Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií
Názvy stĺpcov s červeným trojuholníkom vpravo hore obsahujú nápovedu
Priemerná cena práce v EUR za rok 2020 (priemerná mesačná mzda + odvody) = 1 531,80 ZMENY JEDNOTLIVÝCH TYPOV NÁKLADOV  (vyplňte len tie, ktoré obsahuje daná regulácia) In Out In MSP Out MSP In EU OUT EU
P.č. Zrozumiteľný a stručný opis regulácie
(dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP)
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia 
(§, ods.)
Pôvod regulácie:
(SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby)
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov Počet dotkn. subjektov spolu
(v prípade objektívnej nedostupnosti údaja použite expertný odhad, alebo uveďte "N")
Počet dotkn. subjektov Počet dotkn. subjektov MSP
(v prípade objektívnej nedostupnosti údaja použite expertný odhad, alebo uveďte "N")
Počet dotkn. subjektov
MSP
Druh vplyvu

In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
Priame finančné náklady C. Nepriame finančné náklady 
D. Administratívne náklady 
(časová náročnosť povinnosti)
Vyplňte len jednu z alternatív 1 alebo 2
Frekvencia plnenia povinnosti
(koeficient)
Priame finančné náklady
A. Dane, odvody, clá  a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (EUR)
Priame finančné náklady
B. Iné poplatky
(EUR)
C. Nepriame finančné náklady (EUR) D. Administratívne náklady (EUR) Priame finančné náklady
A. Dane, odvody, clá  a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (EUR)
Priame finančné náklady
B. Iné poplatky
(EUR)
C.Nepriame finančné náklady i (EUR) D. Administratívne náklady (EUR) Priame finančné náklady
A. Dane, odvody, clá  a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (EUR)
Priame finančné náklady
B. Iné poplatky
(EUR)
C.Nepriame finančné náklady i (EUR) D. Administratívne náklady (EUR) Priame finančné náklady
A. Dane, odvody, clá  a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (EUR)
Priame finančné náklady
B. Iné poplatky
(EUR)
C.Nepriame finančné náklady i (EUR) D. Administratívne náklady (EUR) Priame finančné náklady
A. Dane, odvody, clá  a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (EUR)
Priame finančné náklady
B. Iné poplatky
(EUR)
C.Nepriame finančné náklady i (EUR) D. Administratívne náklady (EUR) Pôvod regulácie Priame finančné náklady
A. Dane, odvody, clá  a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (EUR)
Priame finančné náklady
B. Iné poplatky
(EUR)
C.Nepriame finančné náklady i (EUR) D. Administratívne náklady (EUR) Priame finančné náklady
A. Dane, odvody, clá  a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality (EUR)
Priame finančné náklady
B. Iné poplatky
(EUR)
C.Nepriame finančné náklady i (EUR) D. Administratívne náklady (EUR) Vplyv celkom
Prepočet v prípade "N" Prepočet v prípade "N" A.Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
(ročný vplyv na kategóriu dotkn. sub. v EUR)
B. Iné poplatky
(ročný vplyv na kategóriu dotkn. sub. v EUR)
Na 1 podnikateľa (EUR) Frekvencia plnenia povinnosti Frekvencia plnenia povinnosti Alternatíva 1:
Expertný odhad trvania povinností (min.)
Alternatíva 2: 
Štandardná časová náročnosť  (min.)
