROTI“, „ZDRŽAL SA“ v časovom poradí koľkokrát stihne, no vždy sa na konci zaznamená voľba, ktorú účastník vykonal ako poslednú pred ukončením limitu na hlasovanie
FP_016
Ak sa účastník počas hlasovania prezentoval, no nevyjadril ani jednu z možností „ZA“, „PROTI“, alebo „ZDRŽAL SA“, jednotka vyšle na konci hlasovacieho intervalu do systému identifikáciu „nehlasoval“
FP_017
Ak sa účastník počas hlasovania prezentoval, pri hlasovaní vyjadril možností „ZA“, jednotka vyšle na konci hlasovacieho intervalu do systému identifikáciu „ZA“
13
FP_018
Ak sa účastník počas hlasovania prezentoval, pri hlasovaní vyjadril možností „PROTI“, jednotka vyšle na konci hlasovacieho intervalu do systému identifikáciu „PROTI“
FP_019
Ak sa účastník počas hlasovania prezentoval, pri hlasovaní vyjadril možností „ZDRŽAL SA“, jednotka vyšle na konci hlasovacieho intervalu do systému identifikáciu „ZDRŽAL SA“
B.2.2Rečnícky pult
Číslo
Popis
NP_026
Na rečníckom pultíku musí byť osadená účastnícka jednotka
NP_027
Rečnícky pult je miesto kde vystupujú používatelia DKS v rozprave
FP_049
V konfigurácii systému pri každom profile schôdze musí byť nastaviteľné, či vystúpenie z rečníckeho pultíku je možné iba s identifikačnou kartou, alebo aj bez nej
FP_050
Každý typ vystúpenia musí mať v konfigurácii nastavené či sa prevažne vykonáva z rečníckeho miesta, alebo nie
FP_051
V prípade, že je možné vystúpenia účastníka aj bez identifikačnej karty, musí mať operátor možnosť zadať vystupujúceho účastníka za rečníckym pultíkom a jeho identifikácia je posielaná v integračnej službe akoby bol identifikovaný kartou
FP_052
Účastnícka jednotka za rečníckym pultíkom musí umožňovať fungovanie v 2 režimoch:
používateľ si po vložení identifikačnej karty sám zapne mikrofón (alebo sa mikrofón spustí na jednotke za rečníckym pultíkom automaticky vložením karty a úspešnou identifikáciou) a tým spustí časový limit (ak mal nejaký pridelený) a limit sa končí:
buď vypnutím mikrofónu za rečníckym pultíkom používateľom po ukončení prejavu,
odhlásením sa identifikačnou kartou po skončení vystúpenia (napr. vysunutím kartičky)
ukončením vystúpenia operátorom
ukončenie vystúpenia automaticky začatím ďalšieho vystúpenia (ľubovoľného typu okrem prerušenie vystúpenia predsedajúcim)
používateľ sa za rečníckym pultíkom neidentifikuje kartou, ale nastavuje ho na miesto operátor a spúšťa mu aj mikrofón (opäť to môže byť jedna aplikačná funkcia)
FP_053
Po skončení limitu vystupujúceho za rečníckym pultom musí zaznieť zvukové znamenie, ktoré upozorní rečníka, no nevypne sa automaticky mikrofón. Tento môže vypnúť predsedajúci, alebo operátor DKS, alebo zamestnanec réžie. Každopádne samotné uplynutie mikrofónu automaticky nevypne mikrofón.
B.2.3Miesto predsedajúceho schôdze
Predsedajúci schôdze má v rokovacej sále presne určené miesto.
Číslo
Popis
14
NP_033
Na mieste predsedajúceho v rokovacej sále sa musí nachádzať jedna účastnícka jednotku a jednu jednotku na ovládanie schôdze (spúšťanie hlasovania, zapínanie a vypínanie mikrofónov a podobne), alebo jedna kombinovaná jednotka, ktorá musí umožňovať funkcionalitu oboch jednotiek. V ostatných bodoch teda budeme ho hovoriť o požiadavkách na „jednotku predsedajúceho“.
NP_034
Jednotka predsedajúceho musí spĺňať všetky požiadavky ako účastnícka jednotka
FP_054
Jednotka predsedajúceho musí umožniť riadenie priebehu schôdze a to:
Riadenie rozpravy
oprideľovanie slova nasledujúcemu v poradí
odočasné odobratie slova s automatickým pozastavením plynúceho času aktívneho rečníka
ovrátenie dočasného pozastavenia vystupujúceho so opätovným spustením zastaveného časového intervalu pokračovanie času, nie opätovné spustenie prideleného limitu)
oodobratie prideleného slova (deaktivovanie mikrofónu) s definitívnym ukončením vystúpenia
opridelenie slova sebe, pričom sa vypnú všetky aktívne mikrofóny a po vypnutí sa znova aktivujú (ich časový limit bude v čase vypnutia pozastavený a po opätovnom spustení sa pokračuje z hodnoty pri deaktivovaní)
Riadenie hlasovania
ospustenie nového hlasovania
opozastavenie plynúceho hlasovania
oopätovné spustenie pozastaveného hlasovania
oopätovné spustenie pokračovania prerušeného hlasovania
opredčasné ukončenie plynúceho hlasovania
NP_036
Rokovacie miesto predsedajúceho bude obsahovať externý monitor (obrazovka musí mať rozmer min. 19“ a natívne rozlíšenie obrazovky 1920x1080 bodov ), vstup HDMI na ktorom sa zobrazujú tie isté údaje (minimálne) ako sálových obrazovkách umiestnených v rokovacej sále nad vchodmi, teda aktuálne prihlásených poslancov s požiadavkami o vystúpenie, ako aj sumárnych výsledkov hlasovaní po skončení hlasovania, .... (táto požiadavka je vyžadovaná v prípade, že súčasťou predsedajúceho nie je aplikácia, ktorá priamo zobrazuje tieto informácie). Samotná dodávka tohto monitora nie je súčasťou tohto projektu iba zobrazovanie informácie na ňom.
FP_055
Na externom monitore musí byť zobrazený počas hlasovania aj zoznam prihlásených poslancov s procedurálnym návrhom, resp. inou formou prihlásenia (táto požiadavka je vyžadovaná v prípade, že súčasťou predsedajúceho nie je aplikácia, ktorá priamo zobrazuje tieto informácie)
FP_020
Všetky funkcie predsedajúceho musia byť aktívne iba po identifikovaní sa do systému a overení, či sa jedná o účastníka, ktorý je v množine možných predsedajúcich, ale iba po dobu kým identifikácia trvá.
FP_021
Predsedajúci možnosť priamo si sám zapínať (aktivovať) a vypínať (deaktivovať) mikrofón.
FP_022
Všetky vystúpenia predsedajúceho z miesta predsedajúceho zaznamenané ako typ „vystúpenie predsedajúceho“
15
IZ_004
Každé aktivovanie a deaktivovanie mikrofónu predsedajúceho sa musí zaznamenať do informačného zdroja „vystúpenia“ ako riadne vystúpenie.
FP_023
Aktivovanie mikrofónu predsedajúceho spôsobí deaktivovanie ostatných mikrofónov a zápis do informačného zdroja „aktivity poslancov“
FP_024
Po ukončení aktivácie mikrofónu predsedajúceho sa opätovne aktivuje posledný aktívny mikrofón (ak bol vypnutý iba aktiváciou predsedajúceho, t. j. ak si poslanec sám nevypol) vznikne nový záznam do informačného zdroja „vystúpenia“, pričom časový limit bude pokračovať z predchádzajúceho prerušenia.
FP_149
Operátor musí mať možnosť nastaviť v profile schôdze, či predsedajúci môže spúšťať a ovládať hlasovania, alebo to bude robiť iba operátor na pokyn predsedajúceho
FP_150
Operátor musí mať možnosť nastaviť v profile schôdze, či predsedajúci môže prideľovať slovo ďalším v poradí, alebo to bude robiť iba operátor na pokyn predsedajúceho.
B.2.4Očakávané technické pracoviská súvisiace s kongresovým systémom
miesto na prihlasovanie sa so zmenou k programu schôdze, resp. prihlásenie sa do rozpravy písomne (pracovisko pred rokovacou miestnosťou)
miesto operátorov DKS pre prideľovanie mikrofónov a riadenie hlasovania
B.2.4.1Pracovisko pred rokovacou sálou
Číslo
Popis
NP_038
Na pracovisku sa bude nachádzať počítač s aplikáciou na registrovanie prihlásených účastníkov do rozpravy písomne. Dodávka samotného počítača nie je súčasťou tohto projektu. Súčasťou tohto projektu je iba vytvorenie a nainštalovanie aplikácie slúžiacej na elektronické prihlasovanie sa poslancov do rozpravy.