Frekvencia plnenia povinnosti na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na MSP na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na MSP na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie na 1 podnikateľa na celé podnik. prostredie Vplyv na 1 podnikateľa Vplyv celkom
1 Zníženie správnych poplatkov za podanie žiadosti o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov. Aktuálna právna úprava rozlišuje medzi dvoma typmi žiadostí, a to žiadosťou o nepodmienené zaradenie lieku a žiadosťou o podmienené zaradenie lieku. Pre tieto dva typy žiadostí sa v súčasnosti uplatňujú rozdielne výšky správnych poplatkov (pre žiadosť o nepodmienené zaradenie je stanovený správny poplatok vo výške 5 100,00 eur a pre žiadosť o podmienené zaradenie je stanovený správny poplatok vo výške 6100 eur). Návrh zrušuje podmienené zaradzovanie liekov a stanovuje len jeden typ žiadosti a to žiadosť o zaradenie lieku, pre ktorú stanovuje správny poplatok vo výške 5100 eur. Z toho vyplýva, že žiadatelia, ktorí by žiadali o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov už nebudú uhrádzať správny poplatok vo výške 6100 eur, ale 5100 eur. zákon č. 145/1995 Z. z. Sadzoník správnych poplatkov v časti I Všeobecná správa v položke 152 písm. s) SK 1.6.2022 Všetky podnikateľské subjekty, ktoré žiadajú o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov 60 60 N 0 Out (znižuje náklady) 60 000 1-krát ročne 1,0 480 Vyberte typickú povinnosť 0 1-krát ročne 1,0 0 0 1 000 60 000 0 0 77 4 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 60 000 0 0 77 4 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 077 64 595
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
2 Zavedenie správneho poplatku za nový typ žiadosti o určenie alebo zrušenie určenia, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii. zákon č. 145/1995 Z. z. Sadzoník správnych poplatkov v časti I Všeobecná správa v položke 152 písm. aj) SK 1.6.2022 Všetky podnikateľské subjekty, ktoré žiadajú o určenie alebo zrušenie určenia, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii 10 10 N 0 In (zvyšuje náklady) 6 000 1-krát ročne 1,0 960 Vyberte typickú povinnosť 0 1-krát ročne 1,0 0 0 600 6 000 0 0 153 1 532 0 0 600 6 000 0 0 153 1 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753 7 532
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
3 Zavedenie povinnosti predkladať farmako-ekonomický rozbor pre lieky na ojedinelé ochorenie. zákon č. 363/2011 Z. z. § 10 ods. 6 SK 1.6.2022 Všetky podnikateľské subjekty, ktoré žiadajú o zaradenie lieku na ojedinelé ochorenie do zoznamu kategorizovaných liekov 83 83 N 0 In (zvyšuje náklady) 83 000 1-krát ročne 1,0 Vyberte typickú povinnosť 0 1-krát ročne 1,0 0 0 1 000 83 000 0 0 0 0 0 0 1 000 83 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 83 000
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
4 Zavednie povinnosti uzatvoriť zmluvu o podmienkach úhrady lieku, ak ide o liek na ojedinelé ochorenie, liek určený na liečbu závažného ochorenia alebo liek na inovatívnu liečbu. zákon č. 363/2011 Z. z. § 16 ods. 4 písm. i) SK 1.6.2022 Všetky podnikateľské subjekty, ktoré žiadajú o zaradenie lieku na ojedinelé ochorenie, lieku určeného na liečbu závažného ochorenia alebo lieku na inovatívnu liečbu do zoznamu kategorizovaných liekov 66 66 N 0 Out (znižuje náklady) 528 000 1-krát ročne 1,0 Vyberte typickú povinnosť 0 1-krát ročne 1,0 0 0 8 000 528 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 528 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 528 000
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
5 Prenesenie kompetencie uzatvoriť zmluvu o podmienkach úhrady lieku za účelom zaradenia lieku do zoznamu kategorizovaných liekov zo zdravotných poisťovní na ministerstvo. zákon č. 363/2011 Z. z. § 7a ods. 1 SK 1.6.2022 Všetky podnikateľské subjekty, ktoré žiadjaú o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov na základe zmluvy o podmienkach úhrady lieku 7 7 N 0 Out (znižuje náklady) 98 000 1-krát ročne 1,0 Vyberte typickú povinnosť 0 1-krát ročne 1,0 0 0 14 000 98 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000 98 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000 98 000
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
6 Modifikácia následkov, ak návrh úradne určenej ceny lieku uvedený v žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov prevyšuje európsku referenčnú cenu lieku. zákon č. 363/2011 Z. z. § 16 ods. 7 SK 1.6.2022 Všetky podnikateľské subjekty, ktoré žiadajú o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov 120 120 N 0 Out (znižuje náklady) 732 000 1-krát ročne 1,0 Vyberte typickú povinnosť 120 1-krát ročne 1,0 0 0 6 100 732 000 0 0 19 2 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 732 000 0 0 19 2 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 119 734 298
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
7 Zavedenie povinnosti nepretržite sledovať splnenie podmienok pre určenie, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii a jedenkrát za 12 kalendárnych mesiacov podať na ministerstvo oznámenie, že podmienky pre určenie osobitnej cenovej regulácie stále pretrvávajú. zákon č. 363/2011 Z. z. § 21c ods. 7 SK 1.6.2022 Všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú držiteľmi registrácie liekov, ktoré podliehajú osobitnej cenovej regulácii 10 10 N 0 In (zvyšuje náklady) 4 371 1-krát ročne 1,0 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie 60 1-krát ročne 1,0 0 0 437 4 371 0 0 10 96 0 0 437 4 371 0 0 10 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 4 467
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
8 Zavedenie výnimky z povinnosti predložiť medicínsko-ekonomický rozbor k žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. zákon č. 363/2011 Z. z. § 32 ods. 2 písm. n) SK 1.6.2022 Všetky podnikateľské subjekty, ktoré žiadajú o zaradenie zdravotníckej pomôcky do existujúcej referenčnej podskupiny 216 216 N 0 Out (znižuje náklady) 648 000 1-krát ročne 1,0 Vyberte typickú povinnosť 0 1-krát ročne 1,0 0 0 3 000 648 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 648 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 648 000