NP_039
Na pracovisku sa bude nachádzať aj tlačiareň na vytlačenie zoznamu prihlásených pre predsedajúceho, resp. operátora. Dodávka samotnej tlačiarne nie je súčasťou tohto projektu.
NP_040
Pracovisko bude slúžiť na elektronické prihlasovanie sa do rozpravy.
NP_041
Pracovisko bude slúžiť na elektronické podávanie žiadostí na zmenu v programe schôdzí.
NP_042
Pracovisko môže slúžiť na elektronické evidovanie dochádzky.
B.2.4.2Miesto operátorov DKS
Číslo
Popis
NP_043
Miesto operátorov sa nachádza v rokovacej sále v zadnom rade (viď príloha č. 1 schéma rokovacej sály)
NP_044
Na pracovisku operátorov sa nachádzajú 2 počítače s aplikáciou DKS. Dodávka samotných počítačov nie je súčasťou tohto projektu. Súčasťou projektu je iba vytvorenie a nainštalovanie aplikácie operátorov.
16
NP_045
Na pracovisku sa bude nachádzať aj tlačiareň na vytlačenie zoznamu prihlásených pre predsedajúceho a podrobného výpisu každého hlasovania. Dodávka samotnej tlačiarne nie je súčasťou tohto projektu.
NP_046
Na počítačoch musí byť nainštalovaná aplikácia operátora DKS. Spolupráca operátorov (na ktorom počítači sa bude čo robiť) bude súčasťou DKS. Softvér operátora musí umožniť riadiť rokovania aj iba s jedného PC.
NP_047
Aplikácia umožní plnú funkcionalitu SW a umožňuje konfigurovať, ktoré časti systému sú na aplikácii povolené.
NP_048
Súčasťou pracoviska operátora musí byť aj zariadenie na identifikáciu a prideľovanie identifikačných kariet
B.2.5Sálové obrazovky
Nad každým vstupom do rokovacej sály osadené sálové obrazovky, na ktorých bude potrebné zobraziť požadované informácie počas rokovania (dodávka samostatných sálových obrazoviek nie je súčasťou tohto projektu).
v prípade hlasovania sa musí zobrazovať číslo hlasovania, tlač o ktorej sa hlasuje a zostávajúci časový limit na hlasovanie
po ukončení hlasovania sa musia zobraziť miesto zostávajúceho časového limitu sumárne výsledky hlasovania (viď ID_224)
statickú informáciu zadanú operátorom (napr. v prípade prestávky čas pokračovania)
Číslo
Popis
FP_056
Každé prihlásenie sa musí zaradiť do zoznamu prihlásených podľa definovaných priorít a zobrazovať na sálových obrazovkách a zobrazovacej jednotke predsedajúceho, ako aj v SW operátora
FP_057
Počas rokovania o bodoch sa na sálových obrazovkách musí zobrazovať zoznam prihlásených v poradí v súlade s prioritami s nasledovnými údajmi pre každé prihlásenie:
poradové číslo v zozname
meno a priezvisko identifikovaného používateľa
typ prihlásenia
pridelený časový limit
FP_058
Počas vystúpenia aktívneho vystupujúceho sa musí zobrazovať na sálových obrazovkách pri jeho mene namiesto prideleného časového limitu priebežne zostávajúci čas vystúpenia do prideleného limitu
FP_059
Počas hlasovania sa na tabuliach musí zobraziť na sálových obrazovkách (minimálne):
číslo hlasovania
číslo parlamentnej tlače
zostávajúci (plynúci) čas do skončenia limitu na hlasovanie
FP_060
Sálové obrazovky musia umožniť zobraziť statickú informáciu (text) zadanú operátorom DKS (vyžaduje sa možnosť operátora, pripraviť si a uložiť niekoľko verzií statických informácií a jednoducho zobrazovať ich)
17
FP_061
Sálové obrazovky po ukončení hlasovania počas definovaného limitu (napr. 20 sekúnd konfigurovateľná hodnota), alebo do spustenia nasledujúceho hlasovania zobrazujú kumulatívny výsledok:
Číslo hlasovania
Počet prezentovaných
Počet hlasujúcich
Počet za
Počet zdržal sa
Počet proti
Počet nehlasoval
Počet neprítomných
Text „Národná rada nie je uznášania schopná“, alebo „Schválené“, alebo „Neschválené“
FP_062
Sálové obrazovky po ukončení hlasovania počas definovaného limitu (napr. 20 sekúnd konfigurovateľná hodnota), alebo do spustenia nasledujúceho hlasovania nesmú prepísané ani po prihlásení sa poslanca
FP_063
Výsledok posledného hlasovania možno kedykoľvek opätovne zobraziť na obrazovke – možnosť musí mať prístupnú spustiť operátorom DKS
FP_064
DKS musí poskytovať zvukovej réžii výstup zobrazovacej tabule ako ďalšiu „fiktívnu kameru“, ktorú je možné zapojiť do výsledného signálu
AF_084
Zoznam prihlásených sa musí zobrazovať na zobrazovacích jednotkách nad vchodmi a na monitore u technikov DKS a na monitore u predsedajúceho. Na sálových obrazovkách je potrebné zobrazovať vždy priebežne čo najviac prihlásených s tým, že v prvom riadku zoznamu musí byť prvý v poradí (ak sa ešte diskusia nespustila), resp. aktívny rečník a v poslednom riadku posledný prihlásený (aby bolo stále vidieť koľko rečníkov ešte bude vystupovať); (platí pre všetky fázy rokovania)
B.3Prepojenie na externé prostredie.
Vyžaduje sa, aby DKS bol integrovaný s ďalšími informačnými zdrojmi PIS. Integrácia bude uskutočňovaná prostredníctvom integračných služieb. V prípade že ISVS Middleware bude obstaraný po nasadení DKS, vyžaduje sa aby integrácie boli automaticky nasadené v čo najkratšom čase po nasadení ISVS Middleware. Čítanie dát z existujúcich informačných zdrojov bude prebiehať podobne cez integračné služby, ktoré zabezpečí obstarávateľ v spolupráci s integrátorom služieb ISVS Middleware. Integračné služby, poskytujúce požadované informačné zdroje z ISVS DKS budú vytvorené dodávateľom informačného systému DKS spolu s integrátorom ISVS Middleware (úlohou dodávateľa DKS bude poskytnúť dátové zdroje do integračných služieb, samotné integračné služby vykoná dodávateľ ISVS Middleware). Požadované zloženie informačných zdrojov, ktoré budú poskytované DKS popísané v samostatnej časti tohto dokumentu v časti D. Návrh integrácie DKS s so SSLP je popísaná v samostatnom dokumente „Komunikácia modulov ISVS SSLP a ISVS DKS), no jej definitívne znenie bude až na základe komunikácie dodávateľa DKS, SSLP a integračných služieb počas tvorby DFŠ.
Okrem samotného riadenia schôdze, t. j. poslaneckých jednotiek a jednotky predsedajúceho DKS musí obsahovať aj ďalšie prepojenia na komponenty PIS:
1.Kamerový systém. DKS musí poskytovať integračnú službu (IS_1), ktorá bude on-line poskytovať pozíciu zapnutého mikrofónu a jeho stav (zapnutý, resp. vypnutý). Na základe tejto informácie bude systém na polohovanie kamier v zvukovej a obrazovej réžii čerpať údaje na
18
zmenu polohy kamery (skutočnú formu však bude potrebné prispôsobiť možnostiam dodaného systému na polohovanie kamier). Dodávka samotného kamerového systému nie je súčasťou tohto projektu.
2.Tlačiareň. Po ukončení každého hlasovania sa automaticky na tlačiarni operátora vytlačia podrobné výsledky hlasovania, resp. v ľubovoľnej chvíli rokovania na pokyn operátora zoznam prihlásených poslancov. Samotná tlačiareň nie je súčasťou dodávky.
3.Databázový server. Ide o hlavný spôsob komunikácie a výmeny dát s BackOffice systémami Kancelárie NRSR. Samotný server nie je súčasťou dodávky.
4.Titulkovač - vystupujúci DKS musí poskytovať integračnú službu (IS_2), ktorá bude on-line poskytovať jednoznačný identifikátor používateľa identifikovaného (alebo manuálne nastaveného) v užívateľskej jednotke, v ktorej je aktívny mikrofón. Na základe tejto informácie bude systém na vkladanie údajov do titulkovača vystupujúci v zvukovej a obrazovej réžii čerpať údaje na vloženie metadát k vystupujúcemu (skutočnú formu však bude potrebné prispôsobiť možnostiam dodaného titulkovača). Dodávka titulkovača nie je súčasťou tohto projektu.
5.Titulkovač bod programu DKS musí poskytovať integračnú službu (IS_3), ktorá bude on-line poskytovať jednoznačný identifikátor prebiehajúceho bodu programu. Na základe tejto informácie bude systém na vkladanie údajov do titulkovača bod programu v zvukovej a obrazovej réžii čerpať údaje na vloženie metadát k prerokovávanému bodu programu (skutočnú formu však bude potrebné prispôsobiť možnostiam dodaného titulkovača). Dodávka titulkovača nie je súčasťou tohto projektu.
Číslo
Popis
FP_065
Systém musí implementovať rozhrania na:
-Kamerový systém
-Tlačiareň výsledkov hlasovania
-BackOffice databáz Kancelárie NRSR
-Titulkovače
FP_066
V rámci BackOffice databáz Kancelárie NR SR musí DKS čerpať dáta z integračných služieb popísaných v časti D.1 a D.3.
FP_067
V rámci BackOffice databáz Kancelárie NR SR musí DKS poskytovať dáta v podobe integračných služieb popísaných v časti D.2 a D.4.
FP_068
DKS si musí uchovávať potrebné dáta z externých informačných zdrojov lokálne a pracovať s nimi (v dôsledku minimalizovania výpadku DKS pri výpadku sieťovej konektivity). V prípade, že príde k výpadku integračných služieb, systém bude pracovať s dátami naposledy načítanými do DKS a upozorní vizuálne na túto skutočnosť operátora. Systém DKS musí umožňovať načítanie potrebných dát (ktoré využíva z parlamentného informačného systému) aj zo štruktúrovaného (napr. xls súboru) a rovnako dáta, ktoré poskytuje parlamentnému informačnému systému musí vedieť exportovať do štruktúrovaného (napr. xls súboru).
FP_069
DKS musí umožňovať rokovanie aj po úmyselnom odpojení DKS od parlamentnej počítačovej siete (napr. tajné rokovanie)
19
FP_070
DKS si musí uchovávať potrebné dáta z externých informačných zdrojov lokálne a pracovať s nimi (v dôsledku minimalizovania výpadku DKS pri výpadku sieťovej konektivity)
FP_071
DKS musí umožniť ručné spustenie testovania zmeny informačných zdrojov poskytovaných integračnými službami). V prípade zmeny okamžite upozorniť operátora DKS.
B.4Podporované jazykové mutácie na jednotkách poslancov
Číslo
Popis
FP_072
Požaduje sa, aby účastnícke jednotky a jednotka predsedajúceho umožňovala komunikáciu a texty na displeji minimálne v slovenskom a anglickom jazyku.
20
B.5Dostupnosť systému
Číslo
Popis
NP_066
Systém musí byť vysoko-dostupný, výpadok akéhokoľvek podporného systému (integračné služby ISVS Middleware, chod siete k serveru) nesmie ohroziť priebeh schôdze NR SR alebo hlasovania.
NP_067
Kritické body systému (tzv. single-point-of-failure) musia byť zdokumentované, zároveň musia byť určené náhradné postupy
FP_073
Systém musí automaticky logovať všetky aktivity operátorov, ako aj používateľov (poslancov)
FP_074
Systém musí byť navrhnutý tak, aby umožňoval aj tajné rokovanie, pri ktorom sa zapínajú rušičky a odpája sa počítačové sieť v rokovacej sále od zvyšku parlamentnej počítačovej siete. Všetky dáta musia ostať iba v logoch počítača a neukladajú sa do informačného systému.
21
C.
PROCESNÉ POŽIADAVKY NA NOVÝ SW SYSTÉM
Cieľom projektu je vytvorenie jednotného informačného systému (SW), ktorý bude plniť všetky základné funkcie popísané v časti B tohto dokumentu. DKS bude súčasťou parlamentného informačného systému a teda musí byť integrovaný s ostatnými komponentami systému prostredníctvom integračných služieb, prostredníctvom ktorých bude jednak čerpať informačné zdroje z iných informačných systémov, ako aj prostredníctvom ktorých bude poskytovať informačné