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
9 Zavedenie výnimky z povinnosti predložiť medicínsko-ekonomický rozbor k žiadosti o zaradeniešpeciálneho zdravotníckeho materiálu do zoznamu kategorizovaných špeciálnyhc zdravotníckych materiálov. zákon č. 363/2011 Z. z. § 45 ods. 2 písm. n) SK 1.6.2022 Všetky podnikateľské subjekty, ktoré žiadajú o zaradenie špeciálneho zdravotníckeho materiálu o zaradenie do existujúcej referenčnej skupiny 154 154 N 0 Out (znižuje náklady) 462 000 1-krát ročne 1,0 Vypracovanie dokumentu/správy 0 1-krát ročne 1,0 0 0 3 000 462 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 462 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 462 000
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
10 Zavedenie výnimky z povinnosti predložiť medicínsko-ekonomický rozbor k žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín. zákon č. 363/2011 Z. z. § 60 ods. 2 písm. m) SK 1.6.2022 Všetky podnikateľské subjekty, ktoré žiadajú o zaradenie dietetickej potraviny do existujúcej referenčnej podskupiny 54 54 N 0 Out (znižuje náklady) 162 000 1-krát ročne 1,0 Vyberte typickú povinnosť 0 1-krát ročne 1,0 0 0 3 000 162 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 162 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 162 000
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
11 Zrušenie povinnosti predkladať vyhlásenie o tom, že zdravotnícka pomôcka neobsahuje ftaláty a označenie značkou zhody zdravotníckej pomôcky k žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. zákon č. 363/2011 Z. z. § 32 ods. 4 písm. c) a d) SK 1.6.2022 Všetky podnikateľské subjekty, ktoré žiadajú o zaradenie zdravotníckej pomôcky do neexistujúcej referenčnej skupiny 256 256 N 0 Out (znižuje náklady) 2 069 1-krát ročne 1,0 Vypracovanie dokumentu/správy 60 1-krát ročne 1,0 0 0 8 2 069 0 0 10 2 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 069 0 0 10 2 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 520
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
12 Navrhovaná úprava zrušuje povinnosť podať žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku, ak držiteľ registrácie zistí, že úradne určená cena lieku prevyšuje európsku referenčnú cenu lieku (za túto žiadosť sa považuje vyhlásenie o cenách lieku v iných členských štátoch, ktoré držiteľ registrácie predkladá ministerstvu v rámci konania o referencovaní) zákon č. 363/2011 Z. z. § 94 ods. 6 SK 1.6.2022 Všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú držiteľmi registrácie liekov s úradne určenou cenou 105 105 N 0 Out (znižuje náklady) 2 545 1-krát ročne 1,0 Žiadosť/návrh 60 1-krát ročne 1,0 0 0 24 2 545 0 0 10 1 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 545 0 0 10 1 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3 550
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
13 Zavedenie mechanizmu stanovenia úhrady a spôsobu úhrady liekov poskytovaných v rámci ústavnej zdravotnej starosltivosti zákon č. 363/2011 Z. z. § 3 ods. 3 a § 6 ods. 10 SK 1.6.2022 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí v rámci poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti podávajú lieky na inovatívnu liečbu 3 3 3 3 Out (znižuje náklady) 8 260 nepravidelne/ jednorazovo 0,1 Iné 0 nepravidelne/ jednorazovo 0,3 0 0 2 753 8 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 753 8 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 753 8 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 753 8 260
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
14 Zavedenie povinnosti zverejňovania štatistických informácií o rozhodovaní zdravotnej poisťovne o úhrade liekov, zdravotníckych pomôcock a dietetických potravín vo výnimkovom režime zákon č. 363/2011 Z. z. § 88 ods. 12 a nasl. SK 1.6.2022 Všetky zdravotné poisťovne 3 3 0 0 In (zvyšuje náklady) 517 4-krát ročne (štvrťročne) 4,0 960 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 0 0 172 517 0 0 0 0 0 0 172 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 517
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
15 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
16 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
17 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
18 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
19 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
20 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
21 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
22 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
23 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
24 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
25 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
26 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
27 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
28 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
29 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
30 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
31 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
32 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
33 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
34 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
35 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
36 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
37 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
38 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
39 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
40 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
41 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
42 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
43 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
44 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
45 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
46 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyberte typickú povinnosť 0
Vyberte typickú povinnosť 0
47 vyberte  0 0 vyberte  Vyberte frekvenciu 0,0 Vyberte typickú povinnosť 0 Vyberte frekvenciu 0,0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